Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické priority vysokých škol v rámci IPN KREDO Vyhodnocení 4. úkolu IPN KREDO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické priority vysokých škol v rámci IPN KREDO Vyhodnocení 4. úkolu IPN KREDO"— Transkript prezentace:

1 Strategické priority vysokých škol v rámci IPN KREDO Vyhodnocení 4. úkolu IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz

2 Obsah Úvodní poznámky Strategické priority VŠ ve výchozím stavu roku 2014 Komentář k prioritám VŠ roku 2014 Strategické priority VŠ pro rok 2020 Komentář k prioritám VŠ roku 2020 Strategické priority VŠ pro rok 2030 Komentář k prioritám VŠ roku 2030 Závěr 2

3 Úvodní poznámky Úkol č. 4 - zadání: stanovit strategické priority vysoké školy a jejich pořadí ve výchozím stavu roku 2014 a za roky 2020 a 2030. Názvy priorit byly agregovány do nejvíce používaných nebo zobecněných nadřazených pojmů, míra agregace byla zvolena subjektivně po debatě členů projektového týmu. Sledována byla jednak četnost výskytu priority v seznamech VŠ bez ohledu na pořadí a jednak výskyt priority s ohledem na váhu pořadí (důležitost podle mínění VŠ), váha byla stanovena podle vztahu 1/N, kde N je pořadí priority. Priority byly vyhodnoceny jednak za všechny VŠ, jednak podle různých typů VŠ, vyhodnocení se soustředilo na rok 2020. Priority byly v co největší míře anonymizovány, u některých však nelze zcela rozpoznání vyloučit. Úplné přehledy jsou v přílohách. 3

4 Úvodní poznámky (2) Priority VŠ byly zařazeny do skupin podle hlavních nebo podpůrných činností a aktivit: Vzdělávací činnost - VZ Výzkum, vývoj a inovace - VaV Třetí role VŠ - TR Financování VŠ - F Řízení VŠ - Ř Internacionalizace VŠ - I Ostatní činnosti mimo výše uvedené a neidentifikované - O 4

5 Úvodní poznámky (3) Ve zkoumaném vzorku jsou zahrnuty reakce 47 VŠ, z toho 21 veřejných a 1 státní VŠ a 25 soukromých VŠ. Reakce VŠ byly sesbírány v rámci 4. úkolu IPN KREDO, jehož plnění probíhalo v průběhu dubna 2014. Počet členů týmů se ve většině případů pohyboval od jednoho zpracovatele (zejména částečně zapojené a pozorovatelské VŠ) do 20 zpracovatelů. Četností uváděnou v tabulkách je myšlena četnost absolutního výskytu priority. Váženou četností uváděnou v tabulkách je myšlen výskyt s ohledem na pořadí podle vztahu 1/N, kde N je pořadí priority. Četnosti a váhy byly určeny bez ohledu na typ a velikost VŠ, způsob vážení byl určen projektovým týmem. 5

6 Úvodní poznámky (4) V kvalitě (a tedy i relevanci) zpracování strategických priorit jsou mezi vysokými školami rozdíly dané jednak počtem zpracovatelů a jednak tím, zda se zástupce řešitelů účastnil jarní konference KREDO. Postup zpracování byl popsán v dopise hlavního garanta projektu a bylo možno jej konzultovat s projektovým týmem. Vzhledem k relativně krátké lhůtě pro zpracování úkolu se dá předpokládat, že seznam a pořadí strategických priorit nebyly projednávány na všech úrovních grémií vysokých škol, explicitní informace však projektový tým nemá k dispozici. Při stanovení priorit mohly VŠ vycházet ze strojního zpracování vlastních SWOT analýz (úkol č. 1 IPN KREDO). Na úkol č. 4 navazovaly další úkoly (rozdílová analýza, bilance zdrojů a analýza rizik), které společně vytvoří podklad pro strategický dokument vysoké školy. Vyhodnocení strategických cílů podle konečného znění strategického dokumentu bude cílem další analýzy. 6

7 Strategické priority VŠ z pohledu výchozího stavu roku 2014 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za všechny školy: 7

8 Strategické priority VŠ z pohledu výchozího stavu roku 2014 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za všechny školy: 8

