Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. workshop „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. workshop „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM."— Transkript prezentace:

1 5. workshop „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Program workshopu Vyhodnocení jednání se zaměstnavateli. Vytvoření pracovních skupin ke konkrétním projektům. Příprava projektů (možnosti získání dotací). Týden celoživotního vzdělávání (příprava akce). Diskuze + občerstvení. Závěr.

3 Vyhodnocení 4. workshopu 4. workshop se konal 24.5.2007 v kongresovém sále hotelu Sanssouci, zúčastnili se jej zástupci 21-ti organizací, z toho bylo 8 zástupců zaměstnavatelů.

4 Vyhodnocení 4. workshopu Důležité závěry ze čtvrtého workshopu: Zvýšit spolupráci se zaměstnavateli Změnit vztah škola - zaměstnavatel Uspořádat společnou výstavu nabídky škol a zaměstnavatelů Vytvořit souhrnný materiál o školách a učebních oborech Soustředit souhrnný materiál na stejný web

5 Cíl 5. workshopu Přejít od teorie k praxi. Začít pracovat na přípravě konkrétních projektů.

6 Shrnutí aneb co všechno jsme již stačili udělat Identifikování problémů ve vzdělávání (především v dalším vzdělávání, částečně i v počátečním vzdělávání) v Karlovarském kraji. Stanovení návrhů řešení těchto problémů. Návrh společných projektů. Jeden z projektů se začíná realizovat (Týden celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji). Konzultace návrhů projektů se zástupci zaměstnavatelů v Karlovarském kraji.

7 Co nás ještě čeká Podrobné naplánování a příprava projektů. Navázání užších kontaktů se zaměstnavateli v regionu pro potřeby některých projektů. Získat podporu na tyto projekty. Realizace konkrétních projektů.

8 Realizace projektů 1) Vytvořit pracovní skupiny, jejichž úkolem bude: Určit cíle a poslání projektu. Zhodnotit, zda je projekt realizovatelný a za jakých podmínek. Určit klíčové aktivity projektu a způsob jejich realizace. Navrhnout hrubý nástin harmonogramu. Navrhnout hrubý nástin rozpočtu. Určit kdo a za jakých podmínek se bude projektu účastnit (žadatel, partneři, dodavatelé, cílová skupina apod.)

9 Úloha subjektů Žadatel Partner Dodavatel Cílová skupina

10 Partnerství vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který je založen na společné zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektu (v případě OP VK spolufinancovaného z ESF). Výdaje, které vznikají partnerům žadatele, kteří se účastní na tvorbě a realizaci projektu, jsou součástí způsobilých výdajů projektu. Za účelem stanovení podílu partnerů na realizaci projektu je nutné uzavřít smlouvu mezi žadatelem a partnerem (partnery).

11 Realizace projektů 2) Zpracování dokumentace k projektu Zpracovat podrobný obsah projektu (klíčové aktivity, způsob realizace apod.). Zpracovat podrobný harmonogram projektu. Zpracovat podrobný rozpočet projektu. Určit subjekty, kterých se projekt dotýká (žadatel, partneři, dodavatelé, administrační tým projektu, cílová skupina apod.) Další přípravná dokumentace.

12 Realizace projektů 3) Získání finančních prostředků Vybrat vhodný dotační titul. Vyčkat vyhlášení příslušné výzvy. Zpracování dokumentace k projektu do „Žádosti o finanční podporu …“ Podání „Žádosti o finanční podporu …“ Schválení finanční podpory pro projekt, podpis dohody o poskytnutí dotace.

13 Realizace projektů 4) Samotná realizace projektu Přípravná fáze. Realizace projektu. Po ukončení financování projektu z dotace: 1) Ukončení projektu. 2) Pokračování v projektu. Udržitelnost projektu.

14 Návrh pojetí pracovní skupiny v rámci projektu Setkávání pracovní skupiny: čtvrtletní setkávání, řešení aktuálních problémů, souhrn uplynulého období, plánování cílů a priorit na další období a postupy, jak jich dosáhnout, plánování a koordinování činností zúčastněných organizací v rámci těchto aktivit, v prvních měsících by se veškeré aktivity pracovní skupiny soustředily na přípravu projektů, ke konkrétním projektům budou vytvořeny jednotlivé pracovní skupiny.

