Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantové schéma kraje: ROZVOJ KAPACIT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP Rozvoj lidských zdrojů 30. ledna 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantové schéma kraje: ROZVOJ KAPACIT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP Rozvoj lidských zdrojů 30. ledna 2006."— Transkript prezentace:

1 Grantové schéma kraje: ROZVOJ KAPACIT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP Rozvoj lidských zdrojů 30. ledna 2006

2 2 Další profesní vzdělávání = všechny formy profesního a odborného vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života, po skončení odborného vzdělávání a přípravy na povolání ve školském systému = rozvíjení znalostí a schopností vyžadovaných pro výkon určitého povolání = vytváření a udržování souladu mezi reálnou pracovní způsobilostí jednotlivce a nároky na výkon konkrétní profese (stálé přizpůsobování kvalifikace pracovníka kvalifikovanosti práce) Palán, Z.

3 3 Vybrané cíle opatření 3.3 1.Rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning, zdokonalení anticipace potřeb zaměstnavatelů) 2.Zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání. 3.Zlepšit přístup k informacím, orientaci v nabídce a kvalitu služeb dalšího profesního vzdělávání, rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých včetně vybudování institucionální kapacity.

4 4 Programy podpory  Pp-A: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených  Pp-B: Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání  Pp-C: Rozvoj nabídky služeb dalšího profesního vzdělávání v návaznosti na výsledky systémových projektů

5 5 Výsledky prvního kola výzvy  Celkový počet podaných projektů: 27  Vyřazeno při hodnocení přijatelnosti: 5  Vyřazeno ve věcném hodnocení: 3  Alokace na výzvu: 30 mil. Kč  Celkový požadavek: cca 66 mil. Kč  Požadavek na PpA: cca 42 mil. Kč  Požadavek na PpB: cca 24 mil. Kč

6 6 Výsledky prvního kola výzvy  k financování doporučeno 10 projektů  v celkové hodnotě: cca 21,6 mil. Kč  Podrobné výsledky výběru projektů: na www.kr-kralovehradecky.cz --- Sociální věci - -- Rozvoj lidských zdrojů --- Grantové schéma další vzdělávání --- Výsledky 1. kola výzvy www.kr-kralovehradecky.cz

7 7 Program podpory A - 1. výzva Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených  Počet podaných projektů: 18  Žadatelé: - soukromé subjekty - 9 - školy a příspěvkové organizace - 2 - NNO - 7  Doporučeno k financování: 7 (14,8 mil. Kč)

8 8 Program podpory B - 1. výzva Vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání  Počet podaných projektů: 9  Žadatelé: - soukromé subjekty - 3 - školy a příspěvkové organizace – 4 - NNO - 2  Doporučeno k financování: 3 (cca 6,8 mil. Kč)

9 9 Nejčastější nedostatky předložených projektů  neprůhledný nebo nadhodnocený rozpočet  příliš obecný obsah projektu  nejasné výsledky a výstupy projektu  nejasnosti ohledně rozsahu aktivit  nadhodnocené úvazky pracovníků pro administraci projektu  otázky veřejné podpory  duplicita aktivit

10 10 Finanční efektivita Celkové prostředky (bez administrace): 49,7 mil. Kč Kvantifikované cíle:  Počet nově vytvořených / inovovaných vzdělávacích programů: 50 – tj. cca 600 až 700 tis. Kč na 1 nový vzdělávací program / modul  Počet podpořených pracovníků poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb - lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků v DPV: 100 osob – tj. cca 100 tis. Kč na 1 proškoleného lektora / konzultanta působícího v DPV

11 11 Nabídka dalšího vzdělávání v kraji  poskytovatelé – nabídka kurzů - kvalita  neúplné údaje, není záruka aktualizace  dostupné zdroje dat: MŠMT, databáze DAT, AIVD, údaje o rekvalifikacích  poskytovatelé: 1. střední a vysoké školy 2. neškolské instituce - organizace pro své zaměstnance - neziskové organizace - komerční vzdělávací instituce

12 12 Rekvalifikační kurzy Početně nejvíce zastoupené (programy akreditované na MŠMT):  masérství, kosmetika, kadeřnictví (HK 48)  specifické odborné kurzy (např. obsluha konkrétních specializovaných zařízení – HK 35)  účetnictví (HK 24)  obsluha osobního počítače (HK 24)  cestovní ruch (HK 11)

13 13 Rekvalifikace na SŠ v kraji  průměrně 27 % středních škol (nejvíce v okresech Náchod a Rychnov n. K.) realizovalo rekvalifikační kurzy; 42 % má rekvalifikační kurz v nabídce  realizované kurzy dalšího vzdělávání: 323 (1196 absolventů) (podzim 2005, zdroj: šetření OŠMT KÚ)

