Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajištění a utvrzení dluhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajištění a utvrzení dluhu"— Transkript prezentace:

1 Zajištění a utvrzení dluhu

2 Rozlišuje se zajištění dluhů (zástavou, ručením, bankovní zárukou, zajišťovacím převodem práva, dohodou o srážkách ze mzdy) a jejich utvrzením (uznání dluhu a sjednání smluvní pokuty). Uznání dluhu, ani smluvní pokuta totiž hospodářsky nezajišťují pohledávku věřitele,třebaže mu poskytují jiné výhody.

3 Zajišťovací převod práva
§ 2040 a násl. Dlužník smlouvou dočasně převede své právo. Podstatou zajišťovacího převodu práva je vylepšení právního postavení věřitele tím, že na něj dlužník či osoba třetí dočasně převádí své právo (včetně vlastnického) za účelem zajištění věřitelovy pohledávky. Jde o převod dočasný, resp. podmíněný. Týká-li se zajišťovací převod práva věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zajištění zápisem do tohoto seznamu; do veřejného seznamu se zapíše i dočasná povaha zajišťovacího převodu práva.

4 Ručení § 2018 - § 2028 dosavadní občanský zákoník - § 546 - § 550
obchodní zákoník - § § 312 přejímá se zejména úprava v obchodním zákoníku s malými změnami

5 § 2018 Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník věřiteli dluh nesplní, stává se dlužníkovým věřitelem. Nepřijme-li věřitel ručitele, nemůže po něm nic žádat. Nutná písemná forma. § 2019 - doplněno, že ručení lze poskytnout i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu

6 § 2021 odst. 2 – upřesňuje se, že bylo-li ručení ujednáno na určitou dobu, je právo věřitele zachováno i v případě, že věřitel v této době ručitele k plnění vyzval § 2022 – převzato z občanského zákoníku – ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem § 2025 odst. 2 – převzato z občanského zákoníku – uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, vysloví-li s tím ručitel souhlas.

7 Princip akcesority – prolomen:
při vzniku ručitelského závazku - dluhy budoucí nebo podmíněné - soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu - platnosti ručení nebrání, je-li závazek dlužníka neplatný pro nedostatek jeho způsobilosti zavazovat se k povinnostem, pokud o tom ručitel při převzetí ručitelského závazku věděl nebo musel vědět Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje. Ručení však nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a ručitel jej splnit může, nebo pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem.

8 Princip subsidiarity a prolomení tohoto principu
Spoluručitelé

9 Finanční záruka - obchodní zákoník – bankovní záruka - § 313 – 322
§ 2029 a násl. - může být poskytnuta nejen bankou O bankovní záruku jde v případě, byla-li poskytnuta bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem

10 § 2036 – právo na plnění ze záruky může věřitel postoupit
Právo uplatnit finanční záruku může věřitel postoupit, připouští-li to záruční listina – tímto postoupením se převádí i právo na plnění ze záruky.

11 Není upraven vztah mezi věřitelem a dlužníkem jako je tomu v obchodním zákoníku v § 321 odst. 4 – věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu škodu tím způsobenou –vyjde se z obecné úpravy bezdůvodného obohacení

12 Smluvní pokuta UTVRZENÍ DLUHU § 2048 a násl.
- nevyžaduje se písemná forma - přejímá se dosavadní úprava v občanském a obchodním zákoníku s některými upřesňujícími změnami - výslovnou formulací se odstraňují pochybnosti, zda si lze sjednat jako smluvní pokutu i nepeněžité plnění - je upravena absolutní odpovědnost v případě smluvní pokuty – tak jak je tomu nyní v obchodním zákoníku - je upravena moderace, ale pouze na návrh dlužníka

13 Uznání dluhu § 2053 Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. § 2054 - převzata úprava v obchodním zákoníku o konkludentním uznání dluhu


Stáhnout ppt "Zajištění a utvrzení dluhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google