Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické poruchy učení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické poruchy učení"— Transkript prezentace:

1 Specifické poruchy učení
Mgr. Lada Chaloupková speciální pedagog, videotrenér, metodik osobní asistence o.s. Rytmus CVT – Centrum pro videotrénink

2 Témata - obsah Druhy specifických poruch učení
Charakteristika problému Faktory ovlivňující postavení dětí se specifickými poruchami učení Příčiny spec. poruch učení Projevy spec. poruch učení Vlivy spec. poruch učení na dítě Dyslexie Dysgrafie Dysortografie Dyskalkulie Hodnocení dětí se spec. poruchami učení Zásady práce s dětmi se spec. poruchami učení

3 Druhy specifických poruch učení
Předpona „dys“ z hlediska vývoje znamená: nedostatečný vývin funkce ztrátu funkce Mezi „dys“ poruchy nepočítáme: pomalé osvojování dovedností u dětí vývojově nezralých či u dětí na hranici mentální retardace

4 Druhy specifických poruch učení
Dyslexie – porucha čtení Dysgrafie – porucha psaní Dysortografie – porucha pravopisu Dyskalkulie – matematických schopností

5 Charakteristika problému
Dítě má od počátku školní docházky potíže v osvojování dovedností (čtení, psaní, počítání nebo několika z nich současně) Výsledky jeho školní práce jsou v rozporu s jeho rozumovými schopnostmi Netrpí žádnou závažnou smyslovou vadou ani mentálním nebo tělesným postižením Má optimální podmínky pro školní práci (nechybělo dlouho ve škole) Potíže neustupují, i když ze strany školy i rodičů byla dítěti poskytnuta odpovídající péče (doučování)

6 Faktory ovlivňující postavení dětí se specifickými poruchami učení
Situace v rodině Postoj učitelů Postoj spolužáků Postoj k sobě samému

7 Faktory ovlivňující postavení dětí se specifickými poruchami učení
Situace v rodině Rodiče se obávají o budoucnost dětí Rodiče věnují mnoho času přípravě dítěte do školy

8 Faktory ovlivňující postavení dětí se specifickými poruchami učení
Postoj učitelů Považují tyto děti za nenadané, líné, nepozorné, vzpurné, nepořádné, nesamostatné Dítě v jejich očích nemá zájem o výuku Dítě tak pod tlakem neúspěchů, ačkoliv se většinou do školy těšilo, k ní získává odpor

9 Faktory ovlivňující postavení dětí se specifickými poruchami učení
Postoj spolužáků Dítě se setkává s jejich posměchem Je častěji objektem šikany ze strany spolužáků Teprve na druhém stupni se spolužáci dokáží vcítit do toho, co problémový žák pociťuje, ale většinou se ho nedokáží zastat Důležité je přesvědčit učitele, že i neúspěšné dítě může být v něčem vynikající.

10 Faktory ovlivňující postavení dětí se specifickými poruchami učení
Postoj k sobě samému Děti jsou ovlivněny postojem okolí Špatně hodnotí své výkony a vědomosti Neočekávají od rodičů ani učitelů podporu, ale spíše trest a výčitky Na neúspěch reagují smutkem, pláčem, uzavřou se do sebe Podávají kolísavé výkony (mají špatné a dobré dny)

11 Příčiny specifických poruch učení
Primární lehké mozkové dysfunkce - LMD (LDE - lehké dětské encefalopatie) - zachované intelektové předpoklady, problémy se vyskytují v oslabení vnímání, tvoření pojmů, řeči, paměti, koncentraci pozornosti, pudů, motoriky dědičnost kombinace dědičnosti a lehkých mozkových dysfunkcí

12 Příčiny specifických poruch učení
Sekundární Objevují se jako důsledek negativního hodnocení dospělých Prožívání neúspěchů

