Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)"— Transkript prezentace:

1 Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)
Prezentace OSPOD Městského úřadu Jilemnice 11. února 2015

2 Sociálně-právní ochrana dětí
Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných norem týkajících se práv a povinností nezl. dětí na území ČR Vyplývá ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana jeho oprávněných zájmů včetně správy jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým bydlištěm nezl. dítěte

3 Dítě jako klient OSPOD OSPOD je jedinou institucí, jejíž klientem je dítě Dítě má právo se i bez vědomí rodičů obrátit na OSPOD, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení, poskytovatele zdravotních služeb a požádat je o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv Dítě má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se ho týkají Povinností OSPOD, FO a PO a dalších uvedených orgánů je poskytnout odpovídající pomoc

4 OSPOD jako garant Zajištění všech oprávněných potřeb a právem chráněných zájmů dítěte Dodržování právních předpisů a společenských norem ze strany nezl. dětí

5 Principy poskytování SPOD
Předním hlediskem je zájem a blaho dítěte Efektivní výkon SPOD je přímo závislý na včasnosti odhalení problému a nalezení jeho řešení Úspěšná SPOD může být zajištěna pouze multidisciplinárním přístupem, tedy aktivní a souladnou spoluprací všech odborníků a institucí zabývajících se pomocí dětem (OSPOD jako koordinátor)

6 Zdroje informací Samo dítě - § 8 z. č. 359/1999 Sb.
Rodiče a osoby odpovědné za výchovu – § 9 z. č. 359/1999 Sb. Vlastní činnost - § 10 z. č. 359/1999 Sb. (mimo jiné vyhledávání dětí uvedených v § 6) Každý občan - § 7 z. č. 359/1999 Sb. Instituce - § 10 z. č. 359/1999 Sb. (Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti)

7 K efektivitě SPOD je potřeba maximum informací
Každý občan i instituce, má povinnost oznámit policii podezření na spáchání TČ (viz trestní zákoník) na dítěti nebo dítětem, při nesplnění této povinnosti se může občan dopustit TČ – neoznámení TČ Každý občan a instituce má povinnost oznámit OSPOD ohrožené dítě - nesplnění této povinnosti může být přestupkem, za který lze uložit pokutu (viz zákon o přestupcích) V rámci zajištěné účinné SPOD je vhodné obracet se na OSPOD se všemi informacemi, které by mohly naznačovat ohrožení dítěte a to i tehdy, není-li si oznamovatel jistý závažností své informace. Je na OSPOD posoudit a vyhodnotit dané sdělení!

8 Prevence Primární: osvětová, plošná
Sekundární: cílená, zaměřená na rizikové skupiny dětí Terciální: zamezení recidivě

9 Právní normy, kterými se OSPOD řídí
Ústava Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, ratifikované mezinárodní smlouvy a dohody Speciální zákony: Zákon o sociálně právní ochraně dětí Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Trestní zákon, Trestní řád Přestupkový zákon Občanský soudní řád Zákon o výkonu trestu a výkonu vazby Občanský zákoník Správní řád Školský zákon a další

10 Sociální pracovníci pracují s rodinou jako s celkem, případy vyplývající z rodinných poměrů, eventuelně z vnějšího prostředí Rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů Styk dítěte s druhým rodičem Nedostatečná péče rodičů a jiných osob zodpovědných za výchovu Dítě jako oběť (např. DN, TČ) Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (CAN) Kolizní opatrovnictví včetně majetkových otázek, dědictví apod. Určování a popírání otcovství Náhradní rodinná péče Kontrola výkonu ústavní výchovy a jiné mimorodinné péče Sociální šetření v rodině

11 Kurátoři pro mládež pracují s dítětem a jeho rodinou v případech, kdy se dítě samo dopouští protiprávního nebo jiného závadového jednání Veškerá trestná činnost dětí – OSPOD je účastníkem všech trestních řízení se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími Veškerá přestupková jednání dětí – OSPOD je účastníkem všech přestupkových řízení se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími Sociálně patologické jevy ve školním prostředí – rizikové chování - záškoláctví, nevhodné chování, agresivita, šikana, kyberšikana Problematické chování dítěte v rodině – nerespektování rodičů, agresivita vůči rodičům, útěky z domova, toulky Zneužívání návykových látek Prostituce Kontrola ústavní výchovy, sociální šetření Další specifické formy závadového jednání Sociální šetření

12 OSPOD jako koordinátor pomoci nezl. dítěti
OSPOD vstupuje do všech oblastí života dítěte, kde to zákon ukládá, tj. zdravotní, výukové, výchovné, trestně-právní, sociální, rodinně-právní Věk dětí 0 až 18+ (dlouhodobá spolupráce s dítětem a rodinou, nikoliv jednorázová) OSPOD analyzuje problém, definuje cíl a způsoby jeho dosažení (vyhodnocení situace dítěte, IPOD), zajišťuje spolupráci dítěte a rodičů na odstranění problémů a dosažení tohoto cíle, koordinuje činnost všech odborníků a institucí, které se na přijímaní opatření na ochranu dítěte podílejí

13 Možnosti řešení sociálně patologických jevů
Individuální práce s nezl. a jeho rodinou (škola, psycholog, PPP, OSPOD, psychiatr, dětský lékař, PMS…) Skupinová práce – využití případových konferencí Škála opatření ze strany OSPOD Poradenství Ambulantní služby – poradny, odborníci Pobytové služby – střediska výchovné péče (dobrovolné pobyty), diagnostické ústavy pro děti/mládež (soudem nařízené na zákl. předběžného opatření), ZDVOP Výchovná opatření ukládaná ve správním řízení OSPOD v souladu se z. č. 359/1999 Sb. (§ 12, § 13)

14 Multidisciplinární spolupráce
Odpovědná osoba k řešení sociálně patologického jednání na každém pracovišti - metodik prevence, výchovný poradce, specialista na mládež, kurátor pro mládež… Komplexní spolupráce s OSPOD

15 Spolupráce OSPOD a ostatních institucí
Zodpovědnost konkrétních pracovníků Jasné nastavení kritérií předávání informací a spolupráce - VČASTNOST! Jasný postup řešení všech sociálně patologických jevů Společná řešení pravidelná setkávání, zapojení dalších specialistů a institucí (multidisciplinární týmy) účast odpovědných osob na komisích SPOD, na případových konferencích, kulatých stolech…

16 Kontakty na OSPOD Jilemnice: www.mestojilemnice.cz
Věříme, že naším společným a cíleným úsilím se nám podaří řešit problémy dětí tak, aby ony samy mohly prožívat své dětství spokojeně a nedostávaly se do konfliktů se svým okolím i širší společností. Kontakty na OSPOD Jilemnice: Tel.: /320/321/323/326/330 Služební mobilní tel. OSPOD: /2, /9, ,


Stáhnout ppt "Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)"

Podobné prezentace


Reklamy Google