Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRAJSKÉ KONFERENCE duben – květen 2013 AKTUALITY Z RESORTŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRAJSKÉ KONFERENCE duben – květen 2013 AKTUALITY Z RESORTŮ."— Transkript prezentace:

1 KRAJSKÉ KONFERENCE duben – květen 2013 AKTUALITY Z RESORTŮ

2 2 Zdravotnictví – aktuální situace - nemocnice Připomenutí konec roku 2012 – ze zákona ukončeny smlouvy ZZ se ZP, záměr MZ a ZP zrušit v průběhu 18 měsíců až 3 let 30 nemocnic, proti KŠ – všichni dohromady – odbory, pacienti a zaměstnavatelé - akce, petice výsledek - ZP a MZ se nepodařilo zrušit téměř nic děkujeme MZ vydává úhradovou vyhlášku pro rok 2013, která je vysoce restriktivní Nemocnice dostávají v průměru 95 % úhrad roku 2011! Reálné snížení úhrad se pohybuje okolo 13 %. Nastolené úhrady nereflektují zvýšení DPH a částky, které byly určené na zvýšení platů a mezd zdravotnických pracovníků

3 3 Zdravotnictví – aktuální situace - nemocnice >Odborový svaz okamžitě po obdržení informacích o úhradové vyhlášky nesouhlasí s jejím obsahem >Názor odborů úhradová vyhláška nezabezpečuje dostatečné finance pro udržení platů a mezd a v kombinaci s personální vyhláškou se začnou snižovat počty zaměstnanců a sníží se kvalita a dostupnost ZdrPe >Odbory ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ s touto restrikcí – není důvod – na účtech ZP jsou zůstatky okolo 12 mld, každý měsíc se na ZP vybírá o 2,5 % více proti plánu >OS chceme přerozdělit zůstatky na účtech ZP >Chceme vydat novelu úhradové vyhlášky, která zajistí zdravotnickým zařízením příjmy za poskytovanou zdravotní péči minimálně ve výši nákladových cen roku 2012. >

4 4 Zdravotnictví – aktuální situace - nemocnice >Co jsme udělali? >Opakovaně se sešel KŠ, informovali jsme ČMKOS >Jednání o úhradách bylo opakovaně na programu tripartiy a PT RHSD pro zdravotnictví >Na problém byly upozorněny politické strany >KŠ byl na jednání ustanovující AK ČR >Problém s úhradami jsme opakovaně sdělili novinářům >Spolu s ČMKOS jsme na problém upozornili prezidenta a požádali jsme ho o pomoc >Po dohodě s KŠ připravila ČLK pro senátory návrh k Ústavnímu soudu na zrušení úhradové vyhlášky > vedení OS jedná s hejtmany >Je naplánováno jednání s prezidentem ČR, ministrem zdravotnictví, ČLK a odbory

5 5 Zdravotnictví - aktuální situace - lázně >Připomenutí: vloni – nový indikační seznam >Odbory – nesouhlas se změnami – snížení indikací bude mít negativní dopady a to jak na zaměstnance, tak následně na pacienty, MZ bagatelizovalo >Současnost – výpadek příjmů pro lázně ze systému ZP až mínus 60 % = propouštění, snižování mezd >Petice za záchranu českého lázeňství - děkujeme >Jednání se zaměstnavateli a SLL >Veřejné slyšení v Senátu, medializace – TK OS >Projednání v PT RHSD a sděleno na tripatritě >Jednání se zástupci VZP >Dopis a informace prezidentovi ČLK se žádostí, aby lékaři indikovali poskytování ZdrPe >Bude znovu informován a požádán o pomoc prezident ČR

6 6 Zdravotnictví - aktuální situace - hygiena >Záměr vyjmout část kompetenci z resortu zdravotnictví a převést na resort zemědělství >OS zásadní nesouhlas >Opakované jednání na PT RHSD >Informace o negativních dopadech záměru politikům >Informace členům výboru zdravotnictví v PS >Lobbing >Zatím není rozhodnuto >Bude informován a požádán o pomoc i prezident ČR