13 Projevy spec. poruch učení
Projevují se: Poruchami pozornosti – příčina LMD, objevují se ve čtení, psaní, počítání Infantilním chováním – souvisí s nerovnoměrným vývojem Zvýšenou vzrušivosti – výrazně reagují na nepříjemné zvuky Obrannými a vyhýbavými mechanismy – dítě je pod tlakem z domu i ze školy, odmítá pracovat (ztrácí sešity, zapomíná úkoly atd.) Kompenzačním chováním – děti šaškují a zlobí Agresivitou a projevy nepřátelství, které jsou způsobeny neúspěšností (např. ponižováním, žalováním, vzpurností, šikanováním, fyzickým ubližováním druhým)

14 Vlivy spec. poruch učení na dítě
Neúspěch snižuje sebejistotu dítěte Dítě prožívá nezdary, začíná být plaché Rodiče i učitelé jsou zklamáni - začínají se projevovat poruchy chování Dítě se dostává se do konfliktů, které neumí řešit, nechápe novou látku - propadá panice, prohlubuje se strach - příčina neúspěchu Bezmocné je dítě, rodič i učitelé - objevují se narušené vzájemné vztahy Důležité je: včas rozpoznat (učitel) a diagnostikovat příčinu - ped.-psychol. poradna

15 Dyslexie Porucha čtení nejnápadněji ovlivňuje školní prospěch. Úroveň čtení je obvykle výrazně nižší než všeobecná inteligence Projevuje se: při rozpoznání, rozlišení (b-d, s-z, t-j) u zvukově podobných hlásek (a-e-o, b-p) zapamatování si jednotlivých písmen Obtíže se promítají do: rychlosti čtení správnosti čtení porozumění textu

16 Dyslexie Způsoby nápravy: Český jazyk umožnit čtení s okénkem
dle stupně poruch nevyvolávat k hlasitému čtení před třídou volit texty odpovídající vyspělosti čtenáře omezit požadavek na písemné zpracování přečteného textu Cizí jazyk v případě těžké poruchy je možné dítěte z předmětu osvobodit preferovat ústní projev neukládat k zapamatování slovíčka upřednostňovat konverzaci

17 Dysgrafie Porucha psaní Projevuje se:
obtížemi se zapamatováním si tvaru písmen obtížemi v napodobení písmen zaměňují tvarově podobná písmena kvalitou písma, které je neuspořádané, těžkopádné, neobratné špatně drží tužku píší velmi pomalu písmo se stává nečitelným

18 Dysortografie Porucha pravopisu
často vyskytuje v kombinaci s dysgrafií a dyslexií vynechává písmena, či celé slabiky, píše zkomoleniny chybí interpunkční znaménka nerozlišují rozdíl ve slabikách di-dy, ti-ty, ni-ny v časově limitovaných úkolech se objevuje více chyb (i těch, které umí ústně dobře zdůvodnit) nedokáží aplikovat pravidla mluvnice mají výrazně porušený jazykový cit důležitá je pro žáky možnost ústního zkoušení

19 Dysortografie Nácvik sluchové analýzy:
řekneme dítěti slovo jednoduché, pak těžší: (má, les, máma, lampa, svetr) Dítě slovo opakuje a pak je rozloží na hlásky: m-á, l-a-m-p-a .., pak obráceně: dítě říká slovo po písmenech a my je skládáme. Procvičené slovo si dítě po hláskách diktuje a zapíše Čárky a háčky dělá dítě zásadně hned po napsání písmenka!

20 Dysortografie Náprava asimilací dy ty ny - di ti ni
Dítěti vyrobíme tvrdé kostky /např. ze dřeva nebo ze stavebnice a měkké kostky /např. z pěnové gumy/. Na jednu stranu tvrdých kostek napíšeme tvrdé hlásky d t n, na druhou tvrdé slabiky dy ty ny. Podobně s měkkými kostkami. Dítěti říkáme jednotlivé hlásky a ono je opakuje a zároveň bere do ruky příslušnou kostku. Opakujeme se slabikami a nakonec se slovy s těmito hláskami a slabikami. Nakonec přejdeme k autodiktátu: diktované slovo dítě rozloží na hlásky /t-ý-d-e-n/, ukáže na kostce příslušnou slabiku a řekne, napíše-li tam i nebo y, í nebo ý. Pak si slovo autodiktátem napíše.

