Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky z šetření stížností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky z šetření stížností"— Transkript prezentace:

1 Poznatky z šetření stížností
Mgr. Ivana Jírů, referentka stížností Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Optimismus je nedostatek informací.

2 V roce 2008 přijal odbor ŠMS celkem 87 stížností, následující výčet se týká krajem zřizovaných škol a školských zařízení nedůvodné 32 důvodné 4 částečně důvodné 11 Střední školy 39 Základní umělecké školy 22 PPP 2 Dětské domovy 2 SVČ, DM 3 Domov mládeže 1 Základní škola 1

3 Do května 2009 bylo přijato celkem 29 stížností, z nichž u 5 není ukončeno šetření.
Soudní spory - probíhající Úraz na pracovišti - zavinění nadřízenou osobou – soud ve stadiu odvolání ke krajskému soudu Žaloba zaměstnance (podpora KROS) o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru předsedy odborové organizace Soudní spor DD Nový Jičín – nařízeno jednání na červen 2009 – pomluva organizace v médiích a na úřadech včetně úřadu ombudsmana a MŠMT. Ombudsman se k případu pokousání dítěte psem vyjádřil, že považuje přijatá opatření za dostatečná, ve věci je však podána žaloba o odškodnění dítěte Připravovaná žaloba ve věci šikany zaměstnance ředitelem školy (podpora KROS)

4 Případ pracovního úrazu pedagogického zaměstnance SŠ a výpovědi ze zdravotních důvodů
PP utrpěl při autonehodě pracovní úraz. Práci pedagoga vykonával dále, po několika letech však zdravotní následky vedly k nemožnosti výkonu práce pedagoga, jinou práci odmítl – následovala výpověď dle § 52 písm. d) – zdravotní následky pracovního úrazu - odstupné – nejméně 12x plat Zaměstnanec očekával výplatu, škola čekala na lékařské posudky ke stanovení výše odškodného za trvalé následky pracovního úrazu Zaměstnanec požadoval peníze na zřizovateli přes advokáta, podal žalobu. Došlo k vysvětlení věci, ke stažení žaloby a k vyplacení zákonem stanovených finančních požadavků – náklady organizace cca

5 Výpověď školníkovi základní školy
Nově nastoupivší ředitel základní školy řešil personální situaci ve škole výpovědí školníkovi dle § 46 písm. f) ZP 65/1965 – porušování pracovní kázně. Školník podal žalobu o určení neplatnosti výpovědi. Po cca dvou letech sporů soud konstatoval neplatnost výpovědi a přiřkl školníkovi náhradu ušlé mzdy i soudních poplatků. Školníkův pracovní poměr se školou pokračoval. Neinvestiční výdaje – plat + odvody – ,-- + cca ,-- soudní výlohy školníka – hrazení z provozních prostředků školy + soudní náklady školy – právní zastoupení – cca ,--

6 Nedodržení podmínek pracovní smlouvy na dobu určitou
Základní škola přijala pedagoga na dobu určitou, kterou vymezila dobou MD a RD učitelky školy. Zkušební doba sjednána nebyla. Během prvních týdnů ředitel školy vyhodnotil práci zástupu jako nepřijatelnou. Učitelka po MD nastoupila na 43 denní dovolenou, ředitel této skutečnosti využil a se zástupem ukončil PP na základě čerpání dovolené, z čehož usoudil, že sjednaná doba byla přerušena a tím uplynula. Na zástup za RD přijal jinou pracovnici. Původní zastupující pedagog podal žalobu k soudu o neplatnost předčasného ukončení PP s tím, že dovolená mezi MD a RD neměla mít vliv na pokračování PP. Soud rozhodl ve prospěch zastupujícího pedagoga – náhrada platu stanovena ve výši , soudní výlohy cca

7 Výpověď pro neplnění povinností pedagogického zaměstnance
Ředitel ŠZ nařídil pedagogické pracovnici pevnou pracovní dobu poté, co v 1 pracovním dnu vykonávala soukromou praxi – tento den vyhodnotil ředitel jako neomluvenou absenci. Pracovnice stanovenou pracovní dobu nedodržovala – dostala výpověď. Výpověď byla po právní stránce dokonalá Okresní soud výpověď potvrdil Krajský soud vyhodnotil stanovení pevné pracovní doby jako sankci šikanozního charakteru a konstatoval, že nedodržováním pracovní doby pracovnice nepoškodila organizaci. Výpověď prohlásil za neplatnou. Pracovnice je zpět zaměstnancem ŠZ, doplatek mzdy může činit až není dokončeno.

