Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Finanční stránka projektů Mgr. Kateřina Murlová

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zdroje financování JPD 3

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podíl zdrojů spolufinancování projektů JPD 3 ESFMPSVČR Opatření 1.1 50 % 0 % Opatření 2.1 50 %36,8 %13,2 % Opatření 2.2 50 % 0 % Opatření 2.3 50 % 0 % Opatření 3.1 50 %39,5 %10,5 % Opatření 3.2 50 %39,5 %10,5 % Opatření 4.1 50 % 0 % Opatření 4.2 50 % 0 % Opatření 4.3 50 %35 %15 % Opatření 5.1 50 %45,5 %4,5 % Opatření 5.2 50 %45,5 %4,5 %

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Hlavní Hlavní zásady

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Obecné pravidlo: Projekty získávají peníze z JPD 3 zpětně až po prokázání vynaložených nákladů, a to v pravidelných intervalech během realizace projektu  Výjimka: zálohová platba na počátku projektu (až do výše 25 % celkových uznatelných nákladů projektu; třeba požádat ZS)  Částku, kterou se poskytovatel podpory zaváže poskytnout ve smlouvě o financování nelze navýšit; může se ovšem stát, že projekt „neutratí“ veškerou přislíbenou podporu  Posledních 10 % z částky uvedené ve smlouvě o financování projektu získá příjemce pomoci až po dokončení realizace projektu, tj. až po schválení závěrečné zprávy a provedení vyúčtování nákladů projektu Hlavní zásady I

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Hlavní zásady II  Efektivita při vynakládání prostředků (peníze lze využít jen na výdaje přímo související s projektem)  Zachovávání „auditní stopy“ (archivace veškerých účetních dokladů, včetně dokumentace k výběrovým řízením po dobu 10 let od ukončení projektu)  Pro každý projekt je třeba zřídit samostatný bankovní účet (závazné pro žadatele, nikoliv pro partnery)  Je třeba evidovat a ohlašovat jakékoli příjmy KP i partnerů plynoucí z realizace projektu

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Povinnosti konečného příjemce při financování projektu

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Povinnosti KP při financování projektu I  Při uzavírání smlouvy o financování projektu žádá / nežádá ZS o zálohovou platbu  Přijímá, ověřuje a proplácí faktury od dodavatelů  Přijímá od partnerů kopie účetních dokladů o uskutečněných výdajích projektu, ověřuje správnost a uznatelnost těchto výdajů a proplácí tyto výdaje partnerům  Zpracovává a předkládá ZS žádosti o platby spolu s kopiemi účetních dokladů a monitorovací zprávou. Žádosti o platby se zpracovávají za dokončené kalendářní čtvrtletí, a to do 1 měsíce od konce čtvrtletí. Požádat mimo tento harmonogram je možné, pokud příjemce podpory na projekt použil minimálně 80 % prostředků z minulé platby. Žádosti o platby je třeba předkládat ve formě elektronické (MSSF-Benefit) i listinné  Do každé žádosti o platbu KP uvádí příjmy, které realizace projektu přinesla jemu nebo partnerům (snižují celkové uznatelné náklady projektu)

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Povinnosti KP při financování projektu I Povinnosti KP při financování projektu II  Zajišťuje výběr dodavatelů dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a dle závazných pravidel JPD 3 pro výběr dodavatele: do 100 000 Kč není nutné provádět vyhlášení od 100 000 do 500 000 Kč je třeba oslovit 3 až 5 potenciálních dodavatelů (a vybírat z alespoň 3 předložených nabídek) od 500 000 do 2 000 000 Kč je nutné výzvu veřejně vyhlásit (a to umístěním poptávky na internetové stránky Evropského sociálního fondu v ČR www.esfcr.cz po dobu minimálně 20 dní) od 2 000 000 je třeba postupovat dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  Spolu se žádostí o závěrečnou platbu a předkládá závěrečnou zprávu projektu

