Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji"— Transkript prezentace:

1 Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji
„Sociální inkluze v kontextu přípravy na nové programovací období – zkušenosti, problémy a překážky“, Praha 14. února 2006

2 Programy sociální integrace o.s. WHITE LIGHT I.Ústí nad Labem
Historie: Terapeutická komunita pro mladé lidi závislé na drogách od roku 1996 (podporováno z tuzemských zdrojů) Sociálně právní agentura od roku 2002 (vznik podpořen CBC Phare, nyní podpora z tuzemských zdrojů Kontaktní centrum pro uživatele drog Teplice (od roku 2005) (podporováno z tuzemských zdrojů) Program rekvalifikací od roku 2005 (podpořen v rámci OPRLZ) Kontaktní centrum pro uživatele drog v Rumburku (od roku 2006) (podporováno z tuzemských zdrojů) Postpenitenciární péče a probační programy (zahájení únor 2006) (podpora ze SROP 3.2)

3 Sociálně právní agentura
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ AGENTURA WHITE LIGHT I. následná péče o ex-uživatele drog Sociálně právní agentura byla založena v roce 2002 poskytuje služby následné péče v podobě ambulantního doléčovacího programu a programu chráněného bydlení. v jejich rámci jsou klientům nabízeny individuální pohovory a abstinenční skupiny. Nastavení programu je ovlivněno náležitostmi fází doléčování a individuálními potřebami klientů. Součástí programu SPA je poskytování služeb zaměstnanosti a poradenství v pracovní a sociálně právní oblasti.V rámci snahy o komplexní péči nabízí podpůrné skupiny pro rodiče a blízké klientů. Smyslem všech služeb programu SPA je umožnit klientovi získat nebo rozšířit své kompetence při řešení problémů v oblastech, ve kterých se objevují překážky po jeho návratu z léčebného pobytu. Tyto překážky mohou oslabovat vůli klienta vést normální život a zvyšovat riziko relapsu.

4 Základní koncept a principy a cíle programu SPA
Koncept služeb SPA se řídí principem realistické důvěry v lidské možnosti našich klientů. Program dává klientovi dostatečný prostor pro seberealizaci a zároveň příležitost udržet změny a posílit kompetence, kterých dosáhl při léčbě své závislosti na drogách. V rámci své nabídky a organizace služeb dokáže program pružně reagovat na individuální potřeby a možnosti klienta. Klient je svobodná a kompetentní bytost, odpovědná za své činy. Členové týmu mají roli průvodců a poradců v životě klientů SPA. Cíl programu: poskytovat popř. zabezpečit komplexní sociální program včetně technického zázemí, který usnadní klientům abstinujícím od drog přechod z léčby do běžného samostatného života, jejich snazší orientaci a uplatnění na trhu práce, případně jejich rekvalifikaci.

5 SPA nabízí v rámci následné péče tyto služby
služby zaměstnanosti Cíle: pomoc a podpora při hledání, získávání a udržení pracovního místa realistický náhled na své možnosti při hledání pracovního uplatnění pomoc a podpora při zvyšování kvalifikace, při získávání rekvalifikace a pracovních dovedností klienta sociálně právní poradenství získání nebo obnovení sociálních dovedností u klientů orientace v běžných pracovně právních, sociálně právních a v trestně právních otázkách abstinenční skupiny a individuální pohovory s klienty udržení pozitivních změn v závislém chování klienta podpora a pomoc při řešení problémů jež souvisí s návratem do života bez drog předcházení selhání abstinující osoby (prevence relapsu) poradenské pohovory pro rodiče a blízké klienta zvýšení informovanosti a podpora rodičů a blízkých osob klientů zvládání konfliktů a problémů v rodinných vztazích chráněné bydlení zlepšení sociální situace klientů, kteří nemají potřebné bytové zázemí poskytnutí prostředí chráněného od drog získání praktických dovedností samostatného života

6 Program chráněného bydlení SPA
Cíle programu chráněného bytu: zlepšení sociální situace klientů, kteří nemají potřebné bytové zázemí poskytnutí prostředí chráněného od drog získání praktických dovedností do samostatného života Průběh programu chráněného bydlení: Klient programu chráněného bytu prochází 3 fázemi doléčování. Jejich princip spočívá v postupném snižování míry spoluúčasti pracovníků SPA na reintegraci klienta do společnosti. SPA přistupuje ke klientům individuálně, proto je možné průběh fází měnit dle potřeb klienta. Součástí programu jsou abstinenční skupiny, individuální terapie, sociální poradenství, služby zaměstnanosti, volnočasové aktivity.

