Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR

2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pojem sociální služby je používán v odborné literatuře ve dvou úrovních: jako forma sociální pomoci poskytovaná konáním státní, obecní nebo nestátní instituce ve prospěch jiné osoby nebo občanů, jako sociální práce (odborná činnost profesionálních pracovníků) ve prospěch lidí v sociální nouzi.

3 Sociální služby v ČR upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s účinností od

4 Sociální služby Sociální službou dle tohoto zákona se rozumí:
činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

5 Cílem sociálních služeb:
podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.

6 Působnost v oblasti sociálních služeb
Veřejnou správu v oblasti působnosti státu podle zákona o sociálních službách vykonávají: Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, úřady práce.

7 Působnost v oblasti sociálních služeb
Veřejnou správu v oblasti samostatné působnosti samosprávných celků vykonávají: kraje a obce.

8 Poskytovatelé sociálních služeb
Obce a kraje: dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; sami zřizují organizace poskytující sociální služby.

9 Poskytovatelé sociálních služeb
Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby: nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb.

10 Příspěvek na péči

11 Příspěvek na péči Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek na péči je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

12 Příspěvek na péči Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

13 Výše příspěvku na péči Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 3000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 6000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 9000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 12000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

14 Výše příspěvku na péči Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 4000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 8000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 12000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

15 Příspěvek na péči Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Náklady na příspěvek na péči se hradí ze státního rozpočtu.

16 DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

17 Základní druhy sociálních služeb
sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.

18 Sociální poradenství zahrnuje: základní sociální poradenství,
odborné sociální poradenství.

19 Základní sociální poradenství
poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

20 Odborné sociální poradenství
je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob ve specializovaných poradnách, které se profilují podle nějakého jevu (např. problematika domácího násilí) nebo podle cílové skupiny (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, cizinci apod.)

21 Služby sociální péče jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost, nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. k zajištění poskytování těchto služeb je možné použít příspěvek na péči.

22 Služby sociální péče osobní asistence pečovatelská služba
průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravot.postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení

23 Služby sociální prevence
se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osob a nejsou schopny o sebe pečovat z důvodu věku či zdravotního stavu. zaměřují se především na oblast tzv. „sociálně negativních jevů“, jako je kriminalita, bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině apod.

24 Služby sociální prevence
raná péče telefonická krizová pomoc azylové domy domy na půl cesty kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra noclehárny služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se ZP. terénní programy sociální rehabilitace

25 Formy poskytování sociálních služeb
Sociální služby se poskytují jako: služby pobytové, služby ambulantní, služby terénní.

26 Formy sociálních služeb
Pobytové služby služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantní služby služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénní služby služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

27 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

28 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s  poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje.

29 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ze státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace poskytuje ministerstvo.

30 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na financování činností v oblasti poskytování sociálních služeb se mohou podílet také programy financované v rámci Strukturálních fondů EU.

31 Podrobněji Ministerstvo práce a sociálních věcí – sociální služby dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/9


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google