Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetková a kapitálová struktura podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetková a kapitálová struktura podniku"— Transkript prezentace:

1 Majetková a kapitálová struktura podniku

2 Obecná struktura rozvahy:
ROZVAHA K ... AKTIVA PASIVA Dlouhodobý majetek Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Oběžný majetek Cizí zdroje (cizí kapitál) Časové rozlišení AKTIVA = PASIVA

3 MAJETEK PODNIKU nemovitý Hmotný dlouhodobý majetek movitý
Pozemky Budovy Dlouhodobý majetek nemovitý Hmotný dlouhodobý majetek movitý MAJETEK PODNIKU Stroje, zařízení Dopravní prostředky Nehmotný dlouhodobý majetek Ocenitelná práva Software Finanční dlouhodobý majetek Cenné papíry Majetkové účasti Půjčky Oběžný majetek věcný Zásoby Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Zboží peněžní Pohledávky Krátkodobé Dlouhodobé Finanční majetek Peníze C enné papíry

4 Koloběh oběžného majetku

5 rychlost – riziko - efektivnost
Aktiva vážou peníze Podnik se je snaží co nejdříve opět přeměnit na peníze (OM) Předmětem finančního řízení podniku tudíž je: Měřit využití OM (rychlost obratu) Sledovat přeměnu OM na peníze (likvidita) Likvidnost podniku = schopnost majetkové složky (OM) přeměnit se na hotové peníze Likvidita podniku (ukazatel míry likvidnosti – 3 stupně): Porovnání likvidity aktiv se splatnými závazky Schopnost podniku uhradit své závazky (v brzké budoucnosti) rychlost – riziko - efektivnost

6 Členění majetku podle likvidnosti
1. stupeň likvidnosti peníze v hotovosti, nevázané bezhotovostní peníze na bankovních účtech. 2. stupeň likvidnosti splatné krátkodobé pohledávky, termínované vklady, krátkodobé cenné papíry. 3. stupeň likvidnosti zásoby všeho druhu.

7 Členění majetku podle likvidnosti
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je považován za téměř nelikvidní.

8 Práce s pohledávkami Řízení pohledávek – další důležitá složka finančního řízení podniku Práce s pohledávkami může mít tyto formy: Pasivní – prodej špatně vymahatelných pohledávek po době splatnosti Živá – prodej pohledávek s delší dobou splatnosti před jejich splatností (forfeiting, factoring)

9 Oceňování složek oběžného majetku
Zásoby nakupované (materiál, zboží) jsou oceňovány v jejich pořizovacích cenách. Zásoby vlastní výroby (výrobky, polotovary, nedokončená výroba) jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů (tzn. výrobních nákladů). Pohledávky při vzniku se oceňují jmenovitou hodnotou, popř. jejich pořizovací cenou (v případě nabytí za úplatu). Cenné papíry k obchodování při nákupu se oceňují pořizovací cenou, v rozvaze reálnou hodnotou Peněžní prostředky jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.

10 Majetková struktura Poměr DM x OM ???
Faktory ovlivňující majetkovou strukturu: Odvětví a typ podniku Finanční politika podniku Výnosnost a likvidnost jednotlivých složek majetku Výnosnost = možná míra zhodnocení původně vložených prostředků (obecně platí: dlouhodobý majetek je výnosnější než majetek oběžný) Likvidnost = rychlost a nákladnost zpětné přeměny na peníze Příklad 1A

11 ODNIKU KAPITÁL P Základní kapitál Kapitálové fondy Vlastní kapitál
Emisní ážio Vlastní kapitál Rezervní fond Fondy tvořené ze zisku ODNIKU S tatutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření Minulých let Běžného období KAPITÁL P Rezervy Zákonné Ostatní Bankovní úvěry Dlouhodobé závazky Podnikové obligace Cizí zdroje Závazky k dodavatelům Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky vůči státu Bankovní úvěry

12 Vlastní kapitál Příklad 1B podíl VK na celkovém kapitálu - finanční jistota (nezávislost) podniku VK = f(t) VK v podniku jednotlivce = peněžité + nepeněžité vklady VK obchodní společnosti 1. základní kapitál 2. kapitálové fondy emisní ážio ostatní kapitálové fondy 3. fondy ze zisku (rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy) 4. nerozdělený zisk (výsledek hospodaření) nerozdělený zisk minulých let neuhrazená ztráta minulých let 5. výsledek hospodaření běžného účetního období

