Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh nového zákona o ochraně ovzduší z pohledu provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší Senát PČR, 16.února 2010 Petr BARANEK Ředitel pro životní prostředí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh nového zákona o ochraně ovzduší z pohledu provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší Senát PČR, 16.února 2010 Petr BARANEK Ředitel pro životní prostředí,"— Transkript prezentace:

1 Návrh nového zákona o ochraně ovzduší z pohledu provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší Senát PČR, 16.února 2010 Petr BARANEK Ředitel pro životní prostředí, ArcelorMittal Ostrava, a.s.

2 Důvody návrhu nového zákona Dle důvodové zprávy Stagnující vývoj emisí a kvality ovzduší a dokonce zhoršení emisní bilance z některých sektorů. Od roku 1998 emise znečišťujících látek dále neklesají, naopak z některých sektorů (doprava, domácnosti) stále mírně narůstají. Neplnění cílů stanovených platnou legislativou (českou i evropskou). Nedostatečné či nefunkční současné nástroje Zefektivnění programových nástrojů, zavádění plánů snížení emisí nejen na zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší, emisní limity, širší aplikace emisních stropů, stanovování technicko–organizačních podmínek na zdrojích, stanovení motivační výše poplatků Propojení mezi emisním a imisním pojetím ochrany ovzduší

3 Současný stav Největším současným problémem ČR jsou neklesající emise částic (PM10, PM2,5 a PAH), které představují vysoká zdravotní rizika. Významný podíl na těchto emisích mají neregulované malé spalovací zdroje z vytápění domácností a mobilní zdroje z dopravy. Vytápění, při kterém dochází ke spalování pevných paliv (zejména uhlí a dřeva) ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kW, se podílí na celkových emisích PM10 ze 38 % (doprava dalšími 20 % ) a na celkových emisích PAH ze 66 %. Celkový počet domácností v rodinných a bytových domech, které v lokálních topeništích topí uhlím je v ČR asi 560 tisíc.

4 Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10

5 Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PAH

6 Shrnutí hlavních cílů –Zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy ve stanovených termínech. –Optimalizace realizace programových nástrojů (Národní program snižování emisí ČR, programy ke zlepšení kvality ovzduší - PZKO v zónách a aglomeracích). –Rozšíření aplikace emisních stropů na různých úrovních, za účelem dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. –Zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší se zohledněním jejich významu a míry působení na kvalitu ovzduší. –Zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na kvalitu ovzduší. –Revize systému poplatků za znečišťování ovzduší. –Vymezení působnosti zákona pouze na oblast ochrany ovzduší, snížení administrativní zátěže a optimalizace legislativních povinností. –Transpozice a implementace stávajících a aktuálně připravovaných právních předpisů ES.

7 Zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy ve stanovených termínech. Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Experti WHO předpokládají, že dolní hranice rozmezí koncentrací, pro které byly již zjištěny negativní zdravotní efekty, není o mnoho vyšší než koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA (Zdroj: důvodová zpráva) Jak tedy bude výše uvedený cíl zajišťován?

8 Optimalizace realizace programových nástrojů (Národní program snižování emisí ČR, programy ke zlepšení kvality ovzduší - PZKO v zónách a aglomeracích). Zdroje zahrnuté v PZKO mohou být stanovením přísnějších podmínek mírně znevýhodněné oproti zdrojům v oblastech, kde není zhoršená kvalita ovzduší. Nepovede ke zhoršení kvality ovzduší i v těchto oblastech? Individuální přístup bude mít pozitivní dopad na oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, zlepší se životní pohoda obyvatel v místě. Sníží se zátěž životního prostředí emisemi znečišťujících látek.

9 Rozšíření aplikace emisních stropů na různých úrovních, za účelem dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší. Zavedení kompenzačních opatření. Uplatňováno již v současnosti v rámci procesu EIA.

10 Zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na kvalitu ovzduší. Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje umožnit osobám pověřeným ministerstvem nebo krajským úřadem a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a zařízením souvisejícím s provozem stacionárního zdroje, která mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování, kontroly provozu a technického stavu, Vztahuje se i na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, bytovém domě nebo bytě! Pokud došlo k překročení některého z imisních limitů může obec na svém území stanovit nařízením zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel Na základě čeho využije obec své právo?

11 Revize systému poplatků za znečišťování ovzduší. Zjednodušení podávání oznámení o poplatku, snížení administrativní zátěže provozovatelů o 1/3, optimalizuje postupy vyměřování, vymáhání a vybírání poplatků s ohledem na zátěž prováděcích orgánů státní správy a minimalizuje ekonomické dopady na provozovatele v dostatečně dlouhém náběhovém období let 2010 až 2015. V případě AMO trojnásobný nárůst výše poplatků

12 Summary Zákon primárně zaměřen na další zpřísnění podmínek provozovatelů velkých zdrojů znečišťování V rozporu s podílem na celkových emisích absentují účinná opatření pro malé zdroje Benevolence v případě mobilních zdrojů

13 Stav ovzduší v ČR dne 23.1.2010 – částice prachu PM 10 Rozmístění imisních monitorovacích stanic v ČR

14 Provoz hlavních zdrojů znečištění ovzduší v období zhoršených rozptylových podmínek dne 23.1.2010 (srovnání ke standardní průměrné denní výrobě dle platných integrovaných povolení, plánu a skutečné výroby) Vytíženost dle plánu Vytíženost dle IP [%] Koksovna9674 Aglomerace5128 Vysoké pece9336 Ocelárna8953 Při zhoršení rozptylových podmínek provozovala společnost Arcelormittal Ostrava a.s. hlavní zdroje s omezeným výkonem. Níže jsou uvedeny hodnoty ze dne 23.1.2010. V obdobném režimu provozu pak bylo pokračováno až do ukončení smogové situace, tedy do 28.1.2010. Emise PM10 poníženy adekvátně s výrobou

15 Stav ovzduší v ČR dne 24.1.2010 – částice prachu PM 10 K pozitivní změně přes přijatá opatření nedošlo! Je zaměření na průmyslové zdroje dostačující

16 Děkuji za pozornost. Petr.Baranek@arcelormittal.com


Stáhnout ppt "Návrh nového zákona o ochraně ovzduší z pohledu provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší Senát PČR, 16.února 2010 Petr BARANEK Ředitel pro životní prostředí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google