Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura státní správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura státní správy"— Transkript prezentace:

1 Struktura státní správy
Veřejná správa a regionální rozvoj Struktura státní správy zákonodárná, výkonná a soudní složka, zvláštní význam MV a MMR

2 tři státní (ústřední) moci
zákonodárná výkonná soudní Charles Louis Montesquieu (1689 – 1755) roku 1748 vydal Duch zákonů. zabývá se státoprávními otázkami (jako John Locke: Dvě pojednání o vládě – všechna moc pochází z lidu, který uzavírá s panovníkem společenskou smlouvu), historií a formou práva, státu a společenských institucí přidává tam nové myšlenky jako např. rozdělení státní moci na výkonnou, zákonodárnou (s touto myšlenkou přišel již Locke), ale on k těmto kategoriím přidal nezávislou soudní moc, neboť bez ní dochází k potlačení svobody. tři pochyby: jejich vzájemné oddělení postavení hlavy státu další vážné kandidátky – národní banka a sdělovací prostředky, formálně též NKÚ

3

4 Ústavní pořádek Ústava, LZPS a ústavní zákony
historie a okolnosti vzniku změny a „ústavní většina“ (třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů)

5 právní stát či lépe „vláda práva“, rule of law
vymahatelnost práva rovnost subjektů před zákonem včetně zákonodárců (obsahová i formální omezení) x teoretická rizika velké koalice s ústavní většinou (stranou stojí otázka, zda je to právo pozitivní nebo přirozené)

6 moc zákonodárná dvě komory, Malá Strana
mechanismus schvalování zákonů (jednací řády) zákonodárná iniciativa (čl. 41 odst. 2 Ústavy): Vláda Jednotliví poslanci a jejich skupiny Senát (jako celek) Kraje (zastupitelstva)

7 poslanecká sněmovna složení, orgány volební systém poměrný (z ústavy!)
vyšetřovací komise stálé komise volební systém poměrný (z ústavy!)

8 Výbory Hospodářský výbor Kontrolní výbor Výbor pro obranu
Mandátový a imunitní výbor Organizační výbor Petiční výbor Rozpočtový výbor Ústavně právní výbor Volební výbor Výbor pro bezpečnost Výbor pro evropské záležitosti Výbor pro obranu Výbor pro sociální politiku Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Výbor pro zdravotnictví Výbor pro životní prostředí Zahraniční výbor Zemědělský výbor

9 Komise a delegace Stálá delegace do Meziparlamentní unie
Stálá komise pro bankovnictví - pro kontrolu činnosti BIS - pro kontrolu činnosti NBÚ - pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství - pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR - pro otázky Ústavy České republiky - pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny - pro rodinu - pro rovné příležitosti - pro sdělovací prostředky - pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti Volební komise Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch Stálá delegace do Meziparlamentní unie - do Parlamentního shromáždění NATO - do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - do Shromáždění Západoevropské unie - do Středoevropské iniciativy Pracovní skupina Parlamentu pro jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín

10 senát Orgány obdobné jako PS většinový volební systém a jeho efekty
zrušit nebo přeměnit na komoru krajů, krok k federalizaci?

11 moc soudní postavení soudců
obecné (záležitosti civilní a trestní, soudy okresní, krajské, vrchní a nejvyšší), správní (jen krajské a NSS – „kasační“, ještě později než Senát P ČR) a ústavní

12 moc výkonná – státní správa
vláda ministerstva ostatní ústřední správní úřady (≈ ústřední orgány státní správy) Legislativní pravidla vlády (jen NV) Legislativní rada vlády (srv. Parlamentní institut) a spousta dalších rad, komisí a výborů

13 Kompetenční zákon č.2/1969 (!)
1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí, (15. Ministerstvo informatiky – ) ---- vláda má momentálně 16 členů, jinak 18 (stejně jako předminulá ), „rozhoduje ve sboru“

14 § 2 - další ústřední orgány státní správy:
1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Národní bezpečnostní úřad, 9. Energetický regulační úřad, 10. Úřad vlády České republiky, 11. Český telekomunikační úřad. (Komise pro cenné papíry 1998–2006)

15 Server otevřete.cz Poslanecká sněmovna parlamentu ČR
Senát parlamentu ČR Pražský hrad Nejvyšší kontrolní úřad Ombudsman - Veřejný ochránce práv Státní veterinární správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní fond životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Bezpečnostní informační služba Česká národní banka Celní správa ČR Ne NBÚ, ERÚ a ČTÚ ani v jednom není ÚOOÚ a ÚZSVM...

