Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BANKOVNÍ STRATEGIE 3. ročník bakalářského studia (1) © Karel Preuss, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BANKOVNÍ STRATEGIE 3. ročník bakalářského studia (1) © Karel Preuss, 2010."— Transkript prezentace:

1 BANKOVNÍ STRATEGIE 3. ročník bakalářského studia (1) © Karel Preuss, 2010

2 PhDr. Karel Preuss, CSc. B A N K O V N Í I N S T I T U T V Y S O K Á Š K O L A

3 PhDr. Karel Preuss, CSc. B A N K O V N Í I N S T I T U T V Y S O K Á Š K O L A kpreuss@bivs.cz kpreuss@bivs.cz +420 251 11 45 45

4 PRAVIDLA PRO STUDIUM Jak studovat: • nebiflovat – vytvářet si myšlenkové struktury • vnímat věci v kontextu • kriticky myslet, kriticky vnímat studované • pro každou teoretickou myšlenku se snažit najít prak- tický příklad • naučit se vnímat rozdíly v názorech, sledovat argu- mentaci, vytvářet si argumenty vlastní • hlupák není ten, kdo se zeptá – hlupákem zůstane, kdo se neptá • neváhejte mne ihned přerušit ve výkladu – ptejte se • otázka zde není proto, abychom mohli odpovědět: otázka slouží uchopení problému!

5 PRAVIDLA PRO STUDIUM Jak vybírat a studovat literaturu: • alespoň tři různé zdroje • co nejnovější • nestačí-li seznam doporučené literatury hledat dále: • v publikacích, které mám k dispozici • na http://sigma.nkp.cz/F/ (české i cizojazyčné) http://sigma.nkp.cz/F/ • na http://www.amazon.com/books-used-books-textbooks/ (cizojazyčné) http://www.amazon.com/books-used-books-textbooks/ • doporučuji rovněž využívat databázi EBSCO přístupnou z is.bivs.cz is.bivs.cz • nenechávat vše na poslední chvíli

6 POŽADAVKY KE ZKOUŠCE • je právem zkoušeného na této zkoušce přinést si a v celém jejím průběhu volně používat své poznámky, literaturu a další materiály • zkouška je ústní diskusí • u zkoušky si klademe dvě otázky: • jednu klade zkoušející – očekává se běžná na úrovni kursu • druhou musí zformulovat a zodpovědět zkoušený sám:  vlastní otázka musí směřovat k předmětu zkoušky  vyžaduje se hlubší znalost odborných názorů • v celém průběhu zkoušky se požaduje schopnost logicky a věcně správné argumentace • nejpozději 10 dnů před zkouškou poslat e-mailem návrh formu- lace vlastní otázky s anotací (max. 512 znaků) • u zkoušky předložit vytištěný seznam prostudované literatury (ci- tace dle normy ČSN ISO 690, dokument označený jménem a stud. skupinou)

7 Povinná: D AVID, F.R. Strategic Management: Concepts and Cases. New York : Pearson Education, 2006. 816 s., ISBN 0- 13186-949-3. F OTR, J., S OUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada, 2005. 355 s., ISBN 80-247- 0939-2. P ITRA, Z B. Inovační strategie. Praha : Grada, 1997. 177 s., ISBN 80-7169-461-4. S OUČEK, Z. Firma 21. století. Praha : Professional Publishing, 2005. 258 s., ISBN 80-86419-88-6. P ORTER, M.E. Konkurenční strategie. Praha : Victoria Publishing,1994. 403 s., ISBN 80-85605-11-2. P REUSS, K. Podnikatelské strategie. 2. vyd., Praha : BIVŠ, 2008. 101 s., ISBN 978-80-7265-134-4 S TADLER, S. Strategisches Management: Instrumente, Anwendung. Brno : MU, 2000. 258 s., ISBN 80-210- 2304-X. C ULP, C H.L. The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics. New York : John Wiley, 2001. 606 s, ISBN 0-471-40554-X.. Doporučená: B ARTES, F. Hodnotový management. Brno : CERM, 2007. 77 s., ISBN 978-80-214-3531-5 B ARTES, F. Hodnotový management. Brno : CERM, 2007. 77 s., ISBN 978-80-214-3531-5. Č ERNOHLÁVKOVÁ, E. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha : VŠE, 2000. 192 s., ISBN 80- 245-0055-8. D EDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha : C.H.Beck, 2001. 256 s., ISBN 80-7179-603-4. D E W IT, B., M EYER, R. Strategy: Process, Content, Context. 3rd ed., New York : West Publ. Company, 2004. 1252 s.ISBN 0-32-428271-0. D RUCKER, P.F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha : C.H.Beck, 2000. 187 s., ISBN 80-7261-021-X. C ASSERLEY, D. Facing up to the Risks. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993. 323 s., ISBN 0-471-59219-6. G ARDENER, E.P.M., V ERSLUIJS, P.C. Bank Strategies and Challenges in the New Europe. New York : Palgrave, 2001. 298 s., ISBN 0-333-94936-6. H AMEL, G., P RAHALAD, C.K. Competing for the Future. Boston : Harvard Business School Press, 1994. 357 s., ISBN 0-87584-716-1. J IRÁSEK, J. Strategie. Umění podnikatelských vítězství. 2. vyd., Praha : Professional Publishing, 2003. 183 s., ISBN 80-86419-46-0. K EŘKOVSKÝ, M., V YKYPĚL, O. Strategické řízení - teorie pro praxi. 2. vyd., Praha : C.H.Beck, 2006. 206 s., ISBN 80-7179-453-8. M INTZBERG, H. a kol. Strategy Bites Back: it is Far More, and Less, than You Ever Imagined. Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2005. 284 s., ISBN 0-13-185777-0. S EDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 2. přepracované vyd., Praha : C.H.Beck, 2006. 121 s., ISBN 80-7179-367- 1. VÝCHOZÍ LITERATURA