8 Výpověď správnímu zaměstnanci pro šikanu kolegů
Ředitel SŠ vyšetřoval šikanu mezi zaměstnanci školní kuchyně a dvěma zaměstnancům zrušil okamžitě pracovní poměr pro šikanování ostatních. Jeden zaměstnanec požádal o dohodu o ukončení PP, druhý podal žalobu k soudu o neplatnost zrušení PP. Okresní soud prohlásil výpověď za neplatnou – nepřezkoumatelná výpověď, nedostatek důkazů. Krajský soud po třech stáních a vyslechnutí svědků okamžité zrušení PP potvrdil a uznal důvody uvedené ředitelem za zcela racionální a dostatečně podložené – přezkoumával obsah důvodu výpovědi - šikana spoluzaměstnanců (slovo šikana v právním systému není a jeho specifikace může být v každém konkrétním případě zcela individuální).

9 Výpověď předsedovi odborové organizace – 3 případy
případ – pracovník byl předsedou OO, členy byli učni, ti si na něj začali stěžovat – ubližování, ponižování, nucení ke členství v OO. Souhlas předseda k vlastní výpovědi nedal. Rodiče dali podnět k šetření policii pro bití žáků. Ačkoli výpověď měla předpoklad neplatnosti, zaměstnanec ji nakonec nerozporoval u soudu. Šetření policie skončilo nakonec přestupkovým řízením. případ - okamžité zrušení pracovního poměru předsedovi OO, bez souhlasu OO. Předseda OO evidentně neplnil v určitém období některé své povinnosti PP, předmětem podané žaloby o neplatnost zrušení pracovního poměru je diskriminační přístup ředitele k předsedovi odborů. případ – příprava výpovědi předsedkyni OO z důvodu výuky neevidovaného žáka v ZUŠ za částku odpovídající školnému (způsob nelegální, v ZUŠ obvyklý – tudíž zástupný a diskriminační). Po projednání na KÚ ředitel vyhodnotil situaci jako porušení pracovních povinností s možností výpovědi.

10 Doplatek ekonomce za práci doma o víkendech ve 2. pracovním poměru
Ekonomka školy měla se školou uzavřeny dva plné pracovní poměry!!! ekonomka – výkon práce ve škole personalistka a sekretářka – výkon práce doma!!! Rozpis pracovní doby ve druhém pracovním poměru zahrnoval i práci o víkendech, zaměstnankyně rozvázala se školou pracovní poměr, obdržela doplatek za práci o víkendech ve výši cca (nedůvodný náklad školy – neefektivní nakládání s veřejnými prostředky) Stanovení místa výkonu práce je důležitou součástí pracovní smlouvy, neboť zaměstnavatel dle ZP hradí náklady související s výkonem práce doma nebo i jinde, umožnění práce doma a o víkendech lze tolerovat ve výjimečných případech u specifických činností a např. u postižených osob. A sekretářkou doma a v neděli? Jak a proč? A personalistika doma?

11 Doplatek platu učitelce ZUŠ
Během prázdnin podala PP výpověď a em nabídla řediteli schůzku za účelem dohody o ukončení pracovního poměru. Ředitel na dobu své dovolené nepředal pravomoci v pracovněprávních věcech, nabídku schůzky nevyužil a sdělil PP, že se dohodnou v přípravném týdnu. PP se dostavila v přípravném týdnu a ředitel jí nabídl ukončení pracovního poměru dohodou zpětně k S tím PP oprávněně nesouhlasila a k 1.9. nastoupila nemocenskou. Ředitel evidoval PP v srpnu neomluvenou absenci a nevyplatil jí plat za srpen, v evidenci však uvedl dovolenou. Projednání věci v zájmu prevence dalších nákladů v podobě soudních výloh vedlo k doplatku platu za celý měsíc srpen – překážky na straně zaměstnavatele.

