Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Přehled uznatelných výdajů a způsob jejich prokazování Ing. Jana Pavlíčková Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 26. června 2006 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet projektu Rozpočet projektu – verze v IS Benefit

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – hlavní zásady  Účel výdaje: musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu  Datum uskutečnění výdaje: Musí vzniknout v průběhu realizace projektu (mezi zahájením a ukončením uvedenými ve smlouvě a v rozhodnutí)  Evidence a prokazování uskutečněného výdaje: Musí být zaznamenán na účtech příjemce podpory nebo jeho partnerů, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů, resp. jiných uznatelných dokladů ekvivalentní průkazné hodnoty  Efektivita výdaje: výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být vynaložen na aktivity, popsané v žádosti o finanční podporu a musí odpovídat požadavkům na efektivní využití finančních prostředků

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Časová uznatelnost  Časová uznatelnost výdaje Výdaj vynaložený mimo dobu realizace projektu není možné proplatit. Výjimka: výdaje, které se fakticky váží k době, kdy projekt byl realizován, ale k úhradě byly příjemci nebo partnerovi předloženy až po ukončení realizace (např. faktury za telefon apod.). Z těchto dokladů musí být zřejmé, že se jedná o výdaje fakticky spojené s dobou realizace projektu

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Bankovní účet projektu  Příjemce je povinen výdaje hradit ze samostatného bankovního účtu projektu (tj. zasílání peněz partnerům, úhrada faktur, výběr hotovosti pro platby v hotovosti aj.)  Výjimečně lze využívat i jiný účet organizace: To platí zejména pro případy, kdy je z projektu hrazena jenom část výdaje (např. nájemné) nebo např. v případě hromadného odvodu zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění V těchto případech je nutné nejprve provést úhradu z z běžného účtu organizace a následně si odpovídající podíl prostředků převést z projektového účtu

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výpisy z účtu  Pro přehlednost je příjemce povinen nechat si zasílat výpisy z bankovního účtu projektu vždy ke konci kalendářního měsíce; výpisy z projektového účtu jsou povinnou součástí žádosti o platbu  V případech, kdy úhrada proběhla z jiného než projektového účtu, bude nezbytné k prokázání výdaje předložit kopii výpisu z tohoto použitého „neprojektového“ účtu

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Způsob úhrady výdaje  Platby na fakturu Z projektu mohou být proplaceny jen faktury vystavené na příjemce nebo jeho partnery Faktura by dle Příručky měla být podložena objednávkou nebo smlouvou o dodávce (objednávat lze i emailem či telefonicky, nicméně je nezbytné mít o tom záznam – vytisknutý email, příp. záznam o hovoru) Z textu faktury musí být zřejmé, kdy se dodávka uskutečnila, o jaké zboží či službu se jednalo a v jakém objemu byla dodána  Platby v hotovosti Při realizaci projektu je možné využívat hotovostní platbu. Není povinné vést samostatnou pokladnu x Pokud je vedena, nutno stanovit vnitřním předpisem její pokladní limit

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Příjmy projektu  Příjmy projektu Za příjmy z projektu se považují např. výnosy z prodeje výrobků vyrobených v chráněné dílně, z prodeje vytvořených publikací, ze zápisného, z konferenčních poplatků O všech příjmech z projektu (u příjemce i u partnera) je nutno informovat v monitorovací zprávě U bezhotovostních plateb musí být příjmy poukázány na samostatný bankovní účet U příjmů v hotovosti příjemce tyto prostředky použije na platby v hotovosti související s projektem nebo je vloží na účet Partner není povinen zasílat příjmy na účet projektu, pouze o těchto příjmech příjemce podpory informuje a zohlední je ve vyúčtování svých výdajů spojených s realizací projektu

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vztah příjemce - partner  Vztah příjemce – partner Partner je spolu s příjemcem subjektem, který čerpá podporu => nejde o realizaci zakázky => nekomerční smluvní vztah Příjemce žádá o proplacení výdajů projektu, a to veškerých výdajů projektu, tj. včetně výdajů partnera; Partner informuje příjemce o vynaložených výdajích Partner příjemci nezasílá fakturu. S odvoláním na uzavřenou smlouvu o partnerství při realizaci projektu a na kopie účetních dokladů ho žádá o poskytnutí části prostředků, které příjemce na realizaci projektu dostal. V účetnictví příjemce a partnera proto tyto přesuny peněz nebudou zaznamenány jako poptávka – dodávka, ale jako závazek – pohledávka Na partnera se vztahují stejná pravidla uznatelnosti výdajů jako na příjemce