9 Komentář k výchozímu stavu roku 2014 Kvalita vzdělávací činnosti je zásadní a převažující prioritou jak v absolutní četnosti, tak i se zohledněním váhy dané pořadím priorit. Vysokou prioritou obou pohledů je i uplatnitelnost absolventů a s ní související vědomí nutnosti inovace studijních programů. Z hlediska pořadí a také i četnosti zmínek je palčivou otázkou téma financování. Priorita výslovného uvedení infrastruktury jako samostatné priority je známkou vnitřních deficitů pro většinu škol. Důležitost výzkumu, vývoje a inovací pro život všech škol bez rozdílu typu školy dokládá vysoká frekvence uvedení priority i její pořadí. Z hlediska řízení škol je pozitivní zařazení priorit, které se týkají řízení a podpůrných činností (rozvoj lidských zdrojů, IT, komunikace). Menší důraz kladou VŠ souhrnně na internacionalizaci (ale viz řezy). Přehledy priorit k výchozímu stavu roku 2014 byly také rozděleny pro univerzitní (23 škol) a neuniverzitní (24 škol) typy škol. 9

10 Dílčí pohledy (řezy) k výchozímu stavu roku 2014 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za univerzitní školy: 10

11 Dílčí pohledy (řezy) k výchozímu stavu roku 2014 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za neuniverzitní školy: 11

12 Dílčí pohledy (řezy) k výchozímu stavu roku 2014 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za univerzitní školy: 12

13 Dílčí pohledy (řezy) k výchozímu stavu roku 2014 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za neuniverzitní školy: 13

14 Komentář k řezům výchozího stavu roku 2014 Kvalita vzdělávací činnosti je opět převažující prioritou, u univerzitních VŠ však převažuje (vcelku nepřekvapivě) důraz na VaVaI. Internacionalizace se objevuje jako důležitá priorita univerzitních škol, spíše však svou četností, než důrazem. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je spíše prioritou (více profesně orientovaných) neuniverzitních VŠ, u univerzitních VŠ je důraz zřetelně menší. U univerzitních VŠ se jako důležitá priorita s ohledem na pořadí objevuje i kvalita všech tří hlavních činností univerzity. Důraz na nutnost inovací studijních programů je zřetelnější u univerzitních VŠ. 14

15 Strategické priority vysokých škol z pohledu roku 2020 15

16 Strategické priority VŠ z pohledu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za všechny školy: 16

17 Strategické priority VŠ z pohledu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za všechny školy: 17

18 Komentář k prioritám VŠ pro rok 2020 Kvalita vzdělávací činnosti je také ve výhledu k roku 2020 zásadní a převažující prioritou jak v absolutní četnosti, tak i se zohledněním váhy dané pořadím priorit. Vysokou prioritou obou pohledů je vědomí nutnosti inovace studijních programů. Z hlediska pořadí a také i četnosti zmínek je palčivou otázkou téma financování. Priorita výslovného uvedení infrastruktury jako samostatné priority je známkou vnitřních deficitů pro většinu škol, která bude přetrvávat i v roce 2020. Důležitost výzkumu, vývoje a inovací pro život všech škol bez rozdílu typu školy dokládá vysoká frekvence uvedení priority i její pořadí včetně vazeb na propojení výuky a VaV, odbornou spolupráci ve VaV jak v ČR, tak i v zahraničí. 18

19 Komentář k prioritám VŠ pro rok 2020 (2) Stejně jako u výchozího stavu roku 2014 je i v celkových prioritách všech VŠ nápadná nízká váha internacionalizace. Frekventovanou i relativně závažnou prioritou je i třetí role VŠ, zarážející je však absence zdůraznění celoživotního vzdělávání jako specifického a finančně významného faktoru spolupráce a komunikace s vnějším prostředím. Jsou zmiňovány i priority sledování a vyhodnocování vnitřní kvality činností, četnost a váha těchto priorit je však relativně nízká ve srovnání s důrazem, jaký na tuto oblast kladou dokumenty MŠMT. 19

20 Úvodní poznámka k přehledům stavu roku 2020 podle typů škol Přehledy priorit podle jednotlivých typů škol ukazují jednak shodné zaměření na kvalitu výuky, jednak rozdílné důrazy na specifika daného typu škol. Protože srovnání neuniverzitních VŠ a soukromých VŠ nevykazuje podstatné rozdíly, budou v tomto přehledu dále srovnávány veřejné (+ státní) VŠ financované také ze SR (celkem 22 škol) a soukromé VŠ (celkem 25 škol). Dalšími typy přehledů jsou řezy škol uměleckých, technických, ekonomických a multioborových univerzit (každá VŠ byla zařazena pouze do jednoho z těchto typů VŠ, přehled viz dále). Dále je přehled vytvořen pro pražské (18 škol) či regionální VŠ (29 škol). 20

21 Úvodní poznámka k přehledům stavu roku 2020 podle typů škol (2) Jako školy umělecké byly zařazeny: Akademie múzických umění v Praze Architectural Institute in Prague International Art Campus Prague, s.r.o. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 21

