Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Novela zákona o vysokých školách zákon č. 137/2016 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Novela zákona o vysokých školách zákon č. 137/2016 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.:"— Transkript prezentace:

1 1 Novela zákona o vysokých školách zákon č. 137/2016 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Obsah Přijetí novely. Prováděcí předpisy. Vnitřní předpisy. Závěr.

3 3 Přijetí novely Poslanecká sněmovna  27. ledna 2016 Senát  2. března 2016 Prezident  11. března 2016 Zveřejnění  2. května 2016 Účinnost  1. září 2016

4 4 Prováděcí předpisy Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství Návrh vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů  17. května 2016 jednání s reprezentacemi v Brně

5 5 Prováděcí předpisy Vyhláška MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách  Její novelizace se nenavrhuje Vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, ve znění vyhlášky č. 312/2011 Sb.  zrušena

6 6 Prováděcí předpisy Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství Obsahuje  základní tematické okruhy, které jsou pro danou oblast vzdělávání charakteristické  výčet typických studijních programů spadajících do dané oblasti vzdělávání  rámcový profil absolventa v dané oblasti vzdělávání

7 7 Vnitřní předpisy Soulad vnitřních předpisů s novelou zákona  do jednoho roku od nabytí účinnosti  výjimka – fakulty rozsah pravomocí fakult rozhodovat nebo jednat za VVŠ zůstává nezměněn do dne registrace Dotazy  V případě, že vnitřní předpisy budou v rozporu s novelou zákona, má přednost novela a nikoliv vnitřní předpis?  Ano  Kdy návrhy nových vnitřních předpisů předkládat k registraci-po nabytí účinnosti nebo dříve?  Návrhy na registraci vnitřních předpisů se mohou předkládat dříve s tím, že účinnost v jejich přechodných a závěrečných ustanoveních musí být stanovena nejdříve na 1. září 2016 (účinnost novely zákona o vysokých školách)

8 8 Vnitřní předpisy statut veřejné vysoké školy volební řád akademického senátu veřejné vysoké školy (na návrh rektora) jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy (předkládá člen akademického senátu, stanovisko rektora) vnitřní mzdový předpis jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků studijní a zkušební řád stipendijní řád disciplinární řád pro studenty d) e) jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy, e)

9 9 Vnitřní předpisy řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků studijní a zkušební řád stipendijní řád disciplinární řád pro studenty pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy

10 10 Vnitřní předpisy Statut  název, sídlo a typ vysoké školy  právní předchůdce,  rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek  d) podmínky studia cizinců  organizační strukturu  ustanovení o poplatcích spojených se studiem,  pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů,  pravidla hospodaření veřejné vysoké školy

11 11 Vnitřní předpisy Organizační struktura § 24 – práva fakult nová pravidla budou platit až budou promítnuta do statutu orgány fakulty rozhodují a jednají za VVŠ ve věcech fakulty  ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty  vnitřní organizace fakulty  habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem  nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě  pracovněprávní vztahy

12 12 Vnitřní předpisy orgány fakulty rozhodují a jednají za VVŠ ve věcech fakulty v rozsahu stanoveném statutem  tvorba a uskutečňování studijních programů  strategické zaměření tvůrčí činnosti  zahraniční styky a aktivity  doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti orgány fakulty rozhodují a jednají za VVŠ v dalších věcech, pokud jim rozhodování svěří statut

13 13 Vnitřní předpisy Organizační struktura  Zvláštní režim v pracovněprávních věcech týkajících se fakult  Projednání předem s rektorem  Dohoda může toto projednávání omezit Dotazy  Je možné dohodu nahradit úpravou ve statutu?  Nelze.

