Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdanění fyzických osob poskytujících služby Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Daň z příjmů fyzických osob; Daň z příjmů právnických osob; Společná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdanění fyzických osob poskytujících služby Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Daň z příjmů fyzických osob; Daň z příjmů právnických osob; Společná."— Transkript prezentace:

1 Zdanění fyzických osob poskytujících služby Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Daň z příjmů fyzických osob; Daň z příjmů právnických osob; Společná ustanovení.

2 Daň z příjmů fyzických osob Příjmy = peněžní i nepeněžní; Zdaňovací období = kalendářní rok; Poplatník = fyzická osoba: a) Daňový rezident = má v ČR bydliště, obvykle se zde zdržuje (alespoň 183 dní); = > neomezená daňová povinnost = zdaňuje celosvětové příjmy ; b) Daňový nerezident = daňová povinnost - pouze příjmy z území ČR.

3 Zdanitelné příjmy Příjmy Nejsou předmětem daně Jsou předmětem daně Jsou osvobozené Nejsou osvobozené ZDANITELNÉ PŘÍJMY

4 Příjmy, které nejsou předmětem daně (§3) přijaté úvěry a zápůjčky; příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů; příjmy au pair.

5 Příjmy, které jsou od daně osvobozené (§4) sociální příjmy (transfery); náhrady škod, pojistná plnění; některé příjmy z prodeje věcí (pokud nejsou či 5 let před prodejem byly vyřazeny z obchodního majetku): - auta, letadla, lodě – 1 rok - nemovité věci 2, resp. 5 let - cenné papíry – 3 roky (příjem do 100 000,- Kč osvobozeno).

6 Příjmy, které jsou od daně osvobozené (§4a) Bezúplatné příjmy (dědictví x dary v §10); Majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce; vypůjčitele při výpůjčce; výprosníka při výprose. Podmínkou je, že tyto příjmy: a) nevyplývají ze závislé činnosti; b) jsou od „příbuzných“; c) od ostatních osob osvobozeno do 100 000 Kč. OD ROKU 2015 FO - osvobozený příjem > 5 mil => OZNÁMENÍ SPRÁVCI DANĚ (x pokuta viz §38v +w).

7 Základ daně (§5) DÍLČÍ DAŇOVÉ ZÁKLADY: Příjmy ze závislé činnosti (§6); Příjmy ze samostatné činnosti (§7); Příjmy z kapitálového majetku (§8); Příjmy z nájmu (§9); Ostatní příjmy (§10).

8 §7 – Příjmy ze samostatné činnosti příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; příjmy ze živnostenského podnikání, příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (příjmy např. lékařů, advokátů, auditorů, daňových poradců atd.); příjmy společníků veřejných obchodních společností, příjmy komplementářů komanditních společností.

9 Příjmy ze samostatné činnosti příjmy autorů z “duševního vlastnictví“ (autorské honoráře, za umělecká a literární díla, softwarové produkty, příjmy plynoucí z licencí a patentů..); příjmy z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovci, architekti); příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

10 Samostatný základ daně v § 7 Příjmy autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize: -sazba srážkové daně 15%; =>pokud úhrn příjmů vyplácených jedním subjektem (plátcem) za kalendářní měsíc nepřesáhne 10 000,- Kč; - srážku lze započíst na celkovou daň (§36, odst.7).

11 Výpočet daňové povinnosti §7 Základ daně (příjmy - výdaje) -Nezdanitelné části ZD -Položky odčitatelné od základu daně = Upravený základ daně (zaokrouhleno na 100 dolů) * Sazba daně (§ 16) = Daň -Slevy na dani = Daňová povinnost -Zálohy na daň => + Daňový nedoplatek - Daňový přeplatek

12 Základ daně = PŘÍJMY – VÝDAJE. Výdaje: a)Skutečné výši (vede účetnictví či daňovou evidenci). b)Paušální výdaje - % k příjmům: 80 % - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy z řemeslných živností (max. výdaje do 1 600 tis.Kč); 60 % - příjmy z ostatních živností(max. výdaje do 1 200 tis.Kč); 40 % - příjmy z jiného podnikání, většina příjmů z jiné samostatně výdělečné činnosti (max. výdaje do 800 tis.Kč); 30% - příjmy z pronájmu obchodního majetku (max. 600 tis. Kč).