22 Úvodní poznámka k přehledům stavu roku 2020 podle typů škol (3) Jako školy technické byly zařazeny: České vysoké učení technické v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Mendelova univerzita v Brně Technická univerzita v Liberci Univerzita obrany Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoké učení technické v Brně 22

23 Úvodní poznámka k přehledům stavu roku 2020 podle typů škol (4) Jako školy ekonomické byly zařazeny: 23 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Akademie Sting, o.p.s. Bankovní institut vysoká škola a.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Rašínova vysoká škola, s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. - Praha ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Vysoká škola hotelová v Praze, s.r.o. Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. Vysoká škola logistiky, o.p.s. Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Vysoká škola podnikání a.s. Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola sociálně-správní, o.p.s.

24 Úvodní poznámka k přehledům stavu roku 2020 podle typů škol (5) Jako multioborové univerzity byly zařazeny: Ostravská univerzita v Ostravě Slezská univerzita v Opavě Univerzita Hradec Králové Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Pardubice Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Západočeská univerzita v Plzni 24

25 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za veřejné a státní školy: 25

26 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za veřejné a státní školy: 26

27 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za soukromé školy: 27

28 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za soukromé školy: 28

29 Komentář ke stavu roku 2020 podle typů škol – veřejné + státní x soukromé S ohledem na závažnost danou vahami pořadí priorit je společnou prioritou veřejných a státních i soukromých VŠ kvalita studia. Diametrálním rozdílem je nejvyšší frekvence výskytu priority internacionalizace u veřejných a státních VŠ. Soukromé VŠ kladou výrazně vyšší důraz na spolupráci s dalšími partnery v rámci třetí role VŠ a také na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Bez překvapení je také vyšší důraz veřejných a státních VŠ na rozvoj oblasti VaVaI. 29

30 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za technické školy: 30

31 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za technické školy: 31

32 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za umělecké školy: 32

33 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za umělecké školy: 33

34 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za ekonomické školy: 34

35 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za ekonomické školy: 35

36 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za multioborové školy: 36

37 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za multioborové školy: 37

38 Komentář ke stavu roku 2020 podle typů škol (VŠ technické, umělecké, ekonomické a multioborové) Hlavní prioritou u všech typů škol s ohledem na pořadí (kromě multioborových univerzit) je stále kvalita studia. Vedle této priority se však v pořadí priorit a v jejich četnostech odrážejí specifika jednotlivých typů škol - např. podpora VaVaI a inovace u technických škol, komunikace u uměleckých škol či uplatnitelnost na trhu práce u ekonomických škol. Multioborové univerzity považují zřejmě kvalitu své vzdělávací činnosti za poměrně dostatečnou a jejich prioritami se tedy stávají: internacionalizace, podpora VaVaI, optimalizace podpůrných a řídících činností a inovace. Velkou váhu má v prioritách i potřeba obnovy či rozvoje infrastruktury. 38

39 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za pražské školy: 39

40 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za pražské školy: 40

41 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za regionální školy: 41

42 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2020 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za regionální školy: 42

43 Komentář ke stavu roku 2020 podle typů škol – pražské x regionální Mezi prioritami pražských a regionálních VŠ nejsou zásadní odlišnosti. Za zmínku stojí nižší potřeba internacionalizace u pražských VŠ (zřejmě daná umístěním v metropoli) ve srovnání s regionálními VŠ. Pozoruhodná je i méně významná potřeba obnovy infrastruktury u pražských VŠ (regionální pokryly své potřeby v rámci OP VaVpI). U pražských VŠ je i vyšší potřeba rozvoje spolupráce s ostatními subjekty v rámci třetí role VŠ. 43

44 Strategické priority vysokých škol z pohledu roku 2030 44

45 Strategické priority z pohledu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za všechny školy: 45

46 Strategické priority VŠ z pohledu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za všechny školy: 46

47 Komentář k prioritám VŠ pro rok 2030 Kvalita vzdělávací činnosti je také ve výhledu k roku 2030 zásadní a převažující prioritou a to se zohledněním váhy dané pořadím priorit, četněji je zmíněna nutnost inovace studijních programů. Vysokou prioritou obou pohledů je vědomí nutnosti inovace studijních programů. Z hlediska pořadí a také i četnosti zmínek zůstává i pro rok 2030 palčivou otázkou téma financování. VŠ předpokládají, že část problémů s infrastrukturou ztratí mírně na závažnosti. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je trvalou důležitou prioritou pro všechny zúčastněné VŠ. 47

