Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Ludvíková Mgr. Eva Kuzbová Magistrát města České Budějovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Ludvíková Mgr. Eva Kuzbová Magistrát města České Budějovice"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Ludvíková Mgr. Eva Kuzbová Magistrát města České Budějovice
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Základní informace o zákoně SPOD a zákoně o rodině Práce sociální pracovnice a kurátora pro mládež Mgr. Lenka Ludvíková Mgr. Eva Kuzbová Magistrát města České Budějovice

2 Co je to sociálně právní ochrana dětí a z čeho vychází?
SPOD je odvětví veřejného práva – vychází z Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte Listina základních práv a svobod součástí ústavní pořádku od Úmluva o právech dítěte přijata předním hlediskem poskytování SPOD je podle zákona nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte

3 Zákony související se SPOD
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. – upravuje vznik, zánik manželství, rozvod, vztahy mezi manželi, vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnosti, výchovná opatření - napomenutí, dohled, určení rodičovství, osvojení Zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

4 Co je to vlastně sociálně právní ochrana?
ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny zjednodušeně se dá říci, že SPOD se zaměřuje na ty děti a ty rodiny, kde je nějaký problém – problém oznámí sama rodina, škola, lékař, policie, někdo z okolí SPOD se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoli diskriminace (bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnost, etnikum nebo sociální původ), dětem české národnosti, i cizincům SPOD je bezplatná, poskytována všem dětem do 18-ti let Lenka

5 Dítě Nezletilá osoba Má právo požádat orgány SPO, zařízení SPO, státní orgány, pověřené osoby, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv Povinnost pomoc poskytnout Dítě má právo o pomoc požádat i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte Dítě, které je schopno formulovat své názory, má právo pro účely SPO tyto názory svobodně vyjadřovat Vyjádření dítěte se věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti Při své činnosti bere OSPOD v úvahu přání dítěte a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji Lenka

6 Odpovědnost státu za sociálně právní ochranu dětí
stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím – za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního stát ale nenahrazuje povinnosti a odpovědnost rodičů, nezasahuje do jejich postavení, do jejich rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy důraz je položen na: ochranu dětí před sociálně patologickými jevy = prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů děti trvale nebo dočasně zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být v tomto prostředí ponechány mají podle zákona o SPOD právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní výchovy -

7 Orgány sociálně-právní ochrany
Ministerstvo Krajské úřady Obecní úřady Obecní úřad obce s rozšířenou působností Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí Lenka

8 Systém náhradní výchovy
Dětský diagnostický ústav, diagnostický ústav pro mládež Dětský domov, dětský domov se školou Výchovný ústav orgánu SPOD se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy cílem je sledování dodržování práv dětí, rozvoj duševních a fyzických schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení a jak se vyvíjejí vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní rodinná péče Osvojení / mezinárodní osvojení Pěstounská péče Poručenství Hostitelská péče Pěstounská péče na přechodnou dobu Ústavy já NRP Lenka

9 Počet dětí v ústavní výchově
K jsme evidovali 80 dětí s nařízenou ústavní či ochranou výchovou K to bylo 76 dětí Za rok 2008 bylo provedeno 339 návštěv dětí v ústavních zařízeních Za rok 2009 bylo provedeno 344 návštěv

10 Předběžné opatření - návrh na svěření dítěte:
pokud se dítě ocitne bez jakékoli péče, nebo pokud je vážně ohrožen jeho příznivý vývoj nebo život podává orgán SPOD návrh soudu na vydání PO (§ 76a nebo b) OSŘ) - návrh na svěření dítěte: - do péče jiné osoby - do zařízení pro výkon ústavní výchovy (DDÚ) - do zařízení vyžadující okamžitou pomoc