13 Základní kapitál Peněžní i nepeněžní vklady majitelů podniku
Minimální hodnota – OZ (ocenění nepeněžních vkladů - zařízení, budovy, know-how) Optimální výše základního kapitálu?! (dlouhodobý finanční zdroj - cíl = dosahovat zisk) Zvýšení ZK nové vklady společníku, emise nových akcií, zvýšení nominální hodnoty vydaných akcií, příděly z nerozděleného zisku Snížení ZK jen do výše ZK (podle zákona), a.s. – snížení nominální hodnoty akcií, vyjmutím části akcií z oběhu, .. akcie - dividenda akcie základní (možná různá hlasovací práva) prioritní (pevná dividenda) zaměstnanecké hodnota akcie jmenovitá účetní ( VK / počet akcií) vnitřní hodnota – podle odhadu budoucích dividend tržní hodnota – cena na burze výnos akcie = dividenda + kapitálový výnos

14 = počet akcií * nominální hodnota akcie
Základní kapitál – a.s. = počet akcií * nominální hodnota akcie Akcie vyjadřuje podíl majitele akcie na základním kapitálu Suma nominálních hodnot všech vydaných akcií se musí rovnat základnímu kapitálu Akcie = cenný papír Hlasovací práva Majetková práva Práva na dividendu (zákon stanovuje podmínky, kdy lze dividendu vyplatit) Právo na likvidační podíl při zániku Emise nových akcií (emitent) Emisní ážio (rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a prodejní cenou nově vydané akcie) Tržní cena akcie (sjednané ceny mezi účastníky obchodování na burze, …)

15 Další složky vlastního kapitálu
2. Kapitálové fondy = VK, který nezvyšuje ZK emisní ážio = cena akcií prodejní – cena nominální (při emisi akcií) ostatní kapitálové fondy = rozdíly z přecenění závazku a majetku 3. Fondy ze zisku = vytvářeny ze zákona , pojistka proti nepříznivému vývoji !!! pohyb v rozvaze – položka pasiv !!! zákonný rezervní fond (a.s. (až 20 %), s.r.o. (10%)) / nedělitelný fond (družstva) statutární a ostatní fondy = podle stanov (sociální fond) 4. Nerozdělený zisk = část zisku po zdanění (ZISK – daně), zisk nerozdělený mezi majitele ( zůstává v podniku) !!! opět neznamená CF !!! výsledek hospodaření minulých let nerozdělený zisk minulých let neuhrazená ztráta minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období

16 Cizí kapitál dluh podniku – musí být v dané době splacen
1. rezervy (zákonné a ostatní) 2. krátkodobé závazky (t < 1 rok) závazky z obchodních vztahu závazky ke společníkům, členům družstva závazky k zaměstnancům závazky ze sociálního a zdravotního pojištení závazky ke státu – daňové, dotace … krátkodobé přijaté zálohy vydané dluhopisy 3. dlouhodobé závazky (t > 1 rok) závazky ke společníkům, členům družstva … dlouhodobé přijaté zálohy vydané dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě 4. bankovní úvěry a výpomoci dlouhodobé bankovní úvěry krátkodobé bankovní úvěry

17 velikost podniku (optimální velikost podniku)
Podnikový kapitál velikost podniku (optimální velikost podniku) překapitalizovaný podnik podkapitalizovaný podnik ukazatel překapitalizování vlastní kapitál / dlouhodobá aktiva = 1 obchodní majetek = veškerý majetek, který patří podniku (věci, pohledávky, práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty) Pro účely oceňování podniku (určování tržní ceny akcií) obchodní jmění = obchodní majetek + závazky (dle OZ) čistý obchodní majetek = obchodní majetek – závazky Důvody rozdílu mezi obchodním majetkem a jměním: Historické x tržní ceny Hodnota obchodní značky Účetní x reálná hodnota pohledávek

