Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy investičního rozhodování Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy investičního rozhodování Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Základy investičního rozhodování Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

2 Měřítko při vymezení termínu investice V rámci souhrnu ekonomických disciplín je nutné při definici pojmu „investice“ rozlišit náhled: 1. MAKROEKONOMICKÝ, viz makroekonomie 2. MIKROEKONOMICKÝ, viz podniková nebo odvětvová ekonomika

3 Makroekonomické vymezení investic (I.) • Při určitém zjednodušení modelu ekonomiky platí, že: Úspory = Investice Investice: I = GDP – C Úspory: S = GDP – C Investice tedy představují přírůstek kapitálových statků v celé ekonomice za určité období v důsledku vzniklých úspor z odložené spotřeby.

4 Makroekonomické vymezení investice (II.) • V tomto pojetí se nerozlišují jednotlivé investiční statky. Investice jsou zde brány jako souhrn v rámci celého národního hospodářství (celé ekonomiky). V rámci tohoto agregátu rozlišuje pouze úroveň: Čisté investice = Hrubé investice – Amortizace

5 Význam investic v ekonomice Investice determinují budoucí vývoj celé národní ekonomiky (její budoucí úroveň)! Tento význam mají investice i mikroekonomickém pojetí, kdy určují budoucí ekonomickou úroveň jednotlivých subjektů!

6 Mikroekonomické vymezení investice V rámci mikroekonomického vymezení investic je účelné určit subjekt, ke kterému se dané investiční aktivity váží: domácnost, stát nebo podnik. Mikroekonomické vymezení investic tedy bude dále vedeno z podnikoekonomického pohledu.

7 Podnikoekonomické vymezení investice • V tomto případě jsou v centru pozornosti jednotlivé investiční projekty ze strany podniků. • Za investice podniku jsou pak považovány takové výdaje podniků, u nichž se očekává jejich přeměna na budoucí příjmy v delším časovém horizontu (v podnikoekonomické praxi více jak 1 rok).

8 Podnikoekonomické vymezení investice Výdaje s dlouhou dobou návratnosti jsou v podnikoekonomické sféře spojeny se získání majetku s dlouhou dobou použitelnosti.

9 Výdaje s dlouhou dobou návratnosti – obecné rozlišení: • na obnovu nebo rozšíření dlouhodobého majetku podniku • na trvalý přírůstek zásob a pohledávek • na výzkumné a vývojové programy • na nákup dlouhodobých cenných papírů • na výchovu a zapracování pracovníků • na reklamní kampaň • spojené s akvizicemi podniku

10 Výdaje s dlouhou dobou návratnosti podle kategorií dlouhodobého majetku: Toto rozlišení navazuje na vymezení jednotlivých kategorií dlouhodobého majetku v zákoně (Zákon o dani z příjmů). Na této úrovni rozlišení se pak jedná o výdaje do: 1. hmotného dlouhodobého majetku 2. nehmotného dlouhodobého majetku, 3. finančního dlouhodobého majetku

11 1. Hmotný dlouhodobý majetek: Do této kategorie majetku patří: 1. pozemky, budovy, stavby, umělecká díla a sbírky 2. samostatné movité věci s PC větší než 40.000 Kč a dobou použitelnosti více jak 1 rok 3. Trvalé porosty, základní stádo, tažná zvířata, dostihové koně a plemeníci, technické rekultivace 4. Technické zhodnocení stávajícího majetku podniku (nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace)

12 2. Nehmotný dlouhodobý majetek: Do této kategorie majetku patří: 1. ocenitelná práva (know-how, licence, patenty, autorská práva) 2. software 3. nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti (receptury, technologické postupy)

13 2. Finanční dlouhodobý majetek: Do této kategorie majetku patří: 1. dlouhodobé CP (obligace, zástavní listy, dlouhodobé směnky) 2. dlouhodobé majetkové CP (akcie, podílové listy, účasti) 3. ostatní dlouhodobý finanční majetek (poskytnuté dlouhodobé půjčky, spekulativní vlastnictví nemovitostí, uměleckých nebo jinak vzácných předmětů apod.)

14 Investiční rozhodování • Rozhodování v investiční oblasti je pro podnik velmi významné z hlediska dosažení jeho dlouhodobých cílů. • Pro naplnění svých dlouhodobých cílů podnik vytváří investiční strategie. • Při rozhodování o podnikových investicích a vytváření investičních strategií je třeba vzít v úvahu:  časový horizont investice  výnosnost investice a její rizikovost  dopady investice na životní prostředí

15 Fáze investičního rozhodování 1. volba investičního cíle a určení investiční strategie 2. zpracování investičního projektu 3. realizace investičního projektu (mimo oblast našeho zájmu)

16 1. Formování investičních strategií Na základě dlouhodobých cílů podniku jsou vymezeny investiční záměry (cíle) podniku. Pro jejich naplnění jsou zformovány určité investiční strategie. Podle vztahu investora k výnosnosti respektive k riziku můžeme klasifikovat investiční strategie ve dvou oblastech; (I.) a (II.)

