Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM výroční konference ROP Střední Čechy 2014 21. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM výroční konference ROP Střední Čechy 2014 21. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM výroční konference ROP Střední Čechy 2014 21. listopadu 2014

2 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na co je třeba se připravit

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Globální cíl IROP Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

4 POSLÁNÍ: Společně zvyšujeme kvalitu života v České republice VIZE: Zajišťujeme společně a odpovědně investice, které jsou vidět HODNOTY: Poctivě a nestranně, srozumitelně a otevřeně, ochotně a profesionálně STRATEGIE REALIZACE IROP

5 pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (kromě eGovernmentu - specifický cíl 3.2) 4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc financování pouze z EFRR návaznost na 9 tematických cílů EU Navazuje na ROPy a IOP, nicméně není kopií podporovaných aktivit z období 2007- 2013 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

6 Řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj Administrace projektů bude probíhat na Úřadech Regionálních rad a Centru pro regionální rozvoj ČR Integrované nástroje – ITI, IPRÚ, CLLD s podílem 30% alokace IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP Celková alokace z EFRR cca 4,64 mld. EUR (cca 20 % z celé alokace pro ČR) financování pouze z EFRR Kofinancování 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce + státní rozpočet, podle typu příjemce) 95 % EFRR pro investice pod CLLD

8 STRUKTURA IROP Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR Prioritní osa 2 - Lidé Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Alokace 1,7 mld. EUR Prioritní osa 3 - Instituce Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Alokace 0,8 mld. EUR Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj - Alokace 390 mil. EUR

9 PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

10 Silnice – 945 mil. EUR Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů. Nutná vazba na TEN-T. Výstavba a rekonstrukce úseků silnic II. a III. třídy, které splňují předem stanovená kritéria (z cca 48 000 km bylo vybráno cca 8500 km) Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby a zajištěné národní zdroje financování. Příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

11

12 PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

13 Doprava - 473 mil. EUR přestupní terminály pro veřejnou dopravu aplikace moderních technologií v dopravě nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy rozvoj cyklodopravy a rozvoj zelené infrastruktury Města nad 100 tis. obyvatel musí mít zpracovaný plán udržitelné městské mobility. Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující dopravní obslužnost PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

14 PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

15 Integrovaný záchranný systém – 151 mil. EUR modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich odolnosti při mimořádné události (např. směřující k energetické soběstačnosti stanic) technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí modernizace výcvikových zařízení a trenažerů Pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci negativních jevů (sucha, přívalové deště, mráz, orkány apod.). Příjemci: základní složky IZS, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

16 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

17 Sociální inkluze – 338 mil. EUR zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče infrastruktura komunitních center pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

18

19 Sociální podnikání – 26 mil. EUR výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném území Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

20 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

21 Zdravotnictví – 284 mil. EUR pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou péči (síť onkogynekologických a perinatologických pracovišť) modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči opatření směřující k transformaci psychiatrické péče (např. centra duševního zdraví, zázemí pro mobilní týmy, psychiatrické ordinace) Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, nestátní neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

22 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

23 Regionální vzdělávání – 473 mil. EUR rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

24 Vzdělávání – pokračování rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu výstavba a rozšiřování kapacit základních a středních škol doplňková zeleň v okolí budov nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

25 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

26 Snížení spotřeby energií – 623 mil. EUR zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody výměna rozvodů tepla a vody Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami *Dotace v území se znečištěným ovzduším, zvýhodněný úvěr na celém území ČR mimo Prahy. PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

27 PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

28 Kulturní a přírodní dědictví – 425 mil. EUR památky na Seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu národní kulturní památky a kulturní památky zapsané na Indikativním seznamu národních kulturních památek nejvýznamnější muzea národního významu knihovny zřizované kraji revitalizace, ochrana a zpřístupnění památek a párků/zahrad; posílení ochrany, dlouhodobého uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání sbírkových a knihovních fondů Příjemci: vlastníci kulturního a přírodního dědictví PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

29 PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

30 eGovernment – 330 mil. EUR rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement) modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat) Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, státní organizace PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

31 Územně plánovací dokumentace – 46 mil. EUR pořízení nových územních plánů pro obce v hospodářsky problémových regionech, v území s povodňovým rizikem atd. pořízení regulačních plánů pro obce v CHKO, NP, obce s městskou či vesnickou památkovou zónou atd. pořízení územních studií zaměřených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a na řešení krajiny Příjemci : obce, kraje PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

32 Alokace 304 mil. EUR Budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje. Tematická podpora musí být ve shodě s podporovanými aktivitami os 1 až 3 IROP Projekty budou doporučovat Místní akční skupiny Ve specifickém cíli 4.2. budou hrazeny režijní a animační náklady MAS za všechny programy Příjemci: subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP. PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

33 Integrované územní investice - ITI Budou využity v metropolitních oblastech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) a jejich zázemí. Z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou k těmto centrům přiřazeny Ústecko-Chomutovská, Olomoucká a Hradecko-Pardubická aglomerace celkem 7 ITI Podíl IN na celkové alokaci IROP je 28,5 % (1,32 mld. EUR), z toho 49,3 % ITI (650 mil. EUR). INTEGROVANÉ NÁSTROJE

34 Integrované plány rozvoje území - IPRÚ Zahrnují aglomerace krajských měst (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec, Jihlava, Zlín) a jejich zázemí a město Mladá Boleslav se zázemím celkem 6 IPRÚ Podíl IPRÚ na integrovaných nástrojích činí 22,12 % (292 mil. EUR). INTEGROVANÉ NÁSTROJE

35 Komunitně vedený místní rozvoj („CLLD“ – Community-Led Local Development) V roce 2014 existuje v ČR zhruba 182 Místních akčních skupin (MAS). Podíl CLLD na integrovaných nástrojích je 28,63% (378 mil. EUR). INTEGROVANÉ NÁSTROJE

36 HARMONOGRAM Připomínky z EK - říjen 2014 Další verze programového dokumentu – 10.12.2014 Vyjednání programu – první čtvrtletí 2015 První výzvy v IROP – polovina roku 2015 Plán výzev IROP bude stanoven na půl roku dopředu

37 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST http://www.strukturalni- fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana http://www.strukturalni- fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana irop@mmr.cz


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM výroční konference ROP Střední Čechy 2014 21. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google