18 Kapitálová struktura podniku
= struktura kapitálu, tedy zdrojů, z nichž je financován majetek podniku Peníze jsou jednou ze složek majetku podniku. Kapitál představuje celkovou výši prostředků vynaložených na celkový majetek podniku. Faktory ovlivňující kapitálovou strukturu: velikost podniku předmět podnikání rychlost obratu kapitálu organizace nákupu a prodeje atd. Kritéria pro výběr kapitálu: dostupnost kapitálu bezpečnost výše a stabilita výsledků podnikání časová potřeba kapitálu cena (náklady kapitálu)

19 Vlastní x cizí kapitál Podnik nemá dostatek vlastních zdrojů k financování svých potřeb Cizí kapitál umožňuje podniku realizovat podnikatelské záměry, které by jinak neuskutečnil Při použití cizího kapitálu nevznikají poskytovateli práva podnik přímo řídit Důvodem pro používání cizího kapitálu je i jeho cena (!!! Náklady na kapitál) Za určitých předpokladů je pro podnik levnější financování prostřednictvím cizího kapitálu Stálý poměr ? (1:1) podkapitalizace (insolvence) x překapitalizace

20 Náklady na cizí kapitál = úroková míra * (1 – sazba daně)
Náklady kapitálu Faktory ovlivňující výši nákladů na kapitál: faktor času – doba vázanosti kapitálu rizikovost investice daňový aspekt (jedná se o daňově účinné náklady?) Náklady vlastního kapitálu = požadovaný výnos vlastníků (dividendy, podíly na zisku) (jsou vypláceny ze zisku po zdanění ) !!! Vlastní kapitál je zpravidla nejdražší (investoři jdou do velkého rizika, nemají nárok na vrácení kapitálu) Náklady cizího kapitálu = úrok upravený o úrokový daňový štít Náklady na cizí kapitál = úroková míra * (1 – sazba daně) s rostoucím podílem cizího kapitálu poskytují banky zpravidla úvěr s vyšší úrokovou mírou → snižuje se finanční stabilita podniku, zvyšuje se riziko bankrotu !!! Dlouhodobý cizí kapitál je dražší než kapitál krátkodobý

21 Náklady kapitálu !!! Každý zdroj financování je spojen s jistými náklady druh závazku fixní náklady variabilní náklad daňová uznatelnost vůči zaměstnancům (z mezd) x vůči dodavatelům úvěry jednorázová platba za poskytnutí úvěru úrok ano dluhopisy náklady spojené s emisí emise akcií dividenda (podíl na zisku) ne

22 Finanční páka (financial leverage)
Faktory ovlivňující finanční páku: Úrok Dlouhodobý zápůjční kapitál Výhody financování cizím kapitálem – daňový efekt Financování vlastními zdroji je nejdražší: Pro investory nejvíce rizikové V případě bankrotu jsou investoři poslední v řadě věřitelů Proto chtějí investoři nejvyšší výnosy

23 Optimální kapitálová struktura
náklady na kapitál jsou nejnižší Průměrné kapitálové náklady (k0) vyjadřují náklady celkového kapitálu: kde ki … náklady na cizí kapitál (před zdaněním) v % T … daňová sazba ke … náklady na vlastní kapitál (po zdanění) v % V … celkový kapitál (celková tržní hodnota podniku) S  … tržní hodnota vlastního kapitálu B … tržní hodnota cizího kapitálu

24 Vazba mezi krátkodobým a dlouhodobým kapitálem
Příklady 2,3,4 Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Dlouhodobý Kapitál Dlouhodobé závazky ///////////////////////////////////// Oběžná aktiva Krátkodobé závazky

25 Podrobnější T - tvar rozvahy:
Příklady 5,6,7,8 POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL VLASTNÍ KAPITÁL: DLOUHODOBÝ MAJETEK: Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy Dlouhodobý hmotný majetek Fondy tvořené ze zisku Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření minulých let OBĚŽNÁ AKTIVA: Výsledek hospodaření běžného období Zásoby CIZÍ ZDROJE: Dlouhodobé pohledávky Rezervy Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

