Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Moderní škola
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daň z nabytí nemovitých věcí, bezúplatné příjmy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2              VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daní z nabytí nemovitých věcí a daní z bezúplatných příjmů (předmět daně, plátci daně, sazby pro výpočet daně, základ daně, termíny přiznání a placení daně, osvobození od daně) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Na konci prezentace jsou otázky se správným řešením. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315

4 Daň z nabytí nemovitých věcí
do 31. 12. 2013 nazvanou jako daň z převodu nemovitostí převodem nemovitosti se rozumí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 4

5 Předmět daně z nabytí nemovitých věcí
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je: pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky spoluvlastnickým podílem na nemovité věci VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 5

6 Předmět daně z nabytí nemovitých věcí
daň se také platí při výměně nemovitostí výměna se považuje za jeden převod a daň se vybere z převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší v případě nabytí nemovitosti darováním se z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště převodce z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí, se daň neplatí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 6

7 Plátci daně z nabytí nemovitých věcí
daň z nabytí nemovitých věcí platí nejčastěji převodce (prodávající), přičemž nabyvatel (kupující) je v tomto případě ručitelem kupující (nabyvatel) platí daň v případech nabytí nemovitých věcí při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 7

8 Plátci daně z nabytí nemovitých věcí
daň může také platit převodce i nabyvatel zároveň, jde-li o výměnu nemovitostí výměna se považuje za jeden převod a převodce i nabyvatel jsou povinni platit daň společně a nerozdílně daň se vybere z převodu nemovitosti, jejíž cena je vyšší VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 8

9 Základ daně z nabytí nemovitých věcí
základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj Nabývací hodnotou je: sjednaná cena srovnávací daňová hodnota zjištěná cena zvláštní cena VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 9

10 Základ daně z nabytí nemovitých věcí
Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 10

11 Sazba a výpočet daně z nabytí nemovitých věcí
sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 200Kč výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 11

12 Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 12

13 Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 13

14 Daň z bezúplatných příjmů
od zanikl zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí daň dědická a darovací byla začleněna do zákona o daních z příjmů (ZDP) byl zde zaveden pojem „bezúplatný příjem“, který zahrnuje právě příjmy získané dědictvím a darováním VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 14

15 Vybrané osvobozené bezúplatné příjmy
veškeré příjmy z dědictví (bez ohledu na vztah dědice a zůstavitele) bezúplatné příjmy na humanitární či charitativní účely bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a vedlejší bezúplatné příjmy od osoby, se kterou příjemce daru žil nejméně po dobu jednoho roku bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje Kč VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 15

16 Daň z bezúplatných příjmů - darovací daň
daň darovací - daň z bezúplatného příjmu (plnění) je od upravena v zákoně o daních z příjmů touto daní je zdaňováno mimo jiné (tedy nejenom) bezúplatné nabytí majetku z dárce na obdarovaného prostřednictvím darovací smlouvy poplatníkem daně je obecně nabyvatel majetkových hodnot, tedy obdarovaný VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 16

17 Daň z bezúplatných příjmů - darovací daň
předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí příjmů (plnění, majetku včetně nemovitostí) na základě právního úkonu, a to bez poskytnutí protihodnoty či protiplnění daňové přiznání k dani darovací (dani z bezúplatného příjmu) se podává do následujícího kalendářního roku od nabytí majetku výše daně darovací je shodná s daní z příjmu, tj. 15% u fyzických osob a 19% u právnických osob VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 17

18 Osvobození od daně z bezúplatných příjmů
od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci) v linii vedlejší (sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř ) osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (typicky druh a družka, pokud splňují tyto zákonné předpoklady) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315 18

19 Otázky 1. Jak se nyní jmenuje dřívější daň darovací?
daň z bezúplatných příjmů (je součástí daně z příjmů) 2. Jaká je sazba daně z nabytí nemovitých věcí? 4% 3. Kolik platí vnuci darovací daň (bezúplatné příjmy) neplatí nic, jsou od daně osvobozeny 4. Kdy musíme podat daňové přiznání k dani darovací (dani z bezúplatného příjmu? do následujícího kalendářního roku od nabytí majetku VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315

20 Otázky 5. Jak se nyní jmenuje dřívější daň z převodu nemovitostí? daň z nabytí nemovitých věcí 6. Jaká je sazba daně darovací (z bezúplatných příjmů)? je shodná s daní z příjmu, tj. 15% u FO a 19% u PO 7. Co jsou to uznatelné výdaje u daně z nabytí nemovitých věcí? je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek 4. Co je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí? je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315

21 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1315


Stáhnout ppt "Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google