Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 31. března 2010 Design prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 31. března 2010 Design prezentace."— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 31. března 2010 Design prezentace – Ing. Alena Krestová, NS ČR

2 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 (1) Provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některému z pracovníků provozovatele. (1) Provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některému z pracovníků provozovatele. (2) Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. (2) Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. (3) Odpovědnosti podle odstavce 1 a 2 se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. (3) Odpovědnosti podle odstavce 1 a 2 se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou.

3 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. 1 - pouze provozovatel ubytovacích služeb (smlouva o ubytování - § 754 obč. zák. - viz § 758) R 49/1966 - Organizace, které odpovídají za věci vnesené do prostor organizace ubytovanými občany nebo pro ně ve smyslu § 433 odst. 1 o. z., jsou všechny organizace, které poskytují ubytovací služby podle § 300 a násl. o. z., byť jen vedle hlavní provozní činnosti.

4 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. 1 - provozovatel ubytovacích služeb 25 Cdo 97/99PrRo 12/99, str. 654SJ 12/99, č. 124 Ubytovatel nabízející ubytovanému možnost zaparkovat osobní motorové vozidlo na tzv. hotelovém parkovišti odpovídá za škodu na věci vnesené podle ustanovení § 433 odst. 1 obč. zák. jen tehdy, lze-li parkoviště považovat za prostory určené k uložení věci, tedy je-li prostranstvím uzavřeným, např. garáží či parkovištěm situovaným uvnitř ubytovacího objektu nebo oploceným či obestavěným prostranstvím vně ubytovacího objektu tak, aby bylo zabráněno přístupu neoprávněných osob. Pokud ubytovatel parkovištěm tohoto druhu nedisponuje (nabízí např. vyhrazená místa na ulici či volně přístupném prostranství před hotelem), za škodu na voze ubytovaného odpovídá podle § 435 obč. zák. v případě, že provozování parkoviště představuje činnost kvalifikovanou - takovou, při níž jsou zaparkované dopravní prostředky provozovatelem střeženy (tzv. parkoviště hlídané).

5 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. 1 - provozovatel ubytovacích služeb Právnická osoba (vlastník odcizené věci) není osobou oprávněnou domáhat se vůči ubytovateli nároku na náhradu škody z titulu objektivní odpovědnosti podle § 433 odst. 1 ObčZ bez ohledu na to, zda věc byla odcizena z prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí. Rozsudek NS ČR ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 25 Cdo 2976/2006

6 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. odst. 2 - provozovatel jiných činností, s nimiž je spojeno odkládání věcí R 46/1974 Zdravotnická organizace s lůžkovým oddělením odpovídá občanovi, který byl přijat na léčení na tomto oddělení, za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají (§ 433 odst. 2 ObčZ), a to s omezením podle ustanovení § 434 odst. 1 ObčZ a § 15 vyhlášky č. 45/1964 Sb. R 13/1978 Prodej v obchodě se samoobslužným provozem není zásadně provozováním činnosti, s níž je zpravidla spojeno odkládání věcí (ve smyslu ustanovení § 433 odst. 2 o. z.). O provozování takové činnosti v případě tohoto způsobu prodeje v obchodě půjde jen tehdy, jestliže je služba organizací poskytována občanům s tím, že se požaduje, aby na místě k tomu určeném odkládali v provozovně se samoobslužným provozem nákupní tašky a jiná zavazadla.

7 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. odst. 2 - provozovatel jiných činností, s nimiž je spojeno odkládání věcí R 16/1964 Provozovatel podniku, jehož provoz s sebou přináší pravidelné odkládání svršků, nemůže svoji odpovědnost podle § 433 obč. zák. ani vyloučit ani změnit vyhláškou vyvěšenou v provozovně. Ustanovení § 433 obč. zák. dává však provozovateli právo, aby pro svršky, které návštěvníci v jeho podniku odkládají, vyhradil určité místo, a zprošťuje ho tak odpovědnosti za ztrátu věcí odložených hostem jinam. Má-li provozovna několik místností, např. čekárnu a vlastní provozní místnosti a vyžaduje-li provoz podniku a povaha služeb, aby se host zdržoval postupně ve více místnostech, odpovídá podmínkám této odpovědnosti, když provozovatel vyhradí návštěvníkům místo na odkládání svršků tak, že požaduje, aby návštěvník odložil vždy své věci v té místnosti, v níž se podle povahy služeb právě zdržuje, a že tedy je povinen si je brát vždy s sebou. K účinnosti tohoto opatření je ovšem třeba, vzhledem k tomu, že jde o jednostranné prohlášení nejen vývěsky, ale také toho, aby se zákazník o něm skutečně dověděl. Ustanovení § 433 obč. zák. dává však provozovateli právo, aby pro svršky, které návštěvníci v jeho podniku odkládají, vyhradil určité místo, a zprošťuje ho tak odpovědnosti za ztrátu věcí odložených hostem jinam. Má-li provozovna několik místností, např. čekárnu a vlastní provozní místnosti a vyžaduje-li provoz podniku a povaha služeb, aby se host zdržoval postupně ve více místnostech, odpovídá podmínkám této odpovědnosti, když provozovatel vyhradí návštěvníkům místo na odkládání svršků tak, že požaduje, aby návštěvník odložil vždy své věci v té místnosti, v níž se podle povahy služeb právě zdržuje, a že tedy je povinen si je brát vždy s sebou. K účinnosti tohoto opatření je ovšem třeba, vzhledem k tomu, že jde o jednostranné prohlášení nejen vývěsky, ale také toho, aby se zákazník o něm skutečně dověděl.