16 ÚZSVM „nástupce“ OkÚ (2002)
2067 zaměstnanců, rozpočet 2 miliardy Kč a majetek v hodnotě 22 miliard Kč servis pro různé složky státu a od 2005 i pro obce (impuls: Kinský) zastupování státu správa státního majetku (některého) (spor s Diag Human, spor o katedrálu sv. Víta, oprava českokrumlovského mostu, vymáhání úhrad za pobyt na záchytce...)

17 Nejvyšší kontrolní úřad
Existence NKÚ vychází přímo z Ústavy ČR. Není závislý na moci zákono-dárné (parlamentu) ani na moci exekutivní (vládě). Podle ústavy NKÚ vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu. Jeho prezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Z těchto principů vychází i zákon č. 166/1993 Sb., o NKÚ: kontroluje a posuzuje hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona (tj. „nějakého“ zákona - např. na zdravotní a sociální pojištění) a také plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu a provádí NKÚ kontrolu hospodaření ČNB v oblasti výdajů na pořízení majetku a na provoz ČNB. (zatím) NEkontroluje hospodaření samosprávy (krajů a obcí)

18 veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. úřady: ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, ČNB, pokud působí jako správní úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při výkonu státní správy, veřejné zdravotní pojišťovny a v omezené míře Policie ČR, Armáda ČR, Hradní stráž, Vězeňská služba ČR. Dále zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova nebo ochranné léčení. Spory o vznik, význam disidentů: od 2000 O. Motejl ( znovuzvolen na dalších 6 let), zástupkyně A. Šabatová. Od 2007 zástupkyně J. Seitlová (nezvoleni Kužílek ani Litomiský).

19 Činnost ombudsmana Zjistí-li pochybení, vyzve úřad, aby se k jeho zjištěním vyjádřil. Pokud úřad sdělí, že provedl nebo provádí opatření k nápravě a ochránce tato opatření shledá dostatečnými, vyrozumí o tom stěžovatele i úřad. Jinak ochránce sdělí své stanovisko úřadu a stěžovateli; součástí je návrh opatření k nápravě, například: přezkoumání rozhodnutí, úkonu nebo postupu úřadu, úkony k odstranění nečinnosti disciplinární řízení, stíhání pro trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, poskytnutí náhrady škody. Úřad je pak povinen sdělit, jaká opatření k nápravě provedl. Jestliže to úřad nesdělí, nebo jsou-li opatření podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu, může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu.

20 výkon státní správy v území
Kraje – zejména, ale nejen krajské úřady (také zastupitelstvo a rada) obce: (+5 za 2006) s matričním úřadem: cca 1300 (návrh 900) s obecným stavebním úřadem: cca 700 (návrh kolem 200 – na ORP-, neprošel) pověřené (s pověřeným obecním úřadem): 388 s rozšířenou působností (ORP, III. st.): 205

21

22 ministerstvo vnitra pro vnitřní věci, zejména pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu a evidenci obyvatel, c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem, d) veřejné sbírky, e) archivnictví a spisovou službu, f) zbraně a střelivo, g) požární ochranu, h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, i) územní členění státu, j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, k) státní symboly, l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky a volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky, m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

23 MV ČR – úsek veřejné správy
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Odbor reformy regulace a kvality veřejné správy Odbor územní veřejné správy Odbor rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě

24 ministerstvo pro místní rozvoj
regionální politika politika bydlení (včetně rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor) územní plánování stavební řád, investiční politika cestovní ruch a pohřebnictví

25 a také zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.


Stáhnout ppt "Struktura státní správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google