Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Dohoda o partnerství ČR – EK  OP Věda, výzkum, vzdělávání  OP Zaměstnanost  OP Životní prostředí  OP Doprava  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Dohoda o partnerství ČR – EK  OP Věda, výzkum, vzdělávání  OP Zaměstnanost  OP Životní prostředí  OP Doprava  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1

2  Dohoda o partnerství ČR – EK  OP Věda, výzkum, vzdělávání  OP Zaměstnanost  OP Životní prostředí  OP Doprava  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  Integrovaný regionální operační program  OP Technická pomoc  Programy Evropské územní spolupráce  Dokumenty jsou na http://www.kr- ustecky.cz/rozvoj-kraje.asp?p1=204504http://www.kr- ustecky.cz/rozvoj-kraje.asp?p1=204504

3 OPVVVZamŽPDPIKIROPOP Praha TPPRV mld. EUR 2, 7792, 1352, 5654, 6954, 1704, 8710,2010, 2232, 170 mld. Kč 75,03357,64569,255126,76112,59131,515,4276,02158,59

4  ŘO vyhlašují výzvy k podání projektů ◦ Celoplošné (soutěžit budou projekty v rámci celé ČR) ◦ Územní dimenze – cílené výzvy  Integrované nástroje  ITI Ústecko – chomutovské aglomerace  CLLD – pro území MAS  Specifická území dle NDÚD  Administrace projektů prostřednictvím zprostředkujících subjektů (ÚRR, CRR, SFŽP, CzechInvest, TAČR, apod.)  Jednotná metodika pro všechny OP

5  ÚD jsou specificky územně zaměřené intervence v rámci jednotlivých operačních programů  Základním nástrojem jsou cílené výzvy, příp. grantová schémata  Územní dimenzi v krajích by měla koordinovat Regionální stálá konference na základě Regionálního akčního plánu SRR  Indikativní rozdělení prostředků na cílené výzvy mezi kraje – vazba na čerpání!

6  Územní dimenze pro řešení sociálního začleňování – sociálně vyloučené lokality – dle Analýzy SVL (MPSV)  Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu práce a podnikání – dle vymezení příslušného řídícího orgánu  Územní dimenze v oblasti sociální a vzdělávací sféry – území bude definováno v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání  Územní dimenze řešící dopravní dostupnost – příloha č. 4 IROP  Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí – 7 typů území  Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí – dle SRR a ITI ÚCHA

7  Územní dimenze pro rozvoj venkova – území MAS  Jinak vymezená územní dimenze - území bez vysokorychlostního internetu a území přírodně a památkově cenná (dle IROP) ORR vypracuje mapy s vymezením jednotlivých typů území a vloží je do GIS ÚK

8  VYMEZENÍ ÚZEMÍ ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE Pro účely realizace ITI bylo na základě provedených analýz (přirozená spolupráce a funkční propojenost měst a jejich zázemí) vymezeno území dopadu realizovaných investic, v němž se nachází 75 měst a obcí s celkovým počtem více než půl milionu obyvatel. Území zahrnuje statuární města Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín a jejich funkční zázemí.

9

10  PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí  Podpora investičních projektů

11  SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T ◦ Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T. Podporováno bude napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T ◦ Příloha 4 nebo splnění daných kritérií

12  SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy ◦ Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem podpory veřejné dopravy a multimodality ◦ Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, ◦ Zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu ◦ Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné infrastruktury

13  SPECIFICKÝ CÍL 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof ◦ Vozidla a vybavení zdravotnické záchranné služby

14  SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi ◦ Zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče ◦ Zřizování nových (i výstavba) či rekonstrukce stávajících zařízení (i pobytových) pro dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení. Podporována bude infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením

15  SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání ◦ Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.

16  SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví ◦ Modernizace infrastruktury poskytovatelů vysoce specializované péče (onkogynekologická a perinatologická síť) v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav – vybrané nemocnice ◦ Modernizace infrastruktury návazné péče – nemocnice splňující daná kritéria ◦ Deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic

17  SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení ◦ Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání ◦ Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností ◦ Obdobně pro výuku jazyků, matematiky a ICT ◦ Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP budou podporovány úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením

18  SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví ◦ Památky zapsané na na Seznam kandidátů na zápis na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO ◦ Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví (např. parkoviště) ◦ Projekty zlepšující podmínky pro uchování a zefektivnění správy sbírek, mobiliárních a knihovních fondů ◦ Projekty, které zpřístupní sbírky, mobiliární a knihovní fondy pro veřejnost a pro kulturní a kreativní průmysly

19  SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT ◦ projekty z oblasti eGovernment, infrastruktury a informační a komunikační systémy veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu (včetně jeho publikování) veřejné správy včetně cloudových řešení.

20  SPECIFICKÝ CÍL 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje ◦ Pořízení územních plánů, pořízení regulačních plánů, pořízení územních studií

21  PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum  PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj  PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, základnímu a sekundárnímu vzdělávání  Příprava národní Strategie inteligentní specializace (S3 strategie) s krajskými doplňky

22  SC 2:Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost ◦ příprava a realizace projektů a aktivit na tvorbu kvalitního inovačního prostředí pro podporu VaVaI, naplňujících RIS 3 na regionální úrovni, které budou řešeny ve spolupráci veřejného sektoru se soukromým.

