Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat"— Transkript prezentace:

1 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana Šejvlová ; KÚ MSK Ostrava

2 Popis GS Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006
Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech Všeobecný cíl grantového schématu: Zvýšit sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni, Snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci. GS Síť sociální integrace

3 Specifickým cílem grantového schématu je zajistit síť:
dostupných a kvalitních služeb sociální péče, tj. služeb poskytujících pomoc lidem, kteří vlivem omezené schopnosti pohybu a orientace a/nebo z jiných závažných důvodů nejsou samostatně schopni dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby bez pomoci jiné osoby; cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti b) dostupných a kvalitních služeb sociální prevence, tj. služeb, jejichž cílem je předcházení nepříznivých sociálních životních situací a ochrana společnosti před vznikem a šířením sociálně negativních jevů; cílem je umožnit lidem z rizikových skupin v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, s kapacitou odpovídající potřebám regionu a s podporou partnerství v místních komunitách GS Síť sociální integrace

4 Výsledky podpořených akcí v rámci tohoto GS musí přispívat ke:
zvýšení sociální integrace a zaměstnanosti v MSK s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni snížení výskytu sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci GS Síť sociální integrace

5 Cílové skupiny na něž je GS zaměřeno
děti a mládež ohrožené delikvencí absolventi škol a mladiství bez praxe lidé ne plně gramotní, bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací dlouhodobě nezaměstnaní lidé s omezenou schopností pohybu a orientace národnostní a etnické menšiny uprchlíci osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních a ostatních sociálních a výchovných zařízeních osoby ohrožené prostitucí osoby bez přístřeší drogově závislí oběti násilí a osoby nemocné AIDS GS Síť sociální integrace

6 Podporované aktivity GS
Sociální integrace střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání motivační, rehabilitační a chráněné programy v dílnách (včetně skupiny dlouhodobě nezaměstnaných) podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí intervenční programy ve prospěch skupin ohrožených sociální exkluzí program rozvoje sítě občanských poraden a služeb pro oběti domácího násilí rozvoj sítě služeb azylových domů a domů na půli cesty reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu programy pro mladisté po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu GS Síť sociální integrace

7 Podporované aktivity GS
rozvoj terénních sociálních služeb zaměřených na rozvoj služeb osobní asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace rozvoj asistence v sociálně ohrožených rodinách pro děti a mládež ohrožené delikvencí a dlouhodobě nezaměstnané programy pro začleňování všech typů sociálně vyloučených skupin osob s důrazem na venkovské oblasti rozvoj specializovaných rezidenčních služeb rozvoj služeb chráněného a podporovaného bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace GS Síť sociální integrace

8 Podporované aktivity GS
Podpora partnerství a zpracování komunitních plánů programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit a programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni podpora zavádění komunitního plánování obcí a realizace výstupů z komunitního plánování Zlepšení životních podmínek v obcích programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života rozvoj služeb respitní péče (odlehčovací služby, úlevová péče) vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení občanů s omezenou schopností pohybu a orientace programy bezpečnosti obyvatel – všechny cílové skupiny GS Síť sociální integrace

9 Podporované aktivity GS
Prevence sociálně patologických jevů programy prevence sociálně patologických jevů nízkoprahová denní centra pro děti a mládež programy pro mládež od 15 do 25 let programy péče o osoby závislé na drogách podpora realizace sekundární protidrogové prevence podpora realizace terciární protidrogové prevence GS Síť sociální integrace

10 GS Síť sociální integrace

11 Forma podpory jednotlivých akcí
Formou podpory byla nevratná pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje z Evropského sociálního fondu a z veřejných prostředků České republiky (státního rozpočtu a rozpočtu kraje). Podpora byla propočítávána z celkových uznatelných nákladů. Koneční uživatelé se podíleli na financování akcí z vlastních zdrojů v minimální výši 10% celkových uznatelných nákladů. Podpora formou dotace z veřejných zdrojů tak dosahovala max. 90% celkových uznatelných nákladů na akci. Pouze u nestátních neziskových organizací podpora formou dotace z veřejných zdrojů dosahovala 100% celkových uznatelných nákladů na akci, takže se vlastními zdroji na akci nemusely podílet. GS Síť sociální integrace