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Náležitosti účetního dokladu  Náležitosti účetního dokladu Účetní doklad musí obsahovat náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví; v praxi to znamená doplnit prvotní doklady minimálně o podpisy osob: „Schválil:“ a „Zaúčtoval:“  Prvotní doklady pro bezhotovostní platby: Faktura, nájemní či jiná smlouva, k níž neexistuje faktura, ale pouze rozpis plateb aj.  Prvotní doklady pro hotovostní platby: Paragon, faktura hrazená v hotovosti, cestovní příkaz s vyúčtováním atd. (často chyba v popisu zboží: „kancelářské potřeby“, „nápoje“, „občerstvení“ aj. Nestačí, nutno detail Úhrada hotovostního výdaje se prokazuje výdajovým pokladním dokladem (nutné podpisy pokladníka, příjemce hotovosti a údaj o schválení oprávněné osoby („Schválil:“)

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Kategorie: 1.1.1 Odborný personál 1.1.2 Administrativní / pomocný personál  Výdaje na personál, který je přímo zapojen do realizace projektu  Výdaje se odvíjejí od výše hrubé mzdy a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a dalších nákladů  Výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých  Pokud se zaměstnanec na projektu podílí pouze určitou částí svého pracovního úvazku, je nutné rozdělit výdaje na jeho mzdu na část související s projektem a část s projektem nesouvisející Uznatelné výdaje – 1. Osobní výdaje I

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Druhy pracovněprávních vztahů: PRACOVNÍ SMLOUVA – obvykle 40 hod/týden DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI – max. 20 hod/týden DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE – max. 100 hod u jednoho zaměstnavatele za rok  Obsah pracovních smluv, resp. dohod: Jasný a stručný popis pracovní činnosti pro projekt JPD 3 Výše odměny  Do osobních nákladů nepatří práce vykonané dodavatelsky – tzn. na základě smlouvy o dílo, autorské smlouvy apod. Uznatelné výdaje – 1. Osobní výdaje II

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Uznatelnými náklady nejsou: Nemocenská Rodičovský příspěvek Odstupné Plnění věrnostní a stabilizační povahy (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím..) Jiné výdaje, které není zaměstnavatel povinen hradit ze zákona, příp. vyhlášky Uznatelné výdaje – 1. Osobní výdaje III

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Pracovní výkazy Jsou nezbytné k prokázání vykonaných aktivit v projektu Vzor na internetových stránkách hl. m. Prahy k JPD 3 (www.praha-mesto.cz/jpd3 v sekci Pro příjemce) Je nutné, aby byly podepsány zaměstnancem i nadřízeným, resp. osobou, která je odpovědná za schvalování výdajů projektu Vyplňují se i u DPP a DPČ Uznatelné výdaje – 1. Osobní výdaje IV

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Archivovat je třeba tyto dokumenty: Pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnanci placenými z projektu Pracovní výkazy za každého zaměstnance placeného z projektu Mzdové listy za každého zaměstnance placeného z projektu Výplatní a zúčtovací listiny za zaměstnance  Doklady předkládané k žádosti o platbu: Pracovní výkazy odpracovaných hodin na projektu Výplatní a zúčtovací listiny za zaměstnance zapojené v projektu (případně jiný dokument prokazující výdaje; náhradní formu prokázání je vždy nutné dopředu konzultovat s příslušným finančním manažerem opatření JPD 3, v rámci něhož je projekt podpořen) Uznatelné výdaje – 1. Osobní výdaje IV

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 2. Cestovné I  Kategorie: 2.1 Diety (ubytování a stravné) 2.1.1 Zahraniční personál 2.1.2 Místní personál 2.2 Mezinárodní cestovné 2.3 Místní cestovné  V kapitole Cestovné je možné financovat náklady na pracovní cesty zaměstnanců příjemce a partnerů spojené s realizací projektu. Výdaje musejí být v souladu s pravidly danými zákonem č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 2. Cestovné II  2.1 Diety (ubytování a stravné) Stravné - náhrada výdajů za stravování během pracovní cesty, zaměstnanec je nemusí prokazovat, sazby stravného se řídí vyhláškou č. 496/2005 Sb. Ubytování - není stanovena maximální cena ubytování, výdaj musí odpovídat cenám v místě obvyklým  Cestovní náhrady pro zahraniční experty Cestovní náhrady pro zahraniční experty - podle sazeb EU, nyní 230 €/den při přenocování mimo základnu Úhrada mezinárodního cestovného