15 Proč pracovní skupiny? „Víc hlav, víc ví.“ Reálnost projektu. Možnosti způsobu realizace projektu. Řešení aktuálních problémů. Možnost naplánování podle potřeb konkrétního subjektu (personál, prostory, čas apod.) Při plánování projektu „zvenčí“ může dojít k nesprávnému naplánování projektu z důvodů neznalosti prostředí konkrétních subjektů a dané problematiky.

16 Návrh rozdělení pracovních skupin Koordinačně informační centrum (KIC): AB – AKCIMA, s. r. o. Krajský úřad Karlovarského kraje ZČU, Ústav celoživotního vzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání RHK Poohří Zástupce soukromých vzdělávacích organizací Zástupce středních škol

17 Návrh rozdělení pracovních skupin Internetový portál: AB – AKCIMA, s. r. o. RHK Poohří Zástupce úřadů práce Zástupce soukromých vzdělávacích organizací Zástupce středních škol

18 Návrh rozdělení pracovních skupin Vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli: AB – AKCIMA, s. r. o. Zástupci zaměstnavatelů (RHK Poohří) Zástupce soukromých vzdělávacích organizací Zástupce středních škol

19 Návrh rozdělení pracovních skupin Posílení dálkového vzdělávání na středních školách a odborných učilištích: AB – AKCIMA, s. r. o. Zástupci středních škol ZČU, Ústav celoživotního vzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání Krajský úřad Karlovarského kraje

20 Návrh rozdělení pracovních skupin Propagace vhodných oborů: AB – AKCIMA, s. r. o. Zástupci středních škol ZČU, Ústav celoživotního vzdělávání Národní ústav odborného vzdělávání Úřady práce

21 Návrh rozdělení pracovních skupin Nové technologie do škol: AB – AKCIMA, s. r. o. Zástupci středních škol ZČU, Ústav celoživotního vzdělávání

22 Další postup Tento workshop je posledním workshopem, dále se budeme setkávat jako pracovní skupiny při přípravě projektů. Na setkání pracovních skupin nebudou zvány subjekty, které nemají zájem spolupracovat. Setkávání pracovních skupin bude probíhat většinou v delších intervalech. V „pauzách“ mezi setkáními se budou připravovat projekty (nejen výše zmíněné i další). Cílem setkávání pracovních skupin bude důkladná příprava projektů, koordinace a jejich následná realizace.

23 Možnosti získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Koordinačně informační centrum (KIC) a Internetový portál Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost A další možné programy (např. Operační program Přeshraniční spolupráce, Operační program Podnikání a inovace, apod.)

24 Možnosti získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (např. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů- učitelů u zaměstnavatelů) Prioritní osa 3 – Další vzdělávání Oblast podpory – 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (např. Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů. Rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. apod.)

25 Možnosti získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Posílení dálkového vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (např. Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP.) Prioritní osa 3 – Další vzdělávání Oblast podpory – 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (např. Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.)

26 Možnosti získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Propagace vhodných oborů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (např. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.)

27 Možnosti získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Nové technologie do škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (např. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.)

28 Týden celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji Způsob zapojení institucí Reklamní upoutávka 10-7 dní před akcí Nabídka společných materiálů - leták Informace o systému vzděl.dospělých Nabídka vlastních materiálů Osoba přidělená zájemcům Prohlídka zázemí pro vzdělávání

29 Týden celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji

30 Přehled rekvalifikačních a jiných vzdělávacích kurzů Připravit, jaké kurzy (rekvalifikační i jiné), pořádají konkrétní organizace a jaké připravují do budoucna.

31 Závěr Děkujeme za pozornost AB – AKCIMA, s. r. o. Ing. Olga Písecká Ing. Petr Stejskal


Stáhnout ppt "5. workshop „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google