7 7 Sociální služby - aktuální situace >Připomenutí vloni příslib premiéra, ministra práce a sociálních věcí a ministra financí, že zvýší tarifní tabulky všem zaměstnancům v sociálních službách vyjma zdravotnických pracovníků >MPSV zpracovalo nové tabulky v podobě NV - prošlo připomínkovým řízením >OS opakované jednání i za účasti krajů, aby byl slib naplněn >ke konci roku změna ministra, vláda návrh odložila na srpen roku 2013 >Snížení částky na dotace poskytovatelům >OS zásadní nesouhlas s odložením zvýšení platových tarifů a se snížením dotací poskytovatelům. >konec roku, přes poslance Josefa Novotného podán pozměňující návrh na zvýšení dotací, aby mohly být zvýšeny i platy, jednání s MF Miloslavem Kalouskem

8 8 Sociální služby - aktuální situace >Jednání s ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou o zvýšení dotací pro poskytovatelé sociálních služeb a dodržení slibu premiéra a dvou ministrů zvýšit platy zaměstnancům >Požadavek na zvýšení platů a zvýšení částky na dotace znovu přednesen na jednání tripartity >Dopis premiérovi >Znovu budeme jednat s ministryní, která chce mít na zajištění zvýšení tabulek finance >V současné době další akutní problém – dopis VZP pro praktické lékaře, aby neindikovali některou zdravotní péči >Řešíme ve spolupráci s APSS

9 9 Resorty – připravované právní změny pro zaměstance >Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků >Požadavek odborů a zaměstnavatelů o účast v PS, která změny připravuje – za OS i zaměstnavatelé delegována Mgr. Eva Prošková – MZ na jednání zástupce sociálních partnerů nezve!!! >Zásadní změna - místo zákona 96/2004 Sb.,nový zákon >Dle MZ méně paragrafů a zjednodušení >Zrušení VOŠ >Zrušení výkonu povolání bez odborného dohledu, pod odborným dohledem, pod přímým vedením, >Zavedení odborné způsobilosti a specializované zvláštní odborné způsobilosti >Výkon práce lze jako OSVČ (souvislost s novelou zákona o sociálních službách a zákona o zdravotních službách) >

10 10 Resorty – připravované právní změny pro zaměstnance >Registrace jen všeobecná sestra a porodní asistentka, registr přes CZEch point >Celoživotní profesní vzdělávání – převedení odpovědnosti >na zaměstnance, zaměstnavatele, odborné společnosti – >odstranění kreditů, ale nově počet hodin ročně: >  pro povolání Mgr., Bc., VOŠ (současná registrovaná povolání) >– 12 hodin ročně >  pro povolání středních škol s maturitou – 6 hodin ročně >  AKK + JOP- určí zaměstnavatel >  2/3 může absolvovat u svého zaměstnavatele >  ruší se vydávání průkazu odbornosti >K zákonu budou prováděcí vyhlášky ( možnost rychlých změn)

11 11 Resorty – připravované právní změny pro všechny >Novela zákona o zdravotních službách >Novela zákona o zdravotním pojištění >Novela zákona o všeobecné zdravotní pojišťovně >Novela zákona o rezortních, oborových a zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách >Novela zákona o sociálních službách >Zákon o univerzitních nemocnicích

12 12 Zákon o univerzitních nemocnicích >Citace z důvodové zprávy k zákonu: Zákon musí být realizován, aby bylo naplněno programové prohlášení Vlády ČR, pokud nebude přijat, nestane se NIC, ale nebude naplněno programové prohlášení Vlády >OS návrh zákona odmítá jako celek – neřeší faktické problémy >Zásadní změna = odstátnění FN ! >Zásadní požadavek OS zachování systému odměňování platem – vzneseno na jednání PT RHSD, při předložení věcného záměru, při připomínkovém řízení, na jednání s náměstkem MZ Plíškem na OS >dopis náměstkům MZ a MPSV s návrhem na zachování odměňování platem

