Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociodemografická analýza Výzkum potřeb uživatelů Prostějov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociodemografická analýza Výzkum potřeb uživatelů Prostějov."— Transkript prezentace:

1 Sociodemografická analýza Výzkum potřeb uživatelů Prostějov

2 Popis aktuální sociální situace vychází ze: Sociodemografického rozboru (sběru a zpracování dat) Sociodemografického rozboru (sběru a zpracování dat) Zmapování sociálních služeb a jejich poskytovatelů Zmapování sociálních služeb a jejich poskytovatelů Ze zjišťování potřeb možností a názorů poskytovatelů soc. služeb Ze zjišťování potřeb možností a názorů poskytovatelů soc. služeb Ze zjišťování potřeb, možností a názorů zadavatelů Ze zjišťování potřeb, možností a názorů zadavatelů Z analýzy uživatelů sociálních služeb Z analýzy uživatelů sociálních služeb Ze zjišťování přání a potřeb uživatelů soc. služeb Ze zjišťování přání a potřeb uživatelů soc. služeb Ze zjišťování názorů, představ a přání veřejnosti Ze zjišťování názorů, představ a přání veřejnosti

3 Sociodemografická analýza obsahuje obecné informace o území a jeho obyvatelstvu obsahuje obecné informace o území a jeho obyvatelstvu je součástí dokumentu komunitního plánu je součástí dokumentu komunitního plánu slouží jako opora pro další výzkumy, je základním východiskem a odůvodněním pro další kroky slouží jako opora pro další výzkumy, je základním východiskem a odůvodněním pro další kroky

4 Zpracování sociodemografické analýzy má dvě základní části: sběr dat (přípravná fáze) sběr dat (přípravná fáze) zpracování sebraných dat zpracování sebraných dat (vytváření analýz a prognóz – vhodné (vytváření analýz a prognóz – vhodné zapojení odborníků ve spolupráci s lidmi zapojení odborníků ve spolupráci s lidmi z obce/regionu) z obce/regionu)

5 Postup sběru dat: 1. Získání již zpracovaných studií a dokumentů za dané území (př. strategické plány rozvoje apod.- na městském úřadě) Zjistit, zda demografii obce (regionu) nezpracoval již někdo dříve – např. jako součást strategického plánu, ekonomické nebo sociální studie atd.

6 2. Požádat úřady v obci (regionu) o dodání podkladů, které mají k dispozici. Zjistit, které publikace vydané Českým statistickým úřadem se týkají území, pro které je analýza zpracovávána a která data lze získat aktuálně. Zjistit, zda byly pro obec (region) zpracované prognózy (např. přírůstek a úbytek obyvatelstva, jeho věková složení) nebo zda je možné a účelné je zpracovat.

7 3. Získat snadno dostupná kvalitně zpracovaná data (Český statistický úřad, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení apod.). 4. Na závěr se vrátit na městský úřad a na příslušných odborech získat informace, které nelze získat jiným způsobem.

8 Příklady statistických údajů: Celkový počet obyvatel žijících na vymezeném území Počet obyvatel jednotlivých obcí/částí regionu Centra dojížďky za prací, do škol, za službami Struktura obyvatel podle pohlaví a věku Specifika věkového složení Obyvatelstvo jednotlivých obcí regionu Prognóza věkového složení obyvatelstva Rodinný stav obyvatelstva Složení obyvatelstva podle národnosti a státního občanství Pohyb obyvatelstva za poslední sledované období Migrace uvnitř sledovaného území, migrace přes hranice území Prognóza přírůstku (úbytku) obyvatelstva Vzdělanost obyvatelstva Ekonomická aktivita obyvatel Nabídka pracovních příležitostí, průměrné mzdy Prognóza vývoje trhu práce Nezaměstnanost – nezaměstnaní Aktivní politika zaměstnanosti Vybavenost obce Dopravní obslužnost Kriminalita (trestná činnost, přestupky) Sociálně patologické jevy

9 Výzkum potřeb uživatelů Odborník z oblasti sociologie Odborník z oblasti sociologie Zadání zakázky Zadání zakázky - co chceme zjistit - co chceme zjistit - kolik oslovíme uživatelů sociálních služeb - kolik oslovíme uživatelů sociálních služeb - kolik % veřejnosti - kolik % veřejnosti - zohlednění velikosti území - zohlednění velikosti území - zabezpečení spolupráce s poskytovateli soc. služeb - zabezpečení spolupráce s poskytovateli soc. služeb

10 Na co se zaměříme při zadávání zakázky? Důležité jsou údaje vztahující se k problémovým sociálním oblastem Důležité jsou údaje vztahující se k problémovým sociálním oblastem Obvyklé je vytyčení problémových sociálních oblastí podle skupin uživatelů služeb Obvyklé je vytyčení problémových sociálních oblastí podle skupin uživatelů služeb výzkum by se měl věnovat všem skupinám lidí ohroženým sociálním vyloučením výzkum by se měl věnovat všem skupinám lidí ohroženým sociálním vyloučením Je potřeba zjišťovat přání a potřeby i u potencionálních uživatelů služeb Je potřeba zjišťovat přání a potřeby i u potencionálních uživatelů služeb

11 Příklady cílových skupin: Osoby s tělesným postižením Osoby s duševním onemocněním Osoby s mentálním postižením Osoby s kombinovaným postižením Osoby s jiným zdravotním postižením Lidé HIV+ a nemocní AIDS Lidé drogově a alkoholově závislí Lidé po léčbě závislostí Senioři Rodiny s dětmi Děti a mládež ohrožené delikvencí Lidé ze sociálně vyloučených lokalit Uprchlíci Osoby ohrožené prostitucí Pachatele trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti Oběti násilí, vč. domácího násilí Etnické menšiny Cizinci Osoby bez přístřeší Lidé v přechodné psychické nebo sociální krizi Dlouhodobě nezaměstnaní

12 Shrnutí, z jakých pohledů se díváme na sociální situaci? Z pohledu uživatelů sociálních služeb Z pohledu uživatelů sociálních služeb ☼ Jejich potřeby, přání a názory ☼ Jejich potřeby, přání a názory Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb ☼ jejich potřeby, přání a možnosti ☼ jejich potřeby, přání a možnosti Z pohledu veřejnosti Z pohledu veřejnosti ☼ představy a přání veřejnosti ☼ představy a přání veřejnosti Z pohledu zadavatelů Z pohledu zadavatelů ☼ jejich možnosti, vůle, problémy, přání ☼ jejich možnosti, vůle, problémy, přání Z pohledu financování Z pohledu financování ☼ analýza toků financí v sociálních službách ☼ analýza toků financí v sociálních službách


Stáhnout ppt "Sociodemografická analýza Výzkum potřeb uživatelů Prostějov."

Podobné prezentace


Reklamy Google