Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní řád České republiky. Obsah právo právní norma morálka právní vztahy právní řád právní předpisy právní způsobilost právní odvětví právní ochrana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní řád České republiky. Obsah právo právní norma morálka právní vztahy právní řád právní předpisy právní způsobilost právní odvětví právní ochrana."— Transkript prezentace:

1 Právní řád České republiky

2 Obsah právo právní norma morálka právní vztahy právní řád právní předpisy právní způsobilost právní odvětví právní ochrana

3 Pojem práva  Právo je soubor pravidel, předpisů (právních norem) jimiž stát upravuje přípustné jednání a vzájemné vztahy svých občanů  Právo je minimum morálky  Morálka je soubor pravidel lidského chování (morálních norem) v dané společnosti, soubor toho, co je správné, čím bychom se měli řídit

4 Rozdíl mezi právem a morálkou PPrávo a morálka mají společný účel – usměrňují a řídí chování lidí JJsou zde však podstatné rozdíly: právní normy – mají vždy písemnou formu, jsou závazné, vynutitelné, jejich porušení je právně postihnutelné morální normy – většinou nemají písemnou podobu, jejich dodržování je záležitostí svědomí každého člověka. Za nedodržení ho může postihnout např. ztráta přátel, špatná pověst, opovržení společností..

5 Úkol: Co z níže uvedeného patří do oblasti práva a co do oblasti morálky – jedná se o protiprávní nebo nemorální jednání? Auto přejede křižovatku na červenou Paní Nováková nezdraví paní Bílou Manžel paní Zelené ji opustil a zanechal ji samotnou s dítětem Student při přijímacích zkouškách opisuje od svého souseda a díky tomu je přijat ke studiu na střední škole Jirka lhal své matce, že se celé odpoledne učil Žák v obchodě ukradl časopis Petr často nutí některé spolužáky, aby mu kupovali svačiny, jinak je fackuje -

6 Právní vztahy  Právní vztahy jsou společenské vztahy upravené právními předpisy (např. manželství, vlastnictví, půjčky…)  u každého právního vztahu vymezujeme: právní vztah účastníciobsah právního vztahupředmět fyzické osoby právnické osoby

7 Právní vztahy  účastníci – osoby (subjekty) mezi nimiž právní vztah existuje fyzické osoby – lidé právnické osoby – firmy, podniky, instituce..  obsah právního vztahu – vzájemná práva a povinnosti účastníků  předmět – účel, k němuž právní vztah směřuje

8 Právní řád Právní řád – soubor všech předpisů, jimiž stát závazně upravuje a usměrňuje chování obyvatelstva, různých organizací.. ústava zákony nařízení vlády vyhlášky ministerstev

9 Právní předpisy  právní předpis – např. zákon, vyhláška, nařízení  právní norma – je jednotlivé pravidlo z obsahu právního předpisu  právní předpisy jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů – jsou číslovány, vždy je uveden název předpisu, datum vyhlášení, název orgánu, který předpis vydává

10 Platnost a účinnost právních předpisů  platnost – předpis řádně prošel legislativním procesem, je platný ode dne vyhlášení  účinnost – povinnost se předpisem řídit (od kdy) – může být shodná s datem vyhlášení, často je datum účinnosti pozdější, aby zde byla dostatečná doba pro nastudování nového předpisu

11 Právní způsobilost způsobilost k právům a povinnostem  vzniká narozením (má ji i počaté dítě, narodí-li se živé)  zaniká smrtí  nelze se jí vzdát např. – vlastnické právo způsobilost k právním úkonům  vzniká zletilostí (18 let) nebo výjimečně při uzavírání manželství s dívkou mezi 16 – 18 lety – může jí soud zplnoletit  u nesvéprávných osob může být tato způsobilost omezena – převedena na opatrovníka např. uzavírání smluv, manželství…

12 Právní odvětví Právní předpisy jsou podle svého obsahu rozděleny do právních odvětví Vytváření jednotlivých právních odvětví předchází rozdělení veškerého práva na právo veřejné a soukromé  Veřejné právo – uplatňuje se tam, kde se uplatňuje veřejná moc veřejná moc vystupuje vůči soukromým osobám s příkazy, zákazy a donucováním je to oblast práva, v níž jsou vztahy založeny na nerovnosti zúčastněných subjektů  Soukromé právo – oblast práva, kde subjekty vystupují v rovném postavení, kde žádný ze subjektů nemůže o právech a povinnostech druhého subjektu rozhodovat autoritativně (smlouva, dohoda)

13 Veřejnoprávní odvětví Trestní právo – vymezuje co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají Správní právo – souhrn právních norem o veřejné správě a územní samosprávě Finanční právo – právní normy upravující finanční činnost státu (státní rozpočet, daně, cla..) Živnostenské právo – upravuje živnostenské podnikání a podmínky oprávnění k němu Ústavní právo – právní vztahy ve státě

14 Soukromoprávní odvětví: Občanské právo – předpisy upravující majetkoprávní vztahy, ochranu osobnosti Rodinné právo – vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi Pracovní právo – vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Obchodní právo – týká se podnikání (podsoučást občanského práva)

15 Orgány právní ochrany ppolicie – ozbrojený sbor, který má na starosti pořádek a bezpečnost na území celého státu sstátní zastupitelství – soustava úřadů, které zastupují stát v daných případech, u soudu jménem státu podávají žaloby (okresní, krajská, vrchní a nejvyšší státní zastupitelství) ssoudy – soudci jsou nezávislí, povinni se řídit pouze právním řádem, soustava soudů – okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy (Praha, Olomouc), nejvyšší soud (Brno )

16 Soudy rozhodují: v občanskoprávním řízení: o osobním stavu (osvojení, rozvod…) o určení jestli právní vztah je nebo není (vlastnictví věci) o splnění povinnosti ze zákona v trestním řízení: zda byl spáchán trestný čin o vině nebo nevině obžalovaného o trestu za spáchaný trestný čin


Stáhnout ppt "Právní řád České republiky. Obsah právo právní norma morálka právní vztahy právní řád právní předpisy právní způsobilost právní odvětví právní ochrana."

Podobné prezentace


Reklamy Google