14 14 Vnitřní předpisy Akademický senát veřejné vysoké školy Změny nastávají v kompetencích AS, VR a Správní rady- neměly by se dotknout vnitřních předpisů  pokud výkon funkce náhradníka umožní vnitřní předpis, vykonává funkci pouze po zbytek funkčního období  neslučitelnost funkcí v AK vedle rektora, prorektora a děkana rozšíření o kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu  možnost vystoupení na AS vedle rektora a prorektora rozšíření o děkana, předsedu správní rady nebo jím pověření člen SR, člen rady pro vnitřní hodnocení nebo pověřený člen

15 15 Vnitřní předpisy Akademický senát veřejné vysoké školy  změna způsobu schvalování vnitřních předpisů vnitřní předpisy fakult-na návrh AS fakulty, stanovisko rektora, jednací řád AS VVŠ na návrh člena AS VVŠ ostatní vnitřní předpisy VVŠ a jejích součástí - na návrh rektora  AS nově schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činností VVŠ předloženou předsedou rady pro vnitřní hodnocení  nově dává předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů rady pro vnitřní hodnocení  zveřejňování podkladů k rozhodnutí AS členům akademické obce

16 16 Vnitřní předpisy Vědecká rada veřejné vysoké školy Změna kompetence vědecké rady vysoké školy- neměla by se promítnout do vnitřních předpisů  zavádí nově pojem funkční období členů vědecké rady vysoké školy  délku funkčního období členů vědecké rady vysoké školy může stanovit vnitřní předpis a také délku funkčního období vědecké rady fakulty, pokud ho nestanoví vnitřní předpis fakulty  změna kompetence vědecké rady VVŠ související se změnami v oblasti akreditací a uskutečňování studijních programů  schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu

17 17 Vnitřní předpisy Vědecká rada veřejné vysoké školy  schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu  schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání

18 18 Vnitřní předpisy Vědecká rada veřejné vysoké školy  schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty; v případě řízení, která se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu  schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

19 19 Vnitřní předpisy Vědecká rada veřejné vysoké školy  projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený rektorem před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy  projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení, pokud je zřízena  projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy a návrhy dodatků k této zprávě

20 20 Vnitřní předpisy Vědecká rada veřejné vysoké školy  projednává návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,  působnost vědecké rady vysoké školy, která se týká schvalování studijních programů předložených rektorem lze statutem veřejné vysoké školy zcela nebo zčásti svěřit radě pro vnitřní hodnocení nebo vědecké radě fakulty  vykonává další působnosti stanovené statutem veřejné vysoké školy

21 21 Vnitřní předpisy Rada pro vnitřní hodnocení veřejné vysoké školy  vědecká rada v případě, že VVŠ nemá institucionální akreditaci  předseda rady je rektor  místopředseda je doc. nebo prof. z dané vysoké školy  místopředsedu a ostatní členy rady jmenuje rektor na návrh 1/3 VR, 1/3 AS, jeden z řad studentů  předseda AS VVŠ je členem rady  délku funkčního období rady může stanovit vnitřní předpis

22 22 Vnitřní předpisy Rada pro vnitřní hodnocení  schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy  řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy  zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě  vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy  vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.

23 23 Vnitřní předpisy Správní rada veřejné vysoké školy Statut správní rady, který schvaluje ministr, upravuje volbu předsedy a místopředsedy správní rady a způsob jednání správní rady  jmenování členů správních rad - doplněny profesní komory, organizace zaměstnavatelů, nebo dalších osob nebo orgánů vykonávajících nebo podporujících vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol  jmenování nového člena správní rady pouze na zbytek funkčního období  doplněny důvody zániku funkce člena správní rady 1. uplynutím funkčního období 2. vzdáním se funkce 3. smrtí nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného 4. dnem vzniku základního pracovněprávního vztahu k dané veřejné vysoké škole

24 24 Vnitřní předpisy Správní rada veřejné vysoké školy 5. dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl člen správní rady veřejné vysoké školy odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo kterým byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, rozhodnutí soudu, kterým byla schválena dohoda o vině člena správní rady a trestu za jím spáchaný úmyslný trestný čin, rozhodnutí státního zástupce, kterým bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání člena správní rady za úmyslný trestný čin, rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, kterým bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání člena správní rady pro úmyslný trestný čin nebo kterým bylo v trestním řízení vedeném pro úmyslný trestný čin člena správní rady schváleno narovnání, nebo 6. rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost člena správní rady.

