Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE"— Transkript prezentace:

1 Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE
Seminář AEM 11. května 2005 Fialová Irena

2 Legislativa Směrnice 2001/77/ES o podpoře el.vyráběné z OZE na vnitřním trhu s elektřinou – dále jen „Směrnice EU“ platná od povinnost úpravy legislativ čl. států do Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE v ČR (dále jen „zákon o OZE“): podán jako vládní návrh zákona do PSP v PSP (ve znění KPN z HV) schválen v senátu schválen doručen prezidentovi k podepsání (prezident nevrátil zpět PSP ani nepodepsal) vyšel ve Sb. zákonů jako zákon č.180/2005 Sb účinný od

3 Záruky původu Dle zákona o OZE má povinnost vydávat „záruku původu“ OTE Dle Směrnice EU musí „záruka původu“ uvádět zdroj energie, ze kterého byla elektřina vyrobena datum výroby místo výroby u VE i „kapacitu“=instalovaný výkon (čl. 5 bod 3.)

4 Záruky původu musí pokrýt všechny formy elektřiny z OZE
měly by být vzájemně uznávány čl. státy jsou nutné k prokázání elektřiny vyrobené z OZE (výrobci při prodeji) usnadnění obchodování s elektřinou vyrobenou z OZE „poskytnutí průhlednosti“spotřebitelům při výběru mezi elektřinou z OZE a z jiných zdrojů musí být odlišitelné od „zelených certifikátů“ / „zelených osvědčení“

5 Směrnice EU o zárukách původu
Čl.státy zaručí původ elektřiny z OZE podle objektivních, průhledných a nediskriminačních kritérií stanovených každým čl.státem mohou jmenovat 1 nebo více subjektů (nezávislých na výrobních a distribučních činnostech), aby dohlížely na vydání záruk původu (nebo příslušné subjekty) vytvoří vhodné systémy k zajištění toho, že záruky původu jsou přesné spolehlivé

6 Zákon o OZE základem je systém pevných výkupní cen a fixních příplatků k tržní ceně elektřiny X systém založený na kvótách (zelené certifikáty a obchodování s nimi) povinnost výkupu elektřiny z OZE na něž se vztahuje podpora mají nejen provozovatelé regionálních DS, ale i PPS (§4 odst.4) podpora se vztahuje na výrobu z OZE kromě VTE na ploše 1 km2 nad 20 MWe – podpora je různá podle druhu OZE (i dle parametru biomasy) a Pist (§3 odst.1 a 2 ) pro „spoluspalování“ biomasy a neobnovitelného zdroje jen „zelené bonusy“(§4 odst.6) X vyhl.č.252/2001 Sb., o způsobu výkupu el. z OZE a KVET

7 Povinnosti OTE ze zákona o OZE
vydávání potvrzení o původu elektřiny z OZE (záruky původu) na písemnou žádost výrobce v termínu do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti (§4 odst.13)

8 Povinnosti OTE ze EZ činnosti OTE dle zákona č.458/200 Sb. (dále jen „EZ“) zajišťuje pro příslušné účastníky trhu s elektřinou skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny zpracovává vyhodnocení odchylek SZ na základě smluv o dodávce elektřiny SZ nebo RÚT a skutečných naměřených dodávek a odběrů elektřiny RÚT zpracovává a předává MPO a ERÚ roční zprávu …o způsobu krytí zdroji budoucí očekávané spotřeby elektřiny… Podrobnosti týkající se činností OTE stanoví Pravidla trhu, podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů stanoví prováděcí právní předpis (§27 odst.6 EZ)

9 Právo OTE z EZ - §27 odst.5 písm.a) a b)
OTE má právo vyžadovat od SZ a RÚT údaje ze smluv o dodávce elektřiny, kterými jsou zejména výkon a jeho časový průběh, a to i za výrobny elektřiny účastníka trhu s elektřinou, za něhož SZ převzal odpovědnost za odchylku od PPS a PDS naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění svých povinností

10 Povinnost PDS/PPS z EZ zajišťovat měření v DS/PS včetně jejich vyhodnocování a předávat OTE naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č.218/2001 Sb. o měření)- §24 odst.10 písm.e) a §25 odst.11 písm. f)

11 Povinnosti výrobce ze zákona o OZE
informovat PDS/PPS o úmyslu nabídnout elektřinu k výkupu (v termínu dle vyhlášky) uzavřít smlouvu o dodávce s PDS/PPS (§4 odst.17) předávat PDS /PPS pravdivé naměřené nebo vypočítané údaje o množství jím vyrobené elektřiny z OZE pro VS (jen „zelené bonusy“ - §5 odst.5) o skutečné výrobě a výkupu elektřiny z OZE podle jednotlivých druhů OZE (§5 odst.6)

12 Povinnosti výrobce ze zákona o OZE
v případě výroby elektřiny z OZE společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů energie zajistit (§4 odst.11) samostatné měření vyrobené elektřiny z OZE nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z OZE (dle vyhl.) při společným spalováním („spoluspalování“) biomasy a neobnovitelného zdroje energie vykazovat (§4 odst.12) množství elektřiny z OZE, skutečné nabytí množství biomasy a její kvalitu a skutečné využití nabyté biomasy (způsobem dle vyhl.)