12 Struktura financování
Celkem EU (ESF) Česká republika celkem státní rozpočet krajský rozpočet obecní rozpočet Akce obcí, svazků obcí, organizací zřízených obcemi 100% 80% 20% 10 10%1) Akce krajů (organizací zřízených krajem) 102) 0% Akce NNO, Hospodářské komory ČR a jejich složek 10% 1) vlastní příspěvek, 2) příspěvek z rozpočtu MSK Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci byla v 1., 2. a 3. kole Kč, ve 4. kole Kč. GS Síť sociální integrace

13 Výstupy z realizace grantového schématu – co bylo zrealizováno
V rámci grantového schématu Síť sociální integrace byly vyhlášeny čtyři kola výzev: 1. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od 2. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od  7. 2005 3. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od  1. 2006 4. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od  9. 2006 GS Síť sociální integrace

14 GS Síť sociální integrace 2004 - 1. kolo výzvy
Zaregistrované akce 6 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 4 Akce navržené k financování 2 Zrealizované akce GS Síť sociální integrace kolo výzvy Zaregistrované akce 8 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 1 Akce navržené k financování 7 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování Zrealizované akce 6 GS Síť sociální integrace

15 GS Síť sociální integrace 2005 - 3. kolo výzvy
Zaregistrované akce 21 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 1 Akce navržené k financování 20 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 2 Zrealizované akce 18 GS Síť sociální integrace kolo výzvy Zaregistrované akce 49 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 8 Akce navržené k financování 33 Akce navržené k vyřazení Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 5 Realizované akce 28 GS Síť sociální integrace

16 Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev
Přehled čerpání za GS SSI 2004 Disponibilní zdroje pro 1. a 2. kolo výzvy Vyčerpáno Čerpání v procentech ,00 Kč ,43 Kč 89,46 GS Síť sociální integrace

17 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2004 (1. + 2. kolo)
Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN Město Třinec Komunitní plán města Třinec 375 392,00 ,10 Slezská diakonie Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnávání 6 196 898,00 ,94 Charita sv. Alexandra Inovativní program chráněných dílen na zpracování plastů 956 080,00 949 597,00 Sociální služby Karviná, přísp. org. Chráněné bydlení - startovací byt 346 940,00 243 712,05 Kontakt Bohumín - metodika komunitního centra a soc.poradenství romské minoritě 1 931 902,50 1  ,16 Město Hlučín Komunitní plán pro město Hlučín 621 277,00 ,55 Kofoedova škola Jistota úspěchu - sociální práce a vzdělávání nezaměstnaných 6 636 107,00 6  ,20 Adra o.s. Rozšíření služeb azylového domu v Novém Jičíně 396 330,00 ,40 GS Síť sociální integrace

18 Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev
Přehled čerpání za GS SSI 2005 Disponibilní zdroje pro 3. kolo výzvy Vyčerpáno Čerpání v procentech ,50 Kč ,22 Kč 84,79 GS Síť sociální integrace

19 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005
Část 1 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN Statutární město Ostrava Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel 3 213 021,00 2  ,42 NÁŠ SVĚT - centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace NOVÝ SVĚT - Program rozvoje osob s těžkými psychiatrickými diagnózami prostřednictvím rehabilitačních aktivit 9 196 528,00 7 633 363,34 Charita Jablunkov Profesionalizace stacionáře Charity Jablunkov 711 327,00 ,50 Město Bohumín Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína 350 600,00 312 819,00 GS Síť sociální integrace