25 25 Vnitřní předpisy Správní rada veřejné vysoké školy  Stanoveno, ve kterých případech schvaluje návrhy správní rada až po jejich schválení akademickým senátem VVŠ (jde o schválení rozpočtu a strategického záměru)  o návrhu musí rozhodnout do 2 týdnů ode dne postoupení návrhu prostřednictvím rektora  v případě, že nerozhodne, platí, že návrh je schválen  neschválení návrhu – návrh se vrací akademickému senátu  nesouhlas s návrhem – schválení 3/5 všech členů akademického senátu  Souhlas s návrhem – prostá většina hlasů akademického senátu  určení dne postoupení návrhu vymezí vnitřní předpis veřejné vysoké školy

26 26 Vnitřní předpisy Správní rada veřejné vysoké školy  Posílení kompetence správní rady (po schválení v akademickém senátu VVŠ)  projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy, předloženou rektorem, a dodatky k této zprávě  schvaluje rozpočet (místo „vyjadřování se“) veřejné vysoké školy, předložený rektorem  c) schvaluje strategický záměr (místo „vyjadřování se“) veřejné vysoké školy  d) projednává výroční zprávu (místo „vyjadřování se“) o činnosti a výroční zprávu o hospodaření veřejné vysoké školy, předložené rektorem

27 27 Vnitřní předpisy Nové povinnosti veřejné vysoké školy  provádět vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy  zveřejňovat ve veřejné části svých internetových stránek registrované vnitřní předpisy veřejné vysoké školy včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti,  ve veřejné části svých internetových stránek zveřejňovat informace o omezení nebo odnětí institucionální akreditace, o omezení nebo zániku oprávnění uskutečňovat studijní program, o omezení nebo odnětí akreditace studijních programů a o pozastavení nebo odnětí akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

28 28 Vnitřní předpisy Studijní programy  za akreditovaný studijní program - i program uskutečňovaný v rámci akreditované oblasti vzdělávání  oblast vzdělávání je definována v zákoně - § 44a  vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání stanoví nařízení vlády  musí být určena oblast (nebo oblasti), v rámci které má být studijní program uskutečňován, způsob zařazení do oblasti stanoví zákon  profil bakalářského nebo magisterského studijního programu (profesně zaměřený nebo akademicky zaměřený)

29 29 Vnitřní předpisy Studijní programy  garant studijního programu – akademický pracovník, magisterský a doktorský studijní program – pouze docent, profesor nebo mimořádný profesor  garant doktorského studijního programu je zároveň předsedou oborové rady  garant studijního programu – jmenován podle pravidel stanovených vnitřním předpisem  spolupráce se zahraniční vysokou školou při uskutečňování studijního programu – blíže upraven obsah dohody

30 30 Vnitřní předpisy Studijní programy  nově upravena povinnost vysoké školy vydat diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky absolventům magisterského studijního programu po složení státní rigorózní zkoušky  odložení zveřejnění bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich částí – po dobu trvání překážky, nejdéle na dobu 3 let  informace o nezveřejnění musí být zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné práce  disertační práci se nezveřejňuje, byla-li již zveřejněna jiným způsobem.  jeden výtisk práce se zasílá k uchování na ministerstvo

31 31 Vnitřní předpisy Neplatnost vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce  dříve pouze podle § 154 správního řádu –jako osvědčení (držitel diplomu absolvoval studium ve studijním programu a získal tak vysokoškolské vzdělání a jaký titul ze zákona získal  používalo se proto ustanovení části čtvrté správního řádu upravující zrušení osvědčení, které je v rozporu s právními předpisy a přiměřeně ustanovení hlavy IX části druhé správního řádu upravující přezkumné řízení  v řízení o neplatnosti rozhoduje rektor  v důsledku úmyslného trestného činu došlo k nesplnění podmínky stanovené zákonem, studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro vykonání SZ nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce

32 32 Vnitřní předpisy Neplatnost vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce  v důsledku úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušující právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví došlo k nesplnění podmínky stanovené zákonem, studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro vykonání SZ nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce  v důsledku jiného úmyslného jednání proti dobrým mravům (soustavné, opakované) došlo k nesplnění podmínky stanovené zákonem, studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro vykonání SZ nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce

33 33 Vnitřní předpisy Neplatnost vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce  řízení se zahajuje z moci úřední – rektorem  nejpozději do 3 let od nabytí právní moci rozsudku  nejpozději do 3 let od vykonání SZ nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce  neshledá-li rektor důvody – řízení se zastaví  nezbytné pro rozhodnutí rektora – stanovisko přezkumné komise (jmenuje rektor, 1 z řad studentů)  podrobnosti o složení přezkumné komise stanoví vnitřní předpis vysoké školy  rozhodnutí do 150 dnů od zahájení řízení  přezkumná komise vydá stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy o něj požádal rektor

34 34 Vnitřní předpisy neplatnost vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce  pokud rektor rozhodne jinak, než znělo stanovisko přezkumné komise, je povinen tuto skutečnost v rozhodnutí odůvodnit  rozhodnutí rektora-konečné, pouze žaloba ve správním soudnictví  osoba pozbývá vysokoškolské vzdělání a příslušný titul  pozbývá platnost vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu  vyloučení ze studia ve studijním programu, do kterého došlo k přijetí na základě ukončení studia v předcházejícím programu  osoba se nestává opětovně studentem, může rozhodnutím získat právo na zápis do studia,  rozhodnutí učiněná dotčenou osobou zůstávají nedotčeny  povinnost vysoké školy informovat uznávací orgán v případě regulovaných povolání

35 35 Vnitřní předpisy Dotazy  Jak se postupuje v případě, kdy se zjistí, že existují důvody pro zahájení řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její části, nebo obhajoby disertační práce po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozsudku, kterým byla uvedená osoba odsouzena za úmyslný trestný čin?  Postupuje se podle správního řádu.  V případě, že osoba řádně ukončí např. navazující studijní program dříve, než uplynou 3 roky od řádného ukončení bakalářského studijního programu a rektor rozhodne o vyslovení neplatnosti státní zkoušky v bakalářském studijním programu, je neplatná i státní zkouška v navazujícím studijním programu?  Státní zkouška v navazujícím studijním programu je platná, muselo by být zahájeno řízení o neplatnosti státní zkoušky v navazujícím studijním programu podle zákona nebo po uplynutí 3 let podle správního řádu.

36 36 Vnitřní předpisy Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek  podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím studijním programu – kterýkoliv typ studijního programu (nejenom bakalářský)  v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském studijním programu zahraniční středoškolské vzdělání potvrzené  dokladem o uznání rovnocennosti nebo  dokladem o Evropském bakalaureátu nebo  zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, je-li podle mezinárodních smluv rovnocenný bez dalšího postupu  zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání (ve středoškolském vzdělávacím programu opravňujícím vstup do bakalářského nebo magisterského studijního programu) + případně doplňující informace -vysoká škola musí mít institucionální akreditaci (min. 1 oblast) a -nemá pochybnosti o dostatečné úrovni vzdělání

37 37 Vnitřní předpisy Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek  přijetí do doktorského studijního programu nebo navazujícího magisterského studijního programu  dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání + případně doplňující informace)  zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, je-li podle mezinárodních smluv rovnocenný bez dalšího postupu  zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání (ve vysokoškolském studijním programu opravňujícím vstup do doktorského nebo navazujícího magisterského studijního programu + případně doplňující informace -vysoká škola musí mít institucionální akreditaci (min. 1 oblast) a -Nemá pochybnosti o dostatečné úrovni vzdělání

