Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami Tisková konference MPSV a MŠMT 30. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami Tisková konference MPSV a MŠMT 30. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 Transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami Tisková konference MPSV a MŠMT 30. dubna 2009

2 Proč transformovat? V současném systému jsou porušována základní dětská práva Není dostatečně zajištěna prevence ohrožení dítěte a rodiny Stávající systém péče o ohrožené děti je nekoordinovaný a neefektivní

3 Základní principy transformace 1.Nadrezortní charakter všech opatření rezorty, samospráva a nestátní sektor 2.Respekt k dobré praxi a historii stávajícího systému péče o ohrožené děti 3.Komplexní charakter změn změny probíhající na více úrovních zároveň 4.Zapojení široké odborné platformy do transformace

4 Základní cíle transformace 1.Zvýšit kvalitu péče o ohrožené dítě a rodinu Pracovní postupy, kompetence pracovníků, řízení, financování 2. Sjednotit péči o ohrožené dítě a rodinu Společné standardy kvality, klíčový pracovník, případová práce, vzdělání 3. Přesunout těžiště práce s ohroženými dětmi na úroveň prevence

5 Oblasti transformace 1.Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny 2.Kvalita práce s ohroženým dítětem a rodinou 3.Řízení práce s ohroženým dítětem a rodinou 4.Financování práce s ohroženým dítětem a rodinou 5.Legislativní úprava 6.Osvěta

6 1. Síť služeb pro ohrožené děti a rodiny V každém kraji bude vybudována síť služeb (nad rámec sociálních služeb, včetně aktivit sociálně-právní ochrany dětí) Struktura sítě služeb bude odpovídat potřebám klientů, bude flexibilní a otevřená Základem budou služby preventivní, terénní a ambulantní

7 Schéma služeb pro ohrožené dítě a rodinu

8 2. Kvalita práce s ohroženým dítětem a rodinou Zavedení jednotných standardů kvality práce s ohroženým dítětem a rodinou Ukotvení případové práce s klientem klíčový pracovník, případová konference a individuální plán práce s dítětem Posílení a rozvoj kompetencí všech pracovníků v systému práce s ohroženým dítětem a rodinou

9 3. Řízení práce s ohroženým dítětem a rodinou Nastavení jednotného systému řízení Horizontálně (rezortní dělení) Vertikálně (kombinace státní správy a samosprávy) Posílení pozice klienta v uplatňování nároku na kvalitu přijímané péče !! nejedná se o převzetí řízení jedním rezortem

10 4. Financování práce s ohroženým dítětem a rodinou Nastavení transparentního systému financování práce s ohroženým dítětem Navázání financí na potřeby dítěte a podpůrné aktivity, které jsou mu poskytovány Postupný přeliv finančních prostředků z „drahých“ forem péče do kvalitnějších „levných“

11 5. Legislativní úprava práce s ohroženým dítětem a rodinou Ukotvení změny vyplývajících z transformace do rezortních zákonů Ukotvení standardů kvality do rezortních zákonů Důsledné ukotvení Úmluvy o právech dítěte

12 6. Osvěta Bude realizována osvětová kampaň provázející celou transformaci Kampaň zahrne řadu dílčích osvětových akcí k jednotlivým tématům Kampaň zahrne motivační akce nárůst počtu náhradních rodičů, sociálních pracovníků, atp.

13 Financování transformace Transformace přinese zejména náklady na zajištění přechodného období (tzv. bridging fund), kdy fungují původní i nový systém, následně dojde ke změně struktury finančních toků v této oblasti V dlouhodobém horizontu dojde k úspoře nákladů na práci s ohroženými dětmi a rodinami

14 Realizace transformace Transformace je koordinována a řízena MPSV Na realizaci se podílí všechny rezorty působící v ochraně ohrožených dětí, nestátní organizace, samospráva a zahraniční experti Základní cíle transformace jsou ukotveny v Národním akčním plánu, který bude projednán vládou v červnu 2009

15 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Intenzivní spolupráce s ostatními rezorty:  MPSV, MV, MSP, MZ  Ve spolupráci s ostatními partnery (státní správa a samospráva, NNO):  posílení prevence, včasné intervence  spolupráce metodicky ukotvená na všech úrovních a ve všech fázích

16 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Školská zařízení ústavní výchovy:  diagnostické ústavy (dětské, pro mládež)  výchovné ústavy  dětské domovy se školou  dětské domovy (zřizované převážně kraji)

17 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Základní nedostatky systému ústavní výchovy:  vysoký počet umisťovaných dětí (vedoucí k umisťování dětí do vzdálených ústavů)  nedostatečná specializace  nízká míra flexibility a otevřenosti pro poskytování péče dětem „na míru“

18 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Potřebné změny:  zavedení standardů kvality práce v zařízeních ústavní výchovy  zefektivnění systému podpory a supervize pracovníků, nastavení systému kontroly  multidisciplinarita, mezioborová, spolupráce, komplexní péče

19 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Změny na úrovni systému ústavní péče:  ústavy fungující jako součást krajské sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny  specializace ústavních zařízení v rámci sítě  vzájemná prostupnost, flexibilita systému  cílem je kvantitativně a kvalitativně pokrýt potřeby klientů v regionu

20 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Změny na úrovni konkrétního ústavu:  rozšíření poskytovaných služeb (doprovázení dítěte, práce s rodinou, náhradní rodinou, atp.)  otevření se spolupracujícím týmům při řešení situace jednotlivých dětí  práce s dětmi podle individuálního plánu vytvořeného v rámci případové konference

21 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Dopady transformace na systém ústavní péče:  cílem transformace není primárně rušení ústavů, ale snížení počtu dětí v ústavní péči je žádoucím efektem transformace  transformace je založena především na zvyšování kvality poskytovaných služeb – je zde široký prostor pro další využití nadbytečných služeb

22 MŠMT- aktivní partner v procesu transformace systému péče o ohrožené děti  Charakteristika nového systému:  prostupnost  otevřenost  dočasnost  spolupráce  dítě a rodina v centru zájmu  profesní rozvoj


Stáhnout ppt "Transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami Tisková konference MPSV a MŠMT 30. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google