Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava, 25. 1. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava, 25. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava, 25. 1. 2012

2 Obsah •Proč aktualizujeme naši krajskou strategii •Co je ve Strategii nového •Hlavní témata k řešení, jak vyplývají z krajské strategie

3 Proč aktualizujeme naši strategii Chceme zajistit, aby náš kraj prostřednictvím realizace Strategie přispíval k naplňování cílů EU a ČR pro období 2014+ V souvislosti s tím potřebujeme prodloužit návrhové období Strategie (2009-2020) Chceme definovat regionální priority (pozice kraje při vyjednávání o podobě podpory z EU po roce 2013)

4 Stávající Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Schválena v dubnu 2010 zastupitelstvem kraje Obsahuje: •Analýzu klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje (analytická část strategie) •Návrhovou část o 5 globálních strategických cílů; o 32 specifických strategických cílů; o 124 projektů, přispívajících k naplňování strategie; •Implementační část – jak bude strategie realizována, včetně sady monitorovacích indikátorů pro sledování úspěšnosti realizace strategie.

5 Co je ve Strategii nového Došlo k jedné úpravě v úrovni globálních strategických cílů Byly navrženy nové specifické cíle, případně upraveny ty stávající, a to nejen jejich názvy, ale také popis toho, čeho chce kraj ve spolupráci s partnery dosáhnout a co v rámci nich bude podporovat Byly navrženy nové projekty, které přispějí k naplňování cílů Strategie Byly navrženy monitorovací indikátory u každého specifického cíle

6 Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí Globální cíl 1 – Konkurence schopná, inovačně založená ekonomika 4 specifické strategické cíle projekty, které přispívají k naplňování strategie 8 Globální cíl 2 – Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost - příležitost pro všechny 6 specifických strategických cílů projekty, které přispívají k naplňování strategie 19 Globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě 6 specifických strategických cílů projekty, které přispívají k naplňování strategie 31 Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu 11 specifických strategických cílů projekty, které přispívají k naplňování strategie 65 Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných 4 specifické strategické cíle projekty, které přispívají k naplňování strategie 16

7 U každého specifického strategického cíle je uveden •Stručný popis •Indikátory pro sledování jeho naplňování •Přehled projektů, přispívajících k jeho realizaci U každého projektu je uveden: •Nositel projektu •Zdroje financování •Náklady na realizaci •Rámcový harmonogram Výstupy strategie jsou konkrétní a měřitelné

8 •Rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky a její inovační výkonností •Zvyšování zaměstnanosti •Zlepšení stavu životního prostředí v kraji •Rozvoj dopravní infrastruktury •Zlepšení image kraje Hlavní témata k řešení, jak vyplývají z krajské strategie

9 Rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky a její inovační výkonnosti - jak jsme na tom

10 •Zajistit koordinovanou a systémovou podporu výzkumu, vývoje a inovací v Moravskoslezském kraji •Zlepšit exportní výkonnost místních malých a středních firem a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců •Podporovat zakládání nových podnikatelských subjektů (MSP včetně fyzických osob – OSVČ a mladých podnikatelů) •Získat do kraje investory nejen k činnostem s vysokou přidanou hodnotou •Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu Rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky a její inovační výkonnosti - co je třeba udělat

11 Zvyšování zaměstnanosti - jak jsme na tom

12 •Zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti – MS Pakt zaměstnanosti •Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných pracovních silách v jejich počtu, struktuře a kvalitě •Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině •Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných Zvyšování zaměstnanosti - co je třeba udělat

13 Zlepšení stavu životního prostředí - jak jsme na tom Mapa oblastí ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, 2009

14 Zlepšení stavu životního prostředí – co je třeba udělat •Podporovat ekologizaci průmyslových a energetických zdrojů •Podporovat instalace environmentálně šetrnějších spalovacích kotlů v domácnostech •Pokračovat ve spolupráci s Polskem za účelem společného postupu při stanovování přísných ekologických podmínek pro znečišťovatele ovzduší ve Slezské pánvi •Podporovat rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury •Rozvíjet kulturu chování, odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí

15 Rozvoj dopravní infrastruktury - jak jsme na tom Přepravní výkony dle krajů ČR k 31. 12. 2009

16 Rozvoj dopravní infrastruktury – co je třeba udělat •Dokončit silniční síť nadregionálního významu, propojující kraj se zbytkem ČR a sousedními zeměmi •Zlepšit dostupnost ostravské průmyslové aglomerace ze západní části kraje, z Opavska, Krnovska a Bruntálska •Modernizovat silnice II. a III. třídy ve vlastnictví kraje •Modernizovat a dostavět silnice I. třídy, tvořící páteřní silniční síť v západovýchodním a severojižním směru •Dosáhnout zařazení vybraných komunikací do sítě TEN •Modernizovat železniční tratě na území kraje

17 Zlepšení image kraje – jak jsme na tom

18 Zlepšení image kraje - co je třeba udělat •Vytvořit systém komunikace, směřující k vybudování patriotismu v rámci kraje •Pokračovat v realizaci marketingových kampaní zaměřených na cestovní ruch, vytvořit kampaně zaměřené na ostatní oblasti s cílem zlepšení image kraje •Lépe využívat všechny krajem podporované aktivity (individuální dotace, dotační programy apod.) pro zlepšení image kraje

19 Petra Chovanioková chovaniokova@arr.cz


Stáhnout ppt "Aktualizace Strategie rozvoje kraje, priority jeho rozvoje do roku 2020 Ostrava, 25. 1. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google