20 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005
Část 2 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí 4 402 552,00 4 363 027,07 Armáda spásy Prevence sociálního vyloučení 2 897 400,00 2 013 131,25 Slezská diakonie Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnávání II. 5 634 845,00 4 914 094,33 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava a rozvoj sítě středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Moravskoslezského kraje 4 631 459,00 3  ,33 Bunkr - klub mladých Klub Bunkr - rozvojový program prevence patologických jevů 1 012 452,00 ,00 GS Síť sociální integrace

21 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005
Část 3 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN Město Vrbno pod Pradědem Kotlík - nízkoprahový klub - Nalezněte sami sebe 555 193,00 ,50 CENTROM Komplexní systém sociální péče CENTROM 2 051 989,00 1  ,27 Centrum pro rodinu a sociání péči INTEGRACE - snížení sociální izolace rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením 3 425 020,00 3  ,85 Slezská diakonie Kontakt II - Bohumín, - Karviná 5 258 453,50 4 393 310,89 Bílý nosorožec, o.p.s. Integrační programy pro osoby romského etnika ohrožených sociální exkluzí lokality Železná 2 464 515,00 1  ,62 Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová Hiporehabilitace v Orlové 1 438 254,00 1 329 714,60 GS Síť sociální integrace

22 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005
Část 4 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN Město Vrbno pod Pradědem Komunitní plán sociálních služeb mikoregionu Vrbensko 659 650,00 ,40 Občanské sdružení - TRIANON Uplatnění nového zákona o sociálních službách a systému mobility 2 723 838,00 ,25 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje Regionální centrum terapie a psychosociální pomoci 2 295 545,00 ,60 GS Síť sociální integrace

23 Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev
Přehled čerpání za GS SSI 2006 Disponibilní zdroje pro 4. kolo výzvy Vyčerpáno Čerpání v procentech 145 091 022,00 Kč Akce dosud v realizaci (smlouvy uzavřeny na akce v objemu ,57 Kč) - GS Síť sociální integrace

24 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006
Část 1 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Charita sv. Alexandra Rozvoj chráněných dílen a posílení integrace OZP/TZP 2 845 762,00 Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově Nízkoprahové centrum Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově 1 953 512,00 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Komplexní sociální služby pro osoby zdravotně postižené 2 857 839,00 KERIT, o. s. Sociální integrace obětí domácího násilí 1 125 109,00 Náš svět - centrum pro lidi s mentálním postižením SPOLEČNÝ SVĚT – Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postižením 13 961 628,00 GS Síť sociální integrace

25 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006
Část 2 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Slezská diakonie Rovná šance – projekt podporovaného zaměstnávání III. 6 903 818,00 Bílý nosorožec o. p. s. Programy vzdělávání vedoucí k integraci osob romského etnika 4 404 119,50 Naděje pro rodinu 6 327 659,00 Sdružení křesťanských pomocníků Romské centrum Amaro Del v Orlové 1 775 633,00 Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Aktivizační programy pro klienty azylových zařízení CSS Poruba 4 311 781,00 Charita Opava NOVÝ SYSTÉM BYDLENÍ, PRÁCE A PODPORY PRO LIDI SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A LIDI DUŠEVNĚ NEMOCNÉ 5 759 436,00 GS Síť sociální integrace

26 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006
Část 4 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava Rozvoj služeb podporovaného zaměstnání osob se sníženou soběstačností v oblasti veřejně prospěšných prací a sociálně terapeutických dílen 6 692 547,00 Jezdecký klub Stáje ,,NANKA" Orlová HIPOTERAPIE DĚTEM - Rozvoj a aplikace hipoterapeutických aktivit v oblasti Orlová a regionu Moravskoslezsko. 1 827 517,00 AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Integrační vzdělávací program pro mladistvé vracející se z výchovných zařízení 1 794 700,00 Slezská diakonie „Kontakt III -projekt integrace romské menšiny“ 6 680 718,10 Kofoedova škola, občanské sdružení. Jistota úspěchu II. - komplexní sociálně-vzdělávací program pro nezaměstnané 10 136 559,45 Statutární město Havířov Služby sociální asistence pro rodiny s dětmi v Havířově 2 479 384,00 GS Síť sociální integrace

