Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní sociální práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní sociální práce"— Transkript prezentace:

1 Terénní sociální práce
Mgr. Štěpánka Vojtěchovská Odbor sociálních služeb

2 Terénní sociální práce ve vztahu k zákonu č. 108/2006 Sb
Terénní sociální práce ve vztahu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách sociální služby registrace okruh pracovníků v sociálních službách a kvalifikační předpoklady terénní sociální práce ve struktuře obce

3 Sociální služby v návaznosti na TSP
§37 – sociální poradenství a) základní sociální poradenství b) odborné sociální poradenství „zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností„ - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4 Sociální služby v návaznosti na TSP
§69 – terénní programy terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

5 Registrace sociálních služeb
§78 – o registraci rozhoduje krajský úřad Podmínkou registrace: bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby atd. lhůta k podání žádosti dle § 120 odst. 5 do Při nedodržení této podmínky hrozí sankce až Kč a vrácení dotace

6 Kdy je obec či organizace povinna se registrovat?
O registraci musí žádat obce či organizace, které mají terénního pracovníka a realizují terénní programy dle § 69 zákona o sociálních službách. Tyto terénní programy může poskytovat: terénní sociální pracovník - tj. sociální pracovník, § 109 terénní pracovník – tj. pracovník v sociálních službách, § 116 b) nebo § 117 c) dobrovolníci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

7 Sociální pracovník § 109 Činnosti: sociální poradenství krizová pomoc
depistážní činnost Předpoklady: odborná způsobilost a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu 40), b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu 41),

8 Sociální pracovník Přechodná ustanovení:
c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b) Přechodná ustanovení: a) 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nezískal střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, b) 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud získal střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním.

9 Pracovník v sociálních službách § 116 písm. b)
Provádí: základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní asistence

10 Pracovník v sociálních službách
§ 116 písm. c) zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci Odborná způsobilost: c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; Přílohy – detailní popis ne více než 4 příkladů dobré praxe. Tyto příklady by měly spíše reprezentovat politiky než konkrétní pilotní projekty a také popis intitucionálního zabezpečení strategie.

11 Kdy obec/organizace není povinna se registrovat?
Pokud neposkytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nemusí být registrovány. O registraci nemusí žádat obce/organizace, které zaměstnávají terénního pracovníka, a nerealizují terénní programy dle § 69 zákona o sociálních službách. Obci s rozšířenou působností je uložena povinnost vyplývající z § zák. č. 108/2006 Sb., tj. zajišťování soc. služeb, jejich koordinace, poskytování odborného soc. poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením Pracovník obce, který je zaměstnán jako terenní pracovník musí splňovat požadavky, které mu ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

12 Děkuji Vám za pozornost kontakt: Mgr. Štěpánka Vojtěchovská tel
Děkuji Vám za pozornost kontakt: Mgr. Štěpánka Vojtěchovská tel.:


Stáhnout ppt "Terénní sociální práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google