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace žádostí o platbu

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 10. pracovní den 15. pracovní den 20. pracovní den 27. pracovní den Administrace žádostí o platbu Kontrola uznatelnosti a správnosti výdajů, potvrzení žádosti a její předání řídicímu orgánu (MPSV) Odeslání peněz na účet příjemce podpory z rozpočtu MPSV a z rozpočtu MHMP  Peníze by měly být na účet konečného příjemce odeslány nejpozději do 30 dní ode dne podání žádosti o platbu u zprostředkujícího subjektu  Konečný příjemce obdrží peníze ve dvou převodech: podíl ESF a ČR obdrží prostřednictvím rozpočtu MPSV, podíl MHMP samostatně z rozpočtu MHMP Kontrola uznatelnosti a správnosti výdajů, potvrzení žádosti a její předání platební jednotce Kontrola uznatelnosti a správnosti výdajů, potvrzení žádosti a předání pokynů k proplacení výdajů MPSV a MHMP Podání žádosti o platbu u zprostředkujícího subjektu (MHMP)

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – hlavní zásady  Musí být vynaloženy na aktivity, které jasně souvisí s obsahem a cíli projektu  Musí vzniknout v průběhu realizace projektu (počátek a konec projektu jsou stanovené ve smlouvě o financování uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem podpory. Nicméně platí, že k zahájení realizace projektu může dojít nejdříve dnem podpisu smlouvy.)  Musí být zaznamenány na účtech příjemce podpory nebo jeho partnerů, být identifikovatelné a kontrolovatelné a musí být doložitelné originály účetních dokladů, resp. jiných uznatelných dokladů ekvivalentní průkazné hodnoty  Nesmí patřit mezi vymezené neuznatelné položky

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Výdaje na personál, který je přímo zapojen do realizace projektu  Výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a dalším nákladům  Výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých  Čas strávený realizací projektu je třeba dokladovat pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze částí svého úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a na výdaje s projektem nesouvisející Uznatelné výdaje – Osobní výdaje

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Cestovné  Ubytování, cestovné a stravné (cestovní náhrady) zaměstnanců žadatele nebo partnera, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu (náklady musejí odpovídat obvyklým cenám)

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení I Z prostředků JPD 3 nelze hradit INVESTICE. Uznatelné jsou pouze náklady na běžné výdaje projektu  Nákup nového zařízení: Max. cena jedné položky hmotného majetku je 40 000 Kč (u PC se tato částka vztahuje na sestavu počítač, monitor, klávesnice a myš) Max. cena jedné položky nehmotného majetku je 60 000 Kč (např. software)  Nákup použitého zařízení a vybavení: maximální cena je 40 000 Kč je třeba doložit, že k pořízení zařízení či vybavení nebyla v průběhu posledních 7 let použita podpora státu či EU zařízení musí splňovat platné normy a standardy (je třeba dokumentace)  Nákup spotřebního materiálu pro potřeby projektu: pro školení či výuku je možné pořídit spotřební materiál nebo vybavení, jehož životnost nepřesáhne dobu 1 roku, a nepovažuje se proto za dlouhodobý majetek

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení II  Nájem / splátky operativního leasingu z výpočtu musí být zřejmá roční výše nájemného (budov, zařízení, vybavení) nebo splátek operativního leasingu splátky operativního leasingu (po jeho ukončení zůstává předmět pronájmu pronajímateli) jsou uznatelné, ale nikoli marže pronajímatele a daň  Odpisy vlastního nemovitého majetku a zařízení jsou uznatelné, pokud jejich užívání přímo souvisí s cíli projektu je třeba prokázat, že k nákupu nebyla použita podpora od státu či EU KP či partner majetek odepisuje podle svého účetního odpisového plánu, ale maximálně do hodnoty rovnoměrných odpisů po dobu životnosti majetku  Oprava a údržba musí souviset s uznatelnými výdajovými položkami

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení III  Celkové výdaje na nákup nového či použitého vybavení či zařízení a na nájem či operativní leasing (bez odpisů a oprav) nesmějí překročit 25 % celkových uznatelných nákladů projektu