8 I. Strategie v podnikání B A N K O V N Í I N S T I T U T V Y S O K Á Š K O L A

9 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Pojem „STRATEGIE“ • Neexistuje jednotná, všeobecně přijímaná definice strategie – jsou snahy vymezit ji vymezit jak z hlediska obsahového, tak z hlediska jejího užití v praxi. • Nezřídka se pod pojmem „strategie“ rozumějí i dosti neurčité plány do budoucna, nejasné a nedostatečně formulované vize, pojem strategie se zaměňuje s pojmem pracovní hypotéza a podobně. Příklady: • „Strategie dlouhodobě určuje směr a rozsah aktivit organizace. V ideál- ním případě přizpůsobuje zdroje organizace měnícímu se prostředí, v němž organizace působí, trhům, zákazníkům a očekáváním zaintereso- vaných stran (stakeholders).” (l. c. Johnson – Scholes, 1993). • „Model či plán, který integruje hlavní organizační cíle, politiky a posloup- nost činností do soudržného celku“ (l.c. Mintzberg 1991). • Svého druhu „herní plán“, který si management vytvořil proto, aby doká- zal firmu dobře umístit v tržním prostředí, aby posílil její konkurence- schopnost, její schopnost uspokojovat zákazníky a dosahovat dobrých podnikatelských výsledků.

10 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Vymezení strategie: • Strategie představuje určení dlouhodobých základních cílů podnika- telského subjektu a zjištění nezbytných činností a zdrojů potřebných pro jejich dosahování. • Účelem strategie je formulovat a prostřednictvím strategických cílů a s nimi spojených specifických hrozeb popsat cílový obraz podnikání. • Je to jednotící téma, které dává aktivitám a rozhodnutím manažerů a dalších pracovníků – a tím i celé organizace – soudržnost a směr. • Úspěšná tvorba strategie vyžaduje: •základní myšlenku (myšlenky), charakterizující potřebnou změnu; •jednoduché, konzistentní, dlouhodobé cíle určitě (jednoznačně for- mulované); •porozumění konkurenčnímu prostředí, znalost charakteru odvětví, •schopnost zhodnocení vlastních a dostupných zdrojů, jejich potřeby a charakteru.

11 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Struktura strategie: • Vlastní strategie sestává ze struktury konkrétních strategických cílů a s jejich realizací spojených specifických hrozeb. • Struktura strategických cílů popisuje strategickou vizi, která je průmětem vůdčí myšlenky (myšlenek) a poslání podniku, představou o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. • Vlastní strategie musí být dostatečně konkrétní, jednoznačná a pevná, přijatá strategie nemůže být ani pružná, ani alternativní. • Pružnost realizace strategie je věcí taktiky, která musí mimo jiné vyplnit prostor mezi „tvrdou“ strategií a proměnlivými potřebami každodenních situací. • Realizace strategie vyžaduje aktivní přístup všech zúčastněných, tedy jak manažerů, tak ostatních zaměstnanců – jejich podíl na realizaci je dán rozdělením úkolů v operační úrovni.