17 Investiční strategie (I) • Z hlediska základního cíle investice: 1.strategie na maximalizace růstu hodnoty investice a zároveň na dosahování maximálních ročních příjmů (výnosů) z investice 2.strategie na maximalizaci hodnoty investice bez ohledu na velikost běžných ročních příjmů (výnosů) z investice 3.Strategie na dosahování maximálních ročních příjmů (výnosů) z investice

18 Investiční strategie (II) • Z hlediska rizika spojeného s investicí: 1.agresivní strategie investora (vyhledávání vysoce výnosných investic a akceptace jejich vysokého rizika) 2.konzervativní strategie investora (orientace na projekty s velmi nízkou hladinou rizika a tedy nižší úroveň výnosů)

19 2. Zpracování investičního projektu Sestavení investičního projektu představuje konkrétní rozpracování investiční strategie. Vyvrcholení této fáze je vytvoření prováděcí studie (technicko-ekonomická studie)

20 Obsah technicko-ekonomické studie dle UNIDO (1986) 1. Souhrnný přehled výsledků 2. Zdůvodnění a vývoj projektu 3. Kapacita trhu a produkce 4. Materiálové vstupy 5. Lokalizace a prostředí 6. Technický projekt 7. Organizační projekt 8. Pracovní síly 9. Časový plán realizace 10. Finanční a ekonomické vyhodnocení, včetně hodnocení rizika projektu

21 Rozlišení investičních projektů • Podle výše kapitálových výdajů • Podle charakteru přínosu pro podnik (snížení nákladovosti výroby cestou technicko-technologických inovací, zvýšení tržeb z rozšíření výrobních kapacit, zvýšení tržeb ze zvýšené kvality výrobků nebo zcela nové výrobky, snížení rizika podnikání – diversifikace výroby atd.) • Podle stupně závislosti (vylučující a nevylučující se vzájemně) • Podle vztahu k objemu původního majetku (obnovovací a rozšiřovací) • Podle časového průběhu peněžních toků z investic (s konvenčními a nekonvečními toky)

22 Kategorie dlouhodobého majetku Investiční (dlouhodobý) majetek je podle zákona definován ve třech kategoriích: 1. hmotný dlouhodobý majetek, jehož P.C.>40 tis. Kč a D.P. >1 rok 2. nehmotný dlouhodobý majetek, jehož P.C.>60 tis. Kč a D.P. >1 rok 3. finanční dlouhodobý majetek, který má podnik v držení >1 rok

23 Fungování investičních projektů a obrat peněžních prostředků

24 Kapitálové výdaje kapitálové výdaje jsou veškeré peněžní prostředky, které budou na investiční projekt vynaloženy a jejíž návratnost je delší než 1 rok KV …… celkové kapitálové výdaje spojení s investičním projektem pc……… pořizovací cena, vše souvisí s pořízením investice o ……… výdaje spojené s trvalým přírůstkem čistého pracovního kapitálu, tj. rozdílu mezi OM a KZ, vznikající se spuštěním IP

25 POZOR! Kapitálové výdaje v čase: Jsou kapitálové výdaje uskutečněny v jednom nebo ve více obdobích? Viz např. jejich splácení po částech atd. V tomto případě je nutné zohlednění časového faktoru i této položky.

26 Budoucí peněžní příjmy Budoucí peněžní příjmy rozumíme částky, které bude investor získávat po dobu fungování uvažovaného investičního projektu. Z tomto případě je zjevné, že tyto částky mají charakter časové řady, kdy její délka je vymezena dobou fungování daného investičního projektu.

27 Predikce úrovně budoucích peněžní příjmů 1. Pro odhady velkostí budoucích peněžní příjmů v rámci určitého investičního projektu využíváme veličiny cash flow (CF ). Cash flow je v tomto případě stanoveno formou zúžené nepřímé metody, tj. na základě transformace hospodářské výsledku odvíjející se od fungování daného investičního projektu. V souvislosti s touto úrovní HV je samozřejmě nutné stanovit odpovídající úrovně tržeb (tržby z fingování IP) a nákladů (provozní náklady).

28 Predikce úrovně budoucích peněžní příjmů 2. Velikost CF v roce t lze modelově určit takto: ΔHV … změna hospodářského výsledku podniku v souvislosti s daným investičním projektem a …… velikost odpisů majetku v rámci daného investičního projektu ΔČPK …změna čistého pracovního kapitálu vyvolaná fungováním (provozem) daného investičního projektu PM … prodej investičního majetku po určité době (př. na konci investičního projektu) D …… daňové efekty spojené s prodejem investičního majetku (+ případně -)

29 Zhodnocení časového faktoru ve vývoji CF z investičního projektu Aby mohla být stanovena celková suma budoucích příjmů z investičního projektu, tedy celková suma CF je třeba jednotlivé roční (t -té) CF „časově opracovat“. K tomuto účelu se využívá přepočtů na: a) současnou hodnotu, b) budoucí hodnotu.

30 Současná hodnota CF z investičního projektu 1. V případě že úrovně CF v jednotlivých letech jsou odhadovány ve stále stejné výši, pak využijeme při výpočtu současné hodnoty cash flow (SHCF) tzv. zásobitele a sumu za příslušné období určíme: Kde f představuje diskontní faktor, např. cena ušlé příležitosti, cena získávání kapitálu (vlastního nebo cizího) na projekt nebo celkově v podniku apod.

31 Současná hodnota CF z investičního projektu 2. V případě že odhady CF v jednotlivých letech se pohybují v různé výši, pak vypočteme sumu SHCF za příslušné období:

32 Velikost diskontního faktoru a míra inflace Vhodnou volbou, respektive modifikací používaného diskontního faktoru (f ) lze zohlednit dopady inflace (i ) na investiční projekt. Transformace nominálního f (f n ) na reálné f (f r ):

33 Metody investičního rozhodování A) Statické: metody průměrných ročních nákladů, průměrných ročních zisků, průměrných ročních CF, statická doba návratnosti B) Dynamické: • Čistá současná hodnota • Index výnosnosti • Vnitřní výnosové procento • Dynamická doba návratnosti


Stáhnout ppt "Základy investičního rozhodování Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google