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 2. Cestovné III  2.2 Mezinárodní cestovné  2.3 Místní cestovné Použití místní hromadné dopravy Výdaje na MHD jsou uznatelné Při zakoupení časových kupónů musí být doloženo, že nákup kupónu je v rámci realizace projektu levnější než proplácení jednotlivých jízdenek. (Pozn.: Zdůvodnění pro zakoupení časových kupónů je možné zahrnout do monitorovací zprávy projektu)

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 2. Cestovné IV Použití služebního vozidla Uznatelným nákladem je: cena pohonných hmot spotřebovaných na cestu. Cena pohonných hmot musí vycházet z průměrné ceny pohonných hmot stanovené vyhláškou MPSV nebo být doložena účtenkou za nákup pohonných hmot Uznatelné jsou také náklady související s použitím služebního vozidla (mazadla, náplně, jednoduché seřízení apod. Použití soukromého vozidla pro účely projektu Uznatelné jsou náklady na amortizaci vozidla v souladu s vyhláškou MPSV a náklady na pohonné hmoty Náklady na pohonné hmoty se vypočítají obdobně jako v případě použití služebního vozidla

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 2. Cestovné V Použití letadla Uznatelným výdajem je letenka v ekonomické (resp. ekvivalentní) třídě a přímo související poplatky (např. letištní poplatky) při letu na vzdálenost větší než 500 km. V případě kratší vzdálenosti je třeba k zakoupení letenky souhlas poskytovatele podpory. Pokud souhlas chybí, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 1. třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Expres). Použití jiných než výše uvedených dopravních prostředků Výdaje jsou uznatelné za podmínky, že cesta souvisí s cíli projektu a výdaje jsou doložené.

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Archivovat je třeba tyto dokumenty: Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty Účtenky za nákup pohonných hmot Kniha jízd - datum, účel jízdy, místo určení cesty, počet najetých km Kopie technického průkazu dokladující spotřebu vozu Kopie letenky vystavené na jméno zaměstnance Kopie jízdenek či časových kupónů na vlak, autobus nebo městskou hromadnou dopravu Účtenka za nákup zboží souvisejícího s použitím služebního vozidla Faktura či účtenka za ubytování Uznatelné výdaje – 2. Cestovné VI

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Jako přílohu žádosti o platbu je nutné předložit kopie: Cestovního příkazu a vyúčtování pracovní cesty Účtenek za nákup pohonných hmot Knihy jízd - datum, účel jízdy, místo určení cesty, počet najetých km Technického průkazu dokladující spotřebu vozu Letenky vystavené na jméno zaměstnance Jízdenek či časových kupónů na vlak, autobus nebo městskou hromadnou dopravu Účtenek za nákup zboží souvisejícího s použitím služebního vozidla Faktury či účtenky za ubytování Uznatelné výdaje – 2. Cestovné VII

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení I  Kategorie: 3.1 Nákup výpočetní techniky 3.2 Nákup jiného zařízení 3.3 Nákup DHM 3.4 Nájem / leasing zařízení, budov 3.5 Amortizace vlastního majetku 3.6 Náklady na opravu a údržbu 3.7 Náklady na software 3.8 Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti  Celkové výdaje na nákup nového či použitého vybavení či zařízení a na nájem či operativní leasing (bez odpisů a oprav) nesmějí překročit 25 % celkových uznatelných nákladů projektu

24 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení II  3.1 Nákup výpočetní techniky Nákup jedné položky nesmí překročit částku 40 000 Kč  3.2 Nákup jiného zařízení Nákup ostatního zařízení a vybavení s životností delší než 1 rok Jednotková cena nesmí převýšit 40 000 Kč  3.3 Nákup DHM Spotřební materiál nebo vybavení pro školení či výuku, jehož životnost nepřesáhne dobu 1 roku Nejedná se o výdaje související s administrací projektu

25 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení III  3.4 Nájem / leasing zařízení, budov Platby za nájem a leasing zařízení, vybavení nebo budovy, která slouží k realizaci vzdělávacích nebo jiných aktivit projektu; (Pozn.: tato položka nezahrnuje výdaje na pronájem prostor při pořádání jednorázových konferencí a školení) Z výpočtu nájemného musí být jasná: skutečná výše nájemného za rok, doba, po kterou byl předmět nájmu využíván, výsledné uznatelné výdaje na nájemné Z výpočtu splátek operativního leasingu musí být jasná: skutečná výše splátek za rok, doba, po kterou byl předmět operativního leasingu využíván, výsledné uznatelné výdaje na splátky operativního leasingu

