Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007."— Transkript prezentace:

1 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007

2 Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění

3 Poplatníci daně - fyzické osoby  Každý, kdo má na území ČR trvalé bydliště a dosahuje příjmů ze zdrojů v ČR i ze zahraničí  Cizinci, kteří se na území ČR zdržují alespoň 183 dní v kalendářním roce  Ti, kterým to stanoví mezinárodní smlouvy

4 Předmět daně  § 6 - příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnání)  § 7 - příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  § 8- příjmy z kapitálového majetku  § 9 - příjmy z pronájmu  § 10 - ostatní příjmy

5 Základ daně Základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka, pokud není zákonem u jednotlivých paragrafů stanoveno jinak. Daň fyzické osoby se určí ze základu daně, sníženého o nezdanitelnou část ZD, o odčitatelné položky a daňovou ztrátu minulých let.

6 § 6 - Příjmy ze závislé činnosti  Příjmy z pracovněprávního poměru  Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. a komanditistů  Odměny členů statutárních orgánů  Příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti Základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti snížené o sražené nebo uhrazené částky sociální a zdravotního pojištění

7 § 7 - Příjmy z podnikání  Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství  Příjmy ze živnosti  Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů  Podíly společníků v.o.s. a komplementářů k.s. na zisku

8 § 7 - Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti  Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví  Příjmy z autorských práv  Příjmy z výkonu nezávislého povolání  Příjmy znalce, tlumočníka, rozhodce, zprostředkovatele  Příjmy z činnosti správce konkursní podstaty

9 Základ daně dle § 7 Základem daně jsou příjmy dle § 7 snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Výdaje lze uplatnit několika způsoby: - Na základě účetnictví - Na základě daňové evidence - Procentem příjmů

10 Neprokázané výdaje Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené k dosažení příjmů, může uplatnit výdaje jako % z hodnoty příjmů:  80% z příjmů zemědělské výroby  60% příjmů ze živností řemeslných  50% z příjmů ze živnosti  40% z ostatních příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

11 Daňová evidence - § 7b Daňová evidence má zajistit údaje o: o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků se provádí k poslednímu dni zdaňovacího období.

12 Minimální základ daně – platný do roku 2007 MZD = (VVZ x K x M) x 0,5 MZD = minimální základ daně VVZ = všeobecný vyměřovací základ podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o 2 roky předchází zdaňovacímu období K = přepočítací koeficient podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu VVZ M = počet kalendářních měsíců, v jejichž průběhu poplatník provozoval podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost Zjištěná částka se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.

13 MZD v roce 2007 Údaje potřebné pro výpočet najdeme v nařízení vlády č. 521/2004 Sb. : VVZ = 17.643,- Kč Koeficient = 1,06655 Počet měsíců = 12 MZD = (17.643 * 1,06655 * 12 ) * 0,50 MZD v roce 2005 = 112. 900 Kč

14 Kdo neplat il minimální daň? Poplatník, spolupracující manžel (ka), spolupracující osoba ve zdaň.období:  zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost  bezprostředně následuje po období, ve kterém poplatník zahájil podnikatelskou činnost  měl stanovenu daň paušální částkou  náležel mu rodičovský příspěvek (i po část období)  byl poživatel starobního důchodu, plného/částečného invalidního důchodu (i po část období)  student do 26 let  má nárok na slevu dle §35, §35a, §35b

15 § 8 - příjmy z kapitál. majetku  podíly na zisku (dividendy)  podíly na zisku tichého společníka  úroky z vkladů, výhry a výnosy z vkladů  úroky a výnosy z poskytnutých půjček a úvěrů  úroky z vkladů na běžném účtu  úrokové a jiné výnosy z držby směnek  příjmy z prodeje předkupního práva na CP

16 § 9 - příjmy z pronájmu  příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů (i jejich částí)  příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje prokazatelně vynaložené. Neuplatní-li se výdaje prokazatelně, může poplatník uplatnit jako výdaj 30% z hodnoty příjmů.