11 Počet PO dle §76a) OSŘ a důvody PO za rok 2008
Magistrát města České Budějovice 49 Předběžných opatření V roce 2009: 40 předběžných opatření Za I.pololetí 2010: 36 předběž.opatř. 18 Na žádost rodičů – výchovné problémy 6 Důvody na straně rodiče Dítě zanecháno matkou v porodnici 13 Nedostatečná péče rodičů 1 Nezl. cizinec na území ČR Násilí v rodině Na žádost dítěte Matka dítěte sama v ÚV Rodiče odmítli léčbu dítěte Dítě sirotek

12 Náplň práce sociální pracovnice OSPOD
Vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí Podává soudu návrh na umístění dítěte do náhradní výchovy v případě, že je dítěti třeba poskytnout okamžitou pomoc ve smyslu §76a OSŘ Na žádost soudu provádí šetření o poměrech nezletilých dětí a podává zprávy o skutečnostech potřebných při rozhodování o výchově a výživě dětí Navrhuje soudu nařízení ÚV, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti Navrhuje a provádí výchovná opatření Podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte při podezření ze spáchání tr. činu proti dítěti Zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení Lenka

13 Zprostředkovává umístění nezletilých dětí do dětských domovů
Podává jako kolizní opatrovník návrhy na přiznání škody za poškozené dítě orgánům činným v trestním řízení Zprostředkovává umístění nezletilých dětí do dětských domovů Sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do péče jiných občanů než rodičů Vyhledává děti, jejichž rodiče, či jiné odpovědné osoby za jejich výchovu, neplní své povinnosti, ohrožují či narušují jejich výchovu, působí na odstranění příčin a důsledků těchto nedostatků a poskytuje jim potřebnou pomoc Poskytuje širokou poradní a pomocnou činnost ve věcech sociálně-právní ochrany dětí, vede rodiče k odpovědnému rodičovství a řádnému plnění funkcí rodiny Lenka

14 Náplň práce kurátora pro mládež
§ 6 odst. c) zákona o sociálně právní ochraně dětí se zaměřuje na děti: - které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom: zanedbávají školní docházku nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy požívají alkohol nebo návykové látky živí se prostitucí opakovaně nebo soustavně páchají přestupky spáchali trestný čin (mladiství i nezletilí) Smyslem je aby k ohrožení a následnému narušení dětí nedocházelo a pokud k němu již dojde, pracovat s dětmi a jejich rodiči tak, aby se předešlo dalším nepříznivým důsledkům (popř. aby došlo k nápravě)

15 Náplň práce kurátora pro mládež
Spolupracuje při komplexním řešení problematiky kriminality dětí a mládeže se všemi dotčenými orgány (soud, PČR, PMS, školy, ÚP, zdravot.zařízení, neziskové organizace) Provádí sociálně právní a výchovné poradenství dětem a rodičům Zastupuje mladistvé delikventy při trestním řízení u soudů a ostatních státních orgánů, účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému Zjišťuje poměry nezletilých a mladistvých delikventů – podává pro účely trestního řízení zprávu o jejich osobních, rodinných a sociálních poměrech Podává soudu návrh na umístění dítěte do náhradní výchovy nahrazující péči rodičů v případě, že dítěti je nutné poskytnout okamžitou pomoc ve smyslu §76a OSŘ Podává návrhy na nařízení ústavní výchovy soudem případně na jiná výchovná opatření Pomáhá při společenské adaptaci mladistvých delikventů Připravuje podklady pro jednání komise za účasti s dětských psychologem a zúčastňuje se jejího jednání Dotčené orgány – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, Městská policie, výchovné ústavy a nestátní subjekty