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení IV  3.5 Amortizace vlastního majetku Odpisy majetku příjemce nebo partnera jsou uznatelné, pokud jejich užívání přímo souvisí s cíli projektu Je třeba prokázat, že k nákupu nebyla použita podpora od státu či EU Uplatňují se daňové odpisy Pokud je majetek využíván i jiným účelů, uznatelná bude pouze poměrná část nákladů Životnost majetku se určí podle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. a § 30 tohoto zákona Výpočet odpisů musí obsahovat: skutečnou roční výši odpisů daného majetku, dobu, po kterou byl majetek na projektu využíván, výsledné uznatelné výdaje za odpisy (tj. po odečtení poměrných částek apod.)

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení V  3.6 Náklady na opravu a údržbu Uznatelné jsou výdaje na opravu a údržbu položek zahrnutých v rozpočtu  3.7 Náklady na software Výdaje na nákup jedné položky nesmí přesáhnout částku 60 000 Kč  3.8 Náklady na nákup výsledků výzkumu a odborné činnosti Jedná se o nákup již vytvořených publikací nebo studií, licence apod. Náklady na zadání vytvoření publikace nebo školících materiálů patří do položky 5.1

28 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení VI  Archivovat je třeba tyto dokumenty: Faktury Účtenky Dokumentaci k výběrovým řízením na dodavatele Smlouvy (o dodávce zboží či služeb, o pronájmu, o operativním leasingu apod.), popř. objednávky dodávek Tam, kde je to relevantní: přehled výpočtu uznatelné výše výdajů souvisejících se smlouvou o operativním leasingu nebo smlouvou o pronájmu Tam, kde je to relevantní: přehled výpočtu uznatelné výše nákladů souvisejících s amortizací majetku příjemce nebo partnera Evidenční karta majetku pořízeného nebo amortizovaného v rámci projektu; měla by obsahovat: název vybavení nebo zařízení, číslo, datum zařazení, datum vyřazení, pořizovací cenu. Při pořízení použitého zařízení či vybavení: Prohlášení prodejce s potvrzením, že dané zařízení nebylo v průběhu 7 let získáno prostřednictvím státní podpory nebo podpory EU

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení VI  Jako přílohu žádosti o platbu je nutné předložit kopie: Účtenek Faktur Dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele Smluv uzavřených s dodavateli Tam, kde je to relevantní: přehled výpočtu uznatelné výše výdajů souvisejících se smlouvou o operativním leasingu nebo smlouvou o pronájmu Tam, kde je to relevantní: přehled výpočtu uznatelné výše nákladů souvisejících s amortizací majetku příjemce nebo partnera, evidenční karty majetku, dokladu o pořízení majetku Tam, kde je to relevantní: čestné prohlášení příjemce (partnera) o tom, že daný předmět nájmu/operativního leasingu/uplatňované amortizace je využíván výhradně pro účely projektu (Formulář čestného prohlášení je dostupný na www.praha-město.cz/jpd3 v sekci Pro příjemce)

30 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 4. Místní kancelář / náklady projektu I  Kategorie: 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál 4.2 Telefon, fax, poštovné 4.3 Nájem kanceláře 4.4 Provoz vozidla 4.5 Náklady na nákup vody, paliv a energie (elektřina a topení) 4.6 Jiné výše neuvedené náklady (internet, úklid, údržba)

31 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 4. Místní kancelář / náklady projektu II  Režijní výdaje Položky: 4.3 Nájem kanceláře, 4.5 Nákup vody, paliv a energie 4.6 Úklid a údržba, internet Režijní náklady projektu nesmí překročit 7 % celkových uznatelných nákladů projektu V případě, že z projektu je hrazeno jen část výdajů spojených s kanceláří, je nutné stanovit metodiku výpočtu podílu. Metodika musí vycházet z reálných údajů (výměry, počty úvazků, odpisové plány, částky na fakturách, náklady předchozího roku apod.); je možnost využívat vnitřní rozúčtovací doklad