17 § 10 - ostatní příjmy Do tohoto paragrafu se uvádějí veškeré příjmy podléhající zdanění, které nelze zahrnout pod § 6 až § 9. (příležitostné příjmy, příjmy z převodů, příjmy ze zděděných práv, výhry v loteriích a podobných hrách, podíly společníka obchodní společnosti, ceny ze soutěží, …) Výdaje lze uplatnit prokazatelně vynaložené avšak jen do výše příjmů.

18 Nezdanitelná část základu daně dle §15 - dary v úhrnu nejvýše 10% ze základu daně - zaplacené úroky z úvěru - zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem - zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění - zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace

19 Sazba daně – do roku 2007 Základ daně odDo 0121.200 121.200218.400 218.400331.200 331.200a více Od roku 2008 je sazba daně 15% Daň ze základu přesahujícího 12% - 16.380 Kč + 15% 109.200 - 38.220 Kč + 25%218.400 - 66.420 Kč + 32%331.200

20 § 23 - základ daně Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje. Ke zvýšení základu daně dochází v těchto případech: - částky, které neoprávněně zkracují příjmy - částky, které nelze zahrnout do výdajů, nákladů - porušení podmínek - sociální a zdravotní neodvedené v termínu - zrušení daňové rezervy

21 § 26 - odpisy hmotného majetku Hmotným majetkem se rozumí:  samostatné movité věci (cena vyšší než 40.000 Kč a použitelnost delší než 1 rok)  budovy, domy, byty a nebytové prostory  stavby  pěstitelské celky (plodnost déle než 3 roky)  základní stádo a tažná zvířata  jiný majetek definovaný dle §26 odst. 3

22 § 26 - odpisy hmotného majetku u odepisuje vlastník u odpisy poplatník není povinen uplatnit u odepisování lze přerušit (např. při vykázání ztráty) a pokračovat v odepisování až v roce, kdy to bude daňově výhodné u o rok, ve kterém daňové odpisy nebyly uplatněny, se doba odpisování prodlužuje u poplatník je povinen majetek zařadit do příslušné skupiny dle přílohy č. 1 ZDP

23 § 30 až § 31 - odpisy hmotného majetku Doba odpisování činí minimálně: odpis. skupinadoba odpisování 13 roky 25 let 310 let 420 let 530 let 650 let

24 § 32a - odpisy nehmotného majetku Nehmotným majetkem se rozumí:  zřizovací výdaje  nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  software  ocenitelná práva  jiný majetek definovaný zákonem o účetnictví jako nehmotný majetek

25 § 32a - odpisy nehmotného majetku Nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně bez přerušení:  audiovizuální dílo18 měsíců  software36 měsíců  výsledky výzkumu a vývoje36 měsíců  zřizovací výdaj60 měsíců  ostatní nehm.majetek72 měsíců

26 § 34 - odčitatelné položky Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaň. období nebo jeho část, a to nejdéle v 5-i bezprostředně následujících zdaň. obdobích, za které se daňová ztráta vyměřuje.

27 § 35ba - slevy na dani roku 2007 Vypočtená daň se poplatníkovi snižuje o:  7200 Kč na poplatníka  4200 Kč na manželku…  1500 Kč část.inval důchod  3000 Kč inval.důchod  9600 Kč ZTP/P  2400 Kč student

28 § 35c – daňové zvýhodnění Poplatník má nárok na daň.zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 6.000 Kč ročně. Zvýhodnění se uplatňuje formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinací obou.

29 § 38a - zálohy Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období.  Zálohy se neplatí, pokud poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30.000 Kč.  Byla-li daňová povinnost nad 30.000 Kč a pod 150.000 Kč - platí se zálohy ve výši 40 % pololetně.  Byla-li daňová povinnost nad 150.000 Kč - platí se zálohy ve výši 25 % čtvrtletně.

30 § 38m - daňové přiznání Daňové přiznání se podává i v případě, že:  je vykázán základ daně ve výši nula  je vykázána daňová ztráta

31


Stáhnout ppt "DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Mgr.Eva Kolářová, Ph.D. Tato prezentace vznikla za podpory projektu FRVŠ č.2714/2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google