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Režijní a administrativní výdaje  Režijní výdaje nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, úklid a údržba, internet režijní náklady projektu nesmí překročit 7 % celkových uznatelných nákladů projektu  Administrativní výdaje spotřební a provozní materiál, který spotřebuje administrace projektu (netýká se např. výukového materiálu), poštovné, telefon, fax (u poplatků za telefon a fax musí být možné provést položkovou kontrolu)

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Přímá podpora klientům  Z prostředků JPD 3 lze přímo platit některé cílové skupiny projektů. Výdaje na přímou podporu jednotlivců nesmějí překročit 20 % celkových uznatelných výdajů projektu (netýká se mzdových příspěvků)  Mzdové příspěvky (obecné pravidlo: až do 75 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, maximálně však do dvojnásobku minimální mzdy; pro znevýhodněné osoby až do výše 100 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, maximálně však do dvojnásobku minimální mzdy)  Cestovné, stravné, ubytování účastníků školení  Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Nákup služeb  Výdaje na dodávky nesmí překročit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu  Při výběru dodavatele se KP musí řídit zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a závaznými pravidly JPD 3 Mezi nákup služeb také patří, ale nezapočítávají se do podílu omezeného 49 %:  Výdaje povinně vyplývající pro příjemce podpory ze smlouvy o financování projektu (např. poplatky za vedení účtu, výdaje na povinný minimální rozsah publicity projektu (např. výroba plakátů – pokud je zajišťujete dodávkou služeb) apod.  Jiné výdaje (např. notářské poplatky, znalecké posudky, apod.)

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Drobné stavební úpravy  Mezi uznatelné náklady projektu lze zařadit drobné stavební úpravy nesmějí překročit 40 000 Kč v jenom účetním období na jeden majetek žadatele nebo partnera (může se jednat o úpravu pracovního místa pro tělesně hendikepovaného apod.)

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – DPH  DPH je uznatelným výdajem pro neplátce DPH  Pro plátce DPH je DPH uznatelným výdajem jen na ty aktivity, které nerealizují jako svou ekonomickou činnost a nemohou si na tyto výdaje požádat o vrácení daně  Pokud jste plátci DPH a jedná se o činnost ekonomickou dle zákona o DPH nemůžete si mezi uznatelné výdaje projektu DPH zařadit ani v případě, že o jeho vrácení nepožádáte  Do veškeré dokumentace k projektu se tam, kde je dle výše uvedeného DPH uznatelným výdaje, píší ceny včetně DPH, ve zbylých případech je třeba uvádět částky bez DPH (týká se rozpočtu v žádosti o podporu a žádostí o platby)

24 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Neuznatelné výdaje Hlavní body:  Výdaje na činnosti, které dostávají podporu z jiných programů podpory EU či ČR  Výdaje vzniklé před zahájením projektu (dle smlouvy o financování)  Investiční výdaje (výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu)  Mateřská, nemocenská, odstupné, penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance, příspěvky na rekreaci, apod.  Výdaje na finanční leasing  DPH, o jehož vrácení je možné žádat  Výdaje na akce prováděné povinně ze zákona  Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům)  Úroky z půjček, směnečné výdaje a jiné čistě finanční výdaje  Výdaje spojené s dodávkami, jejichž cena je definována v % z celkových nákladů projektu  Výdaje spojené s dodávkami, které jsou více než dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování)

25 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora  Podnikatelské subjekty nemají z důvodu ochrany hospodářské soutěže na podporu z veřejných zdrojů nárok  Obecná výjimka: Zákaz neplatí pro veřejnou podporu nepřevyšující 100 000 € pro jednoho příjemce za období tří let (pravidlo de minimis viz Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 z 12. ledna 2001)  Dle rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže platí pro JPD 3 kromě de minimis také blokové výjimky. Podnikatelé mají možnost čerpat podporu z JPD 3 vždy jen do určité výše z celkových nákladů. Tento podíl závisí na typu projektu (např. typu vzdělávání) a také velikosti podniku, který veřejnou podporu získává. Procento nákladů hrazené z JPD 3 se pohybuje od 30 až do 85 % nákladů

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Katerina.Murlova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google