16 Práce kurátora pro mládež při řešení záškoláctví
- škola postupuje dle metodického pokynu MŠMT o jednotném postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Řešení neomluvené nepřítomnosti: - neomluvená nepřítomnost do 10hodin se řeší se zákonným zástupcem formou pohovoru v rámci školy - nad 10hodin- svolává ředitel školy výchovnou komisi – o průběhu a závěrech jednání se provede zápis - nad 25hodin zašle ředitel bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví OSPOD - opakované záškoláctví : - rodiče již řešeni za přestupek – naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku školství a výchovy mládeže podle § 31 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb.o přestupcích - možnost udělit rodičům pokutu do výše Kč - podání hlášení o zanedbání povinné školní docházky Policii ČR k dalšímu trestnímu stíhání zákonných zástupců Oznámení škole o postupu OSPOD Výchovné komise se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce OSPOD popř. jiní odborníci

17 Práce kurátora pro mládež - zanedbání povinné školní docházky - výchovné problémy, trestná činnost
- pohovory na oddělení SPOD – pravidelné docházení ke kurátorovi - pohovory za přítomnosti klinického psychologa ve spolupráci s dětským psychologem, přímo na našem oddělení sociálně právní ochrany dětí, se snažíme navázat s rodinou žáka kontakt, a tak mu pomoci řešit danou situaci. Je kladen důraz na opakované pohovory s  klientem. - předání do další péče – SVP, dobrovolný pobyt v DÚM, DDÚ, drogová poradna aj. - podnět na výchovné opatření k soudu (napomenutí, dohled, ÚV) Školy a zdravotnická zařízení jsou povinni oznamovat OSPOD skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž se SPO zaměřuje (děti, které zanedbávají školní docházku a jejich rodiče neplní povinnost plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

18 Práce kurátora pro mládež v souvislosti se zákonem č. 218/2003
pomoc dětem, kteří se dostali do střetu se zákonem – informace o tom, jak bude probíhat další řízení, co se děje po sdělení obvinění z provinění – rozdíl mezi nezletilým a mladistvým pohovor s dítětem, spolupráce s rodinou – nasměrování na základní sociální dovednosti a vymanění se z nepříznivých vlivů a případného sociálního vyloučení – zvýšit právní povědomí vedení k odpovědnosti za spáchaný trestný čin – něco jsem udělal a musím k tomu zaujmout stanovisko, ponesu si důsledky svého chování/činu a co z toho vyplývá snížit riziko opakovaní trestné činnosti prevence – pozitivní ovlivnění uvažování dítěte – uvědomění si nevhodného jednání a důsledků při jeho opakování spolupráce s PCR, soudy, PMS, neziskovými org.

19 Řízení ve věcech nezletilých podle zákona č. 218/2003
trestní odpovědnost od 15 – snížení hranice odpovědnosti nakonec není návrh na opatření k soudu – podává OSZ OPATŘENÍ zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchov. programu ve SVP dohled PMS ochranná výchova možnost upustit od uložení opatření – k dosažení účelu zákona postačí projednání před soudem od novela zákona výchovná povinnost výchovné omezení napomenutí s výstrahou

20 Klienti kurátora pro mládež - 2008 a 2009
Počet evidovaných celkem z toho děti do 15-ti let z toho dívek mladistvých Jihočeský kraj 3 222 1 194 318 2 028 494 České Budějovice 1 127 342 112 785 253 Jihočeský kraj České Budějovice 1531 522 215 1009 334

21 Klienti kurátora pro mládež rok 2008 a 2009
Celkem 2008/2009 z toho nezletilí z toho dívek mladiství Trestná činnost 164 154 38 47 4 6 115 107 16 18 Přestupky 34 31 - 10 5 Výchovné problémy 456 720 121 388 42 153 335 332 109 139 Dohledy 21 12 3 2 8 Uložená výchovná opatření 70 66 60 Opatření uložená nezletilým 50 46 Návrh na PO 14 1 11 15 9 Návrh na ÚV Červené České Budějovice

22 Děkujeme za pozornost Mgr. Eva Kuzbová
Magistrát města České Budějovice Mgr. Lenka Ludvíková Magistrát města České Budějovice


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Ludvíková Mgr. Eva Kuzbová Magistrát města České Budějovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google