48 Úvodní poznámka k přehledům stavu roku 2030 podle typů škol Přehledy priorit podle jednotlivých typů škol ukazují jednak shodné zaměření na kvalitu výuky, jednak rozdílné důrazy na specifika daného typu škol. Srovnání priorit bylo provedeno pro stejné typy škol jako pro výhled na rok 2020. Ve výhledu na rok 2030 uvedly VŠ méně strategických priorit než pro rok 2020, to ovlivnilo vypovídací schopnost u typů škol s menším zastoupením. 48

49 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za veřejné a státní školy: 49

50 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za veřejné a státní školy: 50

51 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za soukromé školy: 51

52 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za soukromé školy: 52

53 Komentář ke stavu roku 2030 podle typů škol – veřejné a státní x soukromé Také ve výhledu pro rok 2030 udávají jak veřejné, tak i soukromé VŠ jako nejvyšší prioritu s ohledem na závažnost danou vahami pořadí priorit kvalitu studia. Společnou prioritou pro oba typy škol je i strategická nutnost inovace studijních programů. Pro veřejné VŠ budou i pro rok 2030 vedoucími prioritami internacionalizace a podpora VaVaI. Financování a uplatnitelnost absolventů na trhu práce jsou dalšími důležitými prioritami pro soukromé VŠ. 53

54 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za technické školy: 54

55 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za technické školy: 55

56 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za umělecké školy: 56

57 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za umělecké školy: 57

58 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za ekonomické školy: 58

59 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za ekonomické školy: 59

60 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za multioborové školy: 60

61 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za multioborové školy: 61

62 Komentář ke stavu roku 2030 podle typů škol Hlavní prioritou u uměleckých a ekonomických škol je stále kvalita studia, pro technické VŠ je prioritou pro rok 2030 podpora VaV, pro multioborové univerzity je to internacionalizace a podpora VaV. Vedle této priority se však v pořadí priorit a v jejich četnostech odrážejí specifika jednotlivých typů škol - např. komunikace a spolupráce s ostatními subjekty u uměleckých škol či uplatnitelnost na trhu práce, inovace studijních programů a financování u ekonomických škol. 62

63 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za pražské školy: 63

64 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za pražské školy: 64

65 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit bez ohledu na váhu pořadí celkem za regionální školy: 65

66 Dílčí pohledy (řezy) ke stavu roku 2030 Četnost výskytu priorit s ohledem na váhu pořadí celkem za regionální školy: 66

67 Komentář ke stavu roku 2030 podle typů škol – pražské x regionální Mezi prioritami pražských a regionálních škol nejsou zásadní odlišnosti. Stejně jako u priorit roku 2020 je zaznamenána nižší potřeba internacionalizace u pražských VŠ (zřejmě daná umístěním v metropoli) ve srovnání s regionálními VŠ. Pozoruhodná je i méně významná potřeba obnovy infrastruktury u pražských škol (regionální pokryly své potřeby v rámci OP VaVpI). U pražských škol je i vyšší potřeba rozvoje spolupráce s ostatními subjekty v rámci třetí role VŠ. 67

68 Závěr Stanovení strategických priorit vysokých škol, které se účastní projektu KREDO reflektuje do značné míry stav a potřeby VŠ zjištěné SWOT analýzou. Takto stanovené strategické priority nejsou korigovány („autocenzurovány“) (ne)dosažitelností zdrojů a riziky a představují tak ideální stav při dostatku zdrojů a optimálních vnějších podmínkách. Vysoké školy kladou největší důraz na kvalitu vzdělávací činnosti. Dalšími hojně frekventovanými prioritami jsou inovace studijních programů, financování, podpora VaVaI a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Zaznamenáníhodný je i nízký výskyt celoživotního vzdělávání a malý důraz na komplexní systémové sledování kvality všech činností. 68

69 Závěr (2) Pro srovnání strategických priorit českých VŠ s průzkumem provedeným v zahraničí je k dispozici příloha - Higher education in the 21st century: Meeting real-world demands - An Economist Intelligence Unit research programme sponsored by Academic Partnerships. Z pracovních hypotéz srovnání (provedeno interně v týmu KREDO) se zahraniční studií vyplývá potřeba ověřit, zda v prioritách VŠ nejsou opomenuty tyto náměty e-learning větší důraz na internacionalizaci investiční pořízení infrastrukturní podpory sociální aspekty (sociální zázemí studentů, studenti se specifickými potřebami, stipendijní podpora, služby studentům) vyšší věkové kategorie studentů Stanovení strategických priorit a jejich pořadí je dobrým východiskem pro určení strategických cílů VŠ. 69

70 www.kredo.reformy-msmt.cz


Stáhnout ppt "Strategické priority vysokých škol v rámci IPN KREDO Vyhodnocení 4. úkolu IPN KREDO"

Podobné prezentace


Reklamy Google