23  SC 1: Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků v obcích se SVL – místní AP vzdělávání ◦ posílení kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů běžných škol (včetně vedoucích pracovníků) pro inkluzívní vzdělávání ◦ zavádění moderních (aktivizující) metod výuky pro zvýšení její kvality. Budou zde dále podpořeny aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko- psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství

24  SC 1:Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků ◦ opatření pro snižování předčasného ukončování vzdělání u žáků z ohrožených skupin. Budou podpořeny aktivity směřující k posílení motivace ke vzdělávání, podpůrné skupiny, podpora při přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu na trh práce, začleňování do již existujících organizací zájmového a neformálního vzdělávání, apod. ◦ aktivizaci žáků škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením, včetně aktivit vedoucí k vyšší míře jejich začleňování do již existujících organizací zájmového a neformálního vzdělávání a programů podpory jejich vstupu na trh práce. ◦ V zařízeních institucionální výchovy budou podpořena opatření zaměřená na snížení rizika předčasného ukončení vzdělávání a pozdější nezaměstnanosti

25  SC 2:Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích ◦ zkvalitňování vzdělávání všech žáků v KK s důrazem na rozvoj základních gramotností (čtenářská a matematická) a na podporu nadání a talentu každého žáka, speciálně pak v oblastech spadajících pod koncept STEM

26  SC 3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání ◦ Cílem je na všech úrovních vzdělávacího systému zkvalitnit strategický přístup k vedení, sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání. U aktérů dojde ke zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory rovných příležitostí. K realizaci změny je nutné výrazně zlepšit informovanost odborné veřejnosti a rodičů.

27  SC 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků ◦ Cílem je zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli  SC 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce ◦ Cílem je podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je zlepšit podmínky pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost.

28  IP 2: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci ◦ Aktivity vhodné pro Pakt zaměstnanosti  IP 3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám ◦ Aktivity vhodné pro Pakt zaměstnanosti

29  IP 4 ◦ Specifický cíl 1: Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti ◦ Specifický cíl 2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání ◦ Pro úřady práce, apod.

30  PO1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly  PO2: Sociální začleňování a boj s chudobou  PO3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce  PO4: Efektivní veřejná správa

31 IP 5  SC: Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob v regionu NUTS II Severozápad ◦ Podpora učňovské přípravy a odborných stáží ◦  Poskytnutí prvních pracovních zkušeností ◦  Podpora náboru mladých pracovníků a podpora vytváření pracovních míst ◦  Podpora zahájení podnikání ◦  Odborné vzdělávání a příprava ◦  Podpora mobility mladých pracovníků ◦  Programy druhé šance

32 IP 1  SC 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce  SC 2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky IP 2 SC 1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování SC 2: Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí

33  Specifický cíl 1: Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

34  Specifický cíl 1: Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy ◦ Nastavení a rozvoj vysoké úrovně profesionalizace, depolitizace a transparentnosti personálních, řídicích, kontrolních a rozhodovacích procesů ve veřejné správě, zejména pak ve státní správě, včetně státní služby; ◦ Nastavení a rozvoj systému vzdělávání pracovníků veřejné správy, zajištění specifických vzdělávacích a výcvikových programů zvyšujících výkonnost a kvalifikaci pracovníků, mimo jiné i v oblasti boje proti korupci, pokročilého zacházení s ICT, environmentálního vzdělávání, v oblasti kybernetické bezpečnosti, územního plánování, měkkých dovedností apod.; ◦ Nastavení a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů včetně systému přijímání, hodnocení a odměňování pracovníků veřejné správy, zvýšení atraktivity veřejné správy jako zaměstnavatele; ◦ Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.

35 IP 2  Specifický cíl 4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření ◦ Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. ◦ Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány

36 IP1  Specifický cíl 1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  Specifický cíl 2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  Specifický cíl 3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

37  IP 1: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí  IP 2 ◦ Specifický cíl 4: Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže  inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci,  realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik

38  Specifický cíl 5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení ◦ vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,

39  Specifický cíl 2: Posílit biodiverzitu ◦ péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, ◦ péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba, ◦ zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000. Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové organismy, ◦ budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy NATURA 2000

40  Specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ◦ snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, ◦ realizace technologií na využití odpadního tepla, ◦ realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla.

41  PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace ◦ Inovační vouchery ◦ Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (Pre-commercial public procurement)  PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin ◦ Zavedení inteligentních systémů řízení spotřeby energií v budovách

42  PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  PO 4: Ochrana a péče o přírodu krajinu  PO 5: Energetické úspory

43  PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu  PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

44  PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

45

46  Zatím se nepodařilo prosadit nic ◦ Nejsou ROPy ◦ Nejsou regionální obálky ◦ Nejsou Integrované strategie rozvoje krajů ◦ Nejsou ITI krajů ◦ Nejasné zapojení krajů do implementace územní dimenze OP  Změní něco nové vedení MMR?

47  Základní článek řízení a koordinace aktivit na krajské úrovni  Složení – Ústecký kraj - Hospodářská a sociální rada ÚK - Krajská hospodářská komora ÚK - Euroregion Labe a Euroregion Krušnohoří - ITI Ústecké aglomerace

48  Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 ◦ Základní obecný rozvojový dokument ◦ Problémová analýza ◦ 5 prioritních oblastí  Regionální inovační strategie Ústeckého kraje ◦ Sektorový rozvojový dokument pro oblast výzkumu a inovací ◦ Podklad pro krajskou přílohu národní S3 strategie  Specifické koncepce v různých oborech ◦ Sociální služby, zdravotnictví, školství …

49  Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje  Strategický cíl: Konkurenceschopnost a zaměstnanost  Priority:1.Trh práce a zaměstnanost 2.Vzdělávání a konkurenceschopnost 3.Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti 4.Podpora průmyslového regionu

50  Aktivní zapojení do připomínkování Operačních programů a přípravy dalších dokumentů (Územní dimenze apod.)  Příprava projektového zásobníku kraje  Podpora absorpční kapacity v kraji


Stáhnout ppt " Dohoda o partnerství ČR – EK  OP Věda, výzkum, vzdělávání  OP Zaměstnanost  OP Životní prostředí  OP Doprava  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google