Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obec správným směrem Komunitní plánování Prezentace pro projekt: Pelhřimovsko za vzděláním " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obec správným směrem Komunitní plánování Prezentace pro projekt: Pelhřimovsko za vzděláním " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu."— Transkript prezentace:

1 Obec správným směrem Komunitní plánování Prezentace pro projekt: Pelhřimovsko za vzděláním " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“

2 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života obce i kraje a která významně a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.

3 Charakteristické znaky komunitního plánování: Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká Dialog a vyjednávání Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků

4 Komunitní plánování sociálních služeb Metoda, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.

5 Cíl komunitního plánování Posilovat sociální soudržnost Podporovat sociální začleňování Předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin Podpora zájmu o veřejné dění Podpora aktivit účastníků, případně podpora angažovanosti

6 Přínos komunitního plánování Zapojuje všechny účastníky (uživatele, poskytovatele, zadavatele) Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli Zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě Umožňuje objevovat nové lidské zdroje Umožňuje objevovat nové materiální zdroje Umožňuje sdružovat stávající zdroje

7 Přínos komunitního plánování Zvyšuje efektivitu využití zdrojů Zvyšuje dostupnost a kvalitu služeb Rozšiřuje nabídku služeb Zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám Zajišťuje, aby potřeby reagovaly na lokální odlišnosti Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků

8 Základní ukazatele dobrého komunitního plánu Je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu Je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě Odpovídá místním podmínkám a potřebám Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle Mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů Obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti

9 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ CÍLE A PRINCIPY Výsledek komunitního plánování Výsledkem komunitního plánování je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni.

10 Zásady při zpracovávání komunitního plánu Potřeby, priority a směry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kteří v obci žijí Veškeré činnosti na místní úrovni během přípravy i při naplňování plánu musí být provázány Zkvalitňování sociálních služeb musí být považováno za žádoucí a důležitou součást místní politiky Priority a směry rozvoje sociálních služeb vycházejí z přesvědčení o jedinečnosti, hodnotě, vrozené důstojnosti a právu na sebeurčení každého uživatele sociálních služeb

11 Obsah komunitního plánu Popis a analýza existujících zdrojů Statistické, sociologické, demografické údaje apod. Popis a analýza existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb Představa budoucnosti sociálních služeb (priority a cíle) Časový plán postupu prací

12 Obsah komunitního plánu Zásady, které je třeba při zpracovávání a naplňování plánu dodržet Způsob zapojování jednotlivých účastníků na místní úrovni do vytváření a naplňování komunitního plánu Stanovení podílů odpovědnosti a závazků účastníků Způsob sledování, vyhodnocování Případné změny

13 Aktéři komunitního plánování ZPRACOVATEL ZADAVATEL POSKYTOVATEL UŽIVATEL VEŘEJNOST

14 ZPRACOVATEL Zpracovatel koordinuje (vede) proces komunitního plánování a průběžně zpracovává dílčí písemné výstupy včetně konečné podoby komunitního plánu. Obec – odborník na komunitní plánování, je zaměstnancem obce/kraje Zpracovatel je obcí/krajem pověřený subjekt

15 ZADAVATEL Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám – obec. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, aby obec usnesením zastupitelstva deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby. Zásadní prvky: Projev politické vůle Potvrzení legitimity komunitního plánování Záruka pro zapojování dalších účastníků

16 POSKYTOVATEL Fyzická osoba NNO – nestátní nezisková organizace Organizace zřízená obcí, krajem, státem Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu.

17 UŽIVATEL Uživatel je člověk, kterému jsou služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánování je nenahraditelná možnost, jak zajistit potřeby, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb.

18 VEŘEJNOST Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, s výsledky a cíli komunitního plánu. Cílem předem připravené informační strategie je zajistit přístup veřejnosti k informacím. Je žádoucí, aby se veřejnost účastnila komunitního plánování od samého začátku.

19 Děkuji za pozornost Mgr. Daniela Havlíčková " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“


Stáhnout ppt "Obec správným směrem Komunitní plánování Prezentace pro projekt: Pelhřimovsko za vzděláním " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google