13 13 Resorty – připravované právní změny Novely zákonů o zdravotním pojištění, zdravotních pojišťovnách a zdravotních službách  citace z důvodové zprávy MZ  Cílem reformy je finančně udržitelné zdravotnictví, které bude schopné adaptace na změny a zajišťující všem občanům dostupnost potřebné kvalitní a efektivní zdravotní péče  Zdravotnictví, které nebude představovat rostoucí zátěž pro veřejné rozpočty,  Postupnými reformní kroky se bude zdravotnictví dále posouvat od přídělového systému do stále lépe regulovaného trhu, ve kterém bude hlavní roli hrát občan/pacient a ve kterém budou nastaveny správné motivace pro všechny zúčastněné subjekty

14 14 Novela zákona o zdravotních službách >Největší změna: >poskytování zdravotních služeb je službou v obecném hospodářském zájmu >Služby v obecném hospodářském zájmu mají právo na tvorbu přiměřeného zisku (ze zákona o univerzitních nemocnicích) >Odbory: Z citace vyplývá zásadní změna s jejímž uplatněním nesouhlasíme: >Zdravotnictví již není postaveno na principech veřejné služby, ale na tržních zásadách

15 15 Novela zákona o zdravotním pojištění >4) Ministerstvo zdravotnictví při zohlednění finanční udržitelnosti a efektivního využití zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění a kvality zdravotních služeb stanoví vyhláškou seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Tato vyhláška pro účely klasifikace a vykazování hrazených zdravotních služeb obsahuje zdravotní výkony, ošetřovací dny a jejich agregace, včetně označení variant zdravotní péče podle § 13 (dále jen „zdravotní výkony“), způsob a pravidla vykazování zdravotních výkonů, popis a kategorizace zdravotních výkonů a kategorie zdravotních výkonů řadící výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění podle způsobů hrazení hrazených služeb tohoto zákona. Ministerstvo touto vyhláškou stanoví pravidla pro klasifikaci hospitalizovaných pacientů pomocí klasifikačního systému skupin vztažených k diagnóze (dále jen „klasifikační systém DRG“). >Co je finanční udržitelnost a jakými kroky bude zabezpečena odmítlo MZ sociálním partnerům na jednání sdělit. Tato informace a toto řešení není podle MZ předmětem návrhu

16 16 Novela zákona o zdravotním pojištění >V § 40 odst. 3 písm. a) se v poslední větě před slova „Dojezdové doby“ vkládají slova „Nejzazší možné“ a za poslední větu se vkládá nová věta, která zní: „Dojezdová doba může být delší, pokud přes veškeré vynaložené úsilí nebylo možno postupem podle částí deváté tohoto zákona v dosahu dojezdové doby zajistit poskytování hrazených služeb žádným poskytovatelem.“. >Důsledek pro pacienty a zařízení? >Neplatí nic >Vyhláška o dojezdových dobách, která např. stanoví dobu dojezdu na základní oddělení v délce času 60 minut je pryč >proklamace MZ, že zajistí pacientům dostupné zdravotnictví je zákonem zrušena

17 17 Novela zákona o zdravotním pojištění >Největší změna = zavedení řízené péče prostřednictvím Programů podpory racionálního využívání zdravotních služeb a prevence. >pojištěnec bude povinen čerpat pojišťovnou upřednostňovaný způsob nebo způsoby čerpání zdravotních služeb >Za vstup do programu získá pojištěnec maximálně 1 000 Kč ročně >ZP na tento způsob budou využívat 5% ! finančních prostředků, které získají z pojistného