13 Úprava základu daně Nezdanitelné části základu daně (§15): -Dary na veřejně prospěšné účely (1000 Kč či 2% ZD – 15% ZD); -Úroky z úvěru na bytové potřeby (max. 300 000,- Kč); -Příspěvek na penzijní připojištění (- 12 000Kč – v případě státního příspěvku, max. 12 000 Kč); -Životní pojištění (max. 12 000,- Kč); -Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci (max. 3000,- Kč). Položky odčitatelné od základu daně (§34) -Daňová ztráta (max. 5 zdaňov. období); -100% výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

14 Slevy na dani za zdaňovací období Pro FO – poplatníka (§35ba + §35c) -24 840,- základní sleva na poplatníka; -24 840,- sleva na manžela(ku), nemá-li vlastní příjem vyšší než 68 000,- Kč; - 2 520,- základní sleva na invaliditu; - 5 040,- rozšířená sleva na invaliditu; -16 140,- sleva na držitel průkazu ZTP/P; - 4 020,- sleva na studenta; -13 404,- (15 804,- Kč resp. 17 004,- Kč) daňové zvýhodnění na vyživované dítě - případně daňový bonus; -od 2015 sleva na umístění dítěte (max. min. mzda) Pro FO podnikatele (§35) -18 000,- Kč / zaměstnance se zdravotním postižením; -60 000,- Kč/ zaměstnance s těžším zdravotním postižením. -Příslib investiční pobídky.

15 Solidární zvýšení daně ZD §6+§7 > 48x průměrná mzda (cca 1, 2 mil.) => + 7% daň z rozdílu. Omezení slev Sleva na manželku + dítě – nelze u paušálních výdajů (pokud ZD § 7> 50% celkového ZD); Slevy pro nerezidenty (kromě základní + studenta).

16 Placení daně Záloha na daň z příjmů (§38a) Poslední známá daňová povinnost - ta výše daně, která byla naposledy pravomocně vyměřena (poplatník vypočetl v DP) Nezahrnuje se §10. Zálohové období Interval mezi dnem následujícím po posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání a posledním dnem lhůty pro podání DP za následující zdaňovací období. Zálohy 0 – 30 000,- záloha 0; 30 001 –150 000,- záloha 40% D, pololetně; 150 001,- - záloha 1/4daně, čtvrtletně.

17 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ OSVČ = osoby, mající příjmy ze samostatné činnosti - §7ZDP. Veřejné zdravotní pojištění (592/1992, 48/1997). Sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) důchodové pojištění; státní politika zaměstnanosti; nemocenské pojištění. Správa pojištění Zdravotní pojišťovny; Okresní správy sociálního zabezpečení. Povinnosti pojištěnců Platit pojistné (penále); Oznamovací povinnost.

18 Výpočet pojistného pro OSVČ Rozhodné období (zdaňovací období); Vyměřovací základ (základ daně); Sazba pojistného (sazba daně). Rozhodné období pro OSVČ kalendářní rok. Vyměřovací základ Pro OSVČ neúčtující 0,50 (P – V); Pro OSVČ účtující 0,50 dílčího základu daně příjmů dle §7 ZDP.

19 Sazby pojištění u OSVČ Veřejné zdravotní pojištění – 13,5% Důchodové pojištění a státní politika zaměstnanosti – 29,2 % (28% + 1,2%) Nemocenské pojištění – 2,3 % (dobrovolné) Hlavní x vedlejší činnost (studenti do 26 let – PS i KS, důchodci, zaměstnanci).  Minimální vyměřovací základy: - stejné pro ZP i SZ: 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství o 2 roky zpět x přepočítací koeficient.

20 Minimální vyměřovací základ OSVČ – veřejné zdravotní pojištění Rok 2016 -min. zálohy = 1 823,- Kč měsíčně. Minimální zálohy neplatí: -vedlejší činnost - příjem v zaměstnání alespoň min. mzda; -státní pojištěnci;  platba dle skutečnosti – po skončení rozhodného období (někdy bez záloh).

21 Minimální vyměřovací základ – sociální zabezpečení 2016 DŮCHODOVÉ A ST. POLITIKA ZAM. Pro hlavní činnost měsíčně - 1 972,- Pro vedlejší činnost měsíčně - 789,- P-V jsou u vedlejší činnosti nižší než 64 813,- (pro rok 2016) – důchodové + st. politika zaměstnanosti se neplatí. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 115,- Kč měsíčně – dobrovolné pojištění.


Stáhnout ppt "Zdanění fyzických osob poskytujících služby Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Daň z příjmů fyzických osob; Daň z příjmů právnických osob; Společná."

Podobné prezentace


Reklamy Google