38 38 Vnitřní předpisy Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek  Zdravotní způsobilost může být stanovena jako podmínka pro přijetí do konkrétního studijního programu, pokud to vyžaduje povaha studijního programu  požadavek na zdravotní způsobilosti musí být zveřejněn v dostatečném předstihu, nejméně 4 měsíčním jako ostatní údaje o přijímacím řízení-např. termín pro podávání přihlášky  text zveřejněných požadavků na zdravotní způsobilost předloží uchazeč poskytovateli zdravotních služeb (registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, není-li uchazeč takto registrován, pak kterýkoliv poskytovatel v uvedených oborech; v případě zaměření na sport nebo tělesnou výchovu vydává posudek poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství

39 39 Vnitřní předpisy Rámcové podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek  rozhodnutí o přijetí ke studiu musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu

40 40 Vnitřní předpisy Ukončení studia  upřesnění dne ukončení studia v souvislosti s institucionální akreditací, neplatností vykonání státní zkoušky, nebo její části nebo obhajoby disertační práce

41 41 Vnitřní předpisy poplatky spojené se studiem poplatky za úkony spojené s posouzením splnění podmínek pro přijetí ke studiu (nejvýše 20 % základu) poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením (nejvýše čtyřnásobek základu-zveřejnění na úřední desce) poplatky za úkony spojené s řízením je jmenování profesorem (nejvýše šestinásobek základu-zveřejnění na úřední desce) poplatky za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (3000 Kč)  nejde o správní poplatky správní poplatek, jeli žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podána MŠMT (3000 Kč)

42 42 Vnitřní předpisy Poplatky spojené se studiem  započítávání dřívějšího neúspěšného studia v bakalářských a magisterských studijních programech – nezapočítává se pokud dojde k řádnému ukončení stejného typu studijního programu  zrušeny poplatky za studium absolventů bakalářského a magisterského studijního programu  zavedení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením i v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce  statut vysoké školy stanoví pouze pravidla pro stanovení výše poplatku za studium  výše poplatku za studium musí být zveřejněna na internetu nejpozději poslední den stanovený pro podávání přihlášky ke studiu  zveřejnění výše poplatku za studium je podmínkou pro jeho zvýšení

43 43 Vnitřní předpisy Poplatky za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (3000 Kč)  správní poplatek, jeli žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podána MŠMT (3000 Kč)  poplatek se nevztahuje na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely zákona  Poplatek se nehradí:  v případě, že dojde k odložení věci podle § 43 správního řádu,  v případě, že dojde k postoupení žádosti o uznání jiné VVŠ, MŠMT, MO nebo MV nebo veřejné vysoké škole, této vysoké škole se poplatek neplatí  pokud je již poplatek zaplacen, musí ho VŠ vrátit  pokud bude zahájené řízení zastaveno (např. zpětvzetí žádosti, neodstranění podstatných vad (např. nepředložení dokladu o vzdělání) – poplatek žadatel musí uhradit

44 44 Vnitřní předpisy Poplatky za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (3000 Kč)  neuhrazení poplatku  jde o předložení žádosti trpící vadou (§ 37 odst. 3 a § 45 odst. 2 správního řádu)  VŠ by proto měla vyzvat žadatele k odstranění nedostatku zaplacením poplatku nebo předložením dokladu o jeho zaplacení a to v přiměřené lhůtě a podat mu informaci o tom, co se stane v případě neodstranění nedostatků v přiměřené lhůtě  po tuto dobu by bylo vhodné řízení přerušit

45 45 Vnitřní předpisy Poplatky za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (3000 Kč)  V případě nepřípustného postoupení žádosti jiné vysoké škole  vysoká škola by měla se souhlasem MŠMT postoupit žádost věcně příslušnému orgánu, popřípadě žádost vrátit původní VŠ  jsou-li pochybnosti o věcně příslušné VŠ, mělo by VŠ věcně příslušnou určit ministerstvo  nejde o případy, kdy VŠ žádost zamítne, protože studijní program byl v podstatných rysech odlišný

