Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpůrný metodický seminář I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpůrný metodický seminář I."— Transkript prezentace:

1 Podpůrný metodický seminář I.
INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/ Podpůrný metodický seminář I. Žák s lehkým mentálním postižením v základní škole PaedDr. Milena Vávrová

2 Obsah I. Rámcový vzdělávací program
(Charakteristika LMP, Charakteristika RVP-LMP) II.Učebnice a pracovní sešity (Přehled všech učebnic a pracovních sešitů pro základní školu praktickou, rozsah učiva) III. Metody, formy práce (organizace výuky, pomůcky, webové portály)

3 Charakteristika žáka s LMP
Významně snížená úroveň rozumových schopností (projevuje se sníženým intelektem, zhoršenou schopností učení, problémy v oblasti paměti, pozornosti, myšlení, řeči). Obtížnější  adaptace na běžné životní podmínky , potíže v některé z oblastí  komunikace, péče o sebe, v rodinném životě, v sociálních dovednostech, problémy v oblasti péče o zdraví, vzdělání (čtení, psaní, základy matematiky),  trávení volného času, sebekontrole, v uplatnění se v komunitě a v zaměstnání. Určité důležité vzorce chování, které se očekávají od jedince daného věku  v daném kulturním prostředí, nejsou přítomny. Tyto problémy se projevují od časného dětství. Mohou být způsobeny různými okolnostmi, které narušují vývoj mozku před narozením, v průběhu porodu a v raném dětství. Asi v jedné třetině jsou známé příčiny biologické ( jako např. chromozomální abnormality, genetické faktory, poruchy metabolické, infekční nemoci apod.) ale také psychosociální ( jako např. stimulačně chudé, deprivující prostředí apod.). Ve dvou třetinách případů je příčina  neznámá. Lidé s mentální retardací se tedy vyznačují  tím, že se pomaleji učí, mají problémy s pamětí, pozorností, abstraktním myšlením a nevyhovují určitému kulturně podmíněnému očekávání toho, jak se má chovat člověk jejich věkové skupiny v daném kontextu. Neosvojili si repertoár chování, který jiní lidé v jejich věku zvládli.

4 Model přístupu Při snaze pochopit konkrétního člověka s mentální retardací, měli bychom prozkoumat:  jeho silné stránky, tedy  schopnosti, které má, co umí a také odhadnout možnosti jeho budoucího rozvoje, protože i člověk s mentální retardací se může dál učit, osvojovat si nové dovednosti a rozvíjet se  prostředí, ve kterém ten člověk žije, učí se, pracuje, tráví volný čas, setkává se s ostatními lidmi  míru podpory, kterou bude konkrétní člověk potřebovat, aby mohl v daném prostředí úspěšně žít. Podpora může mít různé stupně-občasná, omezená, rozsáhlá, trvalá a může být takto poskytovaná po různě dlouhou  dobu, podle potřeby konkrétního člověka v konkrétním prostředí.

5 Cíl vzdělávání Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

6 Cíl vzdělávání Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

7 Očekávané výstupy vzdělávacích oborů
Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a jejich aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a svět práce

8 Průřezová témata Jednotná s RVP ZV
Zařazení všech na 1. a 2. stupni bez povinnosti realizace ve všech ročnících.

9 Rámcový učební plán Stanovuje
členění vzdělávacích oblastí a oborů na 1. a 2. stupeň minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti nejnižší počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících disponibilní časovou dotaci povinnost zařadit a realizovat průřezová témata maximální a minimální týdenní hodinovou dotaci stanovenou pro jednotlivé ročníky Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podpůrný metodický seminář I."

Podobné prezentace


Reklamy Google