Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F INANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Jakub Novotný 3. září 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F INANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Jakub Novotný 3. září 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s."— Transkript prezentace:

1 F INANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Jakub Novotný 3. září 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s.

2 Studie proveditelnosti je standardní studie v tržním prostředí, jejíž hlavním účelem je prokázat, že subjekt, který projekt hodlá realizovat, má jasnou představu o tom, jak projekt (investice) proběhne, jak bude výstup projektu dále provozován a že je projekt životaschopný. (J.Uchytil) STUDIE PROVEDITELNOSTI

3 P ŘEDCHÁZEJÍCÍ STUDIE - MOŽNOSTI Studie příležitostí Předběžná studie proveditelnosti

4 O BECNÁ ( LOGICKÁ ) STRUKTURA 0. Úvod 1. Rekapitulace výsledků studie 2. Současný stav a historie projektu 3. Analýza trhu a koncepce marketingu 4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu 5. Lokalita projektu a životní prostředí 6. Technické řešení projektu 7. Organizace provozu a režijní náklady

5 O BECNÁ ( LOGICKÁ ) STRUKTURA 8. Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci) 9. Harmonogram realizace projektu 10. Finanční analýza subjektu předkladatele 11. Finanční analýza projektu 12. Ekonomická analýza 13. Analýza rizik 14. Závěry a doporučení

6 H ODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTICE Stejný postup pro FS i CBA Investice (obecně): odložení současné spotřeby ve prospěch vyšší spotřeby budoucí Vychází se z časové hodnoty peněz

7 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Kapitálové výdaje Peněžní příjmy

8 ODHAD PENĚŽNÍCH TOKŮ Z INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ - ZÁKLADNÍ PRINCIPY Peněžní toky by měly vycházet z diferenčních veličin Odpisy dlouhodobého majetku jsou nepeněžní výdaj Peněžní toky by měly zobrazovat zdanění Do kalkulace peněžních toků by měly být zahrnuty i všechny nepřímé důsledky investování

9 ODHAD PENĚŽNÍCH TOKŮ Z INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ - ZÁKLADNÍ PRINCIPY Utopené náklady nelze zahrnovat do kapitálových výdajů Do peněžních toků by měly být zahrnovány náklady obětované příležitosti V peněžních tocích z investice je nutné zohlednit i míru inflace

10 ODHAD PENĚŽNÍCH TOKŮ Z INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ - ZÁKLADNÍ PRINCIPY Úroky, které jsou vyvolané financováním projektu pomocí úvěrů (či obligací) by neměly být zahrnovány při stanovení peněžních příjmů z investice

11 D ISKONTNÍ MÍRA Pro časové rozlišení hotovostních toků Jedná se o náklady na kapitál (financování)

12 S TANOVENÍ DISKONTNÍ MÍRY Nejčastěji máme více zdrojů WACC = wc*kc*(1-T) + wv*kv + wp*kp Nominální / reálná diskontní míra

13 IDENTIFIKACE KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ K Výdaje na pořízení nové investice I Výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku O Příjmy (snížení) z prodeje investičního majetku, který je nahrazován P Daňové efekty D K = I + O – P +/- D

14 IDENTIFIKACE PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ Z PROJEKTU Nejkritičtější místo analýzy Vychází z předchozích analýz FS (zejména analýza trhu)

15 ROČNÍ PENĚŽNÍ PŘÍJMY Z PROJEKTU (PO DOBU ŽIVOTNOSTI) Zisk po zdanění Roční odpisy Změny oběžného majetku (Příjem z prodeje investice na konci její životnosti)

16 PENĚŽNÍ TOKY PROJEKTU Sestaví se pro každý rok života projektu Na základě kapitálových výdajů a peněžních příjmů Jsou vstupem pro kriteriální ukazatele

17 K RITERIÁLNÍ UKAZATELE Slouží k hodnocení efektivnosti investičních projektů Dělení podle faktoru času  Statické  Dynamické Dělení podle pojetí efektů  Nákladová  Zisková  Čistý peněžní příjem

18 N EJPOUŽÍVANĚJŠÍ KRITERIÁLNÍ UKAZATELE Současná hodnota Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti

19 S OUČASNÁ HODNOTA

20 Č ISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA

21 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO

22 D OBA NÁVRATNOSTI

23 DO ANALÝZY ZAHRNOUT Vliv úroků (náklad kapitálu) Vliv daní Vliv inflace


Stáhnout ppt "F INANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Jakub Novotný 3. září 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google