18 18 Jak bude realizována reforma ve ZP a co nenajdete v návrhu žádného předloženého zákona, ale je připraveno k realizaci zřejmě formou pozměňovacích návrhů v Poslanecké Sněmovně >Citace z národního programu reforem pro rok 2013, který odeslala česká Vláda Evropské komisi jako plán reforem ve zdravotnictví pro rok 2013  Reforma zdravotních pojišťoven a pojištění >Vláda vypracuje novely zákonů umožňující zavedení dvousložkového pojistného, které umožní dobře hospodařícím zdravotním pojišťovnám pojistné občanů snížit a pojišťovnám ve finanční tísni pojistné zvýšit, a stabilizovat tak rozpočtovou situaci. >Pojišťovny budou svým klientům nabízet malusy a bonusy ve zdravotním pojištění >Formou tzv. pozitivních seznamů léčiv, bude také vláda usilovat o zvýšení odpovědnosti zdravotních pojišťoven za výdaje z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

19 19 Dostupné zdravotnictví  Změny v nových zákonech v návaznosti na stávající právní předpisy a info o zákoně o zdrav. prostředcích Pacient má právo na dostupnou a moderní léčbu, ale pouze v ekonomicky nejméně náročné verzi – rozšíření nadstandardů Pacient má ze zdravotního pojištění nárok na pomůcky jen v ekonomicky nejméně náročnější verzi  zákon o zdravotnických prostředcích  důvodová zpráva očekává se úspora cca 1,5 mld. Kč ročně ve prospěch systému veřejného zdravotního pojištění, předpokládá se, že v souladu s tržními principy bude nabídnout pacientovi co nejnižší, pokud možno nulový doplatek. MZ bude tímto nutit podnikatelské prostředí ke snížení ceny (přiblížení ceny úhradě) – př. protézy 5 % spoluúčast, levnější materiály pro stomiky

20 20 Dostupné zdravotnictví – kdo zaplatí?  Měsíční pojistné Státní pojištěnec 723,- Kč od r. 2006 stejné Osoba bez zdanitelných příjmů 1 080,- Kč OSVČ 1 543,- Kč Zaměstnanec průměrný odvod 2 865,- Kč  Od 1. ledna 2014 se zvyšuje základní výměra odvodů na zdravotní pojištění u zaměstnance o 2 %  V legislativním procesu je tzv. finanční ústava, která umožňuje, pokud státní deficit převyšuje stanovenou hranici, použit finance z veřejného zdravotního pojištění na úhradu státního dluhu

21 21 Resorty – připravované právní změny Sociální služby – novela zákona  Od nového roku přestane platit výjimka financování sociálních služeb přes kraje  Zatím není připraveno ke změně nic, pouze se konstatuje, že sociální služby jsou financovány z více zdrojů  V zákoně o zdravotních službách jsou plánované změny – sociální služby nebudou mít výjimku v poskytování zdravotní péče = musí se registrovat jako zdravotnické zařízení  V zařízeních bude moci být poskytována zdravotní péče formou agentur, nebo OSVČ, které budou upraveny v novém zákoně o vzdělávání

22 22 Odpovědi OS na reformu  Zdravotnictví je veřejná služba postavená na solidaritě zdravých s nemocnými. Primárním cílem jsou humánní principy pomoci, zdraví je veřejný statek.  Ve zdravotnictví je potřeba místo volného trhu nastavit principy spolupráce, kooperace a regulace. Konstanta volného trhu a regulace se navzájem vylučuje.  Nové a primárně dražší metody ve svém důsledku zkracují léčbu. Ke zdravotnictví je nutné přistupovat komplexně a systémově.  Všechny změny musejí být vyhodnoceny v dopadech na zaměstnance a občany  Jakou regulační konstantou je nastavení spoluúčasti u pacientů s protézami?