14 14 Další vzdělávání na vysokých školách  Administrativní centrum celoživotního vzdělávání PdF UHK - specializační kurzy - rekvalifikační kurzy - ostatní kurzy - vzdělávací akce pořádané pracovišti PdF - Univerzita třetího věku  Institut dalšího vzdělávání FIM UHK - informační technologie; ECDL - management - ekonomie; právo; psychologie - jazykové dovednosti

15 15 Soukromí poskytovatelé  dnes máme v databázi cca 90 subjektů, které mají sídlo nebo provozují další vzdělávání na území kraje  podle www.eu-dat.cz (k 1. 5. 2005):www.eu-dat.cz - zájmové kurzy – 36,9 % - počítačové kurzy – 22,7 % - účetnické kurzy – 13,3 % - jazykové a speciální kurzy – 8,6 %

16 16 Program podpory A - činnosti  Vývoj nových programů dalšího profesního vzdělávání  Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při vývoji a realizaci vzdělávacích programů  Podpora modularizace vzdělávacích programů  Rozvoj distančních a kombinovaných forem dalšího profesního vzdělávání  Rozvoj e-learningových programů  Podpora poradenských činností zaměřených na jednotlivce  Aplikace metodik pro prognózování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu regionu

17 17 Program podpory B - činnosti  Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro tyto cílové skupiny  Předávání dobrých zkušeností a know – how  Podpora asociací vzdělávacích a poradenských institucí při zavádění systémů dalšího profesního rozvoje lektorů, konzultantů a učitelů  Školení lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků  Podpora poradenství pro projektovou přípravu v oblasti dalšího profesního vzdělávání

18 18 Vývoj nového vzdělávacího programu  Vstupní analýza potřeb  Stanovení kvalifikačního profilu absolventa  Didaktické zpracování a organizační příprava  Vypracování studijních opor včetně využití ICT  Příprava lektorů  Ověření v pilotních kurzech  Vyhodnocení  Metodika pro nezávislé ověření získaných znalostí a dovedností

19 19 Žádat mohou: Veškeré subjekty, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání:  Vzdělávací a poradenské instituce  Profesní sdružení  NNO poskytující další profesní vzdělávání  Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (podnikatelské svazy, profesní asociace, zaměstnavatelské agentury)  Obce  Lektoři a konzultanti  Školy a školská zařízení  Odborové svazy V žádosti se uvádí i rozpočet partnera projektu

20 20 Financování I. Celková alokace na opatření 3.3 pro Královéhradecký kraj: cca 53 480 000 Kč z toho: Pp-Acca 34,3 mil. Kč Pp-Bcca 7,7 mil. Kč Pp-Ccca 7,7 mil. Kč Administrace GScca 3,7 mil. Kč

21 21 Financování II. Alokace na 2. kolo výzvy: 27 mil. Kč Bude proplaceno 100 % uznatelných nákladů projektu: - 75 % z prostředků ESF - 25 % z prostředků státního rozpočtu Minimální částka na projekt: 600 tis. Kč Maximální částka na projekt: 6,2 mil. Kč

22 22 Hodnocení – specifická kritéria Pro PpA a PpB:  předpoklady pro zajištění lektorů (pokrytí výuky/výcviku vlastními lektory žadatele; odborná úroveň lektorů participujících na daném modulu)  předpoklady pro zajištění akreditace vzdělávacího modulu  předpokládaná efektivita vzdělávacího modulu (vazba na aktuální potřeby trhu práce a vzdělávací soustavy) Specifické přílohy  Životopisy členů realizačního týmu  Výroční zpráva žadatele za uplynulé období

23 23 Více informací  Příručka pro žadatele o finanční podporu grantových projektů OP RLZ (www.esfcr.cz --- Publikace)www.esfcr.cz - kap. 5 Rozpočet projektu - kap. 7 Předkládání žádosti  Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ (tamtéž) - www.kr-kralovehradecky.cz --- Sociální věci --- Rozvoj lidských zdrojů --- Grantové schéma další vzdělávání; a na www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.czwww.esfcr.cz

24 24 Harmonogram  Vyhlášení výzvy: 16. ledna 2006  Termín podávání žádostí: do 10. března 2006, 12:00  Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti: + 30 dní  Věcné hodnocení: + 30 dní  Výběr projektů: max. + 30 dní  Vyhlášení výsledků: + 15 dní (červen 2006)  Schválení Radou + Zastupitelstvem: červenec 2006

25 25 Kontakt - projektový manažer GS – úsek administrace grantových schémat KÚ Mgr. Hana Křivdová tel. 495 817 586 e-mail: hkrivdova@kr-kralovehradecky.czhkrivdova@kr-kralovehradecky.cz - věcný garant GS - odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ: Mgr. Olga Machútová tel. 495 817 332 e-mail: omachutova@kr-kralovehradecky.czomachutova@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Grantové schéma kraje: ROZVOJ KAPACIT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP Rozvoj lidských zdrojů 30. ledna 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google