13 Povinnosti PDS/PPS Povinnosti PPS/PDS“ Povinnost jen PDS
vykupovat elektřinu z OZE za regulované ceny pokud je výrobcem nabídnuta k výkupu (v termínu dle vyhl.) a uzavřít s ním smlouvu o dodávce včetně převzetí odpovědnosti za odchylku (§4 odst.4) hradit „zelené bonusy“ za elektřinu z OZE prodanou výrobcem (§4 odst. 7) prostřednictvím bilaterálních smluv jiným odběratelům (§4 odst.15) Povinnost jen PDS hradit „zelené bonusy“ výrobci z OZE, který ve výrobně na vymezeném území regionální DS vyrábí elektřinu z OZE pro vlastní spotřebu (§4 odst.12)

14 Registrace u OTE Registrace výrobce z OZE (držitele licence na výrobu)
jako RÚT bude mu přiděleno identifikační číslo - 13-ti místný EAN Registrace výrobny z OZE (OPM) v CDS na žádost výrobce z OZE registruje příslušný provozovatel (do x dnů) u OTE předávací místo výrobny z OZE (OPM)

15 Registrace OPM u OTE Kmenové údaje OPM EAN OPM
Datum založení (+ datum do kdy je OPM platné) Název OPM (6O znaků) Druh OPM (Výroba – 0001) Síť Napěťová úroveň Typ měření (A/B/C) Typ zdroje (1 – GEO, 2 – JE, …. 12 až 18 – BIO, 19 – OST) Pinst. Další atributy

16 Další atributy OPM poskytovatel PpS (jsou-li na OPM poskytovány PpS)
vlastník licence na výrobu/provozovatel (13-ti místný EAN) specifikace lokality výrobny (adresa) město ulice PSČ číslo domu podíl výroby z OZE na celkové výrobě (0-100 %) – u BIO při spoluspalování podle typu technologie procento úspor při výrobě elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností

17 Registrace OPM výrobny u OTE
OPM výrobny z OZE na OPM výrobny z OZE se může vykazovat jak „výroba“ tak „spotřeba“, tzn. že pro tato OPM jsou evidovány vždy 2 profily („spotřeba“ a „výroba“) Možnost pozastavení zasílání dat na OPM použití pro sezónní výrobu

18 Odběratel s převzatou odchylkou v OPM
při povinném výkupu = SZ provozovatel nemůže bez licence obchodovat s elektřinou, proto v OPM výrobny z OZE má předanou odpovědnost za odchylku v dodávce elektřiny na SZ při „zelených bonusech“= odběratel který má s výrobcem z OZE uzavřenu smlouvu o dodávce který může mít přenesenou odpovědnost za odchylku na jiného účastníka trhu / SZ Pozn.: při „zelených bonusech“ nutná změna odběratele

19 Zasílání hodnot z měření
PDS/PPS zasílají skutečné hodnoty (z měření): z „A“ denně – 1-3 diagramy (pro 2 směry) z „B“ po měsíci – diagramů (pro 2 směry) z „C“ po měsíci – 2 hodnoty (pro 2 směry) X dle zákona o OZE může být vyhodnocování výkupu z OZE i v jiném než měsíčním časovém úseku (§5 odst.2) OPM v DS, tj. na „vstupu“ do DS – měří PDS, na výstupu z výrobny – měří buď PDS nebo výrobci (tzn.že údaje z měření celkově vyrobené elektřiny nejsou zajišťovány příslušným provozovatelem) Pozn: v CDS OPM výroben z OZE nemohou být „agregovaná“ SZ při „B“ a „C“ zasílají předběžné/náhradní diagramy / hodnoty

20 Zasílání hodnot z výkazů (???)
PDS/PPS mají hodnoty výroby z OZE na výkazech od výrobců z OZE nutná úprava CDS podle členění výkazů o výkupu Výroba (měsíční výkazy o výkupu dle vyhl. č. 252/2001 Sb.) brutto (svorková výroba) dodávka v rámci výkupu Spotřeba (měsíční výkazy o výkupu dle vyhl. č. 252/2001 Sb.) ostatní spotřeba ve výrobně mimo VS VS Kontrola SEI vykazované výroby přímo výrobcem

21 OPM v LDS OPM výrobny z OZE registruje u OTE a zasílá hodnoty z měření provozovatel lokální DS X elektřinu z OZE vykupuje dle zákona o OZE provozovatel regionální DS kontrola ?

22 Typy měření elektřiny na OPM výroben
Dle novely vyhlášky č.218/2001 Sb.: Typ „A“ při Pinst. nad 400 kW Typ „B“ při Pinst. od 100 do 400 kW Typ „C“ při Pinst. do 100 kW

23 Vydávání záruky původu
Registrace výrobce u OTE Registrace výrobny (OPM) u OTE příslušným provozovatelem, v případě již zaregistrovaných OPM doplnění parametrů v kmenových záznamech OPM Bude znám číselník druhů obnovitelných zdrojů energie a typy technologie spoluspalování Vzor požadavku na vydání záruky původu bude upřesněn ve vyhlášce MPO Forma záruky původu bude upřesněna ve vyhlášce MPO bude vztahována k minulosti (na období OD – DO) bude vydávána po závěrečném měsíčním vyhodnocení odchylek bude obsahovat množství elektřiny vyrobené z OZE instalovaný výkon …..

24 e-mail: ifialova@ote-cr.cz
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Funkce OTE v provádění zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE"

Podobné prezentace


Reklamy Google