32 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 4. Místní kancelář / náklady projektu III  Administrativní výdaje Položky: 4.1 Spotřební a provozní materiál – spotřebován pro účely administrace projektu 4.2 Poštovné, telefon, fax 4.4. Provoz vozidla  Archivovat je třeba tyto dokumenty Smlouvy (např. o nájmu, o zabezpečení úklidu, apod.), popř. objednávka Faktury Metodika vypočtení režijních nákladů (u spotřeby energií, u úhrady nájemného atd.) Účtenky Podací lístky a jiné doklady spojené s výdaji na poštovné

33 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 4. Místní kancelář / náklady projektu IV  Jako přílohu žádosti o platbu je nutné předložit kopie: Faktur Účtenek Podacích lístků a jiných dokladů spojených s výdaji na poštovné

34 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 5. Nákup služeb I  Kategorie: 5.1 Publikace / školící materiály / manuály 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum – výslovně upozornit 5.3 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy 5.4 Náklady na konference / kurzy 5.5 Jiné náklady  Výdaje na dodávky nesmí překročit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu.  Do podílu 49 % se nezapočítávají položky 5.3 a 5.5.

35 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 5. Nákup služeb II  5.1 Publikace / školící materiály / manuály Zadání vytvoření nové publikace, školících materiálů nebo manuálů. Nejde o nákup původních děl, které jsou předmětem položky 3.8  5.2 Odborné služby / Studie a výzkum Zpracování studií pro účely projektu, dále veškeré další služby, kterým přívlastek „ odborné “ není běžně přisuzován: např. zpracování účetnictví, zřízení internetových stránek apod.  5.3 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Výdaje povinně vyplývající pro příjemce podpory ze smlouvy o financování projektu Např. poplatky za vedení účtu, výdaje na povinný minimální rozsah publicity projektu – tisk plakátů, ale ne pořádání tiskové konference

36 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 5. Nákup služeb III  5.4 Náklady na konference / kurzy Veškeré výdaje spojené s nákupem služeb pro konference a kurzy, např. pronájem konferenčního sálu, zajištění občerstvení, apod. Současně sem patří také kurzovné, které je v hrazeno klientům projektu nebo i zaměstnancům příjemce nebo partnera  5.5 Jiné náklady Např. notářské poplatky, znalecké posudky, apod.

37 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 5. Nákup služeb III  Archivovat je potřeba tyto dokumenty: Smlouvy, popř. objednávky Faktury Dokumentaci k výběrovým řízením na dodavatele Účtenky  Jako přílohu žádosti o platbu je nutné předložit kopie: Faktur Účtenek Dokumentace k výběrovým řízením na dodavatele Smluv uzavřených s dodavateli

38 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 6. Drobné stavební úpravy I  Kategorie: 6.1. Drobné stavební úpravy  Pojem „stavební úpravy“ –viz § 55, odst. 2 písm. stavebního zákona č. 50/1976 Sb.  Stavební úpravy jsou takové úpravy staveb, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby  Výdaje na drobné stavební úpravy uznatelné jen do výše 40 000 Kč u jednotlivého majetku za jedno zdaňovací období  Nákup služeb souvisejících s úpravou prostor (např. malování) se v JPD 3 řadí mezi drobné stavební úpravy

39 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 6. Drobné stavební úpravy II  Pro rozhodování, zda se jedná o nákup zařízení a vybavení nebo drobnou stavební úpravu je rozhodující, zda nově pořízené např. světlo je pevně a neoddělitelně spojeno s budovou, podobně např. u skříní a koberců rozhoduje spojení se stavbou  Archivovat je třeba tyto dokumenty: Smlouvy uzavřené s dodavateli, popř. objednávky Faktury  Jako přílohu žádosti o platbu je nutné předložit kopie: Faktur Smluv uzavřených s dodavateli

40 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 7. Přímá podpora klientům I  Kategorie: 7.1 Mzdové příspěvky 7.2 Cestovné, ubytování a stravné 7.3 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby 7.4 Jiné výše neuvedené náklady  Z prostředků JPD 3 lze přímo platit některé cílové skupiny projektů. Výdaje na přímou podporu jednotlivců nesmějí překročit 20 % celkových uznatelných výdajů projektu (netýká se mzdových příspěvků)