27 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006
Část 3 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Harmonie-centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé Komunitní bydlení s programem návazných aktivit jako prostředek integrace mentálně postižených osob 2 828 579,00 Statutární město Opava Zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Opavě a zahájení jeho implementace 1 806 867,00 ERGON - Chráněná dílna ERGON – chráněná motivační, integrační a pracovně rehabilitační dílna 3 822 500,00 REINTEGRA Integrační program pro dlouhodobě nezaměstnané 2 760 500,00 Centrum pro rodinu a sociální péči RODINA A HANDICAP - podpora rodin pečujících o svého člena s těžkým zdravotním postižením 5 448 584,00 GS Síť sociální integrace

28 Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006
Část 5 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Institut Euroschola Mobilní vzdělávání 3 097 500,00 Diecézní charita ostravsko - opavská Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití 3 687 426,00 Asociace TRIGON Vytvoření rehabilitačního a motivačního střediska pro lidi ohoržené sociálním vyloučením v návaznosti na možnost pracovního uplatnění v programech chráněných dílen a na otevřeném trhu práce 4 907 600,00 CENTROM Komplexní systém sociální péče CENTROM II 3 369 611,00 LIGA Dříč 2 1 871 318,00 Obec Rudná pod Pradědem Nízkoprahové centrum - Rudná pod Pradědem 671 897,50 GS Síť sociální integrace

29 Srovnání s ostatními kraji – počet akcí
Realizované akce ve všech GS* Středočeský 118 Pardubický 73 Královéhradecký Liberecký 98 Ústecký 185 Karlovarský 110 Kraj Realizované akce ve všech GS* Plzeňský 109 Jihočeský 157 Olomoucký 185 Zlínský 117 Vysočina 115 Jihomoravský 163 Moravskoslezský 246 *Celkový počet akcí za všechna grantová schémata realizovaná v jednotlivém kraji (údaje ke srovnání krajů platné k poskytnuty Řídícím orgánem SROP) GS Síť sociální integrace

30 Srovnání s ostatními kraji – počet akcí
GS Síť sociální integrace

31 GS Síť sociální integrace

32 Naplňování hlavních monitorovacích indikátorů
Název Měrná jednotka GS SSI 2004 GS SSI 2005 GS SSI ) CELKEM Počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci Počet osob 1421 3082 3661 8164 Úspěšní absolventi programů – klienti služeb v oblasti sociální integrace % 41,7 66,9 44,7 52,6 Počet vytvořených hrubých pracovních míst Počet míst 22 38,5 2) 88,6 2) 146,6 1) Údaje za GS SSI 2006 vycházejí z hodnot uvedených ve Smlouvách o financování akcí 2) Jelikož pracovní místa je možnost vytvářet do 1 roku od ukončení realizace akce, může dojít k dalšímu nárůstu těchto hodnot GS Síť sociální integrace

33 Realizace grantového schématu přinesla podporu pro:
54 projektů nestátních neziskových organizací, měst, obcí, příspěvkových organizací obcí a kraje v hodnotě okolo 170 mil. Kč 8 nízkoprahových center 7 chráněných dílen 23 projektů zaměřených na práci s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 7 projektů zaměřených na práci s dlouhodobě nezaměstnanými osobami 6 komunitních plánů měst Moravskoslezského kraje 9 projektů zaměřených na práci s příslušníky etnických menšin. 21 projektů zahrnujících vzdělávací programy 2 azylová zařízení a 2 intervenční centra vznik zhruba 150 nových pracovních míst GS Síť sociální integrace

34 Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Hana Šejvlová Mgr. Jan Smiga odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října Ostrava tel.: , 319 fax: GS Síť sociální integrace


Stáhnout ppt "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat"

Podobné prezentace


Reklamy Google