Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST

2 Evropské strukturální a investiční fondy 2007 - 2013 V plánovacím období 2007 – 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím metody LEADER z těchto OP:  OP Program rozvoje venkova

3 Evropské strukturální a investiční fondy 2007 - 2013 V plánovacím období 2007 – 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím metody LEADER z těchto OP:  OP Program rozvoje venkova 5,3  celková částka 5,3 mld Kč

4 Evropské strukturální a investiční fondy 2007 - 2013  Dle informace ministryně MR p. Jourové, sdělené na zasedání HSRÚK by pro MAS mělo být alokováno na roky 2014 – 2020 cca 20 mld. Kč

5 Evropské strukturální a investiční fondy 2014 - 2020 V plánovacím období 2014 – 2020 vyjednávací tým NS MAS ČR dojednal nové operační programy, z kterých budou metodou LEADER čerpány finanční prostředky ESI fondů, a to prostřednictvím Místních akčních skupin v ČR. Dojednány byly následující programy:

6 Evropské strukturální a investiční fondy 2014 - 2020  OP Program rozvoje venkova  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  OP Vývoj, věda a vzdělávání  OP Zaměstnanost  Integrovaný regionální OP  OP Technická pomoc  OP Životní prostředí ?  OP Doprava  OP Rybářství

7 OP Program rozvoje venkova  Dojednaná alokace ve výši 5%  Reprezentuje: 108,52 mil € 2,71 mld Kč  Plán dalšího vyjednávání Navýšení o 10 %

8 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  V přípravě možnost zapojení, dotace pro mikropodniky  Cíl 6 % 5,7 mld Kč

9 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  Cílem operačního programu je zajistit podporu podnikatelského prostředí a inovací pro zvýšení konkurenceschopné ekonomiky ČR.  Zaměření: podpora podnikání, inovací v podnikatelském sektoru, energetických úspor, ICT infrastruktury

10 OP Vývoj, věda a vzdělávání  Dojednaná alokace reprezentuje: 540 mil Kč Na řešení absorpce a poradenství v rámci technické pomoci  Plán dalšího vyjednávání 7 % 5,77 mld Kč

11 OP Vývoj, věda a vzdělávání  Cílem navrhovaného operačního programu je významnými investicemi do produkce nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, podpoře kreativity, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem. Cílem OP je také transformace české vzdělávací soustavy směrem k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního výchovně- vzdělávacího proudu a zajištění předškolní přípravy zejména pro děti se sociálním znevýhodněním.

12 OP Vývoj, věda a vzdělávání  Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí se sociálním znevýhodněním, mj. romských.

13 OP Zaměstnanost  Dojednaná alokace ve výši 3%  Reprezentuje: 52,26 mil € 1,3 mld Kč Výběr 50 MAS z ČR, dle potřebnosti  Plán dalšího vyjednávání 7 % 3,46 mld Kč

14 OP Zaměstnanost  Cílem navrhovaného OP je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.  Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální začleňování, podpora zdraví, instituce

15 IROP  Dojednaná alokace ve výši 6,27%  Reprezentuje: 305 mil € 7,6 mld Kč  Plán dalšího vyjednávání 15 % 18,97 mld Kč

16 IROP  Cílem OP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.  Zaměření: Podpora vyváženého rozvoje území regionu

17 OP Technická pomoc  V přípravě možnost zapojení  Cíl 9,9 mld Kč Určeno na provozní a animační náklady

18 OP Technická pomoc  Cílem navrhovaného OP je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit pro systém koordinace a řízení v programovém období 2014-2020.  Zaměření: zajištění horizontálních činností koordinace a průřezových činností ve vztahu k OP; provoz systému pro monitoring realizace fondů SRR a plnění Dohody o partnerství, centrální sběr dat; tvorba studií, analýz a vyhodnocení ve vztahu k plnění Dohody o partnerství; naplňování principu partnerství.

19 OP Životní prostředí  Plán dalšího vyjednávání 3 % 2,1 mld Kč

20 OP Životní prostředí  Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit ochranu a kvalitní a zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu.  Zaměření: ovzduší, voda, odpady+ekologické zátěže, biodiverzita+krajina+půda, opatření pro případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí).

21 Souhrn pro 2014 – 2020 Evropské strukturální a investiční fondy (ESI) 2014-2020 dojednaný stav 2014-2020 další cíl OP Program rozvoje venkova 2 710 mil Kč3 000 mil Kč OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 05 700 mil Kč OP Vývoj, věda a vzdělávání 540 mil Kč5 770 mil Kč OP Zaměstnanost 1 300 mil Kč3 460 mil Kč Integrovaný regionální OP 7 600 mil Kč18 970 mil Kč OP Technická pomoc 09 900 mil Kč OP Životní prostředí 02 100 mil Kč OP Doprava Nelze OP Rybářství Nedojednáno SUM: 12 150 mil Kč48 900 mil Kč

22 www.nadeje.org Děkujeme za pozornost martin.frasko@nadeje.org


Stáhnout ppt "INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 Martin Fraško MAS Naděje o.p.s. 10.04.2014, MOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google