Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ"— Transkript prezentace:

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
Tato prezentace slouží jako základ k dalšímu samostudiu

2 Specifické vývojové poruchy učení
Označují heterogenní skupinu obtíží projevujících se při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání, matematiky, praktických dovedností. Mají individuální charakter Vznikají na základě dysfunkcí CNS

3 Etiologie specifických poruch učení
Konstituční příčiny Genetické vlivy LMD Odlišnosti v organizaci mozkových aktivit Netypická dominance mozkových hemisfér (ambidextrie, zkřížená lateralita) Nepříznivý vliv prostředí Rodinné prostředí Školní prostředí

4 Specifické vývojové poruchy učení
Dyslexie - porucha osvojování čtenářských dovedností Dysgrafie – porucha osvojování psaní (čitelnost, úprava …) Dysortografie – porucha osvojování pravopisu Dyskalkulie – obtíže v chápání číselných pojmů, v provádění matematických operací Dyspraxie – porucha osvojování, plánování a provádění volních pohybů Dysmúzie – porucha osvojování hudebních dovedností Dyspinxie – obtíže v kresbě, obkreslování, neobratné zacházení s tužkou, obtížné chápání perspektivy, neobratnost v jemné motorice

5 Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení
výrazné a dlouhodobější potíže v osvojování čtení, psaní, pravopisu a počítání výrazný rozdíl mezi výkony ve školních dovednostech a úrovní rozumových schopností neúspěchy v konkrétní oblasti nejsou způsobeny stresem, nepozorností, nedostatkem času, běžnou neznalostí, ale specifickými poruchami administrace testů percepčně kognitivních a motorických schopností

6 Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení
dostatečná výuková příležitost (př. dítě nebylo dlouhodobě nemocné) rezistence potíží vůči běžným didaktickým postupům Potíže ve čtení, psaní a počítání nejsou prvotně způsobeny vadou zraku, sluchu, tělesným nebo mentálním postižením či jiným onemocněním výuka čtení, psaní a počítání probíhá metodicky odpovídajícím způsobem

7 Diagnostika specifických poruch učení zaměření se na oblasti:
Úroveň čtení – rychlost - chyby – porozumění – chování při čtení Psaní Rukopis – držení pera, tužky – vybavování tvarů písmen – čitelnost – úprava Počítání - Orientace na číselné ose – pojem číslo – matematické operace

8 Diagnostika specifických poruch učení zaměření se na oblasti:
Soustředění Výkyvy v soustředění – obtíže v soustředění Sluchové vnímání Dělení slov na slabiky – první hlásky ve slově – rozkládání slova na hlásky – rozlišování slabik Zrakové vnímání Známky obtíží – rozlišování figury a pozadí – reverzní figury … Řeč - Malá slovní zásoba – hledání výrazů – specifické poruchy řeči

9 Diagnostika specifických poruch učení zaměření se na oblasti:
Reprodukce rytmu Orientace v prostoru Pravo-levá orientace Nápadnosti v chování Postavení dítěte v kolektivu Rodinné prostředí – způsob výchovy – péče o dítě – hodnotová orientace rodiny

10 Diagnostika SPU v 1. třídě - čtení
Výkony jsou horší než v jiných oblastech Obtíže ve spojení hláska – písmeno Žák si dlouho nepamatuje nová písmena Žák si domýšlí text Uniká mu obsah textu Obtíže při skládání písmen do slabik Nezvládá sledovat čtení spolužáků Dvojí čtení (předříkání písmen a potom vyslovení celého slova)

11 Diagnostika SPU v 1. třídě - psaní
Křečovité a nesprávné držení psacího náčiní Tlačení na pero při psaní Neschopnost provádět plynulé tahy Obtíže při pamatování a napodobování tvarů písmen Písmo je neurovnané, kostrbaté, nečitelné Nestejně velká písmena V diktovaných slabikách dítě vynechává písmena

12 Diagnostika SPU v 1. třídě - matematika
Nevytvořené předčíselné představy (pojmy větší-menší, delší-kratší …) Obtíže při třídění předmětů podle daného znaku (př. Obdélníky a kruhy), při řazení prvků podle velikosti Obtíže v orientaci v prostoru Obtíže ve spojení počtu prvků a číslice Počítání předmětů po jedné Obtíže při čtení a zapamatování číslic Neschopnost psát číslice podle diktátu

13 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA
Zelinková, O. Poruchy učení. Praha : Portál, 2003. Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001. Pokorná, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha : Portál, 1997. Mertin, Václav. časopis Rodina a škola, č.8-9/1999


Stáhnout ppt "SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google