Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNÍ ZÁRUKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNÍ ZÁRUKY."— Transkript prezentace:

1 BANKOVNÍ ZÁRUKY

2 Rizika v obchodě riziko nedodání, opožděného nebo vadného dodání zboží
riziko bezdůvodného nepřevzetí zboží kupujícím riziko platební nevůle dlužníka(kupujícího) riziko platební neschopnosti dlužníka(kupujícího) V klasických obchodních operacích se setkáváme především s těmito riziky:

3 Bankovní záruka jako zajišťovací prostředek
v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů v bankovním sektoru(zajištění aktivních úvěrových obchodů bank)

4 Možnosti zajištění úvěru
Druh zajištění OSOBNÍ VĚCNÉ AKCESORICKÉ Ručení Akcesorická b.z. Převzetí dluhu a přistoup.k závazku Smluvní pokuta Zástava movitých věcí a práv Hypotéka ABSTRAKTNÍ Abstraktní b.z. Depotní směnka Cese pohl.a práv Abstr.hypot.dluh Zajišťovací převod práva

5 Definice bankovní záruky
Bankovní záruka je upravena v obchodním zákoníku(z ), a to v Části třetí „Obchodní a závazkové vztahy“, Hlava I, díl VI, oddíl 4 „Bankovní záruka“, jakož i v Hlavě II, díl XXVI „ Slib o odškodnění“

6 Bankovní záruka je jednostranný právní akt ručící banky vůči příjemci záruky (beneficientovi). Má být neodvolatelná, po vystavení záruky a jejím odeslání či předáním beneficientovi, nemůže již banka, která záruku vystavila, na jejím znění nic měnit ani záruku zrušit bez souhlasu beneficienta záruky. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník neřeší odvolatelnost záruk, doporučuje se, aby záruky byly v textu označeny jako neodvolatelné.

7 Subjekty a pojmy Příkazce – dlužník, osoba povinná plnit, která na zákl.smlouvy žádá banku, aby banka poskytla záruku Beneficient – věřitel, subjekt, kterému má dlužník plnit a zároveň ten, v jehož prospěch byla vystavena záruční listina Ručící banka – banka, která vystaví bankovní záruku/záruční listinu na podkladě instrukcí příkazce a zašle ji přímo na adresu beneficienta

8 Avizující banka – banka, která oznámila, že jiná banka poskytla záruku, zpravidla banka věřitele
Potvrzující banka – banka, která potvrdila bz. Tato banka vůči věřiteli je povinna mu platit ve stejném rozsahu, jako ručící banka, pokud se na ní věřitel obrátí Mandátní smlouva – příkazce k vystavení bz uzavírá s bankou mandátní smlouvu, která má určit obsah záruční listiny

9 Příkazce Ručící banka Beneficiant Příkazce Ručící banka Avizující banka Beneficient Příkazce Banka příkazce Vystavující či Potvrzující banka Benef..

10 Forma a obsah – bz musí mít písemnou formu
Forma a obsah – bz musí mít písemnou formu. Může mít listinnou podobu, nebo může být užito modernějších telekomunik.prostředků, např. ve formě SWIFT, klíčovaný dálnopis, kódovaný telegram V případě zániku ručící strana žádá o: a) vrácení záruční listiny b) potvrzení o nulových požadavcích plynoucích ze záruk

11 Součástí záruky je: Preambule – konstatace banky o uzavření smlouvy mezi beneficientem a jejím klientem Záruční prohlášení banky – jádrem bankovní záruky, banka se zavazuje zaplatit sumu peněz, pokud klient nedostojí svým závazkům Další ustanovení a) platnost záruky b) zánik záruky

12 Druhy bankovních záruk
Přímé a nepřímé Kryté a nekryté Platební a neplatební Záruka za nabídku Akontační Kauční Záruka za zádržné Celní Soudní Stand-by akreditiv Slib odškodnění

13 Přímé a nepřímé Přímou záruku poskytuje banka bezprostředně beneficientovi. Výhodou je, že se neúčtuje avalová provize ani poplatky druhé banky a tato záruka podléhá právu banky příkazce. Tím je možné provést jednoznačné časové omezení záruky. U časově omezené záruky dochází ke včasnému zproštění ze záručního závazku i přesto, že záruční listina nebyla ještě vrácena.

14 Přímá záruka PŘÍKAZCE BENEFICIENT BANKA PŘÍKAZCE

15 U nepřímé záruky(protizáruky) banka příkazce pověří banku v zemi beneficienta vystavením záruky proti jejímu neomezenému zpětnému ručení (protizáruce). Protizáruka je nezávislá na záruce, ke které se vztahuje. Jde o dvě na sebe navazující b.z., jedna z nich je b.z. banky příkazce bance beneficienta, druhá záruka je vystavena bankou beneficienta v jeho prospěch. V praxi se s nimi setkáváme v mezinárodním obchodě.

16 Nepřímá záruka PŘÍKAZCE BENEFICIENT BANKA PŘÍKAZCE BANKA BENEFICIENTA

17 Kryté a nekryté U krytých záruk banka vystavující záruku požaduje plná, nebo částečné krytí vázáním potřebné částky na klientském účtu U nekryté záruky se banky vystavující záruku spokojí s prohlášením příkazce, že vyrovná veškeré náklady vzniklé z titulu převzaté záruky(protizáruka)

18 Platební a neplatební z.
Platební – banka ručí za splnění platebního závazku dlužníka(faktura, dokumentární inkaso,..). B.z. se nepoužívají k zajišťování plateb v rámci dokumentárních akreditivů, neboť dokumentární akreditiv je sám o sobě platebním a zajišťovacím instrumentem. Neplatební – banka ručí za splnění neplatebního závazku dlužníka, než je závazek dlužníka splněn. Obvykle slouží k zajištění povinnosti dlužníka dodat zboží v potřebném množství, kvalitě a termínu.

19 Neplatební záruky se vystavují v abstraktní formě(nahrazují hotové peníze)
Jedná se tyto záruky:

20 Záruka za nabídku – při soutěžích vypisovaných státní správou, nebo veřejnými korporacemi na dodání zařízení, nebo provedení různých prací. Po nabízejícím bývá požadováno složit jistotu ve výši (1-5)% ceny uvedené v nabídce. Akontační záruka – banka se zavazuje vrátit poskytnutou akontaci, nebo její část v případě, že prodávající nedodá příslušné zboží(nebo jeho část), neprovede sjednané práce a akontaci sám nevrátí.

21 Kauční záruka – záruka za řádné provedení zajišťuje splnění jednoho, nebo více smluvně sjednaných záručních závazků příkazcem. Kupující má nárok na odstranění vad z titulu z ustanovení kontraktu. Záruky obvykle vystavovány na (5-10)% hodnoty zakázky. Záruka za zádržné – zádržné je část kupní ceny, jež kupující nezaplatí při převzetí zboží, ale v kontraktu se zaváže tuto zadrženou částku uhradit např.po podpisu protokolu o uvedení zařízení do provozu. Banka ručí, že zádržné uhradí.

22 Celní záruka – nejčastěji vůči celním úřadům.
- národní tranzit, jiné operace, než režim tranzitu, společný tranzit - globální, individuální, paušální


Stáhnout ppt "BANKOVNÍ ZÁRUKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google