46 46 Vnitřní předpisy Dotaz  nelze vrátit přihlášku ke studiu z důvodů neuhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením  je možné použít obecné úpravy správního řízení obsažené ve správním řádu  v případě, že vysoká škola stanoví např. ve statutu, že poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je uchazeč povinen uhradit při podání přihlášky ke studiu  mohlo by jít o předložení přihlášky (žádosti o přijetí) trpící vadou – vyzvat uchazeče ve stanovené lhůtě k zaplacení poplatku a poučit ho o následcích, pokud nezaplatí  pokud nezaplatí přijímací řízení by bylo zastaveno  podání přihlášky po stanoveném termínu – důvod pro zastavení řízení

47 47 Vnitřní předpisy Doručování písemností studentů a uchazečům o studium  nově možnost doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy  nově možnost doručení rozhodnutí o povolení mimořádného opravného termínu zkoušky, opakování studia, uznání zkoušek nebo části studia prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy  uchazeč musí s takovým doručením souhlasit  nepodaří-li se rozhodnutí doručit – doručí se veřejnou vyhláškou

48 48 Vnitřní předpisy Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem  mimořádný profesor – srovnatelné postavení dosáhla v zahraničí nebo odborník z praxe, který v dané oblasti vzdělávání působil alespoň 20 let  mimořádný profesor pouze na VŠ, která má institucionální akreditaci  možnost vrácení návrhu s odůvodněním na jmenování profesorem ministrem vědecké radě vysoké školy, pokud nebyl dodržen postup při řízení ke jmenování profesorem  doplněno zveřejňování habilitační práce  Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem stanoví vysoká škola ve svém vnitřním předpise

49 49 Vnitřní předpisy Vyslovení neplatnosti jmenování docentem  v řízení o neplatnosti rozhoduje rektor  osoba svoji kvalifikaci prokázala v habilitačním řízení  v důsledku úmyslného trestného činu  v důsledku úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušující právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví  v důsledku jiného úmyslného jednání proti dobrým mravům

50 50 Vnitřní předpisy Vyslovení neplatnosti jmenování docentem  řízení se zahajuje z moci úřední – rektorem  nejpozději do 3 let od nabytí právní moci rozsudku  nejpozději do 5 let ode dne skončení habilitačního řízení  neshledá-li rektor důvody – řízení se zastaví  nezbytné pro rozhodnutí rektora – stanovisko pětičlenné přezkumné komise (jmenuje rektor z doc. a prof. a jiných odborníků, 1 na návrh ministra ze státních zaměstnanců MŠMT, většina členů mimo VŠ)

51 51 Vnitřní předpisy Vyslovení neplatnosti jmenování docentem  podrobnosti o složení přezkumné komise stanoví vnitřní předpis vysoké školy  rozhodnutí do 1 roku od zahájení řízení  pokud se rektor v rozhodnutí odchýlí od stanoviska přezkumné komise, musí to odůvodnit  rozhodnutí rektora-konečné, pouze žaloba ve správním soudnictví

52 52 Vnitřní předpisy Obsazování volných pracovních míst akademických pracovníků  obsazování volných pracovních míst na základě výběrového řízení i v případech stanovených vnitřním předpisem veřejné vysoké školy

53 53 Vnitřní předpisy Přechodná ustanovení  Vnitřní předpisy upravené podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží vysoká škola příslušnému ministerstvu k registraci nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne registrace statutu veřejné vysoké školy nebo jeho změny, upraveného a předloženého k registraci podle věty první a vymezujícího nově rozsah pravomocí fakulty rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou školu, zůstává dosavadní rozsah pravomocí fakulty, vyplývající z platného statutu a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nedotčen.  Do uplynutí 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona upravujícího zápis statusu veřejné prospěšnosti právnické osoby do veřejného rejstříku se pro účely zákona o vysokých školách za veřejně prospěšnou právnickou osobu považuje obecně prospěšná společnost i v případě, že neprokázala status veřejné prospěšnosti.

