Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné projednání 15.12.2008. Vstupní informace  Objednatel IPRM zóny: Město Náchod  Zpracovatel IPRM zóny: Centrum evropského projektování a.s., Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné projednání 15.12.2008. Vstupní informace  Objednatel IPRM zóny: Město Náchod  Zpracovatel IPRM zóny: Centrum evropského projektování a.s., Hradec."— Transkript prezentace:

1 Veřejné projednání 15.12.2008

2 Vstupní informace  Objednatel IPRM zóny: Město Náchod  Zpracovatel IPRM zóny: Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové na základě smlouvy o dílo ze dne 1.12.2008  Harmonogram zpracování  Září- říjen přípravná fáze výběr zóny, zjišťování vstupních kritérií, zjištění požadavků vlastníků domů, požadavky z jednání Občanské rady SUN, jednání pracovní skupiny  Listopad – prosinec zpracování dokumentu např. analytické práce na IPRM zóny, struktura strategie, jednání s architektem – zpracovatelem studie sídliště SUN, jednání Řídícího výboru, výběr partnerů, časový a finanční plán, návrh výběru a hodnocení projektů  Do 31.12.2008 předložení žádosti o schválení dokumentu IPRM zóny

3 Definice IPRM v Integrovaném operačním programu = soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vybrané zóně města, tzv. zonální přístup  Cílem je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst.

4 Proč zpracovávat IPRM zóny  Podmínka zpracování pro čerpání finanční podpory z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblast podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích pro města nad 20 tis. obyvatel.

5 Podmínky IPRM v IOP  Jedná se o podporu zaměřenou na určitou problémovou část (zónu) města  Vybraná zóna musí splňovat následující:  Geograficky souvislá plocha, která je součástí města nad 20 tis. obyvatel  Deprivované (problémové) území s koncentrací negativních jevů  Obytná zóna s min. 500 byty  V části zóny vybrané městem se nesmí realizovat aktivity na podporu revitalizace veřejného prostranství podporované ze strukturálních fondů nebo národních dotací.

6 Vstupní kritéria  Deprivované (problémové) území s koncentrací negativních jevů Vybraná zóna musí splňovat alespoň tři kritéria, v nichž musí prokázat nepříznivé hodnoty v porovnání s referenčními údaji za celé město  Město provede porovnání hodnot kritérií v určitém území se srovnávacími hodnotami

7 Vstupní kritéria  a) Vysoká míra chudoby a vyloučení  b) Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti  c) Neuspokojivý demografický vývoj  d) Nízká úroveň vzdělání  e) Vysoký stupeň kriminality a delikvence  f) Obzvláště znečištěné životní prostředí  g) Nízká míra hospodářské aktivity  h) Velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků  i) Poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí  j) Vysoká energetická náročnost budov

8 Splnění vstupních kritérií  Vytipovaná zóna u nemocnice splňuje:  b) Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti  c) Neuspokojivý demografický vývoj  g) Nízká míra hospodářské aktivity

9 Problémová zóna u nemocnice

10 Podporované aktivity IPRM v IOP  Oblast podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích pro města nad 20 tis. o byvatel  Revitalizace veřejných prostranství  Regenerace bytových domů (nejméně 40 % výdajů IPRM v IOP) Bytový dům je definován takto:  Více než ½ jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena  Má nejméně čtyři samostatné byty  Budova je zkolaudována jako bytový dům, nebo dům s byty

11 Podporované aktivity IPRM v IOP Veřejná prostranstvíBytové domy  Výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury  Výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury  Budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch neomezeně volně přístupných  Úpravy a zřizování dětských hřišť  Úpravy a zřizování vodních ploch  Zřizování a úpravy vodních zdrojů  Parkové úpravy  Pořízení a obnova městského mobiliáře  PD, nákup pozemků, povinná publicita, dozory na stavbě, nákup služeb nezbytně souvisejících s realizací projektu  Způsobilé jsou pouze investiční výdaje (ne provádění oprav a údržby)  Způsobilé jsou pouze výdaje do společných prostor bytových domů.  Zateplení (fasády, výměna oken, rekonstrukce střechy)  Technické vybavení (otopné soustavy, rozvody tepla, plynu, vody, vzduchotechniky, výtah)  Odstranění statických poruch  Úpravy společných prostor  Výdaje s přímým vztahem k projektu