8 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. odst. 2 - provozovatel jiných činností, s nimiž je spojeno odkládání věcí R 25/1978 Věcmi, jejichž odkládání je zpravidla spojeno s provozováním nějaké činnosti (§ 433 odst. 2 o. z.), jsou míněny věci, které je nutno v této souvislosti odkládat; z těchto věcí nejsou jmenovitě vylučovány žádné určité věci nebo druhy věcí. Odložení věci na místě obvyklém (§ 433 odst. 2 o. z.) je možné jen tehdy, když ten, kdo činnost provozuje, neurčil místo k odkládání věcí. Nedostatek technického a prostorového vybavení provozovny, v níž se provozuje činnost, s jejímž provozováním je zpravidla spojeno odkládání věcí, nezbavuje provozovatele odpovědnosti za škodu na odložených věcech. 25 Cdo 1915/2002 Soubor, sv. 29, C 2590 Provozování veřejného tábořiště jako prostoru pro umístění vlastního stanu či karavanu zákazníka za účelem přenocování je zpravidla činností, s níž je obvykle spojeno i odkládání jízdního kola v prostoru tábořiště.

9 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. odst. 2 - provozovatel jiných činností, s nimiž je spojeno odkládání věcí 25 Cdo 1048/2002 Soubor, sv. 27, C 2155, 2156 Případný nedostatek technického a prostorového vybavení provozovny, kde se provozuje činnost, s níž je zpravidla spojeno odkládání věcí, nezbavuje provozovatele odpovědnosti. Z hlediska odpovědnosti za škodu na odložených věcech je rozhodující, zda provozovatel je skutečně tím, kdo činnost, s níž je odkládání věcí spojeno, nabízí v podobě služby adresátům této činnosti (zákazníkům), kteří ji využívají s vědomím, že právě tato osob ji jim poskytuje. Přitom není významné, v jakém právním vztahu je provozovatel činnosti k vlastníku prostor, kde svou činnost vykonává, jakou formou má vyřešeno právo prostory užívat ani zda a nakolik má možnost ovlivnit stav těchto prostor, včetně jejich uzpůsobení pro bezpečné odkládání věcí.

10 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 433 odst. odst. 2 - provozovatel jiných činností, s nimiž je spojeno odkládání věcí R 33/1983 Smlouva, na jejímž základě socialistické organizace poskytuje službu spočívající v tom, že dává občanu za úhradu do časově omezeného užívání uzamykatelnou skříňku, 2) je smlouvou zvláště neupravenou; při takto poskytnuté službě nedochází k převzetí věci organizací. Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí především obsahem smlouvy, jímž se staly podmínky navržené organizací a přijaté (konkludentně) občanem. R 7/1985 Jestliže občan měl svou věc v bezprostřední dispozici, takže ji mohl opatrovat, nejde o odloženou věc ve smyslu ustanovení § 433 odst. 2 o. z. Jestliže občan měl svou věc v bezprostřední dispozici, takže ji mohl opatrovat, nejde o odloženou věc ve smyslu ustanovení § 433 odst. 2 o. z. R 1/1985 Provozovatel šatny odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci předané a převzaté za úplatu do úschovny (§ 296 a násl. o. z.) v šatně podle ustanovení § 237 o. z., i když tato věc byla do šatny uložena v souvislosti s využitím jiné služby. Ustanovení § 436 o. z. na právo vyplývající z odpovědnosti podle ustanovení § 237 o. z. nedopadá ani ve shora uvedeném případě.

11 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 435 Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství. Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství. R 9/1985 Za príslušenstvo dopravných prostriedkov v zmysle ustanovenia § 435 O. z. treba považovať napr. autorádio, rezervnú pneumatiku, kanister, súpravu kľúčov a iných opravárskych potrieb, poťahy sedadiel v aute a pod.; týmto príslušenstvom však nie sú veci iného druhu prepravované alebo uložené v kufri alebo v kabíne dopravného prostriedku umiestneného v garáži alebo na parkovisku, ktoré nesúvisia s prevádzkou motorového vozidla.