21 Dysortografie Náprava sykavkových asimilací
Potíže dělají slova, kde se střídají sykavky tvrdé /z,s,c../ a měkké /ž,š,č../, např. seče, špačci, švestky apod. Nacvičujeme nejdříve zřetelnou výslovnost: sa-ša, s-š, ze-že, z-ž. Autodiktátem nacvičujeme slova, ve kterých se tvrdé a měkké sykavky střídají

22 Dyskalkulie Porucha matematických schopností
Dyskalkulie se vyskytuje izolovaně, ale někdy i v kombinaci s předchozími poruchami Má mnoho příznaků podle kterých se dělí na: Verbální dyskalkulii Dítě má problémy při označování množství, počtu předmětů Není schopno vyjmenovat číselnou řadu, sudá, lichá čísla. Čte např. 12 jako 21, při diktátu napíše 18 jako 81. Má problémy v chápání „ o tři více“ nebo „o tři méně“

23 Dyskalkulie Lexická dyskalkulie
Projevuje se neschopností číst matematické symboly (čísla, operační symboly, zlomky římské číslice, vícemístná čísla s nulami uprostřed /1050/, zaměňují podobné číslice 3-8, 6-9) Příčina je v oblasti zrakového vnímání a v orientaci v prostoru Praktognostická dyskalkulie Dítě nechápe  pojem číslo Neumí v geometrii seřadit různě dlouhé předměty podle velikosti, rozlišovat geometrické tvary, Chybí prostorová představivost

24 Dyskalkulie Operační dyskalkulie
Projevuje se poruchou schopnosti provádět matematické operace (sčítání, odčítání, dělení, při počítání delších číselných řad (připočti 5, odečti 2, a to vynásob 3) Děti mají potíže při počítání s přechodem přes desítku Ideognostická dyskalkulie Projevuje se v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi – např. umí přečíst 6, ale neuvědomuje si, že 6 je totéž jako 5+1, nebo 3x2 nebo polovina z 12. Děti mívají poruchu zrakové či sluchové paměti pro čísla, špatnou orientaci v čase a prostoru.

25 Dyskalkulie Způsob nápravy: nutná individuální práce s žákem
důraz klást na pochopení zadaného úkolu používat názor (pomůcky, přehledy, tabulky) poskytovat dostatek času na početní operace pracovat se speciálními pomůckami

26 Hodnocení dětí se specifickými poruchami učení
Pedagogogicko-psychol. poradna nebo speciálně- pedagog. centrum dá dopuručení ke: Slovnímu hodnocení Snížení o jeden stupeň při známkování S tímto doporučením rodič žádá ve škole o úlevu při známkování

27 Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení
Vysvětlete dítěti, v čem jsou jeho potíže Pomůže je lépe pochopit a také pochopit sebe sama Stanovujte reálné cíle, postupně zvyšujte nároky Podporujte jeho sebedůvěru - snažte se najít něco, v čem je dítě úspěšné Při práci odstraňte rušivé vlivy, snažte se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci Sledujte a naučte se rozlišovat, kdy má tendenci vyhnout se plnění úkolu, případně kdy hodlá zakrýt faktickou neznalost Nevystavujte dítě zbytečně časovému tlaku Netrvejte vždy na splnění úkolu v danou chvíli Nepoukazujte na nezdary, oceňujte nejen výkon, ale i snahu Pracujte s dítětem často, ale krátkodobě

28 Zásady pro práci s dětmi se spec. poruchami učení
Zařazujte do vyučování pravidelnou relaxaci Umožněte dítěti používat kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač atd.) Ujistěte se, že dítě rozumí zadání úkolu Vytvořte konstruktivní spolupráci s rodiči Pokud známkujete práci, soustřeďte se na výkony, které dítě zvládlo Naslouchejte pocitům dítěte, učte je, aby o svých pocitech (úzkost, zlost, deprese) umělo mluvit

29 Tento studijní materiál byl prezentován na vzdělávacích kurzech v rámci projektu „Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“, který byl realizován Sdružením SOS dětských vesniček v roce 2009/2010 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Stáhnout ppt "Specifické poruchy učení"

Podobné prezentace


Reklamy Google