Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o vysokých školách RVŠ 2014 Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o vysokých školách RVŠ 2014 Praha,"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o vysokých školách RVŠ 2014 Praha, 3. 11. 2014
JUDr. Mgr. Marek HODULÍK

2 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Okruhy řešené problematiky Samospráva Rada vysokých škol Informovanost Zahraniční vysoké školy Studijní programy Státní vysoké školy Odebírání titulů Poplatky Elektronické doručování Akreditace Akreditační úřad

3 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva Akademický senát Sjednocení doby výkonu mandátu člena i náhradníka – volen pouze na zbytek období (§8/1) Neslučitelnost členství v AS s funkcí prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu (§8/2) Iniciační pravomoc při předkládání jednacího řádu (§9/1/b)

4 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva Vědecká rada Bez předchozího schválení členů AS je jmenování neplatné schvaluje: studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace (pouze VR) záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem * Pravomoci může převzít Rada pro vnitřní hodnocení nebo vědecká rada fakulty, pokud tak stanoví statut VŠ (§12/3 )

5 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva Vědecká rada projednává: návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality návrhy rektora na jmenování a odvolání členů rady pro vnitřní hodnocení návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality a dodatky návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy

6 Rada pro vnitřní hodnocení
Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha Samospráva Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje návrh pravidel  systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality před předložením návrhu AS řídí průběh vnitřního hodnocení kvality zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality Předsedou je rektor, povinně členem předseda AS a jeden student (§12a/3)

7 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva X dozor Správní rada Nově absolvent, členové profesních komor, organizací zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo orgánů vykonávajících, podporujících nebo využívajících vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky, Posílení pravomoci: projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality, schvaluje rozpočet veřejné vysoké školy, schvaluje dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy, Je zde dána fikce souhlasu (pokud do 2 týdnů od postoupení neprojedná) a přehlasovatelnost AS (3/5 kvórum) (§14/5)

8 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Samospráva Práva fakulty Omezení práv fakulty (§ 24): Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat …v rozsahu stanoveném statutem Samostatnost pouze ve věcech ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty

9 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Informovanost Zveřejňování studijních programů a vnitřních předpisů na úřední desce seznam studijních programů, oborů, ve kterých je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, změny prováděné v rámci oprávnění vyplývajících z institucionální akreditace, a ve výčtu uskutečňovaných studijních programů (§ 21) Vnitřní předpisy: zveřejňovat na úřední desce a na internetových stránkách veřejné vysoké školy registrované vnitřní předpisy veřejné vysoké školy, včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti (§21) Vnitřní předpisy vysoké školy musejí být v souladu se statutem Vnitřní předpisy fakulty se zveřejňují na úřední desce a na internetových stránkách fakulty, včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti (§33/5).    Vnitřní předpisy fakulty musejí být v souladu se statutem a ostatními vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.

10 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Studijní programy Povinnost u studijního programu (Bc., Mgr.) uvádět profil = nejasné dopady na studium, návaznost studií, diplomy a akreditace Součástmi studijního programu jsou a) název studijního programu, jeho typ, forma a cíle studia; v případě bakalářského a magisterského studijního programu případně též údaj o profilu studijního programu, Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu obsahuje b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2, (§79/2) garantem magisterského studijního programu a doktorského studijního programu může být pouze docent nebo profesor, který je akademickým pracovníkem dané vysoké školy – problém zejména u oborů, kde není v ČR habilitační a profesorské řízení

11 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Studijní programy Diplom při absolvování rigorózního řízení a evidence vydaných diplomů (všech) (§§ 46/6, § 88/3/h) Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu. (§47/6) Možnost odložení zveřejnění práce až o 3 roky (§47b/4) – ale jeden výtisk k archivaci ministerstvu Nově může být podmínkou pro přijetí / studium zdravotní způsobilost uchazeče (§49, §63)

