Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo Mgr. Blanka Chocová 2010/11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo Mgr. Blanka Chocová 2010/11."— Transkript prezentace:

1 Právo Mgr. Blanka Chocová 2010/11

2 Právo Soubor norem, které jsou pro společnost závazné a jejich dodržování je vynucováno státní autoritou Tyto normy regulují chování fyzických i právnických osob Pomocí příkazů, zákazů a dovolení žádoucí chování Za nedodržení normy je uložena sankce

3 Vznik práva Nepsaná forma Psaná forma právo zvykové (obyčejové)
zákoníky, kodexy

4 Základní členění práva
Subjektivní Oprávnění jedince chovat se určitým způsobem (konat, nekonat, obdržet, požadovat) Oprávnění vyžadovat plnění povinností od druhých Objektivní Soupis pravidel chování závazných pro všechny členy společnosti Obsažena v zákonech, vyhláškách, nařízeních,… S pravidly jsou stanoveny i sankce za překročení

5 Právní vědomí NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
Obvykle se vychází ze zásady, že každý měl a mohl znát svá práva a povinnosti

6 Vztah práva a morálky Právo je minimem morálky Rozdíl v sankcích

7 Legalita x legitimita Legalita Legitimita Jednání v souladu se zákonem
Jednání v souladu s morálkou

8 Spravedlnost Stav věci, který je žádoucí a odpovídá podstatě a právům člověka ve společnosti Nespravedlnost – stav, jenž je v rozporu s požadavkem obecného blaha a musí být odstraněn

9 Platnost, působnost a účinnost právní normy
Norma musí být vytvořena předepsaným způsobem, vydána příslušným orgánem a řádným způsobem vyhlášena Působnost Vymezuje rozsah použití normy Věcná Časová Prostorová Osobní Účinnost Okamžikem nabytí účinnosti je právní norma závazná

10 Vztah občana a státu Každý občan může činit to, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon

11 Právní řád Podle právní síly Ústava a ústavní zákony Zákony
Souhrn všech pramenů práva, které platí v určitém státě Podle právní síly Ústava a ústavní zákony Zákony Nařízení vlády, prováděcí vyhlášky

12 Orgány právní ochrany Soudy Státní zastupitelství Advokáti Notáři
Daňoví poradci Exekutoři Veřejný ochránce práv Občanské právní poradny

13 Soudy Zřízeny státem jako nestranné a nezávislé instituce
Každý občan, který se domnívá, že bylo porušeno jeho právo, má možnost domáhat se nápravy u soudu Před soud může být povolán ten, kdo právo poruší – soud pak rozhoduje o jeho vině

14 Soustava soudů Ústavní soud Dohlíží na dodržení ústavnosti
Nejvyšší soud Vrcholný soudní orgán Sleduje rozhodnutí vrchních soudů Nejvyšší správní soud Vrcholný orgán správního soudu Dbá o zákonnost rozhodování krajských soudů a správních orgánů Vrchní soudy Druhý stupeń soudní soustavy, pokud byl prvním krajský soud Krajské soudy Druhý stupeň soudní soustavy, pokud byl prvním okresní soud V prvním stupni rozhodují o složitějších věcech Okresní soudy Nejnižší stupeň soudní soustavy Řeší běžné věci

15 Soudci Bezúhonný občan starší 30 let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou Jsou jmenováni prezidentem republiky doživotně Rozhodují nestranně na základě zákona Samosoudce Senát

16 Státní zastupitelství
Upozorňují na nezákonnosti, stíhají trestné činy, dohlížejí na zachování zákona, atd…. Při trestním řízení má stěžejní úlohu v přípravném řízení, podává jménem státu žalobu a u soudu zastupuje stát (v občanskoprávních záležitostech vystupuje okrajově)

17 Advokát Poskytují právní pomoc v celém rozsahu
Jsou oprávněni své klienty zastupovat před soudy i ostatními orgány

18 Notář K činnosti notáře patří sepisování veřejných listin o právních úkonech, ověřování dokumentů a právních aktů

19 Daňový poradce Poskytuje právní pomoc a ekonomické rady ve věcech daní, poplatků a jiných daňových záležitostí Může zastupovat svého klienta při jednání s finančním úřadem

20 Exekutor Zajišťuje nucený výkon soudního rozhodnutí

21 Veřejný ochránce práv Působí k ochraně osob před nečinností úřadů, nebo jejich jednáním, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu Zvolen na 6 let maximálně 2x po sobě

22 Občanské právní poradny
V obtížně situaci nabízejí občanům bezplatnou právní pomoc Usilují o to, aby občané nebyli znevýhodněni neznalostí svých práv a povinností


Stáhnout ppt "Právo Mgr. Blanka Chocová 2010/11."

Podobné prezentace


Reklamy Google