12 Zákres předpokládaných aktivit viz samostatný soubor Zákres plánovaných aktivit v centrální části zóny.pdf

13 Revitalizace veřejných prostranství - náklady

14 Regenerace bytových domů - náklady  Cca 156 mil. Kč  Zateplení bytových domů 105 mil. Kč  Rekonstrukce technického vybavení bytových domů 32,5 mil. Kč  Rekonstrukce a modernizace společných prostor 18,5 mil. Kč

15 Podporované aktivity Veřejná prostranstvíBytové domy  Výše podpory je max. 85 %  Počáteční datum pro způsobilost výdajů je 1.1.2007  Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu (stejné pro domy)  Realizace všech projektů musí být ukončena do 30.6.2015 (stejné pro domy)  Výše podpory je max. 40 %  Počáteční datum pro způsobilost výdajů je den, kdy CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR) vydá žadateli potvrzení, že předložený projekt splnil podmínky způsobilosti.  Před datem vydání potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být rozhodnuto o přidělení zakázky.

16 Očekávané výsledky - indikátory Veřejná prostranstvíBytové domy  Plocha revitalizovaného území – celková výměra vymezené plochy problémového sídliště, na které budou prováděny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídliště  Žadatelé o dotaci uvedou hodnoty za svůj projekt do formuláře Benefit7, cílové hodnoty indikátorů jsou povinné  Počet regenerovaných bytů – počet bytových jednotek v bytových domech, ve kterých budou provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov  Úspora spotřeby energie bytových domů (min. 20 %)  Žadatelé o dotaci uvedou hodnoty za svůj projekt do formuláře Benefit7, cílové hodnoty indikátorů jsou povinné

17 Aktivity z jiných operačních programů  IPRM v IOP může odděleně obsahovat projekty ve vybrané zóně města financovatelné z jiných operačních programů nebo jiných oblastí podpory IOP – tzv. projekty pod čarou  Tyto projekty mohou získat bonifikace v daných operačních programech  „Rekonstrukce technické infrastruktury zimního stadionu“

18 Způsob výběru projektů  Město vyzve potenciální předkladatele projektů formou veřejně výzvy, ta má své náležitosti (text a termíny schválí ŘV na návrh manažera IPRM).  Projektové záměry (Benefit7 + přílohy) přijímá manažer IPRM zóny.  Kontrolu kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí provádí manažer IPRM zóny.  Hodnocení kvality projektu provádí Výběrová komise podle kritérií hodnotící tabulky.  Výsledkem hodnocení je seznam projektů s přidělenými body, který předkládá manažer IPRM zóny Ř V. ŘV má rozhodovací pravomoc.  Manažer oznamuje výsledek výběru předkladatelům projektů, ti žádost o dotaci dopracují a předloží s povinnými přílohami CRR (po vyhlášení tzv. kontinuální výzvy MMR).

19 Závěr  Dokončení IPRM zóny do 19.12.2008  Schválení IPRM zóny Zastupitelstvem města 22.12.2008  Předložení Řídícímu orgánu (regionálnímu pracovníkovi Ministerstva pro místní rozvoj do 31.12.2008)

20 Děkuji za pozornost a účast  Ing. Romana Pichová  491 405 236  r.pichova@mestonachod.cz


Stáhnout ppt "Veřejné projednání 15.12.2008. Vstupní informace  Objednatel IPRM zóny: Město Náchod  Zpracovatel IPRM zóny: Centrum evropského projektování a.s., Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google