Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bohumil Král katedra manažerského účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bohumil Král katedra manažerského účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Vývojové tendence manažerského účetnictví a jejich odraz ve vysokoškolské výuce
Bohumil Král katedra manažerského účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Inovace výuky účetnictví a daní ve vazbě na mezinárodní standardy Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Praha 26. května 2006

2 Osnova příspěvku Úloha hodnotových informací v manažerském řízení
Manažerské účetnictví - informační páteř řízení výkonnosti z pozice managementu Vliv změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb na vývoj manažerského účetnictví Alokace hodnotových veličin aktivitám, zákazníkům, výkonům a útvarům – klíčový problém manažerského účetnictví

3 Osnova příspěvku Úloha hodnotových informací v manažerském řízení
Manažerské účetnictví - informační páteř řízení výkonnosti z pozice managementu Vliv změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb na vývoj manažerského účetnictví Alokace hodnotových veličin aktivitám, zákazníkům, výkonům a útvarům – klíčový problém manažerského účetnictví

4 Vize a strategie Balanced Scorecard – výchozí schéma
„Jak se jevíme našim VLASTNÍKŮM ? „Které z našich podnikatelských PROCESŮ přinášejí hodnotu ?“ „Jak se jevíme našim ZÁKAZNÍKŮM?“ Vize a strategie „Jsme schopni inovací, změn a zlepšení ?“ ZAMĚSTNANCI

5 Osnova příspěvku Úloha hodnotových informací v manažerském řízení
Manažerské účetnictví - informační páteř řízení výkonnosti z pozice managementu Vliv změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb na vývoj manažerského účetnictví Alokace hodnotových veličin aktivitám, zákazníkům, výkonům a útvarům – klíčový problém manažerského účetnictví

6 Vzájemný vztah finančního, daňového a manažerského účetnictví
PRO ŘÍZENÍ (NÁKLADOVÉ)…. výkonově orientované odpovědnostní procesně orientované PRO ROZHODOVÁNÍ na existující kapacitě o budoucí kapacitě

7 Základní tradiční rysy manažerského účetnictví
FÚ je více orientováno na minulost; MÚ by mělo poskytovat podklady pro porovnání skutečnosti a žádoucího stavu (Nákladové účetnictví) pro rozhodování o budoucích variantách podnikání (Účetnictví pro rozhodování) FÚ je zaměřeno zejména na zobrazení externích vztahů podniku a okolí; MÚ se orientuje nejen na externí, ale i interní vztahy útvarů, procesů, činností a aktivit MÚ se podstatně liší od FÚ hloubkou, podrobností a variabilitou informací, které poskytuje zejména o nákladech výkonů, útvarů, procesů, činností a aktivit FÚ někdy zakrývá - MÚ se naopak výrazně orientuje na výsledky z prodeje MÚ je „účetnictvím odpovědnostních uzlů“

8 Strategické řízení nákladů – nový prvek v řízení výkonnosti
Operativně lze ovlivnit pouze malou část režijních nákladů Naopak většina vzniká jako důsledek předchozích rozhodnutí Průnik na trh, resp. rozšíření tržního podílu jsou dlouhodobě možné jen přímým nebo skrytým snižováním cen, a tlakem na hospodárnost Vynaložené náklady Náklady vázané k rozhodnutí Tradiční předmět účetního zobrazení Náklady 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Výzkum, vývoj a technická příprava výroby Zásobování, výroba, prodej Odstraňování následků Etapy celkového životního cyklu výrobku

9 Struktura rozpočtové výsledovky – absolutní rozpočtované údaje – hlavní výdělečná činnost (zjednodušené údaje)

10 Manažerské účetnictví - současné vývojové tendence
Silná integrita hodnotových informací s naturálními (věcnými) parametry podnikatelského procesu Manažerské účetnictví: systém hodnotových informací Prodloužení časového horizontu řízení a jeho informační podpora Zvýraznění časové hodnoty účetní informace v taktickém a operativním řízení Duální pojetí finančního a manažerského účetnictví Zvýšený tlak na kvalitu cílových (směrných) informací

11 Systém podnikových plánů a rozpočtů
(s důrazem na hlavní výdělečnou činnost) Odběratelé Prodej Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti marketing, výzkum, vývoj fixní aktiva Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Výroba Dodavatelé Materiál a poddodávky Lidské zdroje Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočet výnosů Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Hlavní podnikový rozpočet Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Rozpočet peněžních toků Krátkodobé rozpočty peněžních toků dlouhodobé financování