26 Rozvaha Zahajovací Počáteční Konečná

27 Příklad 9 Tři společníci se rozhodli založit společnost s ručením omezeným CS comp, s.r.o. Ve společenské smlouvě stanovili základní kapitál společnosti ve výši ,- Kč. Všichni společníci složili rovnocenné vklady následovně: společník A vložil do společnosti přístroj, odhadní cena byla stanovena ve výši ,-Kč, a zbytek vkladu složil na bankovní účet společnosti; společník B vložil do společnosti osobní automobil, odhadní cena byla stanovena na ,-Kč, a zbytek vkladu složil na bankovní účet společnosti; společník C vložil do podnikání peněžitý vklad ve výši ,-Kč na bankovní účet společnosti a zbytek vkladu se zavázal splatit do stanoveného termínu opět jako peněžitý vklad. Sestavte zahajovací rozvahu společnosti CS comp, s.r.o.

28 Řešení příkladu 9 Zahajovací rozvaha společnosti CS comp s.r.o. ke dni založení společnosti v Kč AKTIVA PASIVA Pohledávka za společníkem 50 000,- Základní kapitál ,- Stálá aktiva: Dlouhodobý hmotný majetek ,- Oběžná aktiva: Bankovní účet ,- Aktiva celkem Pasiva celkem

29 PŘÍKLAD 10 Společnost ABC má k 1.1. tento stav majetku:
AKTIVA tis. Kč PASIVA Dlouhodobý majetek 6 000 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 000 Závazky vůči dodavatelům 300 Peníze v pokladně 100 Běžný účet 500 CELKEM 9 600

30 1. operace: Společnost ABC nakoupila materiál za 80 tis. Kč za hotové
1. operace: Společnost ABC nakoupila materiál za 80 tis. Kč za hotové. Rozvaha po 1. operaci: AKTIVA tis. Kč PASIVA Dlouhodobý majetek 6 000 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům 300 Peníze v pokladně 20 Běžný účet 500 CELKEM 9 600

31 2. operace: Společnost ABC pořídila nový přístroj za 400 tis
2. operace: Společnost ABC pořídila nový přístroj za 400 tis. Kč na fakturu. Rozvaha po 2. operaci: AKTIVA tis. Kč PASIVA Dlouhodobý majetek 6 400 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům 700 Peníze v pokladně 20 Běžný účet 500 CELKEM 10 000

32 Závazky vůči dodavatelům 400 Peníze v pokladně 20 Závazky vůči bance
3. operace: Společnost ABC uhradila dluh dodavatelům ve výši 300 tis. Kč z nově poskytnutého bankovního úvěru. Rozvaha po 3. operaci: AKTIVA tis. Kč PASIVA Dlouhodobý majetek 6 400 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům 400 Peníze v pokladně 20 Závazky vůči bance 300 Běžný účet 500 CELKEM 10 000

33 Závazky vůči dodavatelům Peníze v pokladně 20 Závazky vůči bance 300
4. operace: Společnost ABC uhradila zbývající závazky dodavatelům (převodem z bankovního účtu). Rozvaha po 4. operaci: AKTIVA tis. Kč PASIVA Dlouhodobý majetek 6 400 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům Peníze v pokladně 20 Závazky vůči bance 300 Běžný účet 100 CELKEM 9 600

34 Vliv hospodářských operací na rozvahové položky
Rozvaha 1. Změna v aktivech a - x a + x 2. Změna v pasivech p - x p + x 3. Oboustranný přírůstek 4. Oboustranný úbytek

35 PŘÍKLAD 12: Princip rozdělení VH
AKTIVA 7 940 PASIVA 7 940 stálá aktiva 7 460 vlastní kapitál 5 990 budovy 120 základní kapitál 5 600 stroje a zařízení 5 340 rezervní fondy 240 dl.finanční majetek 2 000 Zákonný rezervní fond 200 oběžná aktiva 480 statutární fondy a ostatní 40 zásoby 130 VH z minulých let - 150 pohledávky 80 nerozdělený zisk z min.let bankovní účet 270 neuhrazená ztráta z min. VH z běžného období 300 cizí zdroje 1 950 krátkodobé závazky 285 závazky z obch. vztahů 150 bankovní úvěry 1 515