23 23 Odpovědi OS na reformu >Zásadní reforma není potřeba >Systém poskytování zdravotní péče v ČR je v podstatě na vynikající úrovni, problém je ve zdrojích >Nesouhlasíme s tím, že ČR vynakládá v procentu HDP na zdravotnictví pouze 7,8 % - finance jsou hluboko pod průměrem Evropské unie >Požadujeme okamžité zvýšení plateb státu za jeho státní pojištěnce >Požadujeme přiblížení a v definovaném časovém horizontu srovnání úhrad OSVČ a zaměstnanců >Nesouhlasíme s tím, aby se zaměstnancům zvýšily odvody na zdravotní pojištění >Nesouhlasíme, aby se prostředky z veřejného zdravotního pojištění mohly použít na úhradu státního dluhu.

24 24 Odpovědi OS na reformu >Žádáme, aby zdravotní pojišťovny dál fungovaly jako veřejnoprávní instituce >Žádáme, aby byl dodržen evropský přístup, že sociální partneři participují na kontrole zdravotních pojišťoven >do budoucnosti stačí v ČR jedna zdravotní pojišťovna >Zásadní nesouhlas s navrženou koncepcí dvousložkového pojistného. Občané nemohou být v nerovnoprávném postavení vůči zdravotním pojišťovnám. Návrh jde principielně proti zásadám solidarity a umožňuje, aby si zdravotní pojišťovny na úkor pacientů, svých klientů, zlepšovaly hospodářský výsledek. Dvousložkové pojistné v navrhované podobě zásadním způsobem popírá solidární systém a zavádí nerovnost přístupu ke zdravotní péči.

25 25 Návrh na řešení stávající situace >Vydat novelu úhradové vyhlášky, která zajistí zdravotnickým zařízením příjmy za poskytovanou zdravotní péči minimálně ve výši nákladových cen roku 2012. >Provést přerozdělení zůstatků z účtů ZP >Okamžitě ještě v průběhu letošního roku zvýšit úhrady za státní pojištěnce. >Do budoucnosti řešení úhrad přes DRG s kategorizací nemocnic– nutné ovšem při sbližování základních sazeb a přechodu na platbu za diagnózu zvýšit celkový objem financí v systému na úroveň obvyklou v EU. Odbory toto opakovaně připomínkovaly a jako příklad uváděly změny úhrad v Německu, kde se procento HDP při zavedení DRG zvýšilo o 2 %. >Lázně – změna IS, neprodleně >Hygiena – zachovat stávající stav, bez novely

26 26 Dopady aktuální situace ve zdravotnictví na zaměstnance a pacienty >V reálu byste je měli popsat VY! >Zaměstnanci: >Snižování personálu na minimální počty podle personální vyhlášky = propouštění, neobnovují se smlouvy na dobu určitou, propouštějí se důchodci >Přetěžování personálu, našich členů, minimální počty zaměstanců ve službách >V lepším případě stagnace platů a mezd >Pacienti: >Prodlužování čekacích lhůt na vyšetření a zákroky, systém nejlevnějšího už funguje beze zbytku >Celkově rozvrat systému, rozvrat hodnot

27 27 Dopady aktuální situace v sociálních službách na zaměstnance a klienty  Stále jeden z nejhůře odměňovaných resortů  Nekoncepčními zásahy a podfinancováním se sociální služby nerozvíjí a snižuje se kvalita poskytované péče, zvláště ošetřovatelské  Dva extrémy:  Rozvíjí se úvahy o budování velkokapacitních zařízení  Běží proces transformace, na který nejsou zdroje a za stávajícího systému je finančně neudržitelný  Zaměstnanci?  Vysoké nároky na vzdělávání  Nízká odměna za práci  Společenské nedocenění  Praktická likvidace všeobecných sester

28 28 Jak společně dál >Jednání s vládou a MZ jsou problematická >Ideologie vítězí nad rozumem >Odbory stále hledají spojence >Jednáme se zaměstnavateli, se zástupci krajů, s poslanci, senátory, s občanskými sdruženími >Změna je možná, ale pár jedinců to nezvládne >Musíme si pomoci navzájem a to umíme. >Děkujeme a nejen za pozornost


Stáhnout ppt "KRAJSKÉ KONFERENCE duben – květen 2013 AKTUALITY Z RESORTŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google