12 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 435 Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství. Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství. R 13/2001 Za škodu na dopravních prostředcích, umístěných v garážích a jiných podnicích podobného druhu, odpovídá provozovatel (§ 435 obč. zák.) bez zřetele k tomu, jaký je jeho předmět podnikání; tato okolnost není významná ani z hlediska, zda jde o exces pracovníka podle § 20 odst. 2 obč. zák. R 4/2004PrRo 2/2004, str. 80 Objektivní odpovědnost provozovatelů garáží a jiných podniků podobného druhu (§ 435 obč. zák.) vůči vlastníku dopravního prostředku a jeho příslušenství není vyloučena tím, že dopravní prostředek do takového zařízení umístila třetí osoba.

13 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 435 Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství. Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství. 33 Odo 655/2002Soubor, sv. 28, C 2393 Odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech mají ti provozovatelé, kteří zajišťují dočasné odstavení vozidla. Jinými podniky podobného druhu jako garáže jsou hlídaná parkoviště.

14 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 435 25 Cdo 1174/2003 Soubor, sv. 30, C 2826 Provozovatel parkoviště, který se zákazníkem uzavřel dohodu o pronájmu parkovacího místa, aniž se zavázal dopravní prostředek po dobu umístění střežit, nenese objektivní odpovědnost za škodu na dopravním prostředku podle § 435 ObčZ. NS SR sp. zn. 4 Cz 46/83Výběr/1983 Medzi "iné podniky podobného druhu" ako je prevádzka garáží v zmysle ustanovenia § 435 O. z., patria aj strážené parkoviská. Podľa tohto ustanovenia prevádzatelia strážených parkovísk zodpovedajú v tom istom rozsahu ako prevádzatelia garáží, teda iba za škody na dopravných prostriedkoch tam umiestnených a na veciach, ktoré tvoria príslušenstvo vozidla.

15 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 436 - prekluze ! Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. IV. ÚS 218/99 Vzhledem k tomu, že k zániku práva prekluzí, k němuž dochází ex lege, přihlíží soud z úřední povinnosti (právo, jež zaniklo prekluzí, nelze přiznat), nebylo možno v daném případě z pohledu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, garantujícím každému při soudní ochraně jeho práv zákonem stanovený postup, akceptovat postup odvolacího soudu, který se věcí z pohledu možného zániku práva jeho včasným neuplatněním odmítl zabývat, navzdory tomu, že námitku prekluze stěžovatel v řízení sám, byť se tak stalo v jeho závěru, vznesl.

16 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 436 - prekluze ! R 8/1985 K uplatnění práva na náhradu škody na odložených věcech (§ 436 o. z.) postačí, je-li tento nárok uplatněn např. u vedoucího provozovny nebo u pracovníka této provozovny, pokud ten, kdo nárok uplatňuje, nemohl vědět, že k přijetí uplatnění takového nároku byl organizací určen někdo jiný. K uplatnění práva na náhradu škody na odložených věcech (§ 436 o. z.) postačí, je-li tento nárok uplatněn např. u vedoucího provozovny nebo u pracovníka této provozovny, pokud ten, kdo nárok uplatňuje, nemohl vědět, že k přijetí uplatnění takového nároku byl organizací určen někdo jiný. R 42/200525 Cdo 863/2003 (PrRo 11/2004, str. 443) Právo na náhradu škody způsobené na vozidle může u provozovatele garáže uplatnit v hmotněprávní lhůtě uvedené v § 436 obč. zák. i majitel vozidla, bez zřetele k tomu, že smlouvu o poskytnutí parkovacího místa uzavřela s provozovatelem garáže jiná osoba.

17 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech § 436 - prekluze ! 25 Cdo 31/2001 Soubor, sv. 22, C 1552 Jednostranný právní úkon, kterým oprávněná osoba uplatňuje právo na náhradu škody způsobené na vozidle umístěném na hlídaném parkovišti, musí být určitý a srozumitelný natolik, aby z něj bylo zřejmé, že oprávněnému vznikla škoda, za kterou činí odpovědným provozovatele parkoviště; pouhé oznámení o vzniku škody nestačí. 25 Cdo 93/2003 Soubor, sv. 29, C 2592 Okolnost, že provozovatel s poškozeným po nahlášení ztráty či poškození dopravního prostředku sepsal na předtištěném formuláři provozovatele protokol, který postrádá výslovné uplatnění práva na náhradu škody, nevylučuje automaticky možnost, že nárok na náhradu škody byl uplatněn též ústní formou.


Stáhnout ppt "Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 31. března 2010 Design prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google