36 PŘÍKLAD 12: Princip rozdělení VH
AKTIVA 7 940 PASIVA 7 940 stálá aktiva 7 460 vlastní kapitál 5 855 budovy 120 základní kapitál 5 600 stroje a zařízení 5 340 rezervní fondy 255 dl.finanční majetek 2 000 Zákonný rezervní fond 215 oběžná aktiva 480 statutární fondy a ostatní 40 zásoby 130 VH z minulých let pohledávky 80 nerozdělený zisk z min.let bankovní účet 270 neuhrazená ztráta z min. VH z běžného období cizí zdroje 2 085 krátkodobé závazky 285 závazky z obch. vztahů 150 závazky ke společníkům 135 bankovní úvěry 1 515

37 PŘÍKLAD 12: Princip rozdělení VH
AKTIVA 7 805 PASIVA 7 805 stálá aktiva 7 460 vlastní kapitál 5 855 budovy 120 základní kapitál 5 600 stroje a zařízení 5 340 rezervní fondy 255 dl.finanční majetek 2 000 Zákonný rezervní fond 215 oběžná aktiva 345 statutární fondy a ostatní 40 zásoby 130 VH z minulých let pohledávky 80 nerozdělený zisk z min.let bankovní účet 135 neuhrazená ztráta z min. VH z běžného období cizí zdroje 1 950 krátkodobé závazky 285 závazky z obch. vztahů 150 závazky ke společníkům bankovní úvěry 1 515

38 SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. ÚSTÍ NAD LABEM (V MIL. KČ)
Dlouhodobý majetek 1 900 2 221 - hmotný 1 874 1 905 - nehmotný 11 3 - finanční 15 313 Oběžný majetek 1 117 1 321 - zásoby 309 415 - dlouhodobé pohledávky 58 366 - krátkodobé pohledávky 429 494 - peníze 321 46 Časové rozlišení 2 MAJETEK CELKEM 3 019 3 588

39 SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. ÚSTÍ NAD LABEM (V MIL. KČ)
Vlastní kapitál 2 007 1 823 - základní kapitál 1 939 - fondy 82 - neuhrazená ztráta minulých let -15 -14 - výsledek hospodaření 1 -184 Cizí zdroje 991 1 757 - rezervy 3 7 - dlouhodobé závazky 55 132 - krátkodobé závazky 384 912 - bankovní úvěry 549 706 Časové rozlišení 21 8 PASIVA CELKEM 3 019 3 588

40 5. POZNÁMKY K ROZVAZE (1) Rozvaha je vždy pouze statickým pohledem na stav majetku a jeho zdrojů financování. Umožňuje posoudit ekonomickou situaci podniku. Informuje o finančním zdraví podniku a o schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Ukázka rozvahy konkrétního chemického podniku (viz dále).

41 POZNÁMKY K ROZVAZE (2) Každá složka majetku musí být vyjádřena peněžně, tj. musí být oceněna. Na způsobu ocenění závisí vypovídací schopnost rozvahy. Podle pravidel platných v České republice vychází ocenění majetku v rozvaze z historických (pořizovacích) cen.

42 POZNÁMKY K ROZVAZE (3) Dvojí pohled, dvojí souběžná klasifikace majetku, představuje základní kámen systému účetnictví.

43 POZNÁMKY K ROZVAZE (4) Sestavuje se:
Zahajovací rozvaha – ke dni založení podniku Počáteční rozvaha – na počátku účetního období Konečná rozvaha – na konci účetního období, popř. při ukončení činnosti podniku a při mimořádných okolnostech Pro potřeby řízení podniku je však rozvaha sestavována i v průběhu roku (např. k poslednímu dni každého měsíce).

44 Rozvaha Zahajovací Počáteční Konečná

45 Rozvaha V plném rozsahu
Ve zjednodušeném rozsahu – mohou ji sestavovat pouze účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem (s výjimkou a.s., které sestavují rozvahu vždy v plném rozsahu)

46 Ověření auditora A.s., pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií (aktiva celkem více než 40 mil.Kč, roční úhrn čistého obratu více než 80 mil.Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50)

47 Ověření auditora Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií Zahraniční osoby, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií Fyzické osoby, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií


Stáhnout ppt "Majetková a kapitálová struktura podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google