Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slohové postupy a útvary

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slohové postupy a útvary"— Transkript prezentace:

1 Slohové postupy a útvary
Stylistika Slohové postupy a útvary

2 Slohový postup Je způsob pojetí tématu jako celku i jeho jednotlivých složek. Je to druh celkového ztvárnění a tlumočení sdělovaného obsahu. Rozhodujícím faktorem pro volbu slohového postupu jsou cíl projevu (vyplývající ze záměru autora) a téma.

3 Slohové postupy Informační (prostě sdělovací) Popisný Vyprávěcí Výkladový Úvahový Řečnický

4 Slohové útvary Jsou ustálené, uzavřené a ukončené komunikační jednotky, které vznikají prostřednictvím jednoho nebo několika slohových postupů. Jsou to obecně přijímaná schémata sloužící rozmanitým potřebám praktické jazykové komunikace.

5 Informační postup Je považován za postup nejjednodušší, neboť spočívá v zachycení nezbytných informací sloužících adresátovi k základní orientaci. Konstatování fakt Větná stavba nebývá složitá, chybí odkazovací výrazy, časté je prosté hromadění fakt v libovolném pořadí. Uplatňuje se hlavně v publicistice a v administrativě (projevuje se zde značná automatizovanost – vede k šablonovitosti)

6 Útvary informačního postupu
A) Zpráva: podává stručnou informaci o tom, co se kdy, kde a za jakých okolností stalo. B) Záznam: slouží k podpoře paměti nebo k heslovitému zachycení faktů. C) Oznámení: zpráva týkající se událostí budoucích. D) Žádost: stručný slohový útvar, značně ustálený.

7 Útvary informačního postupu
E) Zápis (protokol): podává základní informace o konání nějaké akce, o jejím průběhu a úkolech z jednání vyplývajících (usnesení). Požadavkem je stručnost (realizovaná až heslovitou formulací), věcnost a objektivnost. F) Dopis (osobní, úřední): má ustálené složky (datum, místo vzniku, oslovení, vlastní obsah, závěrečný pozdrav a podpis). Osobní dopis má ráz soukromý. Úřední dopis bývá neosobní, věcný, s častými automatizovanými prostředky.

8 Slohový postup popisný
Zachycuje a vypočítává jednotlivé složky skutečnosti (předmětu, osoby, zvířete, jevu a děje) na základě autorova smyslového vnímání. Cíl: podat dokonalou informaci umožňující adresátovi vytvořit si věrný obraz sdělovaného. Podání obrazu bývá zpravidla statické. Uplatňuje se požadavek systematičnosti (postup od celku k částem, od nápadného k méně nápadnému, od důležitého k podružnému). Uplatňuje se nejčastěji v oblasti odborné a umělecké. Převažují podstatná a přídavná jména, nejfrekventovanějším větným členem je přívlastek.

9 Útvary popisného postupu
A) Popis prostý B) Popis odborný C) Popis umělecký D) Charakteristika (povahopis) E) Popis dějový

10 Slohový postup vyprávěcí (narativní)
Je dynamický, podává průběh jedinečného (neopakovatelného) děje na základě osobního prožitku nebo podle svědectví. Má dějovou linii (zasazenou do prostoru a času), jednotlivé dějové prvky jsou spjaty časovou posloupností nebo příčinnou následností. Děj se vyvíjí od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení. Uplatňuje se zejména v oblasti hovorové a umělecké. Útvar: VYPRAVOVÁNÍ

11 Slohový postup výkladový
Slohově nejnáročnější Vysvětluje předměty, děje, jejich složky a logickou úvahou zdůvodňuje jejich vzájemné vztahy na základě předem získaných vědomostí a zkušeností. Jde v něm o objektivní vyjádření složitosti vztahů a souvislostí mezi sdělovanými skutečnostmi. Uplatňuje se v stylové oblasti odborné a publicistické.

12 Útvary výkladového postupu
A) Výklad: zprostředkovává výsledky vědeckého poznání a popularizuje je. B) Pojednání: „nejvyšší“ útvar stylu odborného usilující o formulaci nového pohledu. Přináší nové poznatky, názory a závěry na základě důkladné analýzy. C) Úvaha: uplatňuje se zde subjektivní postoj autora. D) Esej: má povahu úvahového textu s aktuální odbornou tematikou podaného uměleckou formou.

13 Slohový postup řečnický
Využívá zejména slohového postupu výkladového a úvahového. Oblast: oficiální veřejné mluvené projevy Využívá tzv. řečnické figury, které pomáhají zvyšovat názornost, sugestivnost a dramatičnost mluvených projevů. Tomuto postupu se věnuje specifická disciplína: rétorika. Prvky řečnického slohu se uplatňují: v přednášce, referátu, komentáři, diskusi, polemice, besedě, interview, v přípitku.

14 Kontrolní otázky Jaké jsou rozhodující faktory pro volbu slohového postupu? Vyjmenujte slohové postupy. Který slohový postup je slohově nejnáročnější? Který slohový postup má dějovou linii (zasazenou do prostoru a času), jednotlivé dějové prvky jsou spjaty časovou posloupností nebo příčinnou následností?

15 Seznam zdrojů HUBÁČEK, Jaroslav a Jana SVOBODOVÁ. Čeština pro učitele. Vyd. 2. S.l.: Vademecum, 1998, 303 s. ISBN


Stáhnout ppt "Slohové postupy a útvary"

Podobné prezentace


Reklamy Google