Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inspekce práce Ing. Miroslav ZEMANDL, ved.odboru 7.III (PVP) Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inspekce práce Ing. Miroslav ZEMANDL, ved.odboru 7.III (PVP) Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj."— Transkript prezentace:

1 Inspekce práce Ing. Miroslav ZEMANDL, ved.odboru 7.III (PVP) Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

2 ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE Kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek SÚIP a OIP jsou správními úřady

3 ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE SÚIP - Státní úřad inspekce práce Generální inspektor: Mgr. Ing. Rudolf Hahn Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava Telefon: 553 696 154 Fax: 553 626 672 E-mail: opava@suip.czopava@suip.cz www: www.suip.czwww.suip.cz OIP – Oblastní inspektoráty práce (8 OIP v čele s vedoucími inspektory)

4 Oblastní inspektoráty práce OIP 03 pro hlavní město Prahu OIP 04 pro Středočeský kraj OIP 05 pro Jihočeský kraj a Vysočinu OIP 06 pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj OIP 07 pro Ústecký kraj a Liberecký kraj OIP 08 pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj OIP 09 pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj OIP 10 pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

5 Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj Adresa: SNP 2720/21 400 11 Ústí nad Labem Telefon: 950 179 711 Fax: 950 179 719 E-mail: usti@oip.czusti@oip.cz Dat. schránka: xy7efgi www: www.suip.cz/oip07www.suip.cz/oip07 Vedoucí inspektor: Mgr. Aleš Kalvoda

6 OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, regionální kancelář v Liberci Adresa: Nám. dr. E. Beneše 24 460 73 Liberec 1. patro, číslo dveří 12 - 19 Telefon: 472 706 736 (sekretariát) Fax: 485 244 485 E-mail: liberec@oip.czliberec@oip.cz

7 Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj Odbor inspekce I – bezpečnost práce (BP) Odbor inspekce II – bezpečnost vyhrazených technických zařízení (VTZ) Odbor inspekce III – pracovní vztahy a podmínky (PVP) Útvar KNZ – Ústecký kraj Útvar KNZ – Liberecký kraj

8 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (ZIP) Účinnost zákona od 1.7.2005 Zákon upravuje: zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek jejich působnost a příslušnost práva a povinnosti při kontrole sankce za porušení stanovených povinností

9 Činnost OIP vykonává kontrolu v rozsahu dle § 3 ZIP ukládá opatření k odstranění nedostatků rozhoduje ve správním řízení o přestupcích a správních deliktech (ukládá sankce) poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek (§ 5 odst. 1 písm. k) ZIP) kontroluje příčiny a okolnosti pracovních úrazů vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených jako pracoviště fyzických osob

10 Věcné zaměření kontrol OIP - § 3 ZIP Dodržování povinností vyplývajících z: právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů, právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,

11 Věcné zaměření kontrol OIP - § 3 ZIP právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu, právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,

12 Věcné zaměření kontrol OIP - § 3 ZIP kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce.

13 Co je kontrolováno - předmět Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBP) Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti (ZZ) Přechod kontrolních kompetencí z ÚPČR na SÚIP

14 Odbor PVP - kontroluje dodržování povinností na úseku: Součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance Rovného zacházení Pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Odměňování zaměstnanců Náhrady (mzdy, platu, výdajů) Pracovní doby a dovolené

15 Oblasti PVP (2) Zvláštních pracovních podmínek Výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí _____________________________________________ Do výše uvedených 9 oblastí jsou členěny přestupky a správní delikty právnických osob (viz část čtvrtá zákona č. 251/2005 Sb.): skutkové podstaty přestupků a správních deliktů maximální výše pokuty, kterou lze uložit

16 Přechod kontrolní činnosti § 125 ZZ Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 i celní úřady a v rozsahu uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce (dále jen „orgány kontroly“). Korespondující změna byla provedena i v ustanovení § 3 ZIP (věcné kompetence)

17 Kontroly na úseku zaměstnanosti Nelegální práce Dodržování povinností při zprostředkování Zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání Zaměstnávání OZP na něž je poskytován příspěvek dle § 78 ZZ (pracujících i mimo pracoviště zaměstnavatele dle § 317 ZP) Plnění povinného podílu

18 Diskriminace – nerovný přístup Diskriminace – nerovné zacházení pouze z důvodů vymezených v ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) Nerovné zacházení – širší pojem ------------------------------------------------------------------------------------------ V pracovněprávních vztazích – úprava dle ZP Před vznikem pracovněprávních vztahů (při uplatňování práva na zaměstnání) – úprava dle ZZ

19 Zákoník práce - § 16 (1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. (2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon. (3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.

20 Zákoník práce - § 17 Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.). Diskriminační důvody (§ 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb.) -rasa -etnický původ -národnost -pohlaví (též těhotenství, mateřství nebo otcovství) -sexuální orientace -věk -zdravotní postižení -náboženské vyznání, víra či světový názor

21 Rovnost v odměňování - § 110 ZP Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

22 Posuzování (1) Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle: - vzdělání a praktických znalostí, - dovedností potřebných pro výkon této práce, - složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, - organizační a řídící náročnosti, - míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, - fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. Třeba zvážit všechny body!!

23 Posuzování (2) Pracovní podmínky se posuzují podle: - obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby (do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas), - škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí - rizikovosti pracovního prostředí. Pracovní výkonnost se posuzuje podle: - intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality. Toto hodnocení je plně v kompetenci zaměstnavatele, nikoli orgánů inspekce práce.

24 Zákon o zaměstnanosti - § 4 (1) Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. (2) Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace.

25 Zákon o zaměstnanosti - § 12 (1) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter, (2) Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 platí i zde.

26 Správní delikty - sankce § 35 odst. 2 ZIP: § 141 odst. 6 ZZ: Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.*) *) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku

27 Zákon o inspekci práce - § 24 Správní delikty na úseku rovného zacházení (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku rovného zacházení tím, že a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání, b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce), c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu^39). (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.

28 Zákon o inspekci práce - § 26 Správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců tím, že neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jiném u zaměstnanci, (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč,

29 Zákon o zaměstnanosti - § 140 (1a) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, (4) Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a)

30 Zkušenosti z praxe Podněty ke kontrole (módní pojmy) Vlastní kontrolní činnost Příklady Nerovné zacházení – zneužití ustanovení § 4 NV č. 567/2006 Sb. o snížení minimální mzdy pro osoby při omezeném uplatnění Stejná základní měsíční mzda při různém pracovním úvazku Mimořádná kontrolní akce – diskriminace v odměňování Dvě sestry adventistky… (ombudsman) Odebrání prémií všem zaměstnancům, kteří dali výpověď Skončení PP ve ZD (hlídací služba – Rom) Diskriminační inzeráty Nepřipuštění uchazeče do druhého kola výběrového řízení

31 Nejčastější kontrolní zjištění – porušování povinností: odměňování zaměstnanců (neposkytnutí mzdy, příplatků, doplatků) vzniku, změn a skončení pracovního poměru pracovní doby náhrad (mzdy, platu, výdajů spojených s výkonem práce) Jde zpravidla vždy o zásah do práva zaměstnance – neuspokojení jeho zákonného nároku (mzda, složka mzdy, odměna z dohody, potvrzení o zaměstnání, náhrada,...)

32 Dotazy - závěr Děkuji Vám všem za pozornost v případě dotazů miroslav.zemandl@oip.cz


Stáhnout ppt "Inspekce práce Ing. Miroslav ZEMANDL, ved.odboru 7.III (PVP) Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google