Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice 26. 10. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice 26. 10. 2007."— Transkript prezentace:

1 Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice 26. 10. 2007

2 Systém řízení a organizace MŠMT koncepční materiály, finanční prostředky krajský školský koordinátor porady s metodiky, financování preventivních aktivit, členem Protidrogové komise kraje, monitorace výskytu SPJ, konzultace při řešení SPJ okresní školský koordinátor pracovník PPP nebo SVP, porady s metodiky, pomoc při řešení SPJ školní metodik prevence

3 Primární prevence nespecifická – zaměřená na celou populaci bez vymezení konkrétního problémového chování (např. zvyšování nabídky volnočasových aktivit) specifická – cílené aktivity vůči přesně definované skupině a problému (tzn. lze odůvodnit výběr cílové skupiny) účinné x neúčinné strategie

4 Základní oblasti šikana, záškoláctví, domácí a jiné násilí, syndrom týraných a zneužívaných dětí, komerční sexuální zneužívání dětí, kriminalita, delikvence, vandalismus, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol, OPL) a problematika HIV/AIDS, včetně dalších infekčních nemocí souvisejících s užíváním návykových látek, poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie), závislost na sektách a extremismus, ohrožování mravní výchovy mládeže, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

5 Minimální preventivní program základní nástroj školy a školského zařízení v oblasti prevence – zaměření na osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností kolektivní dílo - na sestavení, realizaci a hodnocení se podílejí všichni zaměstnanci školy nebo školského zařízení na sebe navazující, cílené aktivity nikoliv jednorázové, nahodilé akce

6 Aktivity v rámci minimálních preventivních programů systematické vzdělávání školních metodiků a dalších pedagogických pracovníků systémové zavádění etické a právní výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče sledování konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském zařízení diferencované uplatňování preventivních aktivit poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce

7 Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za MPP a vytváření podmínek pro jeho realizaci pověřuje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence, ohodnocuje jeho činnost a vytváří k ní podmínky zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály vytváří, v rámci pedagogických porad, prostor pro informování v oblasti prevence ošetří tuto problematiku v rámci školního řádu (i v represivní rovině)

8 Školní metodik prevence koordinuje přípravu MPP a jeho zavádění ve škole nebo školském zařízení odborně a metodicky pomáhá začleňovat prevenci do školního vzdělávacího programu poskytuje odborné informace z oblasti prevence zpracovává podklady pro informaci o MPP předává informace žákům a rodičům z oblasti sociálně patologický jevů podílí se na vyhledávání a řešení nevhodných forem chování ve škole spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit a krajským školským koordinátorem prevence

9 Výchovný poradce volba povolání výukové a výchovné problémy integrace, nadaní a talentovaní studenti spolupráce s jinými školami, PPP, ÚP

10 Zapojení prevence do ŠVP oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity) oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence) oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie) oblast rodinné a občanské výchovy oblast sociálně-právní

11 Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních Vyhláška č. 317/2005 S., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

12 Legislativa Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

13 Legislativa METODICKÉ POKYNY MŠMT Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000- 51 (!novela v listopadu!) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14 Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 25 884/2003-24

14 Okresní metodici prevence Česká Lípa Mgr. Jana Kuchtíková kuchtikovappp@dmcl.cz 487 521 673 Jablonec nad Nisou PhDr. Jiřina Rokosová ppp.jablonec@volny.cz 483 704 498 Liberec PhDr. Vladimír Píša pppliberec@volny.cz 482 710 517 Semily Mgr. Věra Provazníková ppp.semily@worldonline.cz 481 625 390

15 Děkuji za pozornost Bc. Petra Krčmářová oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu E-mail: petra.krcmarova@kraj-lbc.czpetra.krcmarova@kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 639


Stáhnout ppt "Prevence realizovaná školami a školskými zařízeními Litice 26. 10. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google