12 Konkrétní příklady ze stížností a projednávaných dotazů
Úpravy osobních příplatků Alkohol na pracovišti (ředitel – vzdání se fce, pedagog - dohoda) Rozvázání pracovního poměru na dobu neurčitou – nadbytečnost v důsledku organizačních změn – napadnutelnost v případném soudním sporu - § 52 ZP 262/2006 – kromě dotazů na pedagogické pracovníky řešeny 2 případy nadbytečnosti mzdových účetních při přechodu školy na zpracování mezd firmou – není nutné z těchto zaměstnanců dělat neschopné – stačí organizační změna Šikana nadřízenými pracovníky (stále častější signály) X šikana ředitelů obecních škol (nátlak zaměstnanců na obec, vytvoření nesnesitelných pracovních podmínek)

13 Zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků – mnozí zaměstnanci ani netuší, že jsou nekvalifikovaní – zatím jim končí výjimka Stanovení pracovní doby zaměstnancům - 8 hodin pracovní doba pro všechny – byla, je a bude! Využití možností pružné pracovní doby zejména u učitelů – možno stanovit individuálně dle potřeb školy, zatím neexistuje zákonná možnost k práci doma bez nároku na úhradu nákladů. Většina škol nemá zmínku o pracovní době a době provozu školy v žádném vnitřním předpise. Málokterá škola má vydán svůj pracovní řád. Pracovní poměry ředitele školy – ředitel krajské školy X zaměstnanec soukromé školy Pracovní cesty ředitelů škol, využívání služebních vozidel Úpravy pracovních smluv – snižování úvazku

14 Výchovná opatření – chybí informovanost zákonných zástupců – povinnost školy i v případech zletilých žáků – dokud rodiče živí, mají právo vědět!! (§ 21 odst. 3 školského zákona. Nerespektování zákonných kroků správního řízení – například seznámení s podklady rozhodnutí, řádné zdůvodnění, náležitosti rozhodnutí – součásti správního spisu! (podmínečné vyloučení za rušení hodin na SŠ??) Duplicita výchovných opatření, pravidla chování ve školních řádech rozšiřovat dle aktuálních potřeb, vyhodnocování přestupků ve škole a mimo školu Činnost občanských sdružení existujících při školách – izolovat od ředitele navenek, zprůhlednit použití finančních příspěvků, uveřejnit i dálkovým přístupem Problematika autorských práv k žákovským pracem, možnosti použití prací k propagaci školy, náklady školy na zhotovení žákovské práce

15 Focení dětí, zaměstnanců, pořizování videozáznamů a jiných záznamů akcí škol – zákon 101/2000 o ochraně osobních údajů – písemný nesouhlas zákonných zástupců je nutné plně respektovat (případ v ZŠ) Nedůslednost vůči zaměstnancům se nevyplácí – pravidelná kontrola nutná Školy a školská zařízení nejsou cestovními kancelářemi Volby členů školské rady je nutné provádět dle zákona a pravidel, jde o volby tajné, nelze volit v tělocvičně veřejným hlasováním – nutnost opakování voleb Osobní spisy žáků i zaměstnanců není možné vynášet ze školy

16 Kuriozitky a ošklivosti
Žádost o odškodné v případě nepřijetí na vysokou školu v 50. letech, ačkoli dotčená osoba získala vysokoškolské vzdělání Falšování vkladních knížek dětí umístěných v dětském domově za účelem zahlazení stop svědčících o opakovaných neoprávněných výběrech finančních částek Potřetí opakovaná žádost o doplatek mzdy z dohody o provedení práce uzavřené v roce 2006 na tvorbu studijních podkladů se střední školou (sebrané přípravy na vyučování Organizace lyžařského zdokonalujícího kurzu pro cca 11 žáků SŠ Promlčená pedofilní pornografie – učitelka z Ostravy – opatření před přijetím zaměstnance Činnost zájmového kroužku pod vedením odsouzeného ve výkonu nařízené antipedofilní léčby Nákupy ložního povlečení v MŠ Marihuana a telefonky

17 Reinhard K. Sprenger: Vedení je vztah.
Hezký den, přeje Mgr. Ivana Jírů


Stáhnout ppt "Poznatky z šetření stížností"

Podobné prezentace


Reklamy Google