41 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 7. Přímá podpora klientům II  7.1 Mzdové příspěvky Mzdové příspěvky se poskytují na vytvoření pracovních míst, zavádění pružných forem organizace práce, na náhradu mzdy zaměstnavateli pro pracovníka, který se účastní dalšího vzdělávání Uznatelným výdajem je až 75 % mzdových nákladů na pracovní místo, v případě, že zaměstnanec patří do skupiny znevýhodněných, pak až 100 % mzdových nákladů na pracovní místo, ovšem vždy maximálně do dvojnásobku platné minimální mzdy

42 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 7. Přímá podpora klientům III  7.2 Cestovné, ubytování a stravné Jízdní výdaje – Jízdní výdaje budou propláceny na základě předložených cestovních dokladů, nelze-li je předložit, bude se proplácet jízdné nejvýše v ceně jízdenky 2. třídy vlaku nebo autobusu pro nejkratší spoje z místa bydliště do místa konání akce. (Pozn.: U projektů JPD 3 se předpokládá využití systému Pražské integrované dopravy.) Ubytování účastníků školení – Maximální výše 1 200 Kč za noc a osobu (bez snídaně) Stravné – Maximální výše 300 Kč za den; v případě, že je přímo propláceno klientům, je třeba aplikovat limity stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

43 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 7. Přímá podpora klientům IV  7.3 Příspěvek na péči o závislé osoby Výdaje lze z projektu hradit při účasti osoby pečující o závislou osobu na školení, které je součástí projektu, při nástupu dosud nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (max. 6 měsíců) nebo jako náhradu za rodičovský příspěvek Podmínkou proplacení výdajů je čestné prohlášení těchto klientů o tom, že za dané období rodičovský příspěvek nečerpají. Současně je nutné, aby jejich účast na aktivitách projektu byla důvodem pro ztrátu nároku na čerpání rodičovského příspěvku  7.4 Jiné výše neuvedené náklady

44 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – 7. Přímá podpora klientům V  Archivovat je třeba tyto dokumenty: Mzdové listy zaměstnance Jízdenky Faktury (např. za zajištění péče o závislé osoby, za občerstvení apod.) Smlouvy, popř. objednávky Výdajové pokladní doklady Účtenky Prezenční listiny školení  Jako přílohu žádosti o platbu je nutné předložit kopie: Mzdových listů zaměstnance, čerpá-li se podpora na mzdové příspěvky Jízdenek Faktur (např. za zajištění péče o závislé osoby, za občerstvení apod.) Výdajových pokladních dokladů Účtenek

45 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – DPH I  DPH je uznatelná jenom v případě, kdy ji skutečně a s konečnou platností hradí příjemce nebo jeho partner. Když je DPH návratná, a to jakýmkoliv způsobem, nelze ji považovat za uznatelný výdaj  Pro neplátce DPH je DPH uznatelným výdajem v plné výši  Pro plátce DPH je DPH uznatelným výdajem jen na ty aktivity, které nerealizují jako svou ekonomickou činnost, resp. nemohou si na tyto výdaje požádat o vrácení daně na vstupu

46 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – DPH II  Pokud příjemce podpory použije přijaté plnění k uskutečnění svojí ekonomické činnosti, mohou nastat tyto případy: 1 Přijaté plnění bude využito pouze částečně k ekonomické činnosti, pak uznatelná část DPH bude stanovena podle § 72, odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb. 2 Přijaté plnění bude využito plně k ekonomické činnosti: a Při uskutečnění zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu a dále u činností uvedených v § 72, odst. 2 DPH není uznatelný výdajem. b Při uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v § 51 zákona č. 235/2004 Sb. - DPH na vstupu je uznatelným výdajem v plné výši. c Při uskutečnění plnění podle § 72, odst. 2 a § 75, odst. 1 – poměrná část DPH na vstupu, kterou nelze získat od FÚ, je uznatelným výdajem.

47 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Neuznatelné výdaje Hlavní body:  Výdaje na činnosti, které dostávají podporu z jiných programů podpory EU či ČR  Výdaje vzniklé před zahájením projektu (dle smlouvy o financování)  Investiční výdaje (výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu)  Mateřská, nemocenská, odstupné, penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance, příspěvky na rekreaci, apod.  Výdaje na finanční leasing  DPH, o jejíž vrácení je možné žádat  Výdaje na akce prováděné povinně ze zákona  Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům)  Úroky z půjček, směnečné výdaje a jiné čistě finanční výdaje  Výdaje spojené s dodávkami, jejichž cena je definována v % z celkových nákladů projektu  Výdaje spojené s dodávkami, které jsou více než dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování)

48 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Jana.Pavlickova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google