Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování majetku a závazků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování majetku a závazků"— Transkript prezentace:

1 Oceňování majetku a závazků

2 Oceňování majetku a závazků
Každá složka majetku a závazků musí být vyjádřena peněžně, tj.musí být oceněna. Na zvoleném způsobu oceňování závisí výše majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů, výdajů i výsledku hospodaření. Na způsobu ocenění závisí i vypovídací schopnost finančních výkazů.

3 Oceňování majetku a závazků (obecně)
Historická cena – cena, za kterou byl majetek pořízen, nebo částka přijatého prospěchu získaného výměnou za závazek Běžná cena – cena, kterou by bylo třeba zaplatit, kdyby byl majetek nakoupen v přítomnosti nebo částka peněz, která by byla běžně požadována jako úhrada závazku Reálná hodnota – částka, za nichž by bylo možné vyměnit aktivum nebo vyrovnat dluh za obvyklých podmínek (např. tržní cena akcií podle burzy)

4 Oceňování majetku a závazků (obecně)
Realizovatelná hodnota – cena, za kterou by byl majetek v současnosti běžně prodán nebo částka, která by byla za normálních okolností vynaložena na uspokojení dluhu Současná hodnota – majetek je oceněn SH budoucích čistých peněžních příjmů, závazky jsou oceněny SH budoucích čistých peněžních výdajů

5 Oceňování majetku a závazků (obecně)
Historické ceny: Individuální LIFO FIFO Průměrná cena Pevné ceny (rozdíl oproti skutečnosti = oceňovací odchylka)

6 Oceňování majetku a závazků (v rozvaze)
Současné účetnictví je založeno na principu historických cen.

7 Možnosti ocenění (dle zákona o účetnictví)
pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje

8 Možnosti ocenění (dle zákona o účetnictví)
vlastní náklady (u zásob vytvořených vlastní činností) = přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti vlastní náklady (u hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností) = přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti

9 Ocenění při uskutečnění operace (dle zákona o účetnictví)
hmotný majetek (kromě zásob a hmotného majetku vyrobeného vlastní činností) se oceňuje pořizovacími cenami hmotný majetek (kromě zásob) vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady zásoby (s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností) se oceňují pořizovacími cenami zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady

10 Ocenění při uskutečnění operace (dle zákona o účetnictví)
peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami podíly a cenné papíry se oceňují cenami pořizovacími pohledávky a závazky při jejich vzniku se oceňují jmenovitými hodnotami pohledávky při nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňují pořizovacími cenami

11 Ocenění při uskutečnění operace (dle zákona o účetnictví)
nehmotný majetek (kromě pohledávek a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností) se oceňuje pořizovacími cenami nehmotný majetek (kromě pohledávek) vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady

12 Ocenění při uskutečnění operace (dle zákona o účetnictví)
majetek v případech bezúplatného nabytí (s výjimkou peněžních prostředků a cenin) a majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, se oceňují reprodukční pořizovací cenou

13 Ocenění při uskutečnění operace (dle zákona o účetnictví)
U stejného druhu zásob a cenných papírů je možné i ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku.

14 Ocenění ke konci rozvahového dne (dle zákona o účetnictví)
Zásada opatrnosti: zohlední se zisky, které byly dosaženy, berou se v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty Některé majetkové složky se oceňují reálnou hodnotou (některé cenné papíry)


Stáhnout ppt "Oceňování majetku a závazků"

Podobné prezentace


Reklamy Google