12 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Odebírání titulů (§47c) Týká se Bc., Mgr., Ph.D. a doc. Kdy? úmyslný trestný čin úmyslné neoprávněné užití díla jiné osoby hrubě porušujícího obecné předpisy o ochraně duševního vlastnictví úmyslné jednání proti dobrým mravům (jednalo-li se o soustavné nebo opakované jednání proti dobrým mravům nebo byla-li jím podstatně narušena možnost získat standardní znalosti a dovednosti absolventa daného studijního programu) Do kdy? 3 roky od pravomocného rozsudku nebo 3 roky od státnic Následky: Student se nestává zpět studentem, je mu anulováno celé studium Procedura: Rozhoduje rektor na základě podnětu přezkumné komise, kde je zastoupen jeden student (zbytek prof., doc., odborníci – 6 členů)

13 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Poplatky Přijímací řízení cizinci – poplatek „nezastropován“ (§58/4) Druhé a další studium – poplatek vypuštěn Překročení standardní doby studia (§ 58/3) – omezení započítávání neúspěšného studia * do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Zveřejnění: Výši poplatků spojených se studiem pro příští akademický rok stanoví a zveřejní na úřední desce veřejná vysoká škola nejpozději poslední den  lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu  

14 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Elektronické doručování Nově rozšířeno na: výzvu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o vyloučení v důsledku nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu (§56/1/b), rozhodnutí o přijetí, pokud uchazeč souhlasil a upravuje vnitřní předpis vysoké školy Pozitivní rozhodnutí o: povolení mimořádného opravného termínu zkoušky povolení opakovat část studia uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek Jakékoli rozhodnutí o: přiznání stipendia Zveřejnění: za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po prvním dnu zpřístupnění rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému.

15 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Elektronické doručování a odvolání Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odkladný účinek včas podaného a přípustného odvolání nelze vyloučit.

16 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Definice akademického pracovníka (§ 70) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru  podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost, a kteří, jedná-li se o zaměstnance veřejné vysoké školy, uspěli ve výběrovém řízení podle § 77 odst. 1 nebo u nich bylo od výběrového řízení upuštěno podle § 77 odst. 1.   *Poškozuje zaměstnance na DPČ, DPP, což je častý způsob sjednávání zejména u doktorandů a na soukromých vysokých školách. Dosud toto omezení na pracovní poměr neexistovalo.

17 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Vnitřní a vnější hodnocení vysoké školy (§ 77a, 77b…) Vzdělávací a tvůrčí činnost a související činnosti vysoké školy podléhají pravidelnému hodnocení. Hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy se uskutečňuje jako vnitřní hodnocení a vnější hodnocení. Vnější hodnocení vysoké školy provádí Akreditační úřad - vysoká škola si může provedení vnějšího hodnocení na vlastní náklady zajistit také u všeobecně uznávané hodnotící agentury.

18 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Vnitřní a vnější hodnocení vysoké školy – standardy (§78a) Institucionální akreditace: soubor požadavků na institucionální prostředí vysoké školy, zejména na strategii a řízení vysoké školy, na studijní programy a jejich studenty, na tvůrčí činnost, zejména na výzkum, mezinárodní spolupráci, spolupráci s praxí, akademické pracovníky, zdroje a na systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy, soubor požadavků na studijní program v rámci oblasti vzdělávání, zejména na obsahové zaměření studijního programu, profil absolventa, na odborné znalosti a odborné dovednosti absolventů ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, na personální, finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu, včetně požadavků souvisejících se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k vysokoškolskému vzdělání, a na rozsah mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce s odbornou praxí,

19 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Nově institucionální akreditace = oprávnění VŠ samostatně vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v určených oblastech vzdělávání. Na 10 let (resp. 5 let, pokud předtím zamítnuta)(§ 81b), neprodlužuje se, pokud další oblast vzdělávání, pak pouze na zbytek původní doby Podmínky získání: 10 let dva studijní programy, nejméně jeden v dané oblasti (§ 81a/4/f) regulované povolání + souhlasné stanovisko příslušného uznávacího orgánu Institucionální akreditace neplatí pro studijní programy uskutečňované s jinou právnickou osobou mimo AV ČR (tato ale musí být uvedena v rozhodnutí o institucionální akreditaci).

