Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

opakování učiva chemie 8.ročníku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "opakování učiva chemie 8.ročníku"— Transkript prezentace:

1 opakování učiva chemie 8.ročníku
1) Pojmy opakování učiva chemie 8.ročníku

2 Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi a složením látek
metody zkoumání: pozorování pokus měření modelování výpočet

3 Látka vlastnosti: rozdělení: kvalitativní … slovní vyjádření
kvantitativní … číselné vyjádření rozdělení: směs chemická látka (čistá - 99,999%)

4 Nebezpečné látky R-věty S-věty výstražné symboly na etiketách
označují rizikovost látky S-věty obsahují pokyny pro bezpečné zacházení s látkou výstražné symboly na etiketách

5 Směs je látka, která se skládá ze dvou nebo více složek rozdělení:
různorodá … složky lze pozorovat suspenze emulze pěna aerosoly stejnorodá … složky nelze pozorovat roztok

6 Metody oddělování složek směsí
usazování a odstřeďování filtrace krystalizace destilace sublimace extrakce chromatografie

7 Chemická látka Prvek Sloučenina Periodický zákon:
je chem. látka, která se skládá z atomů se stejným protonovým číslem. rozdělení: kovy nekovy polokovy Sloučenina je chemická látka, která se skládá z atomů s různým protonovým číslem. Periodický zákon: Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle atomu.

8 Částice chemické látky
Atom je elektricky neutrální částice ch.l., která se skládá z jádra a obalu. Jádro je složeno z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů. Obal je složený ze záporně nabitých elektronů, které jsou uspořádány do vrstev: 2 – 8 – 8 … poslední elektronová vrstva se nazývá valenční

9 Částice chemické látky
Molekula je elektricky neutrální částice ch.l., která se skládá ze dvou nebo více sloučených atomů. Ion je částice ch.l. s nábojem kation … kladně nabitý(více protonů v jádře) anion … záporně nabitý(více elektronů v obalu)

10 Částice chemické látky
protonové číslo udává počet protonů v jádře nukleonové číslo udává počet protonů a neutronů v jádře elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby … kation obsahuje 3 p+, 4 n0 a 2 e-

11 Chemická vazba je spojení atomů pomocí valenčních elektronů rozdělení:
síla držící atomy pohromadě délka a energie rozdělení: jednoduchá, dvojná a trojná nepolární, polární a iontová kovová

12 Roztok je stejnorodá směs, která se skládá z rozpouštědla a z rozpuštěné látky rozdělení: nasycený a nenasycený(při dané teplotě se rozpuštěná látka nerozpouští resp. rozpouští) kyselý, neutrální a zásaditý( H+ … OH-) pH veličina vyjadřující kyselost a zásaditost Indikátor je látka, která reaguje barevnou změnou na kyselost nebo zásaditost roztoku

13 2) Názvosloví chem. látek
opakování učiva chemie 8.ročníku

14 Oxidační číslo atomu kladné nula záporné
atom s menší elektronegativitou nula atomy v prvcích záporné atom s větší elektronegativitou natý itý ičitý ečný, -ičný ový istý ičelý

15 Dvouprvkové sloučeniny s vodíkem
fluorovodík HF chlorovodík HCl bromovodík HBr jodovodík HI voda H2O sulfan(sirovodík) H2S amoniak NH3 methan CH4 peroxid vodíku H2O2

16 Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny s halogenem (F, Cl, Br, I), kde halogen má větší elektronegativitu a oxidační číslo –I. název dvouslovný: podstatné jméno: fluorid, chlorid, bromid a jodid přídavné jméno s příslušnou příponou

17 Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny s kyslíkem, kde kyslík má větší elektronegativitu a oxidační číslo –II. název dvouslovný: podstatné jméno: oxid přídavné jméno s příslušnou příponou

18 Kyseliny bezkyslíkaté (dvouprvkové): HInX
vznikají rozpouštěním HF, HCl, HBr, HI a H2S ve vodě a mají stejný vzorec H2S … kyselina sirovodíková HCl … kyselina chlorovodíková kyslíkaté (tříprvkové): HImXO-IIn ox.č. X liché … m=1 ox.č. X sudé … m=2 H2SVIO4 … kyselina sírová HNVO3 … kyselina dusičná H3PVO4 … kyselina fosforečná H2CIVO3 … kyselina uhličitá ve vodě uvolňují protony H+

19 Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují OH skupinu s ox.č. –I hydroxid sodný … NaOH hydroxid vápenatý … Ca(OH)2 hydroxid hlinitý … Al(OH)3 hydroxid amonný … NH4OH

20 3) Chemické reakce a jejich rovnice
opakování učiva chemie 8.ročníku

21 Chemická reakce je děj, při kterém látky navzájem reagují (reaktanty) a nové látky vznikají (produkty). Atomy se přeskupují. Některé chemické vazby zanikají a jiné vznikají rozdělení: slučování rozklad nahrazování (substituce) podvojná záměna … neutralizace

22 Rychlost chem. reakce teplota koncentrace, tlak katalyzátor
je látka, která ovlivňuje rychlost chem. reakce velikost styčné plochy

23 Zákon o zachování hmotnosti
při chem. reakci je hmotnost reaktantů rovna hmotnosti produktů vyčíslování chemických rovnic reaktanty ---> produkty

24 Reakce oxidů s vodou kyselinotvorný oxid zásadotvorný oxid
vzniká kyselina X > 2 SO2 + H2O ---> H2SO3 zásadotvorný oxid vzniká hydroxid X ≤ 1 CaO + H2O ---> Ca(OH)2 ostatní oxidy s vodou nereagují 1 < X ≤ 2

25 opakování učiva chemie 8.ročníku
4) Výpočty opakování učiva chemie 8.ročníku

26 hmotnost rozpuštěné látky
Hmotnostní zlomek hmotnost rozpuštěné látky hmotnost roztoku

27 Molární hmotnost atomů … v tabulkách
molekul (sloučenin) … vypočíst podle chemického vzorce hmotnost látkové množství

28 Látkové množství 1 mol = 6, částic

29 Výpočty z chem. rovnice zapsat rovnici podle slovního zadání a znalostí chemických reakcí rovnici vyčíslit podtrhnout látky a určit jejich poměr trojčlenka


Stáhnout ppt "opakování učiva chemie 8.ročníku"

Podobné prezentace


Reklamy Google