12 Nástroje strategického řízení nákladů
Primárně hodnotově zaměřené … Analýza hodnotového řetězce (Value Chain Analysis) Řízení nákladů ve vztahu k aktivitám (ABCM) Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit (ABC) Rozpočtování nákladů ve vztahu k aktivitám (ABB) Účetnictví orientované na aktivity (ABA) Řízení faktorů ovlivňujících přidanou hodnotu (VBM) Koncept rozšířeného podniku (Extended Enterprise) Kalkulace životního cyklu výkonu (Life Time Costing) Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) Hodnotová analýza výkonu (Value Analysis) … a na ně navazující metody věcného řízení JIT, TQM, CAD, CAM, Funkční analýza …

13 Základní otázky tvorby a využití systému podnikových politik, plánů a rozpočtů
Co je cílem systému ? Jaké jsou časové dimenze systému ? Jaké zásady respektovat při sestavě a využití systému takticky orientovaných plánů a rozpočtů podniku jako celku ? Jak postupovat při transformaci systému z hierarchicky vyšší úrovně na nižší ? Jak využít systém jako nástroj koordinace a komunikace ? Jaké jsou možnosti využití systému jako nástroje hmotné zainteresovanosti ? Jaké formy rozpočtů volit ? Jak přistupovat ke kontrole jejich plnění ?

14 Strategické cílové dominanty
Ověřování reálnosti cílových dominant pomocí analýz a prognóz Formulace podnikových politik Sestava strategických plánů Sestava strategických plánů Sestavení strategických rozpočtů s důrazem na efektivní využití kapitálu Sestavení strategických rozpočtů s důrazem na efektivní využití kapitálu Sestava takticky orientovaných plánů a rozpočtů Transformace systému na nižší odpovědnostní, výkonové a procesní úrovně Operativně koncipované rozpočty

15 Manažerské účetnictví - budoucí vývoj ?
Vícenásobné ocenění majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů s důsledkem variantního zobrazení žádoucího a/nebo skutečného průběhu podnikatelského procesu Klouzavý horizont účetního zobrazení Vizualizace žádoucího stavu a vývojových tendencí ve vzájemných vztazích hodnotových a věcných parametrů podnikatelského procesu

16 Osnova příspěvku Úloha hodnotových informací v manažerském řízení
Manažerské účetnictví - informační páteř řízení výkonnosti z pozice managementu Vliv změn podnikatelského prostředí na vývoj manažerského účetnictví Alokace hodnotových veličin aktivitám, zákazníkům, výkonům a útvarům – klíčový problém manažerského účetnictví

17 Uvedené tendence se projevují v zásadě ve všech podstatných průřezech manažerského řízení
v řízení po linii aktivit, činností a procesů; v řízení po linii výrobků, prací a služeb (výkonů); v řízení po linii zákazníků; v řízení po linii odpovědnostních středisek (útvarů); Nutnost jejich souřadného zajištění zvyšuje důležitost řešení tzv. alokačních problémů.

18 Vliv na metodu kalkulace
Vliv na předmět kalkulace Aktivita Zákazník Distribuční kanál Vliv na obsah kalkulace Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů Kalkulace relevantních nákladů Vliv na způsob alokace nákladů objektu alokace Důležitá je otázka PROČ, ne JAK alokovat

19 Kalkulace relevantních nákladů
CENA PO ÚPRAVÁCH - Variabilní náklady výrobku * přímý (jednicový) materiál * přímé (jednicové) mzdy * variabilní režie Marže I - Fixní výrobkové náklady - vyhnutelné - s vlivem na CF - utopené - bez vlivu na CF Marže II - Fixní náklady skupiny výrobků - vyhnutelné - utopené Marže III - Fixní náklady střediskové Marže IV - Fixní náklady podniku ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek

20 Řešení alokačních úloh
Motto: Neexistuje univerzálně správný nebo špatný způsob přiřazení nákladu příslušnému objektu. Každý způsob alokace musí respektovat nejen vztah nákladů k objektu, ale zejména rozhodovací úlohu, která bude na základě alokační úvahy řešena.

21 Základní typy rozhodovacích úloh z hlediska alokace
Úlohy na existující kapacitě Úlohy vycházející ze znalosti plných výrobkových nákladů (Jaké jsou náklady výkonů, které jsou předmětem prodeje?) Motivační úlohy - úlohy, jejichž cílem je motivovat manažery a zaměstnance pracující v útvarech na takovém jednání, které je prospěšné z hlediska dosažení podnikových cílů Reprodukční úlohy (Jak výkon přispívá k úhradě společných nákladů?) Cenová obhajoba, resp. obhajoba vlastních nákladů výkonu Vázanost nákladů v zásobách – často (ne však výhradně) uplatňované u ocenění vnitropodnikových zásob z hlediska potřeb uživatelů finančního (popř. "daňového") účetnictví

22 Dámy a pánové, děkuji za Vaši pozornost .


Stáhnout ppt "Bohumil Král katedra manažerského účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google