Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Další mo ž nosti komunitní knihovny M ě stská knihovna Č eský T ě šín 13. – 14. ř íjna 2015 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Další mo ž nosti komunitní knihovny M ě stská knihovna Č eský T ě šín 13. – 14. ř íjna 2015 1."— Transkript prezentace:

1 Konference Další mo ž nosti komunitní knihovny M ě stská knihovna Č eský T ě šín 13. – 14. ř íjna 2015 1

2 2

3  Vymezit další oblast č innosti knihovny komunitního typu – práce s lokální historií  Propagace regionální historie, tradic, literatury a um ě ní – hledat formy  Podpora kulturního d ě dictví – hovo ř it pravdiv ě a otev ř en ě o minulosti /p ř íklad Broumovsko/ 3

4  Na p ř íkladu jiných knihoven ukázat, jak rozší ř it portfolio slu ž eb knihovny  Najít inspiraci pro tvorbu vlastních po ř ad ů klubového typu s daným zam ěř ením  Knihovny tímto rozší ř it nabídku kulturních slu ž eb ve m ě st ě 4

5 T ě šínsko ve své historické hranici T ě šínsko po rozd ě lení v r. 1920 5

6  Po č et obyvatel polské národnosti v Č R 42.302 osob  Polská minorita ž ije soust ř ed ě n ě na T ě šínsku  Má zde historicky hluboké ko ř eny  Má zde své školství, kulturní spolky, tisk, televizní a rozhlasové vysílání, aj. 6

7  Na T ě šínsku se vyskytují dvojjazy č né nápisy ve 30 obcích, které spl ň ují 10% p ř ítomnosti polské minority  Dvojjazy č né nápisy m ůž eme vid ě t v mnoha státech v Evrop ě  Vyskytují se tam, kde historicky ž ije po č etná minorita, nap ř. Francie 7

8 8

9  Dnes je T ě šínsko /T ě šínské Slezsko/ termín ozna č ující bývalé T ě šínské kní ž ectví  Historickou metropolí je T ě šín, nejvyšší hora je Lysá hora 9

10  Dnes je území rozd ě leno na č eské T ě šínsko (56%) a polské T ě šínsko (44%)  Rozd ě lena je i historická metropole T ě šín na Č ESKÝ T Ě ŠÍN a polský CIESZYN  D ů le ž itá m ě sta : č ást Ostravy, zvaná Slezská Ostrava okres Karviná (Karviná, Haví ř ov, Orlová, Bohumín, Č eský T ě šín) 10

11 okres Frýdek-Místek (Frýdek, T ř inec, Jablunkov) polský okres Cieszyn  Pohledy na hranice území se r ů zní: pohled geografický, který p ř edstavuje T ě šínsko v jeho historických hranicích pohled etnický, který vyplývá z pou ž ívání tzv. obcovacího jazyka. tzn. jazyka, kterým zdejší obyvatelstvo mluví 11

12  Slo ž ité jazykové pom ě ry na T ě šínsku  Po staletí zde ž ijící národnosti Polák ů, Č ech ů, N ě mc ů a Ž id ů zde vytvo ř ili jazykov ě autonomní území  Pou ž ívá se t ě šínské ná ř e č í „po našymu“, co ž je smíšený dialekt s p ř evahou polských prvk ů  Je natolik odlišné od spisovné polštiny č i č eštiny, ž e mu nerozumí ani Č ech a ani Polák z vnitrozemí 12

13  Po č et obyvatel – 24.600  Knihovní fondy – 97 tis. svazk ů  138 exemplá řů periodik  98 tis. návšt ě v ro č n ě  4500 registrovaných č tená řů  740 kulturních akcí ro č n ě  17 tis. návšt ě vník ů kulturních akcí  200 tis. výp ů j č ek  Elektronické informa č ní zdroje 4 vlastní, 2 externí  12 tis. návšt ě vník ů internetu 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18

19 Osobnosti T ě šínska 88 osobností města Těšína

20  Literárn ě v ě dní výzkum systematicky provádí Slezská univerzita v Opav ě, prof. Libor Martinek  Spolupráce s M ě K v oblasti propagace polsky píšících autor ů  Ve spolupráci se SU v Opav ě vydala M ě K literární mapu T ě šínského Slezska (2012), která popularizuje literární místopis na T ě šínsku 20

21 21 Literární místopis na T ě šínsku podpo ř ila M ě stská knihovna v Č eském T ě šín ě vydáním Literární mapy, která dokumentuje literární zázemí na č eské a polské stran ě T ě šínska. Na map ě spolupracovali prof. Libor Martinek prof. Daniel Kadlubiec Biblioteka Miejska w Cieszynie

22 22 Jindřich Mann Wladyslaw Sikora

23 23

24 Jaromír Nohavica Zbygniew Czendlik 24

25 Č esko-polský diskusní salon filma řů David Ond ř í č ek Adam Sikora 25

26 prof. ak. arch. Ji ř í Pelcl, dr.h.c. Dr. hab prof Michal Stefanowski Doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD. 26.

27 Petruška Šustrová Miroslaw Jasi ń ski 27

28 diskusní salon osobností T ě šínska básní ř ka Renata Putzlacher a p ř evor B ř evnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek 28

29 Č esko-polský diskusní salon sociologický PhDr.Ji ř ina Šiklová a prof. Radoslaw D. Zenderowski 29

30 30

31 Č esko-polský diskusní salon p ř ekladatel ů Jacek Baluch a Václav Sikora 31

32 32

33 33

34 34 Ak.malí ř F. Ś wider Herec Bronislav Poloczek

35 35 Těšínský jazz rodačka, světově známá klavíristka Božena Steinerová

36 36 letos poprvé Měsíc regionální historie cyklus přednášek, besed a dalších akcí pro veřejnost zaměřených na lokální historii organizuje Městská knihovna Muzeum Těšínska

37 37 Rádi si necháme vyprávět o časech minulých. Se zájmem posloucháme vyprávění našich rodičů, prarodičů, tetiček či strýčků o tom, co se v minulosti přihodilo v našem městě nebo okolí. Vyprávění oživuje naše představy a my při tom prožíváme krásné, zajímavé, ale i nebezpečné chvíle současně s našimi blízkými či vzdálenými předky. Podělte se s ostatními a zapište příběhy, které by mohli zajímat i ostatní.

38 P ř edchozí ro č ník 38 Sborník z mezinárodní soutěže ve tvůrčím psaní pro děti Soutěže se zúčastnily dětští čtenáři ze spřátelených knihoven v Cieszynie (PR), Daruvaru (Chorvatsko) a Kysuckém Novém Meste (Slovensko)

39 39 Kniha o městě Českém Těšíně vznikla díky nadšení českotěšínských dětí, které vytvořily tuto knihu pro české krajany v chorvatském Daruvaru

40 D ě kuji vám za pozornost 40


Stáhnout ppt "Konference Další mo ž nosti komunitní knihovny M ě stská knihovna Č eský T ě šín 13. – 14. ř íjna 2015 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google