7 Projekt Rekvalifikace mladých lidí ohrožených exkluzí
Popis projektu: Sociálně právní agentura – Rekvalifikační program - poskytuje program dalšího vzdělávání s doprovodným sociálním programem pro mladé lidi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením na základě dosavadního způsobu života, příslušníkům minoritních skupin se ztíženým uplatněním na trhu práce.

8 Určení programu Cílová skupina: mladí lidé ve věku od 15 do 25 let s nedokončeným, či nedostatečným vzděláním, či dlouhodobě evidovaní na úřadu práce Způsoby kontaktu klienta s programem: prostřednictvím Probační a mediační služby, nebo sociálního kurátora prostřednictvím Úřadu práce v místě bydliště

9 Nabídka programů Další vzdělávání
Na základě motivace, schopností a dovedností klienta nabízíme účast na těchto typech kurzů zvyšujících odbornost i praktické dovednosti: Rekvalifikace - střednědobý kurz zpravidla v délce několika měsíců, určen pro klienty, kteří mají vyšší než základní vzdělání Certifikace krátkodobý kurz na získání specifické pracovní dovednosti Pracovní praxe - krátkodobý placený výkon pomocných prací, který je praktickým nácvikem specifických pracovních dovedností Doprovodný sociální program Účast v něm je podmínkou pro účast v kurzech dalšího vzdělávání. Program posiluje motivaci klienta ke zvyšování své kvalifikace a větší flexibilitě na trhu práce. Poskytuje účastníkům podporu, pocit bezpečí a sounáležitosti. Rozvíjí a upevňuje sociální dovednosti a pracovní návyky a tím zvyšuje klientovu konkurenceschopnost na trhu práce. V situacích kdy si klient sám neumí poradit je k dispozici široká nabídka poradenství např. v oblasti sociálně právní a pracovně právní problematiky. Obsahem sociálního programu je rovněž interaktivní nácvik chování a specifických dovedností potřebných k získání a udržení práce /nácvik psaní životopisu, nácvik rozhovoru se zaměstnavatelem, hledání nabídek práce na internetu, inzerce atd., nácvik komunikačních dovedností/

10 Projekt Postpenitenciátní péče
Popis programu: Sociálně právní agentura – Postpenitenciární péče - poskytuje intenzivní sociálně edukační program pro osoby vykonávající alternativní tresty, pro osoby přicházející z výkonu trestu odnětí svobody či výkonu vazby s cílem odstranění stigmatizace a začlenění těchto osob zpět do života. Cíle programu: Umožnit klientovi zlepšit své sociální dovednosti a schopnosti s cílem uplatnit se na trhu práce. Tím omezit možnost sociálního vyloučení, poskytnout účastníkům psychosociální podporu a pomoci mladým lidem začlenit se do společnosti a plnohodnotného života.

11 URČENÍ PROGRAMU Cílové skupiny: Cesty klienta do programu:
mladí lidé ve věku od 15 do 30 let osoby přicházející z pobytu ve věznici, či vazbě osoby vykonávající alternativní tresty pod dohledem Probační a mediační služby ČR Cesty klienta do programu: kontakt na agenturu u pracovníka Probační a mediační služby, nebo sociálního kurátora kontakt na agenturu ve věznicích vstupní pohovor s pracovníkem SPA

12 AKTIVITY PROJEKTU Propuštění na svobodu představuje tím větší zátěž, čím déle byl člověk uvězněn. K recidivě kriminálního chování dochází velmi často v tzv. adaptační fázi, kdy propuštěný může prožívat krizi ze svobody. K úspěšnému zvládání adaptační fáze směřuje náš program. aktivizace a motivace klienta – aktivačně motivační program stabilizace klienta – sociální program edukační program – vzdělávací program reintegrace – program podporovaného zaměstnávání

13 Kontakty: adresa: WHITE LIGHT I., Drážďanská 106 400 07 Ústí nad Labem
telefon: 475 531 367, 724 041 331 web: kontaktní osoby: Tomáš Kříž, Andrea Fárková, Lenka Křížová, Kamila Rychlá

14 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Jiří Mach
odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 48 Ústí nad Labem tel.:


Stáhnout ppt "Nové projekty sociální integrace v Ústeckém kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google