12 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Další pojmy: • Strategie = soubor strategických cílů a specifických hrozeb. • Struktura strategických cílů popisuje strategickou vizi, která je průmětem vůdčí myšlenky (myšlenek) a poslání podniku, představou o cílovém stavu, kterého má být dosaženo. • Strategie podnikatelského subjektu je jedinečná a neopakovatelná již proto, že je výrazem vlastních myšlenek a odráží vlastní situaci a schopnosti daného podniku. • Strategické koncepty – obecné koncepty jsou obvykle zpracovány v odborné literatuře a dávají odpovědi na obecné otázky tvorby strategií a strategického myšlení. • Realizace strategie vyžaduje aktivní přístup všech zúčastněných, tedy jak manažerů, tak ostatních zaměstnanců – jejich podíl na realizaci je dán rozdělením úkolů v operační úrovni. • Taktika – oblast strategické činnosti zabývající se praktickou implemen- tací strategie do konkrétních podmínek a vytvářením mechanismů zajiš- ťujících realizaci strategie. • Operační úroveň – úroveň zajišťující rozdělení úkolů odpovědným osobám.

13 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Strategie v podnikatelském subjektu: • Nelze tvrdit, že se podnikatelský subjekt nemůže obejít bez formulované strategie. • Není to pravda ani v případě subjektů, u nichž je vytvoření strategie důrazně doporučováno. Existencí strategie není podmíněna sama existence podnikatelského subjektu. • Někdy může být nahrazena intuicí či dokonalou znalostí prostředí.. • Vliv absence strategie se projeví zejména v delších obdobích, poté, kdy se vyčerpá prvotní podnikatelský impuls, s nímž byl podnik založen, a v turbulentních situacích. • Vytvoření funkční strategie podnikatelského subjektu je podmínkou pro zavedení systému cílově programového řízení (MBO). • Tento systém pak dále umožňuje aplikaci řady moderních nástrojů řízení. Příkladem může být uplatnění projektového nebo procesního řízení, metod finančního řízení, controllingu, benchmarkingu, koučování a dal- ších metod, což ve svých důsledcích vede k celkovému zlepšení řízení společnosti.

14 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Cíle podnikatelských strategií: • Základním cílem podnikatelské strategie je dosáhnout úspěchu v podni- kání, dlouhodobé stability obchodní i finanční. • Úkolem je určit chování vlastního subjektu v určitém období, na které je strategie vytvořena. • Důležitou roli sehrávají strategie při vnitřním upevňování podnikových struktur. • Udávají zaměstnancům a spolupracovníkům (tedy zdaleka ne jen managementu) směr jejich činnosti, objasňují jim smysl jednotlivých kroků a dávají obsah jejich práci. • Strategie fungují rovněž jako „maják“ v dobách turbulentního vývoje, kdy udržují směr činnosti subjektu a jeho směřování k dosažení konkrétních cílů v rychle se měnících podmínkách.

15 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Význam strategie: X2X2X2X2 X1X1X1X1 XfXfXfXf Zaměstnanci Vlastníci Zákazníci Stát Management Dodavatelé Věřitelé Obce XnXnXnXn

16 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Vnější význam strategie: • Činí podnikatelský subjekt skutečným činitelem, aktérem, tedy tím, kdo usiluje o dosažení konkrétních cílů, kdo vstupuje do konkurenčního boje jako aktivní osoba. • Musí vycházet z jasného vědomí cílů organizace, musí respektovat její schopnosti (konkurenceschopnost a vůbec celkové poměry na trhu, tržní podíl na významných trzích apod.), kapitálovou sílu společnosti v porov- nání s jejími hlavními konkurenty, přístup k surovinám nebo výchozím komponentům, know-how společnosti, požadavky udržitelného rozvoje a další skutečnosti nejen z hlediska jejich okamžitého stavu, ale zejména s ohledem na možnosti dalšího vývoje, včetně změn ke kterým dojde působením realizace vlastní strategie. • Strategie společnosti musí být pevná a v daném období neměnná.

17 STRATEGIE V PODNIKÁNÍ Vnitřní význam strategie: Strategie má v obchodní společnosti celou řadu funkcí. Za hlavní můžeme označit následující funkce: •soustředění úsilí společnosti, •orientace ve složitých situacích, při rozhodování v nejistotě, •motivační funkce, •koordinační funkce, •poznávací funkce ve vztahu k možnostem a budoucnosti firmy, •formování firemní kultury, •zlepšení funkčnosti systému řízení, •vytváření negociačního prostoru, respektování oprávněných skupi- nových zájmů.

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "BANKOVNÍ STRATEGIE 3. ročník bakalářského studia (1) © Karel Preuss, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google