20 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Nově institucionální akreditace REGULACE ČASOVÁ: Požádala-li vysoká škola s institucionální akreditací o rozšíření institucionální akreditace o další oblast nebo oblasti vzdělávání a tato žádost byla zamítnuta, může podat novou žádost o rozšíření institucionální akreditace pro danou oblast nebo oblasti vzdělávání nejdříve po uplynutí doby 2 let ode dne nabytí právní moci uvedeného zamítavého rozhodnutí. Zánik: Zanikla-li institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání, studijní programy uskutečňované vysokou školou na jejím základě ke dni zániku akreditace se považují za studijní programy akreditované na dobu 3 let. (§81b/3) V případě, že došlo k zániku uskutečňování studijních programů z důvodů uvedených v odstavci 3, je vysoká škola povinna zajistit studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole. (§81b/4)

21 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Akreditační úřad předseda, 2 místopředsedové, 12 dalších členů, z nichž jeden je student (navrhuje RVŠ) Funkční období: 6 let, student 2 roky Návrhy: 5 členů Rady Akreditačního úřadu včetně předsedy návrh ministerstva, jiných ústředních orgánů státní správy, profesních komor, organizací zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo orgánů vykonávajících, podporujících nebo využívajících vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky. - povinnost ministra toliko jméno předsedy AU s reprezentacemi projednat (§ 83b/1)

22 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Akreditační úřad Návrhy: devět členů Rady Akreditačního úřadu jmenuje na návrh ministra vláda z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol podle § 92 a jednoho člena z řad studentů jmenuje na návrh ministra vláda ze studentů navržených orgánem reprezentace vysokých škol uvedeným v § 92 odst. 1 písm. a)

23 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Akreditační úřad - seznam hodnotitelů Kritéria stanoví zákon (§83e/3) Zápis na návrh – MŠMT, reprezentace, profesní organizace, průmyslníci nebo v reakci na zveřejněnou výzvu O zápisu rozhoduje Rada AU (§ 83c/2/h) – selekce Rada AU může kdykoli vyškrtnout bez odůvodnění (§ 83e/5) Počet zapisovaných a pravidla výběru členů stanoví Statut AU (§ 83e/2/c) – AU si rozhoduje zcela dle libosti

24 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Reprezentace vysokých škol Povinnosti MŠMT (ministra) projednávat: (3) Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy prováděcích právních předpisů - vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání, § 50 odst. 7 (údaje o uchazečích pro účely statistických zjišťování), standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu a standardy pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a záměry ministerstva týkající se zásad uplatňování ustanovení § 18 a 18a (rozpočet, příspěvek). Ministr s reprezentací vysokých škol projednává rovněž návrh statutu Akreditačního úřadu. (4) Ministr projednává s reprezentací vysokých škol návrhy a opatření, která se vysokých škol významně týkají.

25 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Zahraniční vysoké školy (§93a a násl.) Nově povinnost registrace (EU) a nebo schválení (mimo EU) Studenti jsou považováni za studenty dle českého zákona (benefity) pouze pokud je daná škola registrována (§93j) Nutnost nostrifikace diplomu

26 Novela zákona o vysokých školách seminář RVŠ Praha 3.11.2014
Státní vysoké školy (§94 a násl.) Ministerstvo projednává s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra záměry a opatření ministerstva, která se významně týkají státních vysokých škol. Nově povinnost obsazovat místa akademických pracovníků výběrovým řízením Na obsazování míst ostatních akademických pracovníků se vztahuje § 77 obdobně (§95/10)

27 Přechodná ustanovení 6. Tituly „docent“ a „profesor“, získané ve Slovenské republice v době od 1. ledna 1993 do skončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsané v Praze dne 23. března 2001, se považují za rovnocenné s tituly „docent“ a „profesor“, získanými v uvedené době v České republice. 16. Za funkční období člena Rady Národní akreditační agentury pro vysoké školství se pro účely § 83b odst. 2 věty druhé zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2015, považuje i funkční období člena Akreditační komise, jmenovaného podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. září 2015.

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Novela zákona o vysokých školách RVŠ 2014 Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google