54 54 Vnitřní předpisy Přechodná ustanovení  Tituly „docent“ a „profesor“, získané ve Slovenské republice v době od 1. ledna 1993 do skončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsané v Praze dne 23. března 2001, se považují za rovnocenné s tituly „docent“ a „profesor“, získanými v uvedené době v České republice.  Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory. Opatření přijatá na základě § 85 odst. 2 písm. a) a b)

55 55 Vnitřní předpisy Přechodná ustanovení  zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají ve vztahu k uvedeným studijním programům zachována; při jejich případném rušení nebo při stanovování opatření Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství se přiměřeně použijí ustanovení § 83c a § 86 odst. 2 a 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dni nabytí účinnosti tohoto zákona však nelze žádat o akreditaci rozšíření uvedeného studijního programu o nový studijní obor ani rozšířit uvedený studijní program uskutečňovaný vysokou školou v rámci oblasti vzdělávání, pro kterou má vysoká škola institucionální akreditaci podle § 81a a 81b zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o nový studijní obor.

56 56 Vnitřní předpisy Přechodná ustanovení  Stanoví-li dosavadní právní předpisy, upravující odbornou způsobilost pro výkon povolání nebo činnosti, požadavky týkající se studia nebo absolvování studia určitého studijního oboru nebo určitého studijního oboru určitého studijního programu, považují se tyto požadavky za splněné, i pokud odpovídající studium bylo uskutečňováno nebo absolvováno v rámci příslušného nového studijního programu akreditovaného nebo uskutečňovaného podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nečleněného na studijní obory.  Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podle dosavadních právních předpisů, které měla vysoká škola k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává oprávněním konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem akreditovaným podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na stanovenou dobu, nejméně však na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření přijatá na základě § 85 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.

57 57 Vnitřní předpisy Přechodná ustanovení  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprovozní registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů a registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace do 1. ledna 2017.  Ustanovení § 72 odst. 16 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na habilitační řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  Ustanovení § 74 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na řízení ke jmenování profesorem zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  Správní řízení ve věcech akreditací nebo státního souhlasu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  Jmenování předsedy, místopředsedů a dalších členů Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na funkční období počínající nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je možno v souladu s postupy uvedenými v zákoně č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, uskutečnit i přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však po dni 30. června 2015.

58 58 Vnitřní předpisy Přechodná ustanovení 12. Při prvním jmenování členů Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství určí vláda z řad osob navržených pro šestileté funkční období jména pěti členů s výjimkou předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, jejichž funkční období skončí po 2 letech, a pěti členů s výjimkou předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, jejichž funkční období skončí po 4 letech. 13. Za funkční období člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se pro účely § 83b odst. 2 věty druhé zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje i funkční období člena Akreditační komise, jmenovaného podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 14. Nabude-li tento zákon alespoň z části účinnosti přede dnem 31. července 2016, funkční období stávajících členů Akreditační komise jmenovaných na základě zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, kterým by funkční období skončilo po dni nabytí účinnosti alespoň části tohoto zákona, skončí posledním dnem přede dnem zahájení funkčního období členů Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství jmenovaných podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

59 59 Vnitřní předpisy Přechodná ustanovení 15. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upraví dosavadní registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 16. Ustanovení § 90a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 17. Pokud zahraniční vysoká škola nebo tuzemská právnická osoba poskytovala na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu již v den nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede svoji činnost do souladu s § 93a až 93i zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, do 13 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 18. Název veřejné vysoké školy „Univerzita Karlova v Praze“ se nahrazuje názvem „Univerzita Karlova“. Název veřejné vysoké školy „Ostravská univerzita v Ostravě“ se nahrazuje názvem „Ostravská univerzita“.

60 60 Závěr Děkuji za pozornost. JUDr. Věra Koťátková Odbor vysokých škol MŠMT kotatk@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Novela zákona o vysokých školách zákon č. 137/2016 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google