Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09"— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Bankovní prostředí Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro ostatní podnikatelské subjekty Přísnější a regulovanější prostředí Banky podléhají měnověpolitickým nástrojům CB Pravidlům regulatorních orgánů Systém povinného pojištění vkladů Základní legislativní rámec vymezuje Zákon o bankách (Zák. 21/1992 Sb.) Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

2 Omezení majetkových účastí
Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou právnickou osobou, která není bankou… Kvalifikovaná účast banky nesmí překročit V jedné osobě 15 % kapitálu banky V souhrnu vůči všem osobám 60 % kapitálu banky Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Kvalifikovaná účast Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % na základním kapitálu (nebo hlasovacích právech) právnické osoby Banka je povinna oznámit ČNB bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účastí na právnické osobě Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

4 Úzké propojení podle Zák. o bankách:
Alespoň 20 % podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech Vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

5 Osoby mající k bance zvláštní vztah (1)
Členové statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci banky Osoby mající kontrolu nad bankou, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob Osoby blízké (§ 116 občanského zákoníku) členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům banky a osobám majícím kontrolu nad bankou Právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených v předchozích bodech má kvalifikovanou účast Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

6 Osoby mající k bance zvláštní vztah (2)
Osoby s kvalifikovanou účastí na bance a jakákoliv osoba pod jejich kontrolou Členové bankovní rady České národní banky Osoby, nad kterými má banka kontrolu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Zák. o bankách zakazuje Provádět s osobami majícími k bance zvláštní vztah obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyly provedeny s ostatními klienty Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

8 Systém „čínských zdí“ v bankách
Mezi úvěrovými a investičními obchody Při provádění investičních obchodů zákaz využívat informace získané v souvislosti s úvěrovými obchody a naopak Při provádění investičních obchodů na vlastní účet zákaz využívaní informací získaných v souvislosti s investičními obchody na účet klienta a naopak Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

9 Fond pojištění vkladů (1)
Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Řízen pětičlennou správní radou – jmenuje a odvolává ministr financí Roční příspěvek banky do fondu činí 0,1 % (v případě stavební spořitelny 0,05 %) z průměru objemu vkladů za předchozí rok, včetně úroků Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

10 Fond pojištění vkladů (2)
Musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 3 měsíců – v současnosti snahy o zkrácení této lhůty Náhrada oprávněné osobě činí 90 % z vkladu, nejvýše však 25 tis. EUR – v současnosti 100 %, max. 50 tis. EUR Fond má v současnosti k dispozici 10 mld. Kč většinou investovaných ve státních dluhopisech S navýšením pojištěné částky nedošlo a ani se zatím neuvažuje o zvýšení odvodů do Fondu pojištění vkladů. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Garance vkladů v EU Dánsko Veškeré vklady Německo Portugalsko Rakousko Slovensko Velká Británie do eur Česko do eur* Litva do eur Polsko do eur Řecko do eur Španělsko Švédsko do eur Francie do eur Itálie do eur Maďarsko do eur Nizozemsko do eur Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

12 Kapitálová přiměřenost (1)
Základní nástroj bankovní regulace Stanovuje minimální výši kapitálu, který banka musí vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat Proč kapitálová přiměřenost? Tržní mechanismus ve finanční sféře není sám o sobě schopen zabezpečit, aby banky udržovaly dostatečnou výši vlastního kapitálu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

13 Kapitálová přiměřenost (2)
Metodika vypracovaná Bankou pro mezinárodní platby (BIS) se sídlem v Basileji (Basel I, Basel II)  Cookova standarta Banky mají povinnost dodržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném i na individuálním základě Požadovaná minimální úroveň kapitálové přiměřenosti je 8 % Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

14 Vymezení kapitálu banky
Kapitál se pro potřeby propočtu skládá z Tier 1, Tier 2 a využitého Tier 3 Ve struktuře kapitálu českých bank převládá Tier 1, význam Tier 2 je relativně malý. Tier 3 nebyl v roce v bankovním sektoru ČR využíván. Podřízený dluh Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

15 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Podřízený dluh Jde o emitovaný podřízený dluhopis, úvěr, půjčku nebo vklad poskytnutý věřitelem Musí obsahovat podmínku podřízenosti Částka podřízeného dluhu byla v plné výši převedena Podřízený dluh je nezajištěn Lhůta splatnosti je nejméně 5 let (jistina je jednorázově splatná) Snižuje se o 20 % ročně během posledních 5 let Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Obchodní portfolio – finanční a komoditní nástroje držené za účelem obchodování a dosažení zisku Denně se oceňuje reálnými hodnotami Bankovní portfolio – úmysl a schopnost držet do splatnosti Oceňuje se podle mezinárodních účetních standardů Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

17 Výpočet rizikově vážených rozvahových aktiv
 (rozvahové aktivum – opravná položka)*riziková váha Rizikové váhy jsou stanoveny v rozmezí od 0 do 1 Např. 0 pro pohledávky za centrálními bankami a vládami 0,2 pro pohledávky za bankami 0,5 pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Basel II Od ledna 2008 vystřídal v ČR předchozí Basel I Základní změna je opuštění velmi hrubého stanovení rizikových vah položek aktiv a měření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

19 Srovnání basilejských dohod
Větší citlivost k riziku Široký záběr Nabídka přístupů Jedna velikost pro všechny Tři pilíře Zaměření na jediné opatření (kapitál) 2004: Basel II 1988: Basel I Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

20 Změněný požadavek na kapitál
Basel I Kapitál Minimální předepsaný kapitál = 8% (Úvěr a trh) Aktiva upravená o riziko Basel II Minimální předepsaný kapitál Kapitál Úvěrové riziko Provozní Tržní = + 8% Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

21 Basel II je založen na třech pilířích:
Minimální kapitálové požadavky Proces dohledu Tržní disciplína Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

22 Ad 1) Minimální kapitálové požadavky
Mění se způsob stanovení kapitálových požadavků vzhledem k úvěrovému riziku bankovního portfolia Nově se do rizik, která musí být kryta kapitálem, zahrnuje i operační riziko banky Dříve pouze úvěrové a tržní riziko Z hlediska významu v kapitálových požadavcích bank jednoznačně převládá kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

23 Rizikové kategorie v programu Basel II
Úvěrové riziko  riziko, že by žadatel o úvěr nebo protistrana nemuseli dostát svým smluvním závazkům (v roce 2007 tvořilo 90 % celkového kapitálového požadavku v ČR) Tržní riziko  riziko nepříznivého pohybu cen, např. směnné kurzy, hodnota cenných papírů a úrokové sazby Provozní riziko  riziko škod následkem nepřiměřenosti nebo selhání interního postupu, lidí a systémů, nebo vlivem vnějších událostí Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

24 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Úvěrové riziko Zavádí se přesnější vyjádření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů Je možné použít standardizovanou metodu nebo postup na základě interních ratingů, a to buď v podobě základního nebo pokročilého postupu Interní rating  některé klíčové charakteristiky pro kvantifikaci úvěrového rizika vycházejí z interního hodnocení banky, nikoliv z externích ratingů nebo závazně stanovených rizikových vah Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

25 Externí ratingové agentury
Pro výpočet kapitálových požadavků je banka oprávněna použít úvěrové hodnocení (rating) dlužníka vypracované osobou, která splňuje požadavky Zák. o bankách a která je zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného ČNB Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

26 Externí ratingové agentury zapsané v seznamu ČNB
bez IČ Fitch, INC One State Street Plaza, New York, New York 10004, USA INC Fitch Ratings LTD 101 Finsbury Pavement, Londýn, EC2A 1RS, Velká Británie LTD Moody´s Central Europe a.s. Washingtonova 17, Praha 1, Česká republika akciová společnost bez IČ Moody´s Investors Service, Inc Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA Inc Moody´s Investors Service Limited 2 Minster Court, Mincing Lane, Londýn EC3R 7XB, Velká Británie Limited R.C.S. Paris Moody´s France SAS 92 à 96 bis, boulevard Haussmann – 74 à 80, rue d´Anjou, 75008, Paříž, Francouzská republika SAS Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

27 Přístupy k úvěrovému riziku
U každého portfolia si banky musí vybrat jeden přístup ze souboru obsahujícího tři: Typizovaný přístup Základní přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu) Pokročilý přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu) Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

28 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Typizovaný přístup Podobný jako stávající metoda Basel I Použití nových rizikových vah (0%, 20%, 50%, 100%, 150%) pro posouzení požadovaného kapitálu. Využívá externí klasifikace (ratingu), pokud je k dispozici Váha 35% u nároků zajištěných hypotékou obytného domu Váha 100% u nároků zajištěných hypotékou komerčních prostor Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

29 Základní přístup založený na vnitřní klasifikaci
Vnitřní klasifikace pravděpodobnost nesplácení  vyžaduje propracovanou databázi Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

30 Pokročilý přístup založený na vnitřní klasifikaci
Stejné zásady jako u základního přístupu, ale všechny položky si zadává sama banka na základě interně vypracovaných modelů Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

31 Provozní (operační) riziko
Riziko ztráty vyplývající z neadekvátních nebo chybných interních procesů, chyb lidí a systémů nebo z vnějších událostí Zaveden kapitálový požadavek na provozní riziko Modely provozního rizika bank nejsou tak vypracované jako u úvěrového rizika Provozní riziko zvýší požadavky na předepsaný kapitál bank Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

32 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Ad 2) Proces dohledu Klade důraz nejen na hodnocení dostatečnosti kapitálu, ale rovněž se snaží podněcovat banky ke zdokonalování metod a technik v rámci měření, řízení a monitoringu rizik Význam roste s tím, jak banky při stanovení kapitálových požadavků začínají využívat vlastních rizikových parametrů a modelů měření rizik Regulátor by měl aktivně bankám pomáhat při vytváření odpovídajícího systému risk managementu Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

33 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Ad 3) Tržní disciplína Komplex informací, které by o sobě banka měla zveřejňovat Lepší přehled o rizikovém profilu banky, adekvátnosti kapitálu a metod využívaných pro měření rizik a stanovení kapitálových požadavků Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

34 Vývoj kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru ČR
Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

35 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) V roce 1989 založena mezivládní organizace Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Money laundering  zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

36 Základní principy proti praní peněz:
Identifikace klientů bank při provádění bankovních obchodů Neprovedení podezřelého obchodu a jeho oznámení příslušné instituci  Finanční analytický útvar Ministerstva financí Zachování mlčenlivosti o podniknutých opatřeních Vytváření účinných kontrolních systémů (zejména v bankách) Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

37 Banka je povinna identifikovat klienta, který:
Uzavírá obchod přesahující 15 tis. EUR (cca 360 tis. Kč) Jedná-li se o podezřelý obchod Uzavření smlouvy o účtu nebo vkladu Uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09"

Podobné prezentace


Reklamy Google