Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ REHABILITACE Osob se zdravotním postižením (§69 násl. Zák.č.435/2004 Sb.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ REHABILITACE Osob se zdravotním postižením (§69 násl. Zák.č.435/2004 Sb.)"— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ REHABILITACE Osob se zdravotním postižením (§69 násl. Zák.č.435/2004 Sb.)

2 B Kdo je osoba se zdravotním postižením ? - 1. Osoba uznaná orgánem sociálního zabezpečení plně invalidní ( osoba s těžším zdravotním postižením) 2. Osoba uznaná orgánem sociálního zabezpečení částečně invalidní ( osoba zdravotně postižená) 3. Osoba uznaná rozhodnutím úřadem práce zdravotně znevýhodněná ( osoba zdravotně znevýhodněná)

3 . Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

4 . Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením.

5 . Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

6 . O zabezpečení pracovní rehabilitace uzavírá úřad práce s právnickou nebo fyzickou osobou dohodu, která mimo jiné obsahuje : * obsah a délku pracovní rehabilitace, místo a způsob provedení pracovní rehabilitace, způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, závazek právnické nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela,

7 . Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a její kvalifikaci s ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst. 5).

8 . Individuální plán pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením obsahuje : a) předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, b) formy pracovní rehabilitace, které byly stanoveny pro osobu se zdravotním postižením, c) předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace, d) termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

9 . Uznatelné náklady Za náklady právnické nebo fyzické osoby pověřené podle § 69 odst. 1 zákona zabezpečením pracovní rehabilitace (dále jen "pověřená osoba"), spojené s prováděním pracovní rehabilitace, se považují a) přímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady), b) režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace, c) náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabezpečuje jiné odborné nebo vzdělávací zařízení.

10 . Za náklady pověřené osoby, které jsou spojené s prováděním pracovní rehabilitace se dále, pokud nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v odstavci 1,považují a) náklady na výbavu účastníků pracovní rehabilitace potřebnou k provádění pracovní rehabilitace, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka, b) náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 3) poskytnuté účastníkům pracovní rehabilitace, c) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníka pracovní rehabilitace, sjednané na dobu pracovní rehabilitace. (3) V případě, že při provádění pracovní rehabilitace osoby se zdravotním postižením je nezbytná spolupráce s odborníkem nebo účast jiné fyzické osoby, považují se za náklady pracovní rehabilitace i náklady spojené s jejich činností při pracovní rehabilitaci.

11 . Úhrada nákladů spojených se zabezpečením pracovní rehabilitace se provádí průběžně. Náklady hradí úřad práce do 30 kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování, a to bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu.

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ REHABILITACE Osob se zdravotním